Програма на предприятието
ИмеПрограма на предприятието
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер212.16 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://users.net1.cc/fLoOd/pomagalo/tama12.doc

Тема 3.3: Производствена програма на предприятието


Тема 3.3. Производствена програма(ПП) на предприятието


І. Съдържание на темата


 1. Характеристика, значение и особености на производствената програма

 2. Показатели на производствената програма

  1. Количествени показатели

  2. Качествени показатели

 3. Разработване на производствената програма

  1. Фактори, които оказват влияние върху производствената програма

  2. Определяне на производствената програма във времето и пространството

  3. Етапи на определяне на производствената програма


ІІ. Основни понятия, концепции и методическа схема

 1. Характеристика, значение и особености на производствената програма


Производствена програма е един от ключовите раздели в бизнес-плана на предприятието и е от определящо значение . Тя е свързващото звено между потребностите на пазара и неговите производствени мощности. Изпълнението на производствената програма и произведената продукция рефлектира върху продажбите на предприятието. На база на производствената програма се определят общите потребности от суровини, материали, компоненти за вграждане, опаковка, амбалаж и пр.


ПП включва система от показатели, определящи задачите за производство и реализация на определена в качествено и количество отношение продукция за даден период от време.


ПП определя обема, стойността вида, структурата и качеството на произвежданата продукция. Тя характеризира профила на предприятието и ето определящо значение при определяне на неговите цели.

Желаната производствена програма се определя от маркетинговите функции, които се свързват със способността за осигуряване на желаното ниво на търсене и продажби на продукцията на предприятието.

Възможната производствена програма се детерминира от производствените мощности на предприятието.

ПП като документ от бизнес плана на предприятието включва система от показатели, които определят цялостната производствено-стопанска дейност на фирмата.

ПП е съществен фактор за повишаване равнището на използване на средствата и предметите на труда, повишаване на производителността на труда, качеството и ефективността на производствено-стопанската дейност на фирмата и пред­приятията. 1. ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Показателите, чрез които се обосновава и разработва производствената програма на фирмата в практиката, най-често се разглеждат в две основни групи - качествени и количествени.


Качествени

Количествени

 • Номенклатура на продукцията

 • Асортимент на продукцията

 • Асортиментна структура

 • Качество на продукцията
 • Натурални;

 • Условно-натурални

 • Стойностни;

 • Трудови.:

2.1. Качествени показатели

Номенклатурата на продукцията е поименния списък на произвежданите изделия през даден планов и отчетен период с кратка характеристика на техните свойства и указания за приета единица за измерване. Тази единица може да бъде повече от една. Обикновено се измерват литри, метри, чифтове, бройки, единици, килограми и пр.

Най-подробна е номенклатурата на фирмата, а по-обобщена на подотрасъла и отрасъла като цяло.

Асортиментът на продукцията е тясно свързан с номенклатурата. Той представлява количественото разпределение на произвежданата продукция по отделните позиции на номенклатурата. Асортиментът конкретизира производството на отделния вид продукция с допълнителни характеристики като цвят, размер, форма, модел и други в съответствие с особеностите и предназначението на продукцият. Допълнителни характеристики на асортимента са неговата ширина, дължина и дълбочина (таблица 1).

Ширината обхваща общия брой на продуктовите линии, които влизат в състава на еднородния продуктов асортимент, границите на който се определят от конкретния продуктов клас. В отделните продуктови лини се включват продуктови единици преставители на конкретна продуктова категория.

Дължината на асортимента се определя от дължината на отделните продуктови линии. Те от своя страна зависят от основните продуктови единици, които влизат в състава им. Като основни продуктови единици се разглеждат основните разновидности на продукта и/или отделни марки, влизащи в рамките на продуктовата линия.

Дълбочината е следващата важна характеристика на асортимента и отделните продуктовиви линии. Определя се от разнообразните варианти на основните продуктови единици, които влизат в състава на всяка от отделните продуктови линии. Дълбочината на асортимента представлява сумата от дълбочините на отделните продуктови лини.

Table 1 Широчина е дължина на асортимента

Ш И Р О Ч И Н А НА А С О Р Т И М Е Н Т А →
ПЛ 1

ПЛ 2

ПЛ 3..

ПЛ n
П11

П12

П13

......

П1m

П21

П22

П23

......

П2m

П31

П32

П33

......

П3m

Пn1

Пn2

Пn3

......

Пnm

ДЪЛЖИНА→

Дължина ПЛ 1

Дължина ПЛ 2

Дължина ПЛ 3

Дължина ПЛ n
ПЛ1.....ПЛn са отделните продуктовите линии, които влизат в състава на асортимента и определят неговата ширина;

П11... П1m, П21... П2m, . П31...П3m.,....,Пn1... Пnm представляват отделните основни продуктови единици попадащи в границите на съответните продуктови линии. Те определят дължината на продуктовите лини и асортимента като цяло.

В теорията и практиката се прави разлика между производствен и продажбен асортимент. Към първия се включва онази част от продукцията, която предприятието е в състояние да произведе само чрез притежаваните от него производствени мощности. В допълнение на производствения в търговския асортимент на предприятието може да се включи и продукция, която не се произвежда от предприятието. Тя може да бъде произведена на ишлеме, когато предприятието се явява в качеството си на ишлемодател или да е предмет на покупко продажба от негова страна.

Асортиментната структура изразява количественото съотношение между отделните видове продукция в общо произвежданата продукция (предоставяна услуга). Показва относителния дял на всяко изделие в общия обем на продукцията на предприятието Изразява се в проценти, които отразяват относителния дял на определен вид продуктова линия спрямо останалите, включени в асортимента или на конкретна продуктова единица, влизаща в състава на всяка една отделна продуктова линия.

Тази характеристики на асортимента е динамична величина. От една страна нейната динамика зависи от промените и тенденциите в ундустрията –темп а нарастване на продажбите(консумацията) на пазара, конкурентни условия, потребителски продпочитания и продукти-заместители, доставчици и пр. От друга – от уменията, способносктите и ресурсите, с окито разполага предприятието.

Качеството отразява степента, в която продукцията, чрез притежаваните от нея свойства и характеристики, е в състояние да удовлетвори потребителските потребности. Изразява се чрез система от конкретни показатели: технически; технологични; експлоатационни; икономически; социални; екологични и други в зависимост от вида, сложността, предназначението и областта на приложение на изделието

Качествените показатели на производствената програма са важна предпоставка за вземане на обосновани решения за производствените мощности на предприятието и разработването и изпълнението на финансовите параметри на бизнес плана, респективно инвестиционния проект, когато се разглежда такъв.

Познаването на качествените показатели позволява управлението на продуктовото портфолио, респективно на производствената програма да се осъществява по начин, който способства в максимална степен за постигане на фирмените цели и стартегии.

2.2.Количествени показатели

Основните групи количествени показатели, които се използват при разработване на ПП са: натурални; условно-натурални; стойностни; трудови.

Натуралните показатели се отнасят до обема на планиране, респективно отчетената продукция за производство и реализация. Те може да се изразят в: килограми, тонове, метри (линейни, квадратни, кубични), единици, бройки, чифтове; киловати, мегавати и пр. В зависимост от спецификата на дейността при определяне на производствената програма може да се използва повече от един натурален измерител. Натуралните измерители са подходяща база за сравнение, когато в номенклатурата на производство е включена предимно еднородна продукция.

Стойностни показатели изразяват продукцията на предприятието в съответната валута. Стойността на продукцията може да се измери в нетни продажбени цени или чрез себестойността за единица продукция. Стойностните показатели се състоят от две основни съставляващи части: обем на продукцията в натура и цената, съответно себестойността на единица от даден вид продукция.

Най-широко приложение в практиката, засега намират два стойностни показателя: общата (брутната) промишлена продукция и стоковата продукция (продажбите) на предприятието.

Общата (брутната) промишлена продукция характеризира стойностно цялостната дейност на предприятието за определен период от време. В нея се включва цялата продукция на предприятието независимо от това къде се намира и в какъв вид е тя - в производството или вън от него, завършен или незавършен вид.


В състава на общата (брутната) продукция се включват:


 • Цялата стокова продукция (произведена или реализирана за годината);-

 • Прирастът или намалението на незавършеното производство за същия период;

 • Измененията в полуфабрикатите собствено производство за по-нататъшна обработка в предприятието; -

 • Измененията в инструменталната екипировка, резервни части и други, собствено производство за собствено потребление;

 • Стойността на материалите на клиентите при работа на "ишлеме"Общата продукция си изчислява пио формулата:ОПП = СП + (НП2 - НП1) + (ПФ2 – ПФ1) + (ИЕ2 – ИЕ1) + Смк,


където:

ОПП - общата (брутна) промишлена продукция на предприятието, в лева;

СП - стоковата продукция (произведена и продадена) за отчетния период, лв;

НП2, НП1 - незавършеното производство в края и началото на отчетния период;

ПФ2, ПФ1- полуфабрикатите в края и началото на отчетния период, в лева;

ИЕ2, ИЕ1 - инструменталната екипировка и резервни части собственопроизводство в края и в началото на периода, в лева;

Смк - стойността на материалите на клиента през отчетния период, в лева.


В заключение може да се каже, че обоснованата характеристика и определянето на общата продукция на фирмата предполага подробни и точни изчисления за отчитане размера на: остатъците от незавършено производство; полуфабрикати; инструменти; резервни части собствено производство за собствени потребности и др.

Тези изчисления се правят по съпоставими цени с оглед реалността и обосноваността на изводите и препоръките, което налага и стоковата продукция да бъде представена по съпоставими цени.


Стоковта продукция се изразява стойностно обема на произведената и годна за реализация или реализирана вън от предприятието продукция.


Стоковата продукция включва:

 • Готова продукция приета от ОТК, комплектована, отговаряща на изискванията и стандартите;

 • Полуфабрикати, които са предназначени за реализация;

 • Резерви части, полуфабрикати за основен ремонт на сгради, за жилищното и битово стопанство;

 • Продукция на спомагателни, странични цехове и участъци;

 • Стойността на външните и вътрешните услуги;

 • Вложен труд или услуги с материали на клиента (ишлеме).


Изчисление на стоковата продукция:


 • СП = ГП + Пф(р) + СУ(вп) + Су(и) + Др,


където:

СП - стоковата продукция, в лева;

ГП - готовата продукция за периода, в лева;

Пф(р) - полуфабрикатите, предназначени за реализация (вън от предприятието), в лева ;

Су(вп) - стойността на услугите вътре в предприятието (капитално строителство, основен ремонт и др.), лева;

Су(и) - стойността на услугите при ишлеме (вложен труд), в лева;

ДР - други елементи на СП.


Стоковта продукция отчита прекия резултат от дейността на предприятието, поради което се измерва в текущи цени.

Тя кореспондира по пряко с финансовите резултати на фирмата и себестойността на продукцията.

Стокова продукция се разглежда още като:

 • произведена - цялата стокова продукция създадена за определен период от време;

 • реализирана - тази част от нея, която е предадена, експедирана или получена от купувачите, независимо дали е платена или не.

Тези две разновидности на стоковата продукция са основни съставляващи на изчислението на много други важни икономически показатели.

Трудовите показатели изразявят количеството труд, вложен за производството на определена по вид и качество продукция. Най-разпространен измерител в случая е показателят “човекочасове”.

ЧЧ = БЗП . Еф,

където

ЧЧ е показателят човекочасове;

БЗП – брой заети в производството

Еф – ефективния фонд от време за работа а един зает


Освен в индустриалните предприятия, разгледаните показатели на производствена програма се прилага и имат същото значение за предприятията от останалите основен сектори на националното стопанство: селско стопанство, транспорт;, туризъм, финансови услуги, обазование, здравеопазване, държавни и обществени услуги и пр.


  1. Разработване на производствената програма

3.1. Фактори, които оказват влияние върху разработването на производствената програма

В производствената програма се “срещат” потребностите на пазара от определена в количествено и качествено отношение продукция и способността на предприятието да я произведе. Тя се явява свързващото звено между производствената система на предприятието и маркетинговата област от дейността му, тъй като въз основа залегналите в нея параметри се определят приходите, разходите, счетоводния баланс, материалното стопанство и пр.

Определянето и изпълнението на производствената програма зависи от редица фактори: от една страна, от уменията, способностите и ресурсите на предприятието (в маркетинговата, производствената, иновационната, финансовата и пр. области), а от друга, от редица външни фактори, върху които тя не може да оказва влияние.

Външни фактори

Вътрешни фактори

 1. Макросреда

Икономически

Социално-демографски и култулни

Политическа

Природно-климатични

 1. Микросреда

Потребности на пазара

Конкуренти

Дистрибуционни канали

Продукти-заместители

 1. Фирмени, маркетингови и производствени цели

 2. Иновационен и инвестиционен потенциал

 3. Технико-технологично равнище

 4. Производствени мощности

 5. Квалификация на заетите

 6. Маркетингов и продажбен потенциал

При определянето на количествените и качествените показатели на производствената програма е необходимо отчитането на посочените фактори. Познаването на тези фактори и посоката и силата на влияние, което те оказват върху производствената програма, е ключов момент при разпрезделението й във времето и пространствот. Влиянието на външните фактори има косвено влияние върху определянето и изпълнението на поризводствената програма.

3.2. Определяне на ПП във времето и пространството

Във времето ПП се определя в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен периоди. Показателите на ПП в краткосрочен период се характеризират с по-голяма степен на конкретизация и детйлизация и са по-обощени в средносрочен и дългосрочен период.

В краткосрочен период ПП зависи изцяло от разполагаемите производствени мощности. Тя се определя годишно и се конкретизира за полугодие, тримесечие, месечно, седмично, дневно и за смяна.

Решенията за производствената програма в краткосрочен период се детерминират от наличните производствени мощности и съществуващите интензивни и екстензивни резерви за тяхното увеличение..В зависимост от сезонния характер на произвежданата продукция(предоставяна услуга), производствената програма може да се характеризира с равномерно или неравномерно разпределение, което обуславя необходимостта от различно ниво на производствените мощности и тяхното различно натоварване през годината.

Производствената програма, чрез количествените и качествените показатели, които я характеризират, определя годишната, месечната, седмичната и дневната потребност от суровини, материали, полуфабрикати, компоненти за вграждане и комплектоване, опаковъчни материали и амбалаж, необходими за производството на съответните продуктови единици.

Стратегическите решения за производствената програма се отнасят за средносрочен и дългосрочен периоди. Те са свързани с добавяне на нови продуктови единици и продуктови линии към вече съществуващите и отпадане на други. Ограниченията, които производствените мощности поставят пред производствената програма в краткосрочен период, в средносрочен и дългосрочен се преодоляват чрез иновационната и инвестиционната дейност на предприятието – повишаване на технологичното равнище на производството, инвестиции в нови машини, съоръжения и оборудване и др.

В пространственото разпределянето на производствената е по-отделните производствени звена на предприятието – участъци, цехове и поделения. В практиката разпределението в пространството обикновено се съчетава с времевото разпределение. В таблица 1 е показано примерно разпределението на месечно разпределение годишната производствената програма на отделните цехове и а предприятието като цяло. В този си вид таблицата е подходяща за предприятия, които произвеждат еднородна продукция.

Таблица 2 Определяне на производствената програма във врммето протранството (в единици)

Месеци

Цех 1

Цех 2

Цех3

Предприятието

Месечна ПП в % от годишната

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

100 000

200 000

300 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

400 000

300 000

200 000

100 000

50 000

200 000

200 000

300 000

300 000

600 000

400 000

300 000

200 000

100 000

100 000

50 000

200 000

100 000

300 000

300 000

700 000

400 000

600 000

500 000

400 000

300 000

50 000

100 000

350 000

500 000

800 000

900 000

1400 000

1500 000

1600 000

1500 000

1000 000

700 000

350 000

250 000

3%

6%

7%

8%

13%

14%

15%

14%

9%

6%

3%

2%

Годишно

4 100 000

2 800 000

3 950 000

10 850 000

100%


3.3. Етапи на определяне на производствената програма

Етапите на разработване на производствената програма в краткосрочен период се обобщава в обобщен схематичен вид. Фигура ... представлява принципната рамка, която лежи в основата на определяне на производствената програма. В нея се засягат две от основните групи фактори и области, оказващи пряко влияние върху производствената програма: маркетингова и производствени области от дейността на предприятието.

Table3: Етапи на разработване на производствената програмаНа първия етап се определят продажбени цели за асортимента като цяло по начин, който обезпечава постигането на фирмените годишни цели относно пазарния дял, приходите от продажби, целевата печалба, възвращаемостта на инвестициите и пр.

На втория етап се определят целите по продуктови линии и продуктови единици за продажбената програма (продажбения асортимент) може да произтича изцяло от производствената програма или към нея да се прибавят допълнителни продуктови единици, които не са резултат от производствената дейност на продеприятието.

На третия етап се установяват разполагаемите производствени мощности от гледна точка на продажбената програма, т.е. в състояние ли е предприятието чрез притежавания от него капацитет да произведе, определена в количествено и качествено отношение, продукция, която да способства за постигането на продажбените цели.

На четвърти етап, на база на установените разполагаемите производстевни мощности и съществуващите интензивни и екстензивни резерви, се определя на производствената програма, а оттам и частта, която тя заема в продажбената програма на предприятието в краткосрочен план.

Годишната производствена програма се определя общо за предприятието и се дезагрегира на по-кратки времеви интервали (полугодие, тримесечие, месеци, седмици, дни и смени) като се определя и тази част от нея, която се пада на отделните подразделения и цехове на предприятието. След като веднъж се приеме производствената програма, се пристъпва към нейното изпълнение.

Най-общо ПП може да се разглежда като планирана и фактически отчетена. Планирана е тази ПП, която е приета за изпълнение в началото на плановия период. Нейното изпълнение е предпоставка за постигане на останалите залегнали в плана резултати и показатели. Възможно е в резултат на влиянието на благоприятни или неблагоприятни външни и вътрешни фактори ситуация, при които е налице преизпълнение или неизпълнение на производствената програма. Така например покачването на търсенето на продуцията на прдприята се явява предпоставк за преизпълнениение на производствената програма.

Производствената програма е “крайъгълния камък” за всяко предприятие. С нейното разработване и изпълнение се свързва постигане на продажбените и маркетингови цели на предприятието и финансовите показатели на бизнес плана. Оптимизирането на производствената програма от гледна точка на пазарните изисквания е предпоставка за постигане на устойчив растеж на съответното предприятие.


III. Въпроси за дискусия

По какво се различават качествените от количествените показатели на производствената програма?

Какви натурални измерите. би използвала една пивоварна за измерване на произвежданата от нея продукция?

Какви са факторите, които оказват влияние върху определянето и изпълнението на производствената програма в краткосрочен и дългосрочен план?

Върху кои аспекти от дейността на предприятие ще окаже влияние едно неизпълнение на количествените показатели на производствената програма? (Примерно: при производствена програма, която предвижда производство на 100 хил. единици от продукт “А”, са изпълнени 50 хил. ед.)

Каква е разликата между показателите брутна и стокова продукция?


IV. Решаване на задачи

Задача №1

Да се определи показателя обща промишлена продукция на придпрятие “Х”ЕООД, което в рамките на изминалия едногодишен период е отчело следните стойности: стокова продукция на стойност 1 000 000 лв; полуфабрикати в началото и края на период, съответно 60 000 лв и 90 000 лв; незавършеното производство в началото на перида е 30 000 лв, а в края – 20 000 лв.

Решение:

ОПП = СП + (НП2 - НП1) + (ПФ2 – ПФ1) + (ИЕ2 – ИЕ1) + Смк

ОПП = 1 000 000 + (20 000 – 30 000) + (90 000 – 60 000) = 1 020 000 лв


Задача №2

Да се определят количествените параметри(в кг) на производствената програма на “Захарни изделия” ООД във времето и пространството в рамките на едногодишен период. Известни са следните данни: годишното производство – 1 000 тона захар. От тях 50% се осъществява в пакети от 0.5 кг в Цех №1 ; 30% в пакети от 1, 0 кг и 20 % в чували от по 50.0 кг, произвеждани в Цех №2.

Производствената програма се характеризира с равномерно месечно разпределение през годината.


Задача №3

Условие

В номенклатурата на производството на фирма “FMCG” ООД се включват производството на пет продуктови линии: 1) прах а пране; 2) пасата за зъби; 3) сапуни; 4) памперси и 5) тоалетна хартия.

Произвежданите от фирмата продукти отговаря на всички изисквания за защита на здравето на потребители. Произвеждат се по екологосъобразен начин, чрез използването на най-новите технологии.

Продуктова линия “Прах за пране” включва на десет различни марки, всяка от които се произвежда в по пет разфасовки.

Продуктова линия “Паста за зъби” включва на три марки, всяка от които се произвежда в разфасовки от: 125 мл, 200 мл и 315 мл.

Продуктова линия “Сапуни” включва седем марки. Всички те се произвеждат в разфасовки от 0,035 кг.

Продуктова линия “Памперси” включва две марки за бебета, всяка от които покрива следните размери: 3- 5 кг, 5-10 кг, 8-15 кг, 10 -18кг, 18+ кг

Продуктова линия “Тоалетна хартия” включва четири марки, всяка от които се произвежда в четири варианта.

Задача

Да се определят характеристиките на асортимента: ширина, дължина и дълбочина като се използва подходяща таблична форма.

Задача 4

Чрез извършване на проучване в търговската мрежа и сайтове на отделни предприятия да се извърши характеристика на асортиманта: неговата ширина, дължина и дълбочина на предприятие произвеждащо бързо-оборотни стоки. Препоръчително е да бъдат разгледани големи предприятия, които има лидерски или близки до лидера позиции.

Източници на информация:

http://www.bsda-bg.org/q

http://www.coca-cola.bg/

http://www.devin-bg.com/

http://www.gornabania.com/

http://www.pobedaad.com/about_b.aspx

http://www.nestle.bg/


V. Казуси

Казус 1

Настоящият казус има за цел да се илюстрира измерването на продукцията в натурални измерители (в случая брой бутилки и литри); определянето на асортиментната структура; определянето на производствената програма във времето (в краткосрочен и средносрочен период) и пространството(по отделните цехове и предприятието като цяло) при отчитане на сезонния характер на произвежданата продукция.

Условие

В номенклатурата на производство на фирма “Софтдринк” ООД се включва минерална вода. В състава на продуктова линия “Минерална вода” се включва бутилирането(производството) на четири продуктови единици от гледна точка на техния обем и вид опаковка:

 • бутилка от 0,500 л - PET

 • бутилка от 1,500 л – РЕТ

 • бутилка то 0,300 л - стъкло

 • бутилка от 3,000 л - РЕТ


Продуктови единици 0,500 л, 1,500 л се произвеждат в ЦЕХ №1; 0,300 л – в ЦЕХ №2, а 3,000 л – в ЦЕХ №3.

През плановия период (януари – декември) е предвидено производството на 12 млн. л минерална вода със следната асортиментна структура (относителна тежест на отделните продукти в общата продукция):Продуктова единица

Асортиментна структура

Литри за всяка една единица

1) бутилка от 0,500 л

50 %

2) бутилка от 1,500 л


30%
3) бутилка то 0,300 л


10%
4) бутилка от 3,000 л - РЕТ

10%
Общо

100%


Производството на минерална вода има изразен сезонен характер, в резултат на което се формира следната структура на производство по тримесечия: първо тримесечие – 10% от общото производство; второ тримесечие – 30%; трето – 40% и четвърто – 20%. В рамките на отделните тримесечия производството на минерална вода се разпределя равномерно.

Задача

1) Като се отчита асортиментната структура и сезонният характер на производство и потребление на минерална вода, да се определи производствената програма в рамките за целия плановия период; за полугодието; по тримесечие, месечно и седмично(при петдневна работна седмица).

2) Да се определи производствената програма за отделните цехове за съответните периоди.

Допълнинение към казус 1

Пазарните проучвания показват, че през следващите три години се очаква удвояване на потреблението на минерална вода. Към настоящия момент фирмата притежава 10% от общия пазар, който възлиза на 120 млн. литра. В тази връзка фирмата си поставя за цел да удвои пазарния си дял през 2008 година и да го запази за остатъка от периода (2009 и 2010 г.). За целта е необходимо въвеждането в производство на две допълнителни продуктови единици – бутилки РЕТ от 7,000 и 10, 000 литра

Да се намери желаната производствената програма за следващите три години при следната асортимента структура:Продуктова единица

Асортиментна структура

Литри за всяка една единица

1) бутилка от 0,500 л

30 %

2) бутилка от 1,500 л


20%
3) бутилка то 0,300 л


5%
4) бутилка от 3,000 л - РЕТ

5%
5) бутилка то 7,000 л


15%
6) бутилка от 10,000 л - РЕТ

25%
Общо

100%Свързани:

Програма на предприятието iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
Програма на предприятието iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
Програма на предприятието iconСа всичко, което предприятието притежава. "Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода"
Пасивите са задълженията на предприятието. Те ще доведат до изтичане на икономическа изгода. Капиталът (в България, наричан собствен...
Програма на предприятието icon№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието
Логистиката е една от основните дейности, които се осъществяват в индустриалните предприятия. С нея се свързва движението на материалните...
Програма на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Програма на предприятието iconЖизнен цикъл на предприятието
АД, частни лица) за правната форма на предприятието (вкл регистрирането му) до вземането на решение за ликвидиране на преедприятието...
Програма на предприятието iconКраткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване
Важно значение за оптимизиране общата структура на активите на предприятието има усъвършенстването на състава и на структурата на...
Програма на предприятието iconБизнес среда на предприятието
Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на предприятието
Програма на предприятието iconИкономика и управление на предприятието
Характеристика на външната среда на предприятието – преки фактори. Модел на Портър за петте конкурентни сили
Програма на предприятието iconПредприятието и неговата обществена среда
Определение – включва елементи, фактори, тенденции и събития, които са извън управлението и контрола на предприятието
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом