I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
страница1/5
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер315.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/51280212.docx
  1   2   3   4   5

Строителство
Номер 51 от 28.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Агенция за социално подпомагане

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1051

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: отдел "Правно-нормативно обслужване"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: a.kaisheva@asp.government.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9861198

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: ул. Триадица № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Андреана Каишева

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: www.asp.government.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 8119608

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Социална закрила

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Национална агенция/служба

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „Извършване на строително-монтажни работи на сградите ползвани от ДСП в общини Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище, Пещера, Белово и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG42

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: гр. Пазарджик, гр. Септември, гр. Велинград, гр. Панагюрище, гр. Пещера, гр. Белово

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Извършване на строително-монтажни работи на сградите ползвани от ДСП в общини Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище, Пещера, Белово и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-03/2008/005.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45400000: Довършителни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Обособена позиция 1 - полагане на нова подова настилка - ламиниран паркет. Работните помещения ще бъдат пребоядисани с латекс и ще бъдат шпакловани. Ще се направи вътрешна топлоизолация. Фаянс, теракот. Обособена позиция 2 - Подмяна на дограмата; ремонт на санитарния възел; пребоядисване на работните помещения с латекс; полагане на нова подова настилка – балатум; боядисване и изкърпване на външната фасада на сградата. Обособена позиция 3 - Подмяна на дограмата. Ремонт на ел. инсталация. Ремонт на санитарния възел – нови мивки, казанчета, нова подова настилка с теракот. Работните помещения ще бъдат пребоядисани с латекс и шпакловани. Подмяна на осветителни тела, на счупени ел. ключове и ел. контакти. Облицовка от гранитни плочи по фасада и настилка от мраморни плочи. Направа на рампа за инвалиди и парапет. Обособена позиция 4 - Подмяна на дограмата; Ремонт на ел. инсталация; Ремонт на санитарния възел; Пребоядисване на работните помещения с латекс и шпакловане; Подновяване съществуващата подова настилка с паркет; Монтаж на окачен таван и витрини; Боядисване и изкърпване външна фасада; Фаянс по стени; Монтаж на смесителна батерия.Обособена позиция 5 - Подмяна на дограмата. Усилване на електрическата инсталация. Подмяна на части от В и К инсталация. Ремонт на санитарния възел. Подмяна на осветителните тела, ел. ключове и ел. контакти. Пребоядисване на работните помещения с латекс и шпакловане. Направа на рампа за инвалиди и парапет. Обособена позиция 6 - Подмяна на дограмата; Пребоядисване на работните помещения с латекс и шпакловане; Полагане на нова подова настилка – паркет; Подмяна на В и К инсталацията – мивки, казанчета, батерии; Ремонт на санитарния възел; Полагане на гранитогрес по под, фаянс по стени; Боядисване на фасада. Обособена позиция 7 - Подмяна на дограмата; Пребоядисване на работните помещения с латекс; Топлоизолация с гипсокартон по стени; Тухлена зидария, армиран бетон, кофраж стени.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 300604

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 3

  1   2   3   4   5

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом