Домове за възрастни хора с физически увреждания същност
ИмеДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер97.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/Inf 20DVFU.doc
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ


СЪЩНОСТ


Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото.

В домовете за възрастни хора с физически увреждания се осигурява:

 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;

 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

 • Развитие на двигателни умения и закаляване на организма;

 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

 • Организиране на оптимален режим на трудотерапия, съобразен с личния избор и възможностите на потребителите;

 • Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности;


ЕКИП НА ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ


Персоналът в Дом за възрастни хора с физически увреждания се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал.


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане";

 • Към молбата се прилагат:

  • копие от документ за самоличност;

  • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

  • копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК.

   • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;

   • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;

   • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;

   • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Закона за административното производство;

 • Доставчикът предоставя на лицето писмена информация , относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за подаване на жалби;

 • Лицето се приема след подписване на договор за социални услуги;

   • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на: ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и социално включване.

   • При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.;

 • Начинът на изписване от на дома е регламентиран в договора за социални услуги (напр.-с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.).За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора с физически увреждания се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г.).


Към 01.06.2008г. на територията на страната функционират 27 специализирани институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора с физически увреждания:
Наименование

Капаци-

тет

Адрес

Област

Директор/ телефон

1

ДВХФУ „Св.Панталеймон”

50

с.Долно Драглище

Благоевград

Лилия Алтънина 074403/362;360

2

ДВХФУ

52

с. Горица, ул.”Св.Св. Кирил и Методи” №57

Бургас

Илко Илчев

05969/2030;

2028

3


ДВХФУ

51

с.Ясна поляна

Бургас

Роска Атанасова

0550/442 61

4

ДВХФУ

40

гр.Варна

Варна

Бойко Цанков 052/361 816

5

ДВХФУ

35

гр. Бяла, ул.”Д.Янев” № 42

Варна

Димитър Петров

05143/22 98

6

ДВХФУ

70

гр.Провадия, ул.”Я.Съкъзов” №2

Варна

Гинка Николова

0518/33 07

7

ДВХФУ

50

с.Балей

Видин

Д-р Боян Гаврилов

09312/23 88

8

ДВХФУ

50

с.Горски Горен Тръмбеш, ул.”Търговска” №11

В.Търново

Светла Ангелова

061705/693;681

9

ДВХФУ

90

гр.Козлодуй, ул.”Милин камък” № 8

Враца

Милена Стоянова

0973/80 785;81 123

10

ДВХФУ

36

гр. Габрово, кв.”Кряковци” № 15

Габрово

Полина Станева

066/801 509

11

ДВХФУ

40

с. Столът, ул.”В.Левски” №9

Габрово

Лилия Станчева

067391/218

12

ДВХФУ „Ильо войвода”

95

гр.Кюстендил, ул.”Прогон” № 14

Кюстендил

Снежана Терзийска

078/52 21 62

13

ДВХФУ

40

с.Сливек, ул.”3-ти март” № 2

Ловеч

Йордан Йорданов

068/62 50 56

14

ДВХФУ

50

с.Орсоя

Монтана

Тони Михайлов

0898/494 303

15

ДВХФУ

50

с.Горна Вереница, ул.”Главна” № 67

Монтана

Огнян Лазаров

09567/231;239;373

16

ДВХФУ „Св.Петка”

60

с.Щърково

Пазарджик

Цветанка Василева

03526/23 14

17

ДВХФУ

40

с.Слишовци

Перник

Зоя Деянова

07734/232

18

ДВХФУ

40

гр.Асеновград, ул.”Копринарска” № 12

Пловдив

А.Атанасова

0331/330 87

19

ДВХФУ

80

гр.Пловдив, бул.Цар.шосе” №106

Пловдив

Н.Стоянов

032/62 44 03

20

ДВХФУ

45

с.Езерово

Пловдив

П.Динков

093168/230

21

ДВХФУ

35

с.Ловско, ул.”Стара планина” № 8

Разград

Фатме Салимова

08362/33 48;32 48

22

ДВХФУ

40

с.Хърсово, ул.”П.Яворов” №1

Разград

Розалина Данева-Борисова

08376/215;381

23

ДВХФУ „Милосърдие”

82

гр.Русе, ул.”Белмекен” №16

Русе

Евелина Ванкова

082/844 975,976


24

ДВХФУ

130

с.Айдемир, ж.к.”Север” №9, вх.А

Силистра

Атанаска Ненова

08513/30 22;30 87;30 22

25

Дом за военноинвалиди „Елена и Никола Иванови”

51

гр.Банкя, ул.”Кн.Борис”

№ 20

София-град

Георги Георгиев

02/997 70 42

26

ДВФУ с отделение за рехабилитация

211

гр.Ст.Загора, ул.”Хан Аспарух”№ 46

Стара Загора

Д-р Диана Влашка

042/604 741;605 436

27

Дом за деца с физически увреждания

130

Гр.Луковит, ул.”Кн.Борис I” № 54

Ловеч

Величка Цекова

0697/24 82;

25 16

Свързани:

Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДомове за възрастни хора с физически увреждания

Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconЗа изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
В чл. 58, ал. 1 се създава нова т. 5 със следното съдържание: "организациите, ползващи превозните средства за: хора с увреждания,...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconПроект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол
За провеждане на интервю и класиране на кандидатите подали заявления за назначаване на екип по проект „Дневен център за възрастни...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconПроект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол
За преглед и класиране на подадените заявления за кандидатстване за назначаване на екип по проект „Дневен център за възрастни хора...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДомове за възрастни хора с деменция същност
Домoвете за възрастни хора с деменция са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с деменция,...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДомове за възрастни хора с деменция същност
Домoвете за възрастни хора с деменция са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с деменция,...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДоклад за извършен мониторинг в специализирани институции за възрастни хора с физически увреждания През м октомври и ноември 2009 г
През м октомври и ноември 2009 г беше извършен мониторинг в специализираните институции за възрастни хора с физически увреждания,...
Домове за възрастни хора с физически увреждания същност iconДомове за възрастни хора с психични разстройства същност
Домовете за възрастни хора с психични разстройства са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом