До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000
ИмеДо какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер24.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://awsassets.panda.org/downloads/n2k_dokumentaciq_prilojenie_3.doc


Приложение 3


До какво води предложението на НУГ за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000


Количествени данни за намаляване на покритието на мрежата НАТУРА 2000 за избрани видове и природни местообитания, в резултат на решението на НСБР.


(със знак “*” са посочени видовете и местообитанията, приоритетни за ЕС).


 • * Мечка (*Ursus arctos) – намаляване на покритието от 73 на 26%, приоритетен вид, (абсолютен необходим минимум 60%).

 • Вълк (Canis lupus) - намаляване на покритието от 93 на 34%;

 • Рис (Lynx lynx) – намаляване на покритието от 100 на 0%;

 • * Балканска дива коза (*Rupicapra rupicapra balcanica) – намаляване на покритието от 93 на 34%, приоритетен вид за ЕС, на територията на България застрашен (абсолютен необходим минимум 60%).

 • Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) – намаляване на покритието от 60 на 41%; рядък вид.

 • Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) – намаляване на покритието от 49 на 31%; вид с небалгоприятен природозащитен статус; България опазва близо 100% от вида в континенталният и алпийският биогеографски региони в рамките страните членки; приет план за действие предвиждащ включване на 60% от популацията в НАТУРА 2000.

 • Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) – намаляване на покритието от 49 на 34 %; вид с неблагоприятен природозащитен статус; България опазва близо 100 % от вида в континенталният и алпийският биогеографски региони в рамките страните членки; приет план за действие предвиждащ включване на 60% от популацията в НАТУРА 2000.

 • Главоч (Cottus gobio) – намаляване на покритието от 100 на 0 %; критично застрашен вид.

 • Черна мряна (Barbus meridionalis) – намаляване на покритието от 50 на 30%;

 • Маришка мряна (Barbus plebejus) – намаляване на покритието от 50 на 40%;

 • *Венерина пантофка (Cypripedium calceolus) – намаляване на покритието от 100 на 0%

 • Янкева кутявка (Moehringia jankae) – намаляване на покритието от 100 на 0%

 • *Гори от черен бор (само естествени гори), код 9530– намаляване на покритието от 46 на 13%; приоритетно местообитание (абсолютен необходим минимум 60%)

 • Гори от смърч (в площите се включват само гори с възраст над 50 години и естествен произход), код 9410 – намаляване на покритието от 84 на 16%;

 • Гори от източен чинар, код 92C0 – намаляване на покритието от 69 на 41%; рядък тип местообитание, приоритетен за България.

 • Гори на кестен, код 9260 – намаляване на покритието от 86 на 9%; рядък тип местообитание.

 • Гори от бял бор (само такива с естествен произход) - намаляване на покритието от 75 на 12%;

 • Гори на бяла ела, код 91BA – намаляване на покритието от 88 на 25%; рядък тип местообитание.

 • *Степни гори на цер, код 91I0 – намаляване на покритието от 44 на 27%; приоритетен тип местообитание (абсолютен необходим минимум 60%).

 • * Панонски гори на обикновен габър и зимен дъб, код 91G0 – намаляване на покритието от 40 на 17 %; приоритетен тип местообитание (абсолютен необходим минимум 60%).

 • * Гори от ясени, липи, явор, шестил върху сипеи и стръмни склонове, код 9180 – намаляване на покритието от 51 на 17 %; приоритетен тип местообитание (абсолютен необходим минимум 60%).

 • *Гори от източен бук, код 91S0 – намаляване на покритието от 89 на 46%; приоритетен тип местообитание, България отговаря за страните членки за опазване на почти 100% от местообитание 91S0 (абсолютен необходим минимум 60%).

 • Гори от бук общо, кодове 9110, 9130, 9150, 91W0 – намаляване на покритието от 66 на 24%; България отговаря за страните членки за опазване на почти 100% от местообитание 91W0.

 • Дъбово-габърови гори, код 9170 намаляване на покритието от 48% на 14% (допустим минимум 20%)


Свързани:

До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconРъководство за планиране на дейности в зггф в Натура 2000 защитени зони
Закона за биологичното разнообразие и са елемент на националната екологична мрежа и Европейската мрежа натура 2000
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconПрограма със срокове за прилагането на натура 2000 в България 16
Вероятно някои от тези зони ще се припокриват със зоните по натура 2000. Управителите на зоните трябва да са запознати с тези договори...
До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000 iconИнформация до медиите по случая „Камчийски пясъци
Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом