Техническа спецификация
ИмеТехническа спецификация
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер108.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sandanski1.com/docs/oba/2012/OP_Vulkovo_Sklave/texni4eska_specifikacia.doc
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Предмет на поръчката:


ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО.

по проект на Община Сандански, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., ”


Съдържание


І. Обща част


ІІ. Общи изисквания


ІІІ. Изисквания по отделните части на техническите проекти


 • „Архитектурна”

 • „Конструктивна”

 • „Електротехническа”

 • „ВиК”

 • „ОиВ”

 • „Енергийна ефективност”

 • „Инжинерно-геоложки проучвания”

 • „Паркоустройство и благоустройство”

 • „Пожарна безопасност”

 • „Геодезия”;

 • „ПБЗ”;IV. Изисквания за подготовка на техническата оферта


І. Обща част

Възложител по настоящата поръчка е Община Сандански, бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. с регистрационен номер: BG161PO001/1.1-12/2011/029, подписан на 22.02.2012 г.


 1. Максимален срок за изпълнение, определен от Възложителя – Община Сандански, за настоящата обществена поръчка, е 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.

ВАЖНО Предложеният срок за изпълнение следва да бъде обоснован в подробен план график с точно описание на последователността на дейностите свързани с изграждане на сградите.

При неоснователно кратки срокове за изпълнение възложителят изисква писмена обосновка, при непредставяне на която кандидатът ще бъде отстраняван.

Кандидатът ще бъде отстранен и в случай, че писмената обосновка е некоректна.


2. Съществуващо положение


Местоположение на обекта

Обектът на настоящата обществена поръчка е изграждане на Защитеното жилище в село Лешница със застроена площ 304 кв.м. и разгърната застроена площ 304 кв.м. Площа на имота е 2186 кв.м.

Предвижда се и изграждане на ЦНСТ в село Вълково, който да бъде със застроена площ 542 кв.м. и разгърната застроена площ 542 кв.м. Площа на имота е 3880 кв.м.


3. Етапност на изграждане

Предвижда се един етап на СМР.


4. ПОИС

Организация и изпълнение на строителството

В село Лешница -Сградата е проектирана на един етаж без сутерен със скатен покрив. Главният вход на сградата е от юг. При всички входове на сградата ще има рампи за хора в неравностойно положение с максимален наклон 6%. Сградата е едноетажна с ясно обособени централна зона и две крила. В Централната зона ще бъдат изранени помещенията за общо ползване от всички обитатели на Центъра. В крилата ще бъдат позиционирани спалните зони с единични стаи и санитарен възел във всяко крило.

Конструкцията на сградата е скелетна, стоманобетонна. Ограждащите стени са тухлени зидове с дебелина 25см и изолация от EPS 7см, а вътрешните преградни стени са газобетон - 12см. Покривът е дървен скатен, върху хоризонтална таванска плоча. Подовете на помещенията се изпълняват от ламинат и ливинилова настилка. Топлоизолацията на пода е от с XPS 10см. върху бетоновата настилка.

Фундаментната част на конструкцията и бетоновите стени до кота нула се хидроизолират с два пласта хидроизолация на циментова основа. Подовата плоча се изолира с 2 слоя битумна рулонна изолация, която се полага върху трамбованата баластра.

Фасадите са решени с цокъл от каменна облицовка до кота 0.00 и структурна мазилка върху топлоизолация от екстрадиран пенополистирол 7 см. и циментова шпахтловка.

Външното ел. захранване се осъществява от съществуваща електропреносна мрежа, съгласно предписание на ЧЕС. Ел. инсталациите се изпълняват от проводници ПВВМ. Отоплението се извършва посредством електрически конвекторни радиатори.

Външната водопроводна връзка се осъществява от съществуващ водопровод. Водопроводната инсталация се изпълнява от полипропиленови тръби. Канализацията е изпълнена чрез изгребна яма.

Околното пространство се изпълнява съгласно изготвен проект по паркоустройство и озеленяване.

В село Вълково - Сградата е проектирана на един етаж без сутерен със скатен покрив. Главният вход на сградата е от изток. При всички входове на сградата ще има рампи за хора в неравностойно положение с максимален наклон 6%.Сградата е едноетажна с ясно обособени централна зона и три крила. В Централната зона ще бъдат изградени помещенията за общо ползване от всички обитатели на Центъра. В крилата са бъдат позиционирани спалните зони с единични стаи и санитарен възел във всяко крило.

Конструкцията на сградата е скелетна, стоманобетонна. Ограждащите стени са тухлени зидове с дебелина 25см и изолация от EPS 7см, а вътрешните преградни стени са газобетон - 12см. Покривът е дървен скатен, върху хоризонтална таванска плоча. Подовете на помещенията се изпълняват от ламинат или винилова настилка. Топлоизолацията на пода е от с XPS 10см. върху бетоновата настилка.

Фундаментната част на конструкцията и бетоновите стени до кота нула се хидроизолират с два пласта хидроизолация на циментова основа. Подовата плоча се изолира с 2 слоя битумна рулонна изолация, която се полага върху трамбованата баластра.

Фасадите са решени с цокъл от каменна облицовка до кота 0.00 и структурна мазилка върху топлоизолация от екструдиран пенополистирол 7 см. и циментова шпакловка.

Външното ел. захранване се осъществява от съществуваща електропреносна мрежа, съгласно предписание на ЧЕС. Ел. инсталациите се изпълняват от проводници ПВВМ. Отоплението се извършва посредством електрически конвекторни радиатори.

Външната водопроводна връзка се осъществява от съществуващ водопровод. Водопроводната инсталация се изпълнява от полипропиленови тръби. Канализацията е изпълнена чрез изгребна яма.

Околното пространство се изпълнява съгласно изготвен проект по паркоустройство и озеленяване.


5. Изисквания за работа със строителните машини

При работа с багер:

а/ Допусканите до работа на строителната площадка багери да имат паспорт и съответни инструкции, изисквани с чл. 4 от Правилника.

б/ Преди започване на работа се прави задължителен преглед на основните възли на багера като се отстраняват неизправностите.

в/ При приемане и предаване на багера всички забелязани неизправности да се описват в специален дневник.

г/ След приключване на работа на багера да се изтегли на устроената площадка за гариране. Кофата да бъде спусната на земята, двигателя изгасен, а кабината заключена.

д/ Багеристът да подава звуков сигнал при започване на нова операция – движение. Присъствие на хора се забранява в обсега на действие на машината.

е/ Багерът да се разполага зад призмата на обрушване.

ж/ Подемните и тягови въжета подлежат на преглед не по-рядко от един път в седмицата. Броят на скъсаните нишки по дължина на една стъпка на въжето не трябва да превишава 15 % от общия брой в същото.


При работа с булдозер:

а/ Преди започване на работа да се проверява техническата изправност на булдозера и хидравлическата уредба.

б/ Булдозер с работещ двигател не се оставя без надзор.

в/ За извършване на ремонта и регулиране на булдозера неговият двигател трябва да бъде спрян, а ножът свалена на земята.

г/ При преглед на булдозерния нож отдолу той трябва да бъде отпуснат върху здрава подложка.

д/ При работа на булдозера разстоянието от края на веригата до ръба на откоса не трябва да бъде по-малко от 1,5 м.

е/ Зареждането с ГСМ да става на определено за целта място.


При работа с автосамосвали:

а/ Автосамосвалите да се пускат в работа само технически изправни съобразно изискванията на правилника и закона за движение.

б/ Движението да става само по установени пътища с допустима скорост съответстваща на пътя. Пътя да е маркиран със стандартни знаци със съответстващо съдържание. В района на обекта се забранява изпреварването.

в/ Зимно време пътя се почиства системно от сняг и на заледените места се посипва с пясък.

г/ Забелязаните неизправности да се вписват в специален дневник.

д/ Забранява се возенето на хора в коша или движението на самосвала с вдигнат такъв.

е/ При товарене самосвалите да бъдат със застопорени спирачки, а при липса на защитна козирка над кабината водачът да излиза от нея.

Забранява се използването на механизация за несвойствени работи. Всички дейности свързани с механизацията да се извършват от правоспособни специалисти и ежедневно да се следи за изправността на машините.


За обекта има разработен и одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект. Проектът е съобразен с Техническо задание за проектиране на Възложителя – Община Сандански и нормативните документи за проектиране. Инвестиционният проект е разработен по следните части:

 • „Архитектурна”

 • „Конструктивна”

 • „Електротехническа”

 • „ВиК”

 • „ОиВ”

 • „Енергийна ефективност”

 • „Инжинерно-геоложки проучвания”

 • „Паркоустройство и благоустройство”

 • „Пожарна безопасност”

 • „Геодезия”;

 • „ПБЗ”;Всеки участник следва сам да направи проверка за местата, режима и цените за извозване на отпадъците в Община Сандански, като това следва да е включено в ценовата му оферта.


ІІ. Общи изисквания

При изпълнението на всички видове строително-монтажни работи да се спазват изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове дейности. Всички строителни дейности трябва да се извършват и отчитат съгласно „Правилника за изпълнение и приемане на СМР” и изискванията на Закона за устройство на територията.

Да се спазва технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта.

Преди започване на СМР съвместно с Възложителя да се изготви план-график за организация и изпълнение на строителството.

Изисква се качествено изпълнение на строително-монтажните работи, както и използване на качествени материали. Видът и качеството на всички влагани материали и уреди да се предложат в офертата на участника, като по време на изпълнението на обекта всеки материал и уред трябва да бъде придружен от сертификат за произход и качество.

Всички видове строително-монтажни работи/дейности да се изпълняват съобразно проектните изисквания. Промени и допълнения се допускат само с изричното съгласие и по предписание на Възложителя или на проектанта и Възложителя .

Персоналът на Изпълнителя трябва да се състои само от обучени и правоспособни хора.

По време и след изпълнението на всички строително-монтажни работи да се поддържа чистота. Това включва и почистване на секторите от пътя, на които се работи, след приключване на работното време на Изпълнителите. Не се допуска движение на работници извън сектора на работата им по работно облекло, ако това не е крайно наложително.

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. За всяко нарушение на чистотата и обществения ред морална и финансова отговорност носи Изпълнителят.

Изпълнителят трябва да представи гаранция за извършеното строителство, като гаранционните срокове за отделните видове работи не могат да бъдат по-малки от минималните по Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


ІІІ. Изисквания по отделните части от проекта

Строително-монтажните и инсталационни работи са съгласно приложените количествени сметки и инвестиционния проект, които са част от документацията по обществената поръчка.

Строително-монтажните и инсталационни работи да се извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания, действащите в страната стандарти и инвестиционния проект.


IV. Изисквания за подготовка на техническата оферта


ВАЖНО!!!

Всеки участник следва да представи част от техническата си оферта, озаглавена „Техническо предложение за изпълнение на СМР” .

В тази част, която подлежи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите от документацията, всеки участник следва да разпише подробно описание на начина, по който възнамерява да извърши поръчката (организацията за изпълнение на СМР, предмет на поръчката).

Съгласно изискванията на Възложителя тази част от офертата следва да бъде разделена на:

 • Мерки и изисквания

 • График на дейностите (Индикативен комплексен план-график).


Изискванията на Възложителя при разработването на офертата, в частта й - „Техническо предложение за изпълнение на СМР”, са посочени по-долу:


Мерки и изисквания


 • Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените от него мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката. Всеки участник следва да опише начина, по който ще управлява изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от него. Освен това всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален изпълнител на СМР, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати. Следва да се посочат избраните от участника материали, които ще вложи при изпълнението на обекта, отговарящи на изискванията на инвестиционния проект, Техническата спецификация и действащите стандарти.
 • Мерки и изисквания по време на изпълнение на предвидените СМР - в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на всички предвидени СМР за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.График на дейностите (Индикативен комплексен план-график)


 • Реалистично определяне на продължителността на дейностите и последователност и хронологична приемственост на дейностите – в тази част от офертата всеки участник трябва да разработи и представи – „Индикативен комплексен план-график за последователността на извършване на СМР, изготвен съгласно Техническата спецификация”, който следва да се изготви се въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага Участникът, също въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение. Графикът следва да съдържа две части: а. Графична част на индикативния план-график (графичната част включва линеен график и трябва да съдържа: време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР (всички видове СМР, предмет на поръчката), общо времетраене на СМР, диаграма на работната сила, краен срок за приемане на обекта като цяло.) и б. Обяснителна записка - описание на начина на изпълнение на дейностите, в която участникът следва да аргументира определената от него продължителност на всяка една дейност от предмета на поръчката, както и да мотивира и докаже последователността на изпълнението и хронологичната приемственост на отделните дейности, които са част от предмета на поръчката както и допълнителни писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Техническа спецификация iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327

Техническа спецификация iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...

Техническа спецификация iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...

Техническа спецификация iconФункционална и техническа спецификация на
...

Техническа спецификация iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...

Техническа спецификация icon1. Техническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом