Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
ИмеСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
страница1/8
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ofi.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100603111128_Autorefferat_Ivailo_Ivanov-FINAL_05.05.2010.d
  1   2   3   4   5   6   7   8


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ
ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА ПРИ ВАК


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Национална и регионална сигурност"


Ивайло Бориславов Иванов


СТРАТЕГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА
ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА ОТБРАНААВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане

на образователна и научна степен

"доктор"


София

2010

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ
ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА ПРИ ВАК


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Национална и регионална сигурност"


Ивайло Бориславов Иванов


СТРАТЕГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА
ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА ОТБРАНААВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18.
Икономика и управление (по отрасли)Научен ръководител:

проф. д.ик.н. инж. Димитър Йорданов Димитров


Рецензенти:

проф. д.ик.н. Иван Дочев Иванов

проф. д-р Тилчо Колев Иванов


София

2010

Дисертационният труд е обсъден на 09.03.2010 г. от катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и световно стопанство – София, и е насочен за защита в Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК.

Авторът на дисертационния труд е задочен докторант към катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и световно стопанство – София.

Дисертационния труд е с обем 223 страници и съдържа: увод, изложение в четири глави, заключение, списък на използвана (цитирана) литература и приложения.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 03.06. 2010 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на Университета за национално и световно стопанство – София, на открито заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Научни съвети и конкурси" на Университета за национално и световно стопанство – София.

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност на темата


Актуалността на темата се обуславя от дълбоките промени в политическата, икономическата и социалната сфера на българското общество, измененията в средата за сигурност, членството на България в НАТО и Европейския съюз, които съществено промениха характера на задачите в сферата на националната сигурност. На преден план излязоха глобални заплахи като международният тероризъм, локалните конфликти, опустошителните природни бедствия и свързаните с тях рискове за сигурността на държавите и техните граждани.

Изключително важно в тази силно динамична и характеризираща се с висока степен на неопределеност и рискове среда е българската държава да овладее прилагането на съвременни политики и практики, за да съумее да гарантира за своите граждани и територия сигурност в различните й аспекти и измерения, както и да изпълнява поети сериозни международни ангажименти.

България е страна с пазарна икономическа система, поради което икономическата й политика във всички отрасли трябва да се подчинява на икономическите закони на пазарното стопанство.

Всичко това прави неизбежно създаването на нови механизми за реализиране на отношенията в сферата на сигурността, които отчитат ограничеността на държавата в пазарна среда да оказва пряко въздействие върху икономическите субекти при решаването на въпросите на сигурността.

Един от големите въпроси в сферата на сигурността у нас в променилите се след края на Студената война условия е свързан с гарантирането на жизнено важните ресурси, които са основни предпоставки за нормалното функциониране на съвременното общество. Елемент от него е въпросът, свързан с гарантирането на сигурността на доставките за отбрана и при преодоляването на граждански извънредни ситуации (кризи).

Способността да се гарантира сигурност на доставките е жизнено важна както за изпълнение на ангажиментите на страната в рамките на колективните системи за сигурност, така и за задоволяване на собствените й отбранителни и в извънредни ситуации потребности.

В проведеното изследване вниманието се фокусира върху процеса на стратегическото развитие само на един сегмент от системата за сигурност на доставките в България, а именно – гарантирането на сигурност на доставките за отбрана. Основание за това е преди всичко фактът, че най-общо нуждите от ресурси (материали, въоръжения, оборудване) и услуги за отбрана в преобладаващата си част съществено се различават от нуждите от ресурси и услуги за справяне с кризи. При осъществяването на изследването се взема предвид пробиващото си вече път схващане, че изграждането на интегрирана национална система за гарантиране на сигурността на доставките за нуждите на националната сигурност би позволило в съвременните условия да се постигне оптимизиране при използването на ресурсите и в по-голяма степен би отговорило на потребностите на сектора сигурност.

Актуалността на проведеното изследване се определя от три основни групи фактори.

Първата група фактори са свързани с основните характеристики на системата за осигуряване и осъществяване на доставките за отбрана (СДО). Тази система е елемент от цялостния процес на държавно управление. Тя кореспондира с голяма част от обществените и икономическите отношения в държавата и обществото. В системата за отбранителни доставки намират проявление всички същностни противоречия. В процеса на функционирането й тези противоречия действат взаимно свързано и многопосочно. Доставките за отбраната независимо дали са за непосредствено използване, или създават натрупвания за отложено потребление, винаги са свързани с един бъдещ стратегически хоризонт, който до голяма степен се определя прогностично на базата на повече или по-малко достоверни прогнози за очаквани заплахи и кризисни състояния.

Втората група фактори се определя от отворения характер на системата за доставки за отбраната. Системата критично се влияе от базовите обществено-икономически отношения, политическата организация на обществото, състоянието и развитието на националната икономика, правната система на държавата, регионалната и глобална военно-политическа обстановка и други. Измененията в съответните сфери оказват съществено влияние върху ефективността и устойчивостта на системата за доставки за отбраната.

Третата група фактори е свързана с непрекъснатия процес на развитие на формите и методите на научно познание, особено в областта на изучаване на обществените и икономическите явления. Развитието в последните години на такива научни направления, като синергетика и конфликтология дават възможност за изграждането на по-пълни и по-достоверни научни модели на сложни обществени и икономически явления и процеси, каквито са изследваните.

Не на последно място следва да се отбележи, че към момента сериозни научни публикации, посветени на изследването на устойчивостта на системата за доставки за отбраната, на устойчивостта на стратегическата адаптация, почти липсват.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра "Икономика на природните ресурси" при унсс и е насочен за защита в Специализирания научен...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Индустриален бизнес” при унсс – София, и е насочен за защита в Специализирания научен съвет...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита в Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при Висшата атестационна...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Финансиране на земеделските стопанства в условията на общата селскостопанска политика на ес
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак университет за национално и световно стопанство
Насоки за усъвършенстване маркетинговата стратегия на фирмите за експресни доставки
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Администрация и управление” при Стопански факултет на Варненски свободен...
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия на република българия

Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Към него са добавени като приложения две анкетни карти, кратка информация за анкетираните предприятия и три казусни изследвания....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом