Събиране на публични вземания по реда на допк
ИмеСъбиране на публични вземания по реда на допк
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер20.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://lg-bg.com/site_files/UserFiles/files/Събиране на публични вземания по реда на ДОПК.doc
Събиране на публични вземания по реда на ДОПК

Прерогативите на частните съдебни изпълнители да събират публични парични вземания се основават на чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) във вр. чл. 163, ал. 3 от ДОПК.

Систематично вземанията подлежащи на събиране по възлагане от ЧСИ са описани в чл. 162, ал. 2 и 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – данъци, акцизи, митни сборове, държавни и общински такси, влезли в сила наказателни постановления, вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на европейските общности, Европейската централна банка и др.

Органите, които са оправомощени да възлагат събиране на публични вземания са органите, които имат правомощията да установяват тези вземания. Относно местните данъци и такси компетентността на органите и съответната процедура е уредена в чл. 4 от Закона за местните данъци и такси с препращане към уредбата на ДОПК.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че на общо основание ЧСИ могат да събират частни притезания на държавата и общините (аргумент от чл. 163, ал. 2 ДОПК) по реда на ГПК.

Формата за възлагане не е изрично регламентирана в закона. С оглед яснота в отношенията възложител – изпълнител възлагането за събиране може да става с договор за възлагане и/или с възлагателно писмо. Установената практика при работата ни с община Пловдив е възлагането да се извършва с Акт за възлагане на събирането на публични вземания на Директора на Дирекция „МД и ТБО и ревизионен контрол”. Във всички случаи, изпълнението на всяко едно конкретно притезание може да започне след представянето на молба (или искане) за изпълнение и съответното изпълнително основание (писмен документ, установяващ вземането), както и документ за внесена такса съгласно ТТРЗЧСИ. Приемането на възлагането от страна на ЧСИ може да стане и с конклудентно действие, каквото е образуването изпълнително производство. От практична гледна точка е препоръчително възлагането да става с писмено искане за образуване на всяко едно отделно изпълнително производство, като изрично се посочи основанието за образуване на принудително изпълнение и основанието за възлагане.

В чл. 163, ал. 1 ДОПК изрично е записано, че публичните вземания се събират по реда на ДОПК, освен ако в закон не е предвидено друго. Ето защо, при първоначално възлагане за събиране на публично вземане от компетентен орган, ЧСИ е длъжен да следва и спазва процедурата на ДОПК. Изпълнителният титул в това производство е не изпълнителен лист, а изпълнителните основания по чл. 165 ДОПК – „влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентен орган”. В отлика от горното, регламентът на чл. 458 ГПК за присъединяване на публични вземания и произтичащото от това изпълнение на последните по реда на ГПК, касае само и единствено публични вземания на длъжник по вече образувано от ЧСИ изпълнително производство по реда на ГПК.

Относно териториалната компетентност следва да се прилага регламента на чл. 2, ал. 4 ЗЧСИ, а именно, че процесуалната компетентност на ЧСИ е в района на съответния окръжен съд. Регулацията по ДОПК не урежда изключения от това териториално ограничение.

Свързани:

Събиране на публични вземания по реда на допк iconРепубликабългари я народно събрание
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconРегионална митническа дирекция русе
Уведомяваме ви, че имате задължение за заплащане на дължими суми, установени с постановление за принудително събиране на публични...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
На основание чл. 211Г, ал. 9 От зм ашим яшаров ашимов да се яви в митница – русе за връчване на постановление за принудително събиране...
Събиране на публични вземания по реда на допк iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
На основание чл. 211Г, ал. 9 От зм екнур мустафа гайтан следва да се яви в митница – русе за връчване на постановление за принудително...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом