В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени
ИмеВ законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер17.12 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на „. за Д. П. – Балкани” с

адрес Г. С. 1. ул. “Цанко Ц. №6. В..2, А., П. от А. Н. К. против Решение №5-

ОС/2008г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие,

издадено от Директора на РИОСВ – Б..

С разпореждане от 25.02.2009г. жалбата е оставена без движение, като на

жалбоподателя е указано в 7-дневен срок от съобщението да внесе дължимата

държавна такса в размер на 10 лева,като представи копие от банковото борддеро в

регистратурата на съда.

На оспорващото дружество е изпратено съответно съобщение за отстраняване на

тези нередовности, като му е указано, че в 7-дневен срок трябва да внесе

дължимата такса по сметката на Административен съд - Б., да представи документ,

доказващ внасянето й. Съобщението на основание чл.50, ал.3 от ГПК във вр. с чл.

144 от АПК е връчено на служител на дружеството на 06.03.2009г./ вж.

приложената към делото разписка/.

В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени

нередовностите на жалбата, поради което жалбата следва да се остави без

разглеждане и производството по делото да се прекрати.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.1,т.3 от АПК, съдът


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „. за Д. П. – Балкани” с адрес Г. С. 1. ул.

“Цанко Ц. №6. В. .2, А., П. от А. Н. К. против Решение №5-ОС/2008г. за

преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, издадено от

Директора на РИОСВ – Б..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №227/2009 г. по описа на Административен

съд - Б..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния

административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Съдия :\п\ Марияна Мицева

Вярно с оригинала !

РС

Свързани:

В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconПроизводството е образувано по предявен установителен иск, на основание чл. 97, ал. 1 /отм., във вр с §2, ал. 1 Гпк в сила от 01. 03. 2008г./ Гпк от с к п
Гпк, с цена на иска ј от 9704лв от с к п с егн, от гр. П ул.”В к ” № съдебен адрес: адв. С и., Г. ул.”Ю в ” № Е. ап а районен съдия:...
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconДокладва административната преписка
Кмета на Община С. в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства, от
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconДобричкият районен съд гражданска колегия
Да се изиска писмено обяснение в 7 дневен срок с получаване на съобщението от призовкаря обслужващ района на
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Задължава н на Р. Ю. Р. в 3 дневен срок от съобщението на представи заверено копие от молба вх.№94-00-1414/22. 06. 2011г на К. И....
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Държавен вестник по реда на чл. 218 от зут. Съдът е указал на оспорващия в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението да отстрани...
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconРешението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд -б в 15-дневен срок, считано от днес
Мпс и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на мпс без съответно свидетелство за управление,...
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Частната жалба е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена от активно легитимирано лице, в законоустановения 7-дневен срок...
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconРешението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Блос за всяка от страните, считано от днес
На основание чл. 372 вр чл. 78 а от нк вр чл. 354а ал. 5 вр ал. 3 предл. 2 т. 1 от нк, връзка чл. 2 ал. 2 от нк, съдът
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconПроект на
...
В законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени iconРешението може да се протестира и обжалва от страните пред Смолянски окръжен съд в 15 дневен срок, считано от днес
Поради което и на основание чл. 316, във връзка с чл. 309, ал. 1 от нк, във връзка с чл. 78 А от нк го освобождава от наказателна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом