Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане
ИмеОтчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане
страница1/9
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.79 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.rakitovo.net/DOC/protokoli/protokol 073.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Днес 28.04.2011 година /Четвъртък/ от 14.00 часа в залата на общински съвет се проведе редовно заседание на ОбС–Ракитово.

На заседанието присъстваха 16/шестнадесет/ общински съветници, Кмета на общината- г-жа Еленкова, зам.-кмета г-н Топалов, кмета на с.Дорково-г-н Николай Ковачев, кмета на гр.Костандово-г-н Шишеков,Секретаря на община Ракитово-г-жа Балинова, представители на общинска администрация, гости и граждани.

Заседанието откри председателят на общински съвет, г-н Георги Попчев-„Добър ден уважаема г-жо кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми гости.Добре дошли на днешното редовно заседание на Общински съвет–Ракитово, при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение решенията на ОбС от м.март 2011г.

2.Информация за състоянието на ОбССУ –Домашен социален патронаж (Пр.№ 876)

3.Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г. по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Ракитово(Вх.№ 036)

4.Проект за общинска програма за закрила на детето 2011 г.(Вх.№037)

5.Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ракитово(Вх.№046)

6.Информация за състоянието и проблемите на пенсионерските клубове в Община Ракитово(Пр.№ 877)

7.Решение на ДЕКВР за цената на питейната вода в Община Ракитово (Вх.№ 034)

8.Информация за подготовката на празника в гр.Костандово(Пр.вх.№883)

9.Промяна поименен списък за 2011 г.(Пр.№886)

10.Поименен списък за придобиване на ДМА за 2011 г.(Пр.№ 884)

11.Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово(Пр.№ 878)

12.Информация за подготовката на Национален конгрес- събор на пещерняците, с мерки за прилагане решението и плана на ОбС и проекта за пещерата „Лепеница”(Пр.№ 885)

13.Разпореждане с общинска собственост (Пр.№ 889,879,880,881, 891)

14.Отпускане на финансова помощ (Пр.№ 887,888,892)

15.Безвъзмездно ползване на дървен строителен материал (Пр.№ 890)

16.Информация за общинските гори и новия лесоустроиствен проект за периода 2011 до 2020 г.(Пр.№ 882)

17.Заявление от Тодор Радев(Вх.№ 043)

18. Заявление от Феликс Бабечки, Емил Бабечки и Румяна Ходжева (Вх.№ 044)

19.Обсъждане предложение по молба на ЕТ”Ана –Бел”-П.Чолева за пълна концесия или съвместно управление на Гробищен паркРакитово.(Вх.№015)

20.Молби, питания, изказвания и предложения.

На заседание на постоянните комисии всички предложения бяха разгледани подробно.”

Възражения и допълнения към дневния ред не постъпиха и общинските съветници го приеха с 14/четиринадесет/ гласа „За”.


По т.1Отчет за изпълнение решенията на ОбС от м.март 2011г.

Г-н Г.Попчев-„Отчета с решенията е направен преди десетина дни и има неща, които са започнали по- късно да се придвижват.”

Възражения и допълнения не постъпиха към отчета за изпълнение на решенията и общинските съветници преминаха към т.2 от дневния ред.

Т.2- Информация за състоянието на ОбССУ –Домашен социален патронаж (Пр.№ 876)- 1.Общински съвет приема информацията за състоянието на услугата Домашен социален патронаж в Община Ракитово.

2.Възлага на кметовете и заместник кметовете да съдействат за увеличаване обхвата на нуждаещите се жители на общината в ДСП, за извършване ремонта, както и за повишаване качеството на предлаганите услуги.


1.Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги предоставяни в общността по домовете на възрастните хора и хора с увреждания.Местна дейност.Предоставяните услуги покриват голяма част от нуждаещото се население в община Ракитово.Целта е подобряване условията на живот на този контингент, повишаване качеството и вида на грижите чрез поставяне в центъра интересите на тези хора.

Право на ползване на ДСП имат всички лица,които се нуждаят.Патронажът обслужва и трите населени места на Общината-гр.Ракитово,гр. Костандово и с.Дорково.Капацитет 105 човека.За м.март общия брой е 93.По населени места са както следва:

гр. Ракитово- 60

гр.Костандово- 7

с.Дорково - 26

Домашен Социален патронаж извършва следните услуги:

-осигурява ежедневно доставяне на топла и питателна храна по домовете

-наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на

медицинска помощ.

-поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищното

помещение,обитавано от обслужваното лице.

-административни ,правни услуги

-съдействие за снабдяване с необходими помощни средства при инвалиди

и тежко болни

-помощ в поддържането на социалните контакти

-закупуване на лекарства и вещи от първа необходимост със средства на обслужваното лице -заплащане на ел.енергия,вода със средства на обслужваното лице. В КК на пенсионерите-гр.Ракитово,два пъти седмично се измерва кръвно налягане.Периодично се провеждат здравни беседи.

Предоставянето на тези услуги ни дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите от бита на патронираните лица и ни задължава да поемем конкретни ангажименти и огговорности като държавна институция.Стремежът на ДСП е повишаване качеството на предлаганите услуги.

През 2007г.започна по етапно въвеждане на Система на анализ и контрол на критичните точки/НАССР/,стриктно се следят сроковете на годност и качестото на приеманата продукция и при констатация на нередности тя се връща.Ежедневно се контролират и записват температурите на съхранение във фризерите и хладилниците.

Демографският срив обхванал обществото ни не подминава и нашата община.Увеличава се възрастното население,много от по-младите хора са тръгнали да търсят насъщния в чужбина или в големите градове.Всички тези фатори показват,че ролята на ДСП все повече и повече ще нараства.За да поеме и обгрижи останалите самотни и нуждаещите се хора,патронажа трябва не само да увеличи обхвата си,но и да повиши качеството и въвеждането на повече услуги.

Г-жа Гьорова-„Приемаме информацията виждаме, че добре се работи, но искам да попитам за гр.Костандово само седем човека ли са желаещи?”

Г-жа Ананова-ръководител ОбССУ-„Нуждаещи се има, но няма желаещи.”

Възражения и допълнения не постъпиха и общинските съветници приеха предложението с 14 гласа „За”.

По т.3 от дневния ред- Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г. по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Ракитово(Вх.№ 036)- Пр.№ 893

1.Общински съвет приема отчета за изпълнението на Национална програма 2010 г. по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане „ в Община Ракитово.

2.Възлага на кметовете и зам.кметовете с комисията за детето да продължат приоритетно да решават въпросите свързани с повишаване качеството на живот и гарантиране правата на децата в Община Ракитово.


Г-н Г.Попчев-„Посочени са приоритетите и пълна картина в общината и проблемите.”

Г-жа Харискова-„Положителна инициатива и да продължават така добре да работят.”

Становището на постоянните комисии е положително, възражения и допълнения не постъпиха, общинските съветници приеха направеното предложение с 14 гласа „За”.

По т.4 Проект за общинска програма за закрила на детето 2011 г.(Вх.№037)-пр.№ 894 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 год.

1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2011 год.

2.Възлага на зам.кметовете, комисията с отговорните институции да организират изпълнението и осъществят контрола за спазването на сроковете.


Г-н Хъров-„ На стр.2 т.1.3-интегриране на деца от ромски произход в образователната система , чрез насърчаване на обучения за учители, прилагане на подходящи обучителни методи, от ромски произход имали такива деца?ОПО имали такава комисия?”

Г-н Г.Попчев-„Комисиата е от 11 души и те координират действията.”

Г-н Л.Петков-„Програмата за закрила на детето -в училищата има ли програма за запознаване на техните права.”

Г-жа Харискова-„В правилника за народната просвета има права и задължения на ученика.Уведомени са и родителите с подпис са удостоверили това.Задълженията са поставени на видно и достъпно място за всеки.Има родителски срещи и час на класа.”

Г-н Г.Попчев-„Да има брошури по училищата за правата и задълженията.”

Г-жа Гьорова-„В първия час на класа децата и родителите се запознават с правата и задълженията си.”

Възражения и допълнения не постъпиха и предложението се прие с 16 гласа „За”.

Т.5- Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ракитово(Вх.№046)Пр.№895

Отчета за изпълнението на Национална програма 2010 г.по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане”-Община Ракитово

1.Общински съвет приема отчета за изпълнението на Национална програма 2010 г. по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане „ в Община Ракитово.


2.Възлага на кметовете и зам.кметовете с комисията за детето да продължат приоритетно да решават въпросите свързани с повишаване качеството на живот и гарантиране правата на децата в Община Ракитово.

Г-н Г.Попчев-„ Отчета за изпълнението на Национална програма 2010 г.по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане”-Община Ракитово е с най-подробни данни до сега.До юни –юли маже да се изменя и допълва. Възлага на кметовете и зам.кметовете с комисията за детето да продължат приоритетно да решават въпросите свързани с повишаване качеството на живот и гарантиране правата на децата в Община Ракитово.”

Становището на комисията е положително, предложението се прие с 16 гласа „За”.

Г-жа Харискова-„Кой назначава комисията?”

Г-жа Донкова-секретар на МКБППМН- „Комисията е със заповед на кмета и в Закона за закрила на детето е записано кои инстанции вземат участие в тази комисия.Директорите на училищата участват в друга комисия.”

Г-жа Харискова-„Нямаме представител в комисията от нашето училище.”

Г-н Г.Попчев-„Г-жа Еленкова ще включи със заповед още двама члена в комисията и единият ще бъде представител от вашето училище.”

Г-жа Харискова-„45% от учениците в моето училище са от ромски произход и съображението на Донкова не знам какво е, за да не включи представител от нашето училище , но ние прославяме общината.”

Становището на постоянните комисии е положително, общинските съветници приеха направеното предложение с 16 гласа „За”.

По т.6- Информация за състоянието и проблемите на пенсионерските клубове в Община Ракитово(Пр.№ 877)

1.ОбС-Ракитово приема информацията за състоянието и проблемите на пенсионерските клубове.

2.Възлага на Кмета на Община Ракитово и кметовете на кметства Костандово и Дорково да организират срещи до края на месец май 2011 г. с членове на пенсионерските клубове в Ракитово, Костандово и Дорково и да уточнят мерките за решаване проблемите.

3. С отчета за извършеното да се запознае общинсдки съвет през месец май 2011 г.


На територията на общината функционират три клуба - по един в гр.Ракитово,гр.Костандово и с.Дорково.И в трите клуба се провежда разнообразна културно-масова дейност.Ръководствата им се стремят да създават, доколкото е възможно, условия за това.В помощ на ръководствата е учреденият към общината Общински съвет на „СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-2004",който проведе своя втори конгрес на 19.11.2010г. в гр.София.Там бяха взети решения,засягащи доста страни от битието на възрастните хора.Най-много се наблегна на грижи и възможности за укрепване структурите на Съюза по общини и области,главно по увеличението на числения състав.При добронамереност и желание от управляващите от всякакъв ранг могат да бъдат решени основни неща ,които или липсват или са недостатъчни.

Проблемите,отнасящи се до пенсионерите и клубовете не са малко , но е необходимо поне една част от тях да бъдат решени , за

да се създаде повече комфорт в съюзния и клубния живот , а именно ;

1. Необходимо е да се укрепи общинското дружество - преди всичко да се увеличи неговата численост , а за да се постигне това трябва да се създадат по-добри условия в учредените и функциониращи клубове.Например клубът в гр.Ракитово спешно се нуждае от основен ремонт:

 • Подмяна на прогнилия под и осъвременяване на тоалетните

 • Боядисване на стените

 • Поставяне на локално парно отопление с 4 големи и 2 по-
  малки радиатори,за което ще са необходими около
  10000лв.
 1. Осигуряване на 20 куб.м. дърва за отопление,

 2. Клубовете в Костандово и Дорково се помещават в малки и
  неудобни помещения,което е голяма пречка за нормалната им
  дейност.Абсолютно невъзможно е да се проведе било
  събрание,било среща с хора от други сродни организации -
  членовете на клубовете не могат по никакъв начин да се съберат
  заедно в малките помещения.

Необходимо е общинското ръководство да търси съдействие отвсякъде за разширяването им или осигуряване на нови помещения , да оказва методическа помощ на клубовете по укрепване на ръководствата им,по подобряване на финансовата отчетност на бюфетите към тях и на организиране на общински прегледи на пенсионерската художествена самодейност.Ще бъде полезно и удачно ако комисията по отпускане на помощи към Общинския съвет търси контакти и съдействие от пенсионерските ръководства по кметства.

Убедени сме,че при повече взаимодействие ще намерим правилното решение на редица проблеми в общината,както и ние - възрастните хора - своето място под слънцето.

Държавата , като законен защитник на своите граждани ,е длъжна да отстоява три основни права на всеки човек - правото на живот , на свобода на духа и на социална справедливост. За разкриване ,дефиниране и защита на тези общи интереси е необходим не само професионализъм ,но и политическа воля на управляващите.

Основното право на пенсионера е правото на достоен живот , осигурен и в нетрудовия период на житейския му път. Постигането на тази цел изисква създаване и отстояване на предпоставки за :

 • Пенсии,покриващи жизнените потребности;

 • Здравни грижи в съответствие със стареенето;

 • Място и условия за социални контакти във възрастова среда;

 • Условия за активен,културен отдих,участие в художествена
  самодейност,спорт и туризъм;

 • Уважение между поколенията,с почитане на професионалната
  компетентност и мъдростта на възрастта.

Г-н Председател , г-жо Кмет, г-да съветници, без Вашето разбиране и съдействие е невъзможно решаването на гореизложените проблеми и постигането на набелязаните цели , ето защо се надяваме на повече активност от страна на общинското ръководство , за да бъдат удовлетворени потребностите на хората в пенсионна възраст.НАСЕЛЕНО МЯСТО

БРОЙ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

МЪЖЕ

ЖЕНИ

ЧЛЕНОВЕ НА „СП-2004"

гр. Ракитово

1430

511

919

356

гр.Костандово

607

201

406

57

с.Дорково

550

199

351

58

Всичко:

2587

911

1676

471


Г-н Бързаков-„В Костандово са доста членове, а помещението е малко, там няма условия, няма тоалетни.В отделни дни се събират мъже и жени.Нека да се потърси по-голямо помещение да се вземат мерки.Нека да се подобри средата както в Костандово, така и в Дорково.”

Г-Н Сейдев-„Прогнил е пода, нужни са дърва, ремонт, но чия собственост е клуба в Ракитово.Има ли общината договор с РПК, за да направи тя ремонтта?”

Г-н Лазев-„В Ракитово членуват 356 човека и на други, които не членуват се стремим да създадем добри условия.Преди време ОбС предостави Халите на РПК в замяна на залата за клуба, но няма договор.Няма база за такъв ремонт, собственикът може да каже нямаме нужда от такъв ремонт.Решили сме да съберем средства.Предстоят кметски избори и се надяваме на кандидат- кметовете да ни ремонтират помещението.Има програми на ЕС, по които можем да кандидатстваме, също така и помощи от бизнесмени.Членуваме в „Пенсионерски клуб-2004”, нашата цел е да активизираме пенсионерите да членуват и да влезнем в ЕС на пенсионера, за да кандидатстваме по програми.Благодарим за дървата те са прекарани.”

Г-н Михайлов-Председател на пенсионерските клубове в община Ракитово-“Уважаеми дами и господа общински съветници, направихме информацията с добрите и лошите страни на пенсионерските клубове.Състоянието в Костандово и Дорково е тревожно.Имат много пенсионери , а малки помещения.Нека в Ракитово да се намери компромис за помещението с РПК.Стратегията на съюза е да събере повече членска маса и да кандидатстваме.Нека да си помагаме.”

Г-н Г.Попчев-Нека читалищата да проявят разбиране и да предоставят помещения за ползване, когато е необходимо за събрания.”

Становището на комисиите е положително, възражения и допълнения не постъпиха и предложението се прие с 16 гласа „За”.

По т.7- Решение на ДЕКВР за цената на питейната вода в Община Ракитово (Вх.№ 034)

На закрито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, проведено на 14.03.2011 г.,като разгледа заявление за утвърждаване на цени за ВиК услуги, подадено от „ВКТВ”ЕООД, гр.Ракитово.

Г-н Г.Попчев-„На 30 март 2010 г. утвърдихме бизнес плана на дружеството, направен от предишния упрявител.Имаше почистване на водоема, където се изкара 25-30 кубика тлака.Водоемите не са почиствани от доста време ще видите има и снимки.Открито е водосхващане.За определянето на тази цена са посочени критерии.Трябва да се увеличи и събираемостта от потребителите, всичко е обезопасено.Водоемите трябва да се чистят веднъж годишно.”

Г-н Шишеков-„Как може от 2003г. до сега да не са почистени.”

Т.8 от дневния ред- Информация за подготовката на празника в гр.Костандово(Пр.вх.№883)

Необходими средства за:

-Посрещане на официалните гости

-Посрещане на участниците- обяд

-Материали и сувенири

-Музикална програма

-Заря

-Награди и грамоти за участиците в спортните програми-борби, рали, конни състезания

Г-н Шишеков-„Трябват ни пари.”

Г-н Бързаков-„Колко са заложени в бюджета?”

Г-жа Еленкова-„Трябва да се види колко са?”

Г-н Ковачев-„За празника на Дорково са заложени 10 хил.лв.”

Г-н Шишеков-„Значи и за нас трябва да са толкова.”

Г-жа Еленкова-„В Дорково се провежда национален фестивал, за това са заложени 10 хил.лв. в бюджета, а за Костандово трябва да са по-малко.”

По т.9 - Промяна поименен списък за 2011 г.(Пр.№886)- 1.Да се намали плана по разхода за капиталови разходи и финансиране на обект „Основн ремонт на ул.г.Мамарчев град Костандово” на стойност 6600 лв. собствени бюджетни средства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Ловеч, Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр....
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане списък
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Хасково, обл. Хасково, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Мадан,...
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане и Старши счетоводител в Дирекция “Социално подпомагане”
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconОбщина Асеновград "Социално подпомагане"
Настоящата Програма се реализира в изпълнение на разпоредбите на чл. 2, ал. 5 от Закона за социално подпомагане и чл. 12 от Правилника...
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Главен експерт “СП” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Слатина, обл. София град, общ. Връбница, обл. София град, общ. Плевен,...
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconОбщински съвет елена
Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52...
Отчет за изпълнението на Национална програма 2010 г по приоритети от Дирекция „Социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане анали з
На отчетите за дейността на регионални дирекции за социално подпомагане за четвърто тримесечие на 2010 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом