Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер84.75 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet Mai 2011.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН

за месец Май 2011 г.


Брой провере

ни обекти


Брой дадени предпи

сания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления


Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


бр.

лв.118


107 бр.

5 бр.

- Евлоги Бисеров Кастаманов- с. Кочан, общ. Сатовча – чл.5, ал.3, т.1 във връзка с чл.104, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУО

- „В и К“ ЕООД гр. Смолян – чл.126, ал.1 във връзка с чл. 200, ал.1, т.5 от ЗВ

- „Астон сервиз“ ООД гр. Русе – чл.93, ал.4 във връзка с чл. 104в ог ЗУО

- Николай Иванов Бояджиев - в качеството му на кмет на общ. Рудозем – чл. 92, ал.1, т.1 във връзка с чл. 116, ал. 1, т.4 от ЗУО

- Камен Митков Буров - в качеството му на кмет на с. Жълтуша, общ. Ардино – чл. 92, ал.1, т.1 във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 и ал.2, т. 5 от ЗУО

2 бр.

-НП №14/25.05.2011г. издадено

срещу - Сергей Трайков Колачев –

в качеството му на управител на „Сергострой“ ЕООД гр. София - нарушена норма- чл.5, ал. 3, т.1 във връзка с чл. 104, ал.1, т.6 от ЗУО


- НП №15/25.05.2011г. издадено

срещу – Байрям Мустафа Пътъ

с. Борино, общ. Борино –

нарушена норма – чл.5, ал. 3, т.1

във връзка с чл. 104, ал.1, т.3 и т.4

от ЗУО
500 лв.


300 лв1 бр.

„Горубсо Мадан“ АД гр. Мадан


642 лв.1 бр. Издадена Заповед № РД-08-07/ 18.05.2011г. за спиране на производствена дейност, чрез запечатване на обект /цветен оджак/, собственост на „Карлък-97“ ООД гр. СмолянПрез м. май 2011 г. експертите на РИОСВ-Смолян извършиха 118 проверки, при които за констатирани несъответствия са дадени 107 предписания. За констатирани административни нарушения са съставени са 5 акта. Четири от актовете са по ЗУО, като 2 от тях - на кмета на община Рудозем и на кмета на с. Жълтуша са за не осъществен контрол по дейностите свързани с образуване и събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци. Акт е съставен и на „ВиК” ЕООД, гр. Смолян, тъй като стопанисваната от дружеството пречиствателна станция в КК”Пампорово” не се поддържа в експлоатационна изправност. Издадените наказателни постановления през месеца са на обща стойност 800 лв., като и 2-те са за нарушения на ЗУО – третиране на различни по вид, свойства и произход отпадъци без необходимите разрешителни. Издадена е и 1 заповед за спиране на производствена дейност, чрез запечатване на обект-цветен оджак за леене на алуминиеви изделия, собственост на „Карлък – 97”ООД гр. Смолян. Причината, че предприятието няма комплексно разрешително, изискващо се съгласно разпоредбите на ЗООС.

През месец май са проверени всичките 34 площадки за търговска дейност с черни и цветни метали и за разкомплектоване на ИУМПС, като са дадени предписания за привеждането им в съответствие с изискванията на ЗУО. Проверени са и подадените от фирмите годишни отчети за третиране на отпадъци. Извършен е контрол и по обезвреждането на замърсени с петрол продукти в района на язовир Доспат, във връзка с възникналият инцидент в края на миналия месец.

В направление „ Води”, през месец май е засилен контрола върху пречиствателни съоръжения на обекти от минно-добивната и минно-преработвателната промишленост. Проверени са и 14 обекта, включени в плана за контролната дейност.

През май са извършени 8 проверки на защитени територии, като целта е установяване на състоянието и контрол по заповедите за обявяване. Засилен е контрола в резерватите, във връзка с предприемането на мерки за недопускане на горски пожари. През месеца са извършени проверки по 6 по сигнали за нападения от мечка, 4 от тях са се оказаха основателни и за тях са съставени протоколи и предложения за обезщетяване на собствениците. В два от случаите, при проверката се установи, че не се касае за щета от мечка.


Проверени обекти по компоненти и фактори


Комплексни проверки: Горубсо Мадан” АД – промишлена площадка - по компоненти и фактори - води, почви, превантивна дейност и отпадъци; „Девин” АД гр. Девин – предприятие за бутилиране на минерална и изворна вода – по компоненти и фактори въздух, води , отпадъци и ОХВ; „Рубелла Бюти” АД, гр.Рудозем - производство на козметика – по компоненти и фактори въздух, води , отпадъци и ОХВ;

Проверки по КР: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините – Доспат, Сатовча, Борино и Девин- по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 328-Н0-И0-А0/2008г.;

Съвместни проверки: Извършване на проверка на р. Широколъшка съгласно Заповед № ОК-03-02-493 / 17.05.2011 г. на Областния управител на област Смолян; „Карлък - 97” ООД гр. Смолян – изработка на изделия от черни и цветни метали - по компоненти и фактори – въздух, отпадъци, комплексни разрешителни; „Зарена” АД гр. Пловдив - производство на чанти в с. Павелско, общ. Чепеларе- по компоненти и фактори въздух и ОХВ; „Карду” ООД правоприемник на ЕТ „Владимир Карамитев” – с.Върбина- МПП - по компоненти и фактори въздух, води и ОХВ; проверка по сигнал на сграда в гр. Златоград, собственост на фирма „Ния -40“ ЕООД гр. Смолян- по компоненти и фактори- води и отпадъци; яз. „Доспат“- по сигнал- замърсяване с нефтопродукти- по компоненти и фактори- въздух, води и отпадъци; „Нано-СС“ АД с. Полковник Серафимово, общ. Смолян -производство на кубични наноструктури– по компоненти и фактори- превантивна дейност, отпадъци и ОХВ; „Мурсалец” ЕООД гр. Девин – автомивка- по компоненти и фактори- води и отпадъци;

Въздух: Магазини за бои и лакове: ЕТ „Елкрас гр. Чепеларе; ЕТ „Елена Костадинова” гр.Чепеларе; „Белимарс” ЕООД гр.Чепеларе (ЕТ „Балина Кариева”); ЕТ „Сергей Челебиев” гр.Смолян; „А.Н.Н.-2” ООД гр.София;

ЕТ „Анри 64 – Андрей Кехайов” гр. Смолян, бензиностанция – с. Средногорци, общ. Мадан; ЕТ „Свежест –Митко Узунов” гр. Смолян -химическо чистене;

Води: ферма за отглеждане на животни с. Забърдо, общ. Чепеларе; Бивша пречиствателна станция на р-к „Еньовче” с. Еньовче, общ. Ардино; ЕТ „Алада-М.Банашък” с. Бял Извор, общ. Ардино - МПП; „Родопчанка” ООД с. Бял Извор, общ. Ардино-МПП; „АПА3 68” ЕООД гр. Ардино- автомивка; ЕТ „Искра-Сезгин Халилов” гр. Ардино- автомивка; „Горубсо Мадан” АД РОФ и ХХ „Рудозем-2” гр.Рудозем; „ЗММ инструмент” ООД гр. Смолян- производство на метало и дърворежещи инструменти; „ЕМЕ” АД гр. Смолян- производство на електро елементи; „Дюлгер” ООД- автобаза гр. Смолян; „АБ и ТСИ-Тикале”, собственост на „ИСА-2000” ЕООД гр. Смолян; „Пепеляшко” ООД- автомивка „ Нов хотел” гр. Смолян; „Пещерски” ЕООД – Пловдив ВС „Четирите сезона” м. „Хайдушки поляни“, общ. Смолян; „Битур” ООД хотел Родонда, м. „Хайдушки поляни“, общ. Смолян; гр. Лъки “Лъки Инвест-ЛОФ“ ЕООД гр. Лъки, ХХ „ Лъки 2-временно“; „Карду” ООД- МПП „Върбина” с.Върбина, общ. Мадан; ГПСОВ – Смолян гр. Смолян;

Почви: ЕТ „КАФАДАРЦИ – Елхан Кафадаров“ площ „Бистрица”, с. Плетена, общ. Сатовча; “Лъки Инвест” АД гр. Лъки р-к „Джурково“ и „Говедарника“; „РУСКОВ” ООД – ТМСИ; нарушени терени – иззета скална маса в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград;

ПД: Решение № СМ-005-ПР/2010г. за Биоенергиен комплекс „Барутин“; Изкуствено езеро за утаяване и термична обработка на оборотна вода за Биоенергиен комплекс „Барутин“;

ЗТ и Биоразнообразие: Поддържан резерват „Момчиловски дол”, Резервати „Сосковчето” и „Кастраклий”, Защитени местности „Хубча”, „Соскучански дол”, „Рожен”, „Падала” и Природна забележителност „Смолянските езера”; Извършени са шест броя проверки за нанесени щети от кафява мечка в това число две проверки по неоснователни сигнали – района на селата Триград- 3 проверки, Богутево, Касък, гр. Смолян; Извършени са три проверки , относно съгласуване отсичане на дървета под особен режим на закрила;

Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: Път Борино-Доспат-настански мост; м. „Трандевица“, землище на гр. Смолян; с. Горно Прахово, с. Башево, с. Долно Прахово и с. Синчец, общ. Ардино; с. Равнината и с. Иваново, общ. Рудозем; с. Ерма река, с. Долен, с. Старцево и с. Цацаровци, общ. Златоград; с. Кестен, с. Осиково, с. Триград и с. Брезе, общ. Девин; с. Баните, с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Давидково, общ. Баните; с. Боголин, с. Вълкосел, с. Слащен, с. Годешево и с. Туховица, общ. Сатовча; гр. Неделино-2бр., гр. Неделино – по жалба-2бр.; с. Кундево-2бр., с. Бурево-2бр., с. Гърнати и с. Средец, общ. Неделино; яз. „Доспат“; с. Барутин, общ. Доспат; с. Забърдо, общ. Чепеларе;

Проверка на фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци: „Амер Спортс България“ ЕООД гр. Чепеларе– производство на ски и сноуборд; „Мурсалец” ЕООД гр. Девин - автомивка; „Нано-СС“ АД с. Полковник Серафимово, общ. Смолян- производство на кубични наноструктури; “Ив комет“ ООД гр. Чепеларе-автомивка и бензиностанция; „Девин” АД гр. Девин – предприятие за бутилиране на минерална и изворна вода; проверка на сграда в гр. Златоград, собственост на фирма „Ния -40“ ЕООД гр. Смолян;

Площадки за ОЧЦМ: „Рудомет Груп“ ЕООД гр. Рудозем; “Ровотел Стийл“ гр. Рудозем; ЕТ „Васи-Васил Крушков“ гр. Златоград; ЕТ „Орион-Катя Христова“ гр. Златоград; „Норд Холдинг“ АД, площ. гр. Смолян; “Норд Холдинг“ АД, площ. гр. Смолян, кв. Устово; “Елинор Металс“ ЕООД, гр. Девин; „Рилтрейд“ ООД гр. Мадан; “Ростер“ ООД гр. Смолян; ЕТ „Чилингир-55“ с. Средногорци; ЕТ „Мюмюн Пашов“, с. Средногорци;

ИУМПС: ЕТ „МСМ-Венелин Чиев“ с. Средногорци, общ. Мадан-2бр.; ЕТ „Телекс-Хр. Кондилов“ гр. Смолян; „Робоск ООД“ гр. Смолян; „КОН“ ЕООД с. Хвойна, общ. Чепеларе; ЕТ „Вулкан-Байрям Сариев“, гр. Доспат; „Томов Трейд“ ЕООД гр. Смолян; ЕТ „Тони Младенов“ с. Сатовча; ЕТ „Стефан Чилингиров“ гр. Рудозем; ЕТ „Стефан Чаръкчиев“ с. Средногорци; “Кабакчиев“ ЕООД гр. Девин; ЕТ „Росен Димитров-Трансекспорт“ гр. Девин;

Проверки на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „ЗММ инструмент” ООД гр. Смолян- производство на инструменти; „ЗММ-инструмент“ ООД гр. Смолян – производство на инструменти; „ЗММ Пилана“ ООД- производство на метало и дърворежещи инструменти; ЕТ „Юлиян Исаков“ с. Триград, общ. Девин- производство на млечни продукти;

Проверки на депа: Регионално депо за неопасни отпадъци с. Барутин, общ. Доспат;

Други: „Карлък-97“ ООД гр. Смолян-металообработване-2 бр.; ГПСОВ- гр. Смолян;

ОХВ: СЕВЕЗО- проверка по изпълнение на условията в Разрешително №113/2008г., издадено по реда на чл. 104 от ЗООС на обект „Рудоземска обогатително фабрика“ с оператор „Горубсо Мадан“ АД гр. Мадан;


Директор на РИОСВ-Смолян:

/инж. Елен Минчев/


/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец септември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом