Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
ИмеОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
страница1/13
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер1.5 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.smolyan.bg/media/content_files/file/porychki/07388512ef44401bddf96a19aa505aa7.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
О Б Щ И Н А С М О Л Я Н


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А


за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян:


1. Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”

2. Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти

3. Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти”

4. Обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци”

5. Обособена позиция № 5 „Консерви”

6. Обособена позиция № 6 „Бакалия”


м. октомври 2010 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


ТОМ І

Решение за откриване на процедурата


ТОМ ІІ

Обявление за процедурата


ТОМ III

Условия за участие и указания за участниците

І. Предмет на процедурата.

ІІ. Право на участие в процедурата.

ІІІ. Срок и място за изпълнение.

ІV. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане.

V. Гаранции:

А) Гаранция за участие;

Б) Гаранция за изпълнение.

VІ. Предложение за участие в процедурата:

А) Подготовка на предложението;

Б) Съдържание на предложението;

В) Подаване на предложението, запечатване и маркиране.

VІІ. Разглеждане, оценка и класиране на предложенията.

VІІІ. Критерии за оценка на предложенията.

ІХ. Оценяване и класиране.

Х. Договор за възлагане на изпълнението.

ХІ. Технически условия.

ХІІ. Прекратяване на процедурата.

ХІІІ. Разходи по участие в процедурата.


ТОМ ІV

Документи – образци

1. Приложение № 1 – Заявление за участие

2. Приложение № 2 - Административни сведения за кандидата

3. Приложение № 3 – Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП

4. Приложение № 4 – Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП

5. Приложение № 5 – Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП

6. Приложение № 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

7. Приложение № 7 – Проекто - договор

8. Приложение № 8 – Техническа оферта

9. Приложение № 8-1 – Списък – декларация

10. Приложение № 8-2– Списък – декларация

11. Приложение № 8-3 – Списък – декларация

12. Приложение № 8-4 – Списък – декларация

13. Приложение № 8-5 – Списък – декларация

14. Приложение № 8-6– Списък – декларация

15. Приложение № 9 – Ценова оферта

16. Приложение № 9-1 – Ценово предложение

17. Приложение № 9-2 – Ценово предложение

18. Приложение № 9-3 – Ценово предложение

19. Приложение № 9-4 – Ценово предложение

20. Приложение № 9-5 – Ценово предложение

21. Приложение № 9-6 – Ценово предложение


Условия за участие в откритА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Доставка на хранителни продукти по обособени за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян”


УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ


Настоящата открита процедура се провежда в изпълнение на Решение №19./18.10.2010 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.7, т.1, чл.3, ал.1, т.1; чл.14, ал.1, т.2, чл.16, ал.4 от Закона за обществените поръчки.


I.ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА


Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на община Смолян”:

1. Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”

2. Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти”

3. Обособена позиция № 3 ”Месо и месни продукти”

4. Обособена позиция № 4 “Плодове и зеленчуци”

5. Обособена позиция № 5 „Консерви”

6. Обособена позиция № 6 “Бакалия”


II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.


1. Право на участие в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което:

1.1. Отговаря на обявените условия от Възложителя;

1.2. Не е обявено в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

1.3. Не е в производство по ликвидация;

1.4. Не е лишено от право да упражнява търговска дейност;

1.5. Няма парични задължения към държавата, към общината в която е регистриран или към Община Смолян по смисъла на Данъчно – осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

1.6. Не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, за престъпления по служба, за подкуп, както и за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано;

1.7. Не е „свързано лице” по смисъла на §1 от Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на инетереси с възложителя или с лица, заемащи ръководна длъжност в неговата организация.

1.8. Не е сключвал договори с лица по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси .

2. Участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4, т. 1.5, т. 1.6 и 1.7 с декларации. При подписване на договора за обществена поръчка, участника, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи по т. 1.2, т. 1.3, т. 1.5, т. 1.6. В противен случай договор за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител.

3. Изискването за представяне на декларации по т. 1.4, т. 1.6 и 1.7 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

4. Когато има участие на подизпълнители, те също трябва да отговарят на изискванията по т. 1 и да представят необходимите документи.


Минимални изисквания към участниците:


 1. Да има налична собствена или наета техника - специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти - доказва се с Доказателства за наличието на собствени или наети специализирани транспортни стредства, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, доказано с заверена декларация от РИОКОЗ, документи за собственост, регистрационни талони, договори за наем .

 2. Да има налична собствена или наета складова база отговаряща на изискванията на РИОКОЗ отстояща на не по голямо отстояние от 50 км. от франко складовете на заведенията за социални услуги. Доказва се с документа за собственост, удостоверение за въвеждане в експлоатация, договор за наем и други които комисията приеме.

 3. Опит на участника в изпълнението на подобни договори за доставка на хранителни продукти - да има изпълнени минимум 3 договора сходни с предмета на поръчката през последните три години, доказва се със списък на договорите включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

 4. Участника да е внедрил система за качество - доказва се със Сертификат , издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – внедрена система по БДС EN ISO 9001: 2000 или еквивалентна, НАССР( заверени от участника копия) или декларация подписана от участника, че внедрява такава система с приложен договор със сертифицираща организация или други доказателства .

 5. Участникът следва да е регистриран като производител или търговец на едро с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които участникът участва съгласно разпоредбите на Закона за храните- доказва се с валидни удостоверения за търговия на едро с храни по Закона за храните / заверени от участника копия /

6.Финансовия резултата за всяка от последните 3 години да е полужителна

величина .

В случай, че участника не отговаря на горепосочените изисквания или не е ангажирал достатъчно доказателства за това, същия няма да бъде допуснат до участие в процедурата и ще бъде отстранен.


Минимални изисквания относно изпълнението на доставките:


 1. Когато доставчикът не е производител на определената група храни, а търговец, храните да се доставят във вида и с марката на производителя. В обектите да се доставят само храни със запазени опаковки, етикирани и маркирани съгласно Наредбата за етикирането и представянето на храните, прието с Постановление №136 от 2000 г. /ДВ, бр.62 от 2000 г./

 2. Хранителните продукти трябва да отговарят на БДС, за което се представят документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката /например документ за произход; декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни от РИОКОЗ; протокол от изпитване от РВМС; търговски листове за качество и произход и др./; Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионалната и нспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта;

 3. Хранителните продукти трябва да бъдат първо качество.

 4. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.


1. Срок: 2 /две / календарни години от датата на сключване на договора за изпълнение, с периодично повтарящи се доставки, след предварително подадена заявка от Директорите на специализираните институции за предоставяне на социални услуги.

2. Мястото за изпълнение на поръчката: Франко складовете на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни с.Фатово, Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровино /жени/, Дом за възрастни с психични разстройства с.Петково / мъже/, Дом за деца “Катя Ванчева”, с. Широка лъка и Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Звънче”, гр.Смолян


V. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ


Предлаганата цена от участниците следва да се представя в левове без включен ДДС и да включва всички разходи за доставка. Участниците могат да представят оферта за една, няколко или всички обособени позиции в предмета на поръчката.

Между Възложителя и избрания Изпълнител на съответната позиция се сключва Договор за изпълнение за доставката. Разплащането се извършва от бюджета на всяко заведение за социални услуги - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, към което е направена доставката.

Възложителят заплаща артикулите по средни цени за региона на съответния артикул, посочени в бюлетина на ТСБ – Смолян за месеца, намалена с предложения от изпълнителя % отстъпка.


VІ. ГАРАНЦИИ.


А. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.


Гаранциите за участие в размер до 1 % /един/ за всяка една от обособените позиции.

І .Гаранцията за участие за всяка обособена позиция е в размер, както следва :

 • обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” е в размер на 389.46 лв. /триста осемдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки/

 • обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” е в размер на 534.30 лв. / петстотин трийсет и четири лева и трийсет стотинки/

 • обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти” е в размер на 580.56 лв. /петстотин осемдесет лева и осемдесет и шест стотинки/

 • обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци” е в размер на 364.96 лв./ триста шестдесет лева и деветдесет и шест стотинки /

 • обособена позиция № 5 „Консерви” е в размер на 350.35 лв. / триста и петдесет лева и тридесет и пет стотинки/

 • обособена позиция № 6 „Бакалия” е в размер на 288.52 лв. / двеста осемдесет и осем лева и петдесет и две стотинки/Гаранциите се предоставят в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на Община Смолян: BG29IORT80193350005000, код IORTBGSF при ТБ „Инвестбанк” АД, клон Смолян. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата. Гаранцията се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

1. Оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;

2. Оспори решението на Възложителя – до решаване на спора;

3. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението се да сключи договор за обществена поръчка в 1-месечен срок от обявяването на решението за определяне на изпълнител.

4. В случай, че не се оспори решението на Възложителя за избор на изпълнител, гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок до 5 /пет / работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

5. В случай, че не се оспори решението на Възложителя за избор на изпълнител, гаранциите за участие на класираните участници се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след сключване на договор за обществена поръчка.

При прекратяване на процедурата гаранциите за участие на всички участници се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по номинал, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.


1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, внесена преди подписване на договора. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва с кандидатът, определен за изпълнител.


2. Гаранцията за изпълнение на договора е в една от двете форми: парична сума или банкова гаранция в размер на около 3 % от стойността на договора за всяка обособена позиция, валидна 1 месец след изпълнение на договора.

І .Гаранцията за изпълнение за всяка обособена позиция е в размер, както следва :

 • обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” е в размер на 1170 лв. /хиляда сто и седемдесет лева /

 • обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” е в размер на 1602 лв. / хиляда и шестстотин лева /

 • обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти” е в размер на 1740 лв. /хиляда седемстотин и четиридесет лева /

 • обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци” е в размер на 1090 лв./ хиляда и деветдесет лева/

 • обособена позиция № 5 „Консерви” е в размер на 1050 лв. / хиляда и петдесет лева /

 • обособена позиция № 6 „Бакалия” е в размер на 870 лв. / хиляда и седемдесет /


3. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.


VIІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.


А. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли предложението си.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Когато участникът участва самостоятелно, той няма право да бъде подизпълнител на друг участник или да участва в обединение /което също участва в процедурата/.


Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.


1. Офертата се състои от две части:

 • Информация за правното състояние и възможностите на участника, поставени в плик “1” – “ Документи за подбор ”;

 • плик № 2 -"Предложение за изпълнение на поръчката",

 • Предлагана цена и предложение по обявените в гл. VІІІ критерии за оценка на предложенията /Приложение № 9/, поставено в плик “3” – “Предлагана цена ”.

2. Съдържание на плик “1” – “ Документи за подбор ” – информация за правното състояние и възможностите на участника.

2.1. Опис на съдържанието на документите, които се представят в плик “1” – подписано от кандидата;

2.2. Заявление за участие – попълва се Приложение № 1;

2.3. Административни сведения – попълва се Приложение № 2;

2.4. Кратка анотация за досегашната дейност на участника;

2.5. Документ за закупената документация за участие – копие;

2.6. Документи и декларации, изискващи се съгласно чл. 56 от ЗОП:

а) Документ за актуално правно състояние на участника, издадено от съда по регистрация не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на отваряне и разглеждане на предложенията или Удостоверение за вписване в Търговския регистър /ТР/, издадено от Агенцията по вписванията– оригинал или нотариално заверено копие;

б) Документ за съдебна регистрация на участника – заверено копие от участника;

в) Документ за данъчна регистрация или регистрация по ЗДДС в случай, че участника не е регистриран в ТР – копие, заверено от участника;

г) Документ за регистрация по БУЛСТАТ в случай, че участникат не е пререгистриран в ТР – копие, заверено от кандидата;

2.7. Документ за внесена гаранция за участие за позициите за които участва – оригинал;

2.8. Доказателства за техническото и финансовото състояние на участникът

а) Банкова атестация от обслужващата банка, удостоверяваща, че участника е лоялен клиент;

б) Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последните 3 години – 2007, 2008, 2009 г.;

в) Доказателства за наличието на собствени или наети специализирани транспортни стредства отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, доказано с нотариално заверени копия от РИОКОЗ

г) Списък с изпълнение подобни договори за последните 3 години – 2007, 2008, 2009 подписан от представляващият участника

д) Доказателства за налична собствена или наета складова база, отговаряща на изискванията на РИОКОЗ, отстояща на не по - голямо отстояние от 50 км. от франко складовете на заведенията за социални услуги. Доказва се с документа за собственост, удостоверение за въвеждане в експлоатация, договор за наем и други които комисията приеме.

е) Сертификат , издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – внедрена система по БДС EN ISO 9001: 2000 или еквивалентна, НАССР

( заверени от участника копия) или декларация подписана от участника, че внедрява такава система с приложен договор със сертифицираща организация или други доказателства .

ж) регистрация на участника като производител или търговец на едро с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които участникът участва съгласно разпоредбите на Закона за храните- доказва се с валидни удостоверения за търговия на едро с храни по Закона за храните / заверени от участника копия /

з) Справка за общия оборот от доставки и услуги за последните 3 години разбита по години подписана от представляващия участник

и) Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участника предвижда подизпълнител

2.9. Декларация /Приложение № 3/;

2.10. Декларация /Приложение № 4/;

2.11. Декларация /Приложение № 5/;

2.12. Декларация /Приложение № 6/;

Когато участника предвижда участие на подизпълнител, документите по б. „Б”, т. 2 с изключение на т. 2.2, т. 2.5, т. 2.7 и т. 2.13 се представят от всеки подизпълнител.

В случай, че се предвижда участието на подизпълнители задължително се посочва стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предметът на обществената поръчка , която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител;

2.13. Проекто–договор /образец № 8/ – не се попълва, но се парафира на всяка страница

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по б. „Б”, т. 2 с изключение на тези по т. 2.2, т. 2.5, т. 2.7 и т. 2.14 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника в процедурата.

3. Съдържание на плик № 2 -"Предложение за изпълнение на поръчката",

В плика се поставя техническа оферта по образец № 7 с приложени към нея 1. списък – декларация на артикулите и производителите, с които участника предлага да изпълни доставката и доказателства за търговски отношения с посочените в нея производители или техни представители и приложени сертификати за качество на хранителните продукти.

За всяка обособена позиция участникът следва да представи самостоятелно предложение в отделен плик № 2 с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция …….",

4. Съдържание на плик “3” – Предлагана цена „Плик 3” следва да съдържа надпис с текст „Предлагана цена за обособена позиция № ..................................................


Всеки участник следва да представи отделен плик за всяка обособена позиция за която участва в който се поставя Ценовата оферта по образец / Приложение № 9/, подписана и подпечатана от лицето, представляващо кандидата и приложеното към него ценово предложение за съответната обособена позиция.


В. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ.


Офертата, се запечатва в непрозрачни пликове: плик “1” – “ Документи за подбор ”, плик № 2 с надпис :"Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция …….", и плик “3” – Предлагана цена за обособена позиция …..


Трите плика се запечатват в общ плик, в горния десен ъгъл на който се изписва:

Община Смолян, бул. “България” № 12

За участие в открита процедура с предмет: “ Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на община Смолян по обособена позиция № …….” На плика участника следва да запише обособените позиции, за които участва.

Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени печати.

Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в сградата на Община Смолян, в деловодството.

При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се вписват във входящия регистър на Община Смолян, за което на приносителя се издава документ.

Срокът за подаване на предложенията за участие е до 17.00 часа на 11.11. 2010 г. в деловодството на Община Смолян.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са:

- Представени след изтичане на крайния срок за подаване на офертите;

- В незапечатан плик или скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на офертите.

Представените в процедурата документи не подлежат на връщане.


VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.


Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва по реда на Раздел II. ”Разглеждане, оценка и класиране на офертите” чл. 68 и следващите от ЗОП, от назначена от възложителя нарочна комисия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия и ги оценява съгласно критериите по гл. VIII.


VIII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Критерият за оценка на всички обособени позиции е “Икономически най – изгодната оферта”при най–висок предложен процент отстъпка от средно определената цена за региона и публикувана в месечния бюлетин на ТСБ гр. Смолян, най дълъг срок за разсрочено плащане и най – къс срок за доставка.


ІХ.ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.


Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят потенциалните изпълнители. Класирането на офертите по предмета на процедурата ще се извършва по критерий “Икономически най – изгодна оферта” при следната МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ВАЖАЩИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:


Критерий за оценка на офертите: икономически най – изгодна оферта при посочените по – долу показатели :

 • Най – висок % отстъпка / тежест до 80 точки / / П1/

 • Разсрочено плащане / тежест : до 10 точки / П2/

 • Срок на доставка / тежест : до 10 точки/ /П3/


Където П1 на кандидата се формира по следната формула:


Предложен от кандидата %

П1к1= ------------------------------------ Х 80

Най - висок %


П2 на кандидата се формира по следната формула:


Предложен от кандидата

П2к1= --------------------------------------------- Х 10

Най – дълъг срок на разплащане


П3 на кандидата се формира по следната формула:


Най – кратък срок на доставка

П3к1= --------------------------------------------- Х 10

Предложен от кандидата

Общата оценка на участника се формира по формулата:

ООк1= П1к1 + П2к1 + П3к1X. КЛАСИРАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.


1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Извършва се по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най – висока оценка. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място.

2. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава заедно с цялата документация на Кмета на Община Смолян. Ако член на комисията е против взетото решение, то той го подписва, но с особено мнение и излага писмено мотивите си за това.

3. В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Кметът на Община Смолян, в качеството на възложител, обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението задължително се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за това.

4. Възложителят изпраща решението до всички участници в /тридневен срок/ от издаването му.


XІ. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.


1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с кандидата, определен за изпълнител на поръчката и класиран на първо място.

2. Договорът се подписва в 1-месечен срок от обявяване на решението на Кмета за определяне на изпълнител. При подписване на договора, кандидатът, определен за изпълнител, е необходимо да представи гаранция за изпълнение и официални документи от компетентни органи за обстоятелствата, упоменати в гл. I, т. 2. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва и за изпълнител се определя следващия класиран кандидат и се сключва договор с него.

3. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят и допълват.


ХІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ.


При участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“ Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян” следва да се спазят и следните правила:

1. Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти по обособени позиции.

2. Мястото за изпълнение на поръчката: Франко складовете на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни с.Фатово, Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровино /жени /, Дом за възрастни с психични разстройства с.Петково / мъже/, Дом за деца “Катя Ванчева” с.Широка лъка и Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Звънче” гр.Смолян.

3. Доставката се извършва в срока предложен от участника класиран на първо място след писмена заявка за доставка от съответното социално учреждение .

4. Начинът на плащане за доставката на хранителни продукти по обособени позиции № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5 и № 6 ще се извършва чрез разсрочено плащане в срока предложен от участника класиран на първо място след успешно извършване на доставката и представяне на съответните документи по Закона за счетоводството, от счетоводството на всяка специализирана институция за предоставяне на социални услуги.

5. Възложителят възлага договора за изпълнение на доставката на участника, чиято оферта е определена за съответстваща на изискванията на документацията за участие и изискванията на възложителя. За съответстваща на изискванията се счита офертата, която отговаря на изискванията на възложителя и спецификациите. При оценяването на офертите се проверява и за аритметични грешки. Ако кандидатът е допуснал аритметични грешки и бъде избран за изпълнител, то той е задължен да ги поправи преди сключване на договора за възлагане на изпълнението на обществената поръчка. Ако кандидатът откаже да приеме тези поправки, офертата му се отхвърля.

XІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, когато:

 • Не са подадени оферти;

 • Няма допуснати кандидати;

 • Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия на възложителя;

 • Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който може да осигури;

 • Класираните кандидати последователно откажат сключването на договор за обществена поръчка;

 • Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

 • Установи нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от подписване на решението за прекратяване на процедурата да уведоми всички кандидати, както и да изпрати копие от решението до Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок.


XІV. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

1. Разходите по изработването на предложенията са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при не класиране.

2. Разходите по дейността на комисията са за сметка на възложителя.Утвърдил,

Кмет на Община Смолян:

/ Дора Янкова/
Съгласували,

Петър Харадинов, Секретар на Община Смолян

Христо Георгиев ,Директор на Дирекция „ХСД”

Маргарита Солакова, Директор на Дирекция „ПНО и ОМП”

Изготвил, Гл. специалист „СПЗ”, П. ИвановаПриложение № 1


Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян: Обособена позиция № 1 ”Хляб и хлебни изделия”, Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти”, Обособена позиция № 3 ”Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 4 ”Плодове и зеленчуци”, Обособена позиция № 5 „Консерви”, Обособена позиция № 6 „Бакалия”


З А Я В Л Е Н И Е З А У Ч А С Т И Е


Настоящото заявление е подадено от

………..............................………….……………………..…………………………………

(наименование на кандидата)

и подписано от


........................................................……........………………………………………………


………………………………………………...............................……..........………….….

(трите имена и ЕГН)


в качеството му на


…………………..........................………………..........……….……..………………….........

(длъжност)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


 • Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на посочената поръчка при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.

 • Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

 • Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

 • Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.Дата ……………… 2010 г. Подпис и печат .............................


Приложение № 2


Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян: Обособена позиция № 1 ”Хляб и хлебни изделия”, Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти”, Обособена позиция № 3 ”Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 4 ”Плодове и зеленчуци”, Обособена позиция № 5 „Консерви”, Обособена позиция № 6 „Бакалия”


А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И С В Е Д Е Н И Я


1. Наименование на кандидата

………………………………….………...................................................................................

2. Адрес: ....................................................................................................................................................

.................…………………………………………..….............................................…………

/код, град, община, квартал, улица №, бл.,ап./


Телефон № ………….………….

Факс: ……………..………………

Е-mail: …………………………….


3. Лице за контакти: ……………………...........................................……………………………………….…….....….

Длъжност: ……………….......................................................………………………….………….......………

……..…………......................................................………………………………..…….…………

Паспортни данни л.к. № …………….….…….......……..……. изд. на ……………...............…

от …………………….................................…………..….. ЕГН …………………………….......


4. Обслужваща банка ……………………........................................…………………………………………………………………............................................................................................................................................

№ на сметката по която ще бъде възстановен депозитът ……………………………………………………………………………………………..……......

Титуляр на сметката:..………..…………………………………....................................................


Дата ……………… 2010 г. Подпис и печат .............................


Приложение № 3


Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян: Обособена позиция № 1 ”Хляб и хлебни изделия”, Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти”, Обособена позиция № 3 ”Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 4 ”Плодове и зеленчуци”, Обособена позиция № 5 „Консерви”, Обособена позиция № 6 „Бакалия”


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният …………………….......................................................................................

притежаващ лична карта №……………………, издадена на ..........................................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция гр. /с / ……………….............................................................................................................

ул. …………………………….…………. № ………. бл. ………. вх. …..….. етаж …… ап. …..


В качеството си на управител /съдружник, член на УС, член на съвета на директорите/..…………………………………..............…………………………………..


Декларирам, че:


1. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.

2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба, за подкуп, както и за престъпления против собствеността и против стопанството.


Известна ми е че, за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.


Дата………. 2010 г. ДЕКЛАРАТОР:...................…………….

Подпис и печат


Приложение № 4


Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян: Обособена позиция № 1 ”Хляб и хлебни изделия”, Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти”, Обособена позиция № 3 ”Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 4 ”Плодове и зеленчуци”, Обособена позиция № 5 „Консерви”, Обособена позиция № 6 „Бакалия”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconТръжнадокументаци я откритапроцедур а
Условия за участие и критерии за класиране на предложенията,постъпили за участие в открита процедура на „В и К” –еоод гр. Смолян...
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconДо кандидатите, закупили документация за участие
Във връзка с постъпили запитвания от кандидати, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Разработване и...
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconДо участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет
Във връзка с постъпило запитване от фирма, закупила документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилна станция...
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconДокументация за участие в открита процедура за
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение №38/28. 09. 2012...
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Общинасмоля н документация за участие откритапроцедур а iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора по предоставлению кредита для нужд ОАО «омскгоргаз»
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом