Обяснителен меморандум
ИмеОбяснителен меморандум
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер214.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/119065COM_2012_336_BG_ACTE_f.doc


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 18 февруари 2002 г. беше приет Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ финансова подкрепа от Съюза. Целта на този регламент е да се облекчат ограниченията при финансирането от външни източници за държави членки, изпитващи или застрашени от затруднения с платежния баланс. Той се прилага само спрямо държавите членки, чиято парична единица не е еврото. Безпрецедентната глобална криза, която разтърси света през последните години, засегна сериозно икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика влошаване на държавния дефицит, платежния баланс и състоянието на държавния дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ.

В отговор на икономическата и финансова криза бяха създадени нови инструменти за оказване на помощ, като Европейският инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС). В близко бъдеще предстои създаването на Европейски механизъм за стабилност (ЕМС). Действащият регламент обаче изостава от развитието на събитията. В частност, тези механизми за финансова стабилност създадоха нови превантивни инструменти за предоставяне на финансова помощ на държавите членки, принадлежащи към еврозоната. Преразглеждането на действащия регламент ще предостави подобни финансови инструменти на разположение на държавите членки, чиято парична единица не е еврото. То ще позволи също така действащият регламент да се актуализира с оглед на настоящото укрепване на икономическото управление и подобряването на икономическата и бюджетната координация за създаване на условия на равнопоставеност между държавите членки от и извън еврозоната. И на края, то следва също да увеличи ефективността на процеса на вземане на решения, като едната от двете процедурни стъпки по влизане в действие на регламента бъде премахната.

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

С настоящия регламент се създава механизъм за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държави членки, които не принадлежат към еврозоната и изпитват или са сериозно заплашени от затруднения, свързани с платежния им баланс (член 1). Финансовата помощ може да бъде отпускана под формата на кредит или на кредитна линия с максимален размер на главницата 50 милиарда EUR (член 2). Кредитната линия може да бъде превантивна условна кредитна линия (ПУКЛ), т.е. кредитна линия, обвързана с изпълнението на условия за допустимост, или кредитна линия с разширени условия (КЛРУ), т.е. кредитна линия, основаваща се на съчетание от условия за допустимост и нови мерки на политиката (член 4).

Съветът може да реши да предостави кредит по препоръка на Комисията (член 3). Предоставянето на кредит се обвързва с условието държавата членка да приеме програма за корекция на макроикономическите показатели, насочена към възстановяване на стабилния платежен баланс и на способността ѝ да се финансира изцяло на финансовите пазари. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и по целесъобразност с МВФ, наблюдава чрез редовни мисии за проверка напредъка в изпълнението на програмата за корекция на макроикономическите показатели.

Преработеният регламент съдържа нови разпоредби, чиято цел е да се задълбочи диалогът по оказването на финансова помощ, така че да се гарантира повишена прозрачност и отчетност. По-конкретно, ресорната комисия на Европейския парламент може да предложи на съответната държава членка да участва в обмен на мнения относно напредъка в изпълнението на програмата за корекция на макроикономическите показатели. Представители на Комисията могат да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка, отбелязан в изпълнението на програмата за корекция на макроикономическите показатели.

Съветът може да реши да отпусне ПУКЛ или КЛРУ по препоръка на Комисията (член 5). Достъп до ПУКЛ имат само държавите членки, чието икономическо и финансово състояние е като цяло стабилно и които изпълняват приетите критерии за допустимост. Право да получат КЛРУ имат държави членки, които не отговарят на някои от критериите за допустимост, изисквани във връзка с ПУКЛ, но чието общо икономическо и финансово състояние е стабилно. Освен това съответната държава членка трябва да предприеме коригиращи мерки. Те следва да се насочат към покриването на критериите за допустимост, за които се смята, че не са изпълнени, и към осигуряването на стабилен платежен баланс при постоянно съблюдаване на критериите за допустимост, които се смята, че са били спазени при отпускането на кредитната линия.

Държава членка, която получава превантивна финансова помощ, подлежи на засилен надзор, за да се гарантира бързото нормализиране на състоянието ѝ и да се предпазят останалите държави членки от евентуално разпространение на отрицателни въздействия (член 6). Като част от засиления надзор Комисията следва да има по-широк достъп до информацията, необходима за непосредственото наблюдение на икономическото, фискалното и финансовото състояние на съответната държава членка и за редовното докладване. Държава членка, която се намира под засилен надзор, следва да предприеме мерки за преодоляване на потенциалните източници на икономически трудности.

В новия регламент също така се прави опит за съгласуване на редица важни процедурни стъпки с предстоящия нов регламент във връзка с член 136, насочен към държави членки в затруднено финансово положение. Целта е да се осигури възможно най-голяма равнопоставеност между всички държави от ЕС, без разлика дали принадлежат или не към еврозоната. В преразгледания регламент се предвижда замяна на редица стъпки, свързани с наблюдението съгласно процедурата при прекомерен дефицит (ППД) и Европейския семестър, с програма за корекция на макроикономическите показатели и нейното наблюдение (членове 7 и 9). Поради всеобхватния характер на програмата за корекция на макроикономическите показатели, по време на действието си тя може да замени някои процедури за икономически и фискален надзор, за да се избегне дублиране на задълженията за докладване. Преразгледаният регламент по аналогичен начин гарантира преустановяването на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД), когато съответната държава членка осъществява програма за корекция на макроикономическите показатели (член 8), и изисква установяването на надзор след предоставяне на помощта за държави членки, които са възстановили по-малко от 75 % от получената финансова помощ (член 15).

В заключение, операциите по получаване и предоставяне на кредити стават малко по-гъвкави, за да може Европейската комисия да ограничи евентуалните затруднения при набиране на средства в утежнени условия на финансовите пазари (член 12).

2012/0164 (APP)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави членки, чиято парична единица не е еврото

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейската централна банка,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 143 от Договора Съветът по препоръка на Комисията, отправена след консултации с Икономическия и финансов комитет (ИФК), може да предостави взаимопомощ на държава членка, която изпитва затруднения с платежния баланс или е сериозно заплашена от такива затруднения. Той се прилага само спрямо държавите членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-нататък „държави членки, непринадлежащи към еврозоната“). Тази разпоредба обаче не определя инструмента, който трябва да се използва за предвиденото предоставяне на взаимопомощта.

(2) Безпрецедентната глобална криза, която разтърси света през последните три години, засегна сериозно икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и на състоянието на държавния дълг на държавите членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ.

(3) Правилата за предоставяне и контрол на финансова помощ за държави членки, непринадлежащи към еврозоната, следва да се съгласуват с правилата, приложими към държавите членки, чиято парична единица е еврото, и по-специално с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки от еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, като се внесат някои необходими изменения, за да се вземат предвид различията в правилата по Договора, приложими към държавите членки, чиято парична единица не е еврото, и по-ограничената икономическа и финансова взаимосвързаност. Така например, Комисията не следва да разполага с възможност да подлага на засилен надзор държава членка, която не получава финансова помощ.

(4) Предоставянето на финансова помощ следва да бъде обвързано с икономически и фискален надзор над съответната държава членка. Обхватът на този надзор следва да бъде съобразен с тежестта на възникналите финансови затруднения и да отразява естеството на получената финансова помощ, която може да варира от превантивна подкрепа въз основа на условия за допустимост до цялостна програма за корекция на макроикономическите показатели, включваща изпълнението на строги условия на политика.

(5) Държава членка следва да подлежи на засилен надзор, когато получава превантивна финансова помощ, за да се гарантира бързото нормализиране на състоянието ѝ и да се предпазят останалите държави членки от евентуално разпространение на отрицателни въздействия. Засиленият надзор следва да дава на Комисията възможност за по-широк достъп до информацията, необходима за непосредственото наблюдение на икономическото, фискалното и финансовото състояние на съответната държава членка и за редовното докладване на ИФК.

(6) Надзорът над икономическото и фискалното състояние следва да бъде значително засилен за държави членки, които ползват кредит. Той следва да включва създаването на програма за корекция на макроикономическите показатели. Поради всеобхватния характер на тази програма всички други процедури по икономически и фискален надзор следва да бъдат преустановени за срока на нейното изпълнение, за да се избегне дублиране на задълженията за докладване.

(7) Следва да се предвидят правила за подобряване на диалога относно прилагането на финансовата помощ между институциите на Съюза, по-специално между Европейския парламент, Съвета и Комисията, и за осигуряване на по-голяма прозрачност и отчетност.

(8) Вземането на решение относно неизпълнението от държава членка на програмата за корекция на макроикономическите показатели следва да предполага също така преустановяване на плащания и поети задължения от фондове на Съюза, както е предвидено в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) № ХХХ за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

(9) Съветът следва да упражнява правомощието да приема отделни решения във връзка с прилагането на настоящия регламент, както е предвидено в член 143, параграф 2 от Договора.

(10) Обхватът на дейността на Европейските надзорни органи, създадени по силата на Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, следва да остане в рамките, определени в член 1 от всеки от посочените регламенти.

(11) По отношение приемането на настоящия регламент, с който се създава правна рамка за предоставянето на финансова помощ от Съюза за държави членки, неприндалежащи към еврозоната, в Договора не са предвидени други правомощия, освен изложените в член 352,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет и обхват

1. С настоящия регламент се създава механизъм за финансова помощ от Съюза, която съгласно член 143 от Договора може да се предоставя на държава членка, изпитваща или сериозно заплашена от затруднения по отношение на платежния баланс.

2. Настоящият регламент се прилага спрямо държавите членки, чиято парична единица не е еврото.

Член 2
Финансова помощ от Съюза

1. Финансовата помощ от Съюза се предоставя чрез:

а) кредит;

б) превантивна условна кредитна линия (ПУКЛ), която представлява кредитна линия, основаваща се на условия за допустимост; или

в) кредитна линия с разширени условия (КЛРУ), която представлява кредитна линия, основаваща се на съчетание от условия за допустимост и нови мерки на политика.

2. За тази цел Комисията се оправомощава от името на Европейския съюз да сключва договори за заеми на капиталовите пазари или с финансови институции.

3. Максималният размер на главницата по кредитите или кредитните линии, които могат да се предоставят на държави членки съгласно настоящия регламент, се ограничава на 50 милиарда EUR.

4. Когато се предвижда финансова помощ от източници извън Съюза при спазване на условията на икономическата политика, съответната държава членка първо се консултира с Комисията. Комисията проучва наличните възможности по линия на механизма за финансова помощ от Съюза и съвместимостта на предвидените условия на икономическата политика с мерките, приети въз основа на членове 121 и 126 от Договора и на други законодателни актове, основаващи се на посочените членове. Комисията уведомява ИФК за своите констатации.

Член 3
Условия и процедура за предоставяне на кредити

1. Държавата членка, която иска кредит, уведомява за това Комисията, Европейската централна банка (ЕЦБ) и ИФК.

2. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ, извършва оценка на състоянието на консолидирания държавен дълг и на текущите или потенциалните финансови нужди на съответната държава членка и представя тази оценка на ИФК.

3. Съответната държава членка изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ и по възможност с МВФ, проектопрограма за корекция на макроикономическите показатели, която съдържа изисквания на политиката и е насочена към възстановяване на устойчивия платежен баланс и на способността ѝ да се финансира изцяло на финансовите пазари. В проектопрограмата за корекция на макроикономическите показатели се отразяват препоръките, отправени към съответната държава членка съгласно членове 121, 126 и 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите мерки на политиката.

4. Съветът с квалифицирано мнозинство, по препоръка на Комисията, може да реши да предостави кредит на съответната държава членка, като в такъв случай одобрява свързаната с кредита програма за корекция на макроикономическите показатели.

5. Решението за предоставяне на кредит съдържа размера, максималния среден матуритет, ценообразуващата формула, максималния брой на траншовете, срока за усвояване на кредита, основните условия във връзка с икономическата политика и други правила, необходими за прилагането на помощта.

6. Комисията и съответната държава членка подписват меморандум за разбирателство (наричан по-нататък „МР“), в който се излага подробно програмата за корекция на макроикономическите показатели. Комисията представя МР на Европейския парламент и на Съвета.

7. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и по целесъобразност с МВФ, наблюдава чрез редовни мисии за проверка напредъка в изпълнението на програмата за корекция на макроикономическите показатели. Тя информира ИФК на всяко тримесечие. Съответната държава членка изцяло сътрудничи на Комисията и ИФК. В частност, тя предоставя на Комисията и на ЕЦБ цялата информация, която те смятат за необходима за наблюдението на програмата. Съответната държава членка поема задълженията, посочени в член 6, параграф 2.

8. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ, разглежда заедно със съответната държава членка евентуални промени в програмата за корекция на макроикономическите показатели. Съветът с квалифицирано мнозинство, по препоръка на Комисията, одобрява промените, които трябва да се внесат в програмата.

9. Ако при наблюдението съгласно параграф 7 се констатират значителни отклонения от програмата за корекция на макроикономическите показатели, Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да реши, че съответната държава членка не спазва договорените условия за предоставяне на финансова помощ. Плащанията на финансова помощ от Съюза съгласно настоящия регламент се преустановяват.

10. Най-късно в срок от шест месеца от предвиденото в параграф 9 решение Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да реши да възобнови плащанията, ако прецени, че съответната държава членка спазва договорените условия за предоставяне на финансова помощ. Ако решението не бъде прието в посочения срок, не се извършват никакви по-нататъшни плащания съгласно настоящия регламент.

11. Ако съответната държава членка изпитва недостатък на административен капацитет или съществени проблеми при изпълнението на програмата, тя се обръща за техническа помощ към Комисията, която може да създаде за тази цел експертни групи заедно с останалите държави членки и други европейски и/или съответни международни институции. Техническата помощ може да включва представител, пребиваващ в съответната държава членка, и помощен персонал, които да съветват администрацията по изпълнението на програмата.

12. Ресорната комисия на Европейския парламент може да предостави на съответната държава членка възможност да участва в обмен на мнения относно напредъка в изпълнението на програмата за корекция на макроикономическите показатели.

13. Представители на Комисията могат да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения относно напредъка в изпълнението на програмата за корекция на макроикономическите показатели.

Член 4
Условия за предоставяне на кредитни линии

1. Достъпът до ПУКЛ се ограничава до държави членки, чието икономическо и финансово състояние е като цяло стабилно. Извършва се цялостна оценка дали държавата членка отговаря на условията за предоставяне на ПУКЛ, като се използват следните критерии за допустимост:

а) съблюдаване на препоръките и решенията на Съвета, приети въз основа на членове 121 и 126 от Договора. Държави членки в процедура при прекомерен дефицит могат да имат достъп до ПУКЛ, при условие че спазват стриктно препоръките на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от Договора;

б) устойчиво равнище на консолидирания държавен дълг;

в) спазване на задълженията съгласно процедурата при прекомерни дисбаланси (ППД). Държави в процедура при прекомерни дисбаланси могат да имат достъп до ПУКЛ, при условие че демонстрират решимост за преодоляване на констатираните от Съвета дисбаланси;

г) документиран достъп до капиталови пазари при разумни условия;

д) устойчива външна позиция;

е) отсъствие на проблеми във връзка с платежоспособността на банките, които биха могли да застрашат стабилността на банковата система.

2. Достъп до КЛРУ следва да имат държави членки, които не отговарят на някои от критериите за допустимост, изисквани във връзка с ПУКЛ, но чието общо икономическо и финансово състояние е стабилно. След консултации с Комисията и ЕЦБ съответната държава членка разработва коригиращи мерки, насочени към:

а) изпълнение на критериите за допустимост по параграф 1, за които се смята, че не са изпълнени; и

б) осигуряване на постоянно съблюдаване на останалите критерии за допустимост по параграф 1.

Член 5
Процедура за предоставяне на кредитни линии


1. Държавата членка, която иска кредитна линия, уведомява за това Комисията, ЕЦБ и ИФК.

2. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ, извършва оценка на състоянието на консолидирания държавен дълг и на текущите или потенциалните финансови нужди на съответната държава членка и представя тази оценка на ИФК.

3. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ, преценява дали съответната държава членка отговаря на посочените в член 4 условия за достъп до ПУКЛ или КЛРУ.

4. Съветът с квалифицирано мнозинство, по препоръка на Комисията, решава да предостави ПУКЛ или КЛРУ за първоначален срок от една година. Решението за предоставяне на кредитна линия съдържа размера, таксата за ползване на кредитната линия, ценообразуващата формула, която се прилага за отпускането на финансови средства, срока за усвояване, максималния среден матуритет на кредита, както и други правила, необходими за прилагането на помощта. Решението за предоставяне на КЛРУ включва също описание на коригиращите мерки, които трябва да се приемат в съответствие с член 4, параграф 2.

5. Комисията и съответната държава членка подписват меморандум за разбирателство, в който се излагат подробно условията за предоставяне на кредитната линия.

6. По искане на съответната държава членка Комисията може да реши да поднови кредитната линия два пъти за срок от по шест месеца, след като информира ИФК за своята оценка на изпълнението на условията за допустимост.

7. При предоставяне на кредитна линия Комисията наблюдава постоянното спазване на критериите за допустимост и на всяко тримесечие информира ИФК за своите констатации. Ако кредитната линия е усвоена, Комисията отново оценява нейна адекватност. Ако в резултат на тази оценка Комисията стигне до извода, че кредитната линия вече не отговаря на потребностите, породени от затрудненията на съответната държава членка, Съветът по препоръка на Комисията може да реши да прекрати кредитната линия и да препоръча на съответната държава членка да поиска предоставяне на кредит съгласно процедурата по член 3.

8. При предоставяне на КЛРУ или ПУКЛ съответната държава членка подлежи на засилен надзор съгласно член 6 за срока на усвояване на кредитната линия.

Член 6
Засилен надзор

1. Държава членка, която се намира под засилен надзор, като се консултира и си сътрудничи с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, Европейските надзорни органи (ЕНО), Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и по целесъобразност с МВФ, приема мерки за осигуряване на стабилен платежен баланс и за предотвратяване на бъдещи проблеми във връзка с достъпа до финансиране от пазара.

2. По искане на Комисията държавата членка, която се намира под засилен надзор:

а) подава на Комисията, ЕЦБ и съответния(те) ЕНО в определените графици подробна информация за настъпилите промени във финансовата ѝ система. Комисията, ЕЦБ и съответният(те) ЕНО запазват поверителността на получените подробни данни;

б) под надзора на съответния(те) ЕНО извършва поисканите от Комисията и ЕЦБ в сътрудничество със съответния(те) ЕНО и ЕССР тестове за устойчивост или анализи на влиянието на макроикономическите променливи, необходими за оценка на устойчивостта на финансовия сектор спрямо различни макроикономически и финансови сътресения, и им предоставя подробните резултати;

в) подлага на редовно оценяване своя капацитет за упражняване на надзор над банковия сектор в рамките на специална партньорска проверка, извършвана от съответния(те) ЕНО;

г) съобщава всякаква информация, необходима за наблюдение на макроикономическите дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси;

д) извършва цялостен независим одит на сметките на държавното управление съвместно с висшите национални институции за одит, като целта е да се оцени надеждността, пълнотата и точността на тези публични сметки за целите на процедурата при прекомерен дефицит, и докладва за извършения одит. В тази връзка Комисията (Евростат) оценява качеството на статистическите данни, предоставени от съответната държава членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 679/2010;

е) предоставя допълнителна информация за целите на наблюдението на напредъка в коригирането на прекомерния дефицит, ако Съветът е взел решение във връзка с държавата съгласно член 126, параграф 6 от Договора.

3. Държавата членка, която се намира под засилен надзор:

а) незабавно извършва цялостна оценка на изпълнението през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. В оценката се включват и финансовите рискове, свързани с държавни предприятия и държавни поръчки, доколкото те могат да допринесат за наличието на прекомерен дефицит. Резултатът от тази оценка се съобщава на Комисията и ИФК;

б) докладва редовно на Комисията и на ИФК относно изпълнението през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, отражението върху бюджета на предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.

4. Комисията извършва в сътрудничество с ЕЦБ, със съответния(те) ЕНО и по целесъобразност с МВФ редовни мисии за проверка в държавата членка, която се намира под надзор, за да провери напредъка в прилагането на мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко тримесечие тя съобщава своите констатации на ИФК и преценява по-специално дали са необходими допълнителни мерки. Мисиите за проверка заменят наблюдението на място, предвидено в член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета.

5. Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка се стигне до заключение, че са необходими допълнителни мерки и финансовото състояние на съответната държава членка оказва значително неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност на Съюза, Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на съответната държава членка да поиска предоставяне на кредит съгласно процедурата по член 3. Препоръката и подготвителната работа, извършена в периода преди приемането ѝ, се считат за поверителни, освен ако Съветът не реши да ги оповести публично.

6. Когато препоръката, приета в съответствие с параграф 5, се оповести публично:

а) ресорната комисия на Европейския парламент може да предостави на съответната държава членка възможност да участва в обмен на мнения;

б) представители на Комисията могат да бъдат поканени от парламента на съответната държава членка да участват в обмен на мнения.

Член 7
Съгласуване с процедурата при прекомерен дефицит

1. Предвидената в член 3, параграфи 4 и 8 от настоящия регламент програма за корекция на макроикономическите показатели и промените в нея се счита, че заменят програмите за сближаване, предвидени в член 8 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета.

2. Ако по отношение на съответната държава членка съгласно член 126, параграф 7 от Договора е отправена препоръка за коригиране на прекомерния дефицит:

а) предвидената в член 3, параграфи 4 и 8 от настоящия регламент програма за корекция на макроикономическите показатели се счита, че заменя по целесъобразност докладите, предвидени в член 3, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета;

б) годишните бюджетни цели в програмата за корекция на макроикономическите показатели, предвидена в член 3 от настоящия регламент, се счита, че заменят годишните бюджетни цели, зададени в съответствие с член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета, в препоръката, отправена съгласно член 126, параграф 7 от Договора;

в) предвиденото в член 3, параграф 7 от настоящия регламент наблюдение се счита, че заменя наблюдението, предвидено в член 10, параграф 1 и член 10а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета, и наблюдението, обуславящо всяко решение, предвидено в член 4, параграф 2 от Регламент (EО) № 1467/97.

Член 8
Съгласуване с процедурата при макроикономически дисбаланси

Прилагането на Регламент (ЕС) № 1176/2011 се преустановява по отношение на държави членки, които прилагат програма за корекция на макроикономическите показатели, одобрена от Съвета в съответствие с член 3 от настоящия регламент. Това преустановяване се прилага за срока на програмата за корекция на макроикономическите показатели.

Член 9
Съгласуване с Европейския семестър за координация на икономическата политика

Предвиденото в член 3 от настоящия регламент наблюдение се счита, че заменя наблюдението и оценката в рамките на Европейския семестър за координация на икономическата политика, предвидени в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики.

Член 10
Отпускане на кредит

1. По правило кредитът се отпуска на траншове.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 3, параграф 9, Комисията взема решение за отпускането на траншовете въз основа на наблюдението, предвидено в член 3, параграф 7.

Член 11
Отпускане на финансови средства по кредитна линия

1. Съответната държава членка уведомява Комисията най-малко 45 календарни дни предварително за намерението си да усвои финансови средства по кредитната си линия. В посоченото в член 5, параграф 5 решение се определят подробни правила в това отношение.

2. Комисията взема решение за отпускането на финансовите средства по кредитната линия въз основа на наблюдението, предвидено в член 5, параграф 7 и член 6, параграф 4.

Член 12
Операции по получаване и предоставяне на кредити и кредитни линии

1. Посочените в член 2 операции по получаване и предоставяне на кредити и кредитни линии се извършват в евро.

2. Конкретните условия на последователните траншове, отпускани от Съюза в рамките на механизма за финансова помощ, се договарят между съответната държава членка и Комисията.

3. След като Съветът вземе решение за предоставяне на кредит, Комисията е оправомощена да заема средства на капиталовите пазари или от финансови институции в най-подходящия момент между планираните траншове, така че да оптимизира разходите по финансирането и да запази на пазарите репутацията си на емитент на Съюза. Набраните, но все още неотпуснати средства се държат по всяко време на предназначена за тази цел парична сметка или сметка за ценни книжа, с която се борави в съответствие с правилата, приложими по отношение на извънбюджетните операции, и не могат да се използват за никакви други цели освен за предоставяне на финансова помощ на държавите членки по настоящия механизъм.

4. Когато държава членка получи кредит, в който се съдържа клауза за предсрочно погасяване, и реши да се възползва от тази възможност, Комисията предприема необходимите стъпки за това.

5. По искане на съответната държава членка и когато обстоятелствата и кредитните споразумения позволяват договаряне на по-изгоден лихвен процент по кредита, Комисията може да рефинансира изцяло или част от първоначално заетите средства или да реструктурира съответните финансови условия.

6. Комисията уведомява ИФК за развоя на операциите, посочени в параграф 5.

Член 13
Разходи

Разходите, направени от Съюза при договаряне и извършване на всяка операция, са за сметка на съответната държава членка.


Член 14
Управление на кредитите

1. Комисията изготвя съвместно с ЕЦБ необходимите договорености по управлението на кредитите.

2. Съответната държава членка открива специална сметка в своята национална централна банка за управление на получената от Съюза финансова помощ. Тя също така превежда дължимите погашение по главницата и лихва по кредита по сметка в ЕЦБ четиринадесет TARGET2 работни дни преди съответната дата на падеж.

3. Без да се засяга член 27 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската сметна палата има право да извършва в съответната държава членка такива финансови проверки или одити, каквито тя счита за необходими във връзка с управлението на тази помощ. Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, по-специално има право да изпраща свои служители или надлежно упълномощени представители за извършване в съответната държава членка на такива технически или финансови проверки или одити, каквито счита за необходими във връзка с помощта.

Член 15
Надзор след предоставяне на финансова помощ

1. Държава членка, която е получила финансова помощ от Съюза съгласно настоящия регламент, подлежи на надзор след предоставяне на помощта до погасяването на най-малко 75 % от главницата по финансовата помощ. Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи срока на този надзор.

2. Държава членка, която се намира под надзор след предоставяне на финансова помощ, поема задълженията, посочени в член 6, параграф 2.

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ извършва редовни мисии за проверка в държавата членка, която се намира под надзор след предоставяне на финансова помощ, за да направи оценка на нейното икономическо, фискално и финансово състояние. Тя съобщава на всяко полугодие констатациите си на ИФК и преценява по-специално дали са необходими коригиращи мерки.

4. Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на държавата членка, която се намира под надзор след предоставяне на финансова помощ, да приеме коригиращи мерки.

Член 16
Отмяна

Регламент (ЕО) № 332/2002 се отменя. Неговите разпоредби остават в сила по отношение на финансова помощ, предоставена съгласно посочения регламент, ако срокът за усвояването ѝ не е изтекъл и има дължими суми.

Член 17
Преходни разпоредби

Член 15 не се прилага по отношение на държави членки, които вече се намират под надзор след приключване на програма, ако към датата на влизане в сила на настоящия регламент вече са получили финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002.

Член 18
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

BG   BG

Свързани:

Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Тъй като е била изменяна неколкократно, с настоящото предложение тя се преработва за повече яснота. В обяснителния меморандум се...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Ес и 24 европейски и централноазиатски държави понастоящем са договарящи страни по посоченото споразумение
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Основните съображения, които обосновават необходимостта от това изменение са следните
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Ес си поставя амбициозни цели по отношение на внедряването и разпространението на широколентовите технологии до 2020 г
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Съществуващите акр трябваше да подадат заявление за регистрация и да се съобразят с изискванията на регламента до 7 септември 2010...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Споразумението относно улесняване на издаването на визи между Европейската общност и Украйна1 е в сила от 1 януари 2008 г
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Въведение: Контекст на финансова и икономическа криза, политически цели и необходимост да се гарантира правилното функциониране на...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
В регламента се предвижда, че употребата на одобрени вещества не освобождава предприятията за хранителни продукти от задължението...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Ревизираното споразумение от 1958 г и да гарантират, че тези превозни средства осигуряват висока степен на безопасност и опазване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом