Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер65.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://industrialzones.bg/upload/Dogovor_162001_1008-2012.doc
Д О Г О В О Р


…………………….....................

Днес, ………...2012г., в гр. София, се сключи настоящият договор за наем на недвижим имот между:


НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ЕИК: 121706255, с адрес: София 1000, ул. „Ангел Кънчев” №1, ет.4, представлявано от Валери Андреев – Изпълнителен директор, наричано накратко по-долу НАЕМОДАТЕЛ, от една страна


и


............................”............, ЕИК: ..............., със седалище и адрес на управление: ......................, представлявано от .................. - .................., наричано за краткост по-долу НАЕМАТЕЛ, от друга страна, при следните условия:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя за временно и възмездно ползване на НАЕМАТЕЛЯ следния недвижим имот: част от поземлен имот ......... – .......... категория земеделска земя с начин на трайно ползване «пасише, мера», в землището на с. ................., община ...................., наричана за краткост по-долу «имота», с площ …………………. дка, като границите за ползване на отдаваната под наем площ са посочени в приложената към договора работна скица.


II. НАЕМНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ


 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава посоченият в т.1 имот на НАЕМАТЕЛЯ при годишен наем от ............ лв за декар, или общо в размер на ............. лв./............................./ без ДДС или ........... лв. с включен ДДС. Заплащането на наемната цена се извършва на две вноски: 50% до 15 дни от влизане в сила на настоящия договор, а останалите 50% - в 15-дневен срок след изтичане на 6/шест/ месеца от датата на влизане в сила на договора.
 1. Заплащането на наемната цена се извършва по банков път по сметката на НАЕМОДАТЕЛЯ в ЦКБ АД, IBAN BG62 CECB 9790 10A5 1470 00.
 1. Настоящият договор влиза в сила от 01.09.2012г. и е със срок на действие 1 /една/ година.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ


 1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ определената наемна цена в срок.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да използва наетия имот според неговото обичайно предназначение, само за земеделски нужди и съобразно действащата нормативна уредба.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да поддържа в добро състояние имота и да взема подходящи мерки за избягване на всякакъв вид замърсявания на въздуха, водата и почвата, включително да не използва земята за отглеждане на генно-модифицирани култури. Всички разходи по отстраняване на евентуални замърсявания, допуснати както по вина на НАЕМАТЕЛЯ, така и тези, произтичащи от нормалната експлоатация на имота са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащането и на всички глоби и обезщетения, заплатени или претендирани от НАЕМОДАТЕЛЯ или от трети лица, произтичащи като последица от дейността на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за всички причинени вреди.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ и компетентните органи за настъпването на всяко извънредно обстоятелство, което поставя в опасност имуществото на НАЕМОДАТЕЛЯ, живота или здравето на хората.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотстъпва права, изцяло или частично, върху терена на трети лица. Сключен договор между НАЕМАТЕЛЯ и трети лица в разрез с това правило, е недействителен по отношение на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ следва да възстанови или да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ щетите, нанесени върху наетия терен, причинени от него, от лицата, за които отговаря или от лицата, които са допуснати до имота.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на геодезически екип, за поставяне на геодезични репери по границите на имотите, както и да не уврежда поставените репери.Същото правило се прилага и при необходимост от други заснемания или проучвания на имота.


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ


 1. Да отдаде под наем на НАЕМАТЕЛЯ посочения в т.1. имот.
 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на НАЕМАТЕЛЯ безпрепятствено ползване на имота, съгласно условията на този договор за срока на неговото действие.
 1. Да оказва необходимото съдействие на НАЕМАТЕЛЯ и посочи свои представители (лица за контакт).
 1. В случаите, когато е необходимо писмено изявление от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, то следва да бъде предоставено на другата страна в срок до 3 /три/ работни дни от момента на постъпване на писмената молба в деловодството на НАЕМОДАТЕЛЯ. В неотложни случаи НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да отговори във възможно най-кратък срок.
 1. В случай на констатация за отклонения от посочената площ, на базата на извършено геодезическо заснемане, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща наемната цена, съобразно определената по силата на проведената процедура цена на декар. Разликата в цената се коригира, в 10-дневен срок от изготвяне на геодезическото заснемане, като се взема предвид целия предходен период от датата на подписване на договора.
V. НЕУСТОЙКИ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТВАНЕ


 1. 1. При забава на плащането на Наемната цена или за други, дължими на НАЕМОДАТЕЛЯ суми, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% /половин процент/ на ден за всеки ден забава до пълното изплащане на дължимата сума. Неплащането на която и да е от сумите, посочени в настоящия договор от страна на НАЕМАТЕЛЯ в срок до 2 /два/ месеца от датата на падежа, представлява отказ за плащане и НАЕМОДАТЕЛЯ има право да започне производство по принудително изпълнение по реда на чл.417,т.3 от ГПК, както за събиране на дължимата/ите сума/и така и за неустойки, лихви и разноски.

2. При забава на плащането по чл. 2, НАЕМАТЕЛЯТ дължи всички допълнителни разходи, направени от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ по събиране на вземането както и законната лихва, считано от датата на падежа до изплащане на задължението. За доказателство по всяко от извършените плащания служи извлечение от банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ или друг издаден от обслужващата банка документ от който е видно постъпването или не на дължимата сума на конкретна дата/падеж.


 1. Настоящият договор може да бъде прекратен преди уговорения в него срок по взаимно писмено съгласие между страните, както и с едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните.
 1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок, считано от датата на прекратяване на договора да освободи наетия имот. В случай на неизпълнение НАЕМАТЕЛЯТ дължи парична сума в размер на 100 /сто/ лева на ден, до изпълнение на задължението, както и обезщетение за всички допълнителни разходи.
 1. В случай, че НАЕМОДАТЕЛЯТ прекрати предсрочно настоящия договор,за имота предмет на договора или за част от него, без да отправи едномесечно писмено предизвестие до НАЕМАТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 10% от годишния наем, съответстваща на наемната цена за конкретната площ от имота.


VI. НЕПРЕОДИЛИМА СИЛА


 1. Страните се освобождават от отговорност, по повод изпълнението на правата и задълженията си по този договор при настъпване на форсмажорни обстоятелства - земетресение, война, наводнение или други природни бедствия, обявени по съответния ред.


VII. СЪОБЩЕНИЯ


 1. Страните ще дават и/или отправят всички съобщения, уведомления и/или фактури помежду си чрез препоръчано писмо или факс на следните адреси:


НАЕМОДАТЕЛ:


НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

адрес: София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет.4

тел: 02/890 29 02

факс: 02/987 16 84

лице за контакт: Владимир Павлов


НАЕМАТЕЛ:


........................................................................

Адрес: ................................................................

тел: ............................................

факс: 03138/2060

Лице за контакт: ...................................


 1. Страната, която промени адреса си е длъжна да уведоми писмено другата страна. В противен случай съобщението се счита за валидно връчено на стария адрес.


За неуредените в настоящия договор обстоятелства се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.


  • Неразделна част от настоящия договор е работна скица на частта от имота, предмет на договора, обозначен върху извадка от сателитна карта.
  • Неразделна част от настоящия договор е скица на недвижимия имот, част от който е предмет на договора, под №.004441 от Общинска служба по земеделие.
  • Приложените документи за сключване на договора, съобразно проведената тръжна процедура, както следва:

...............................................................................................................................


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите, по един за всяка от страните.


НАЕМАТЕЛ: НАЕМОДАТЕЛ:


.....................................

Представлявано от: ..........................


«НКИЗ» ЕАД

Представляван от: Валери Андреев

Длъжност: ......................

Длъжност: Изп. директор „НКИЗ”ЕАД


Подпис: ........................................


Подпис: ........................................


Дата: .............2012 г.


Дата: ................2012 г.

Име: Евлоги Стоянов
Длъжност: Гл. счетоводител „НКИЗ”ЕАД
Подпис: ........................................

Предв. контрол:/......./......../2012г.......................................О. Методиев, юрисконсулт, отдел

„ПОП”, „НКИЗ” ЕАД

Съставил: .................................. Вл. Павлов, началник отдел „ПОП” „НКИЗ” ЕАД
Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р
Седалище и адрес на управление : 
Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между
Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом