Счетоводен баланс
ИмеСчетоводен баланс
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер128.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.karakova.eu/счетоводен баланс balans_n1_ss1.doc
Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на..................................................

към................................................


АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

 

 

Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

Текуща

година

Предходна

година

Текуща

година

Предходна

година

а

1

2

а

1

2

А. Записан, но невнесен капиталА. Собствен капитал
 

Б. Нетекущи (дълготрайни) активиI. Записан капитал
 

I. Нематериални активиII. Премии от емисии
 

1. Продукти от развойна дейностIII. Резерв от последващи оценки
 

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активиIV. Резерви3. Търговска репутация1. Законови резерви
 

4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
 

 

 

Общо за група I:

 3. Резерв съгласно учредителен акт
 

 

II. Дълготрайни материални активи4. Други резерви
 

1. Земи и сгради, в т.ч.:Общо за група IV:
 

- земи

 V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
 

 

- сгради- неразпределена печалба
 

2. Машини, производствено

оборудване и апаратура- непокрита загуба
 

 

3. Съоръжения и другиОбщо за група V:
 

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеVI. Текуща печалба (загуба)
 

 

 

Общо за група II:Общо за раздел А:
 

III. Дългосрочни финансови активи

 Б. Провизии и сходни

задължения
 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
 

 

2. Предоставени заеми на предприятия от група2. Провизии за данъци, в т.ч.:
 

 

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия- отсрочени данъци
 

 

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия3. Други провизии и сходни

задължения
 

 

5. Дългосрочни инвестицииОбщо за раздел Б:
 

6. Други заемиВ. Задължения
 

7. Изкупени собствени акции

 

 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите,

в т.ч.:
 

 

 

номинална стойност ........... хил. лв.до 1 година
 

Общо за група III:над 1 година
 

IV. Отсрочени данъци

 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
 

 

Общо за раздел Б:до 1 година
 

В. Текущи (краткотрайни) активинад 1 година
 

I. Материални запаси3. Получени аванси, в т.ч.:

 

1. Суровини и материалидо 1 година
 

2. Незавършено производствонад 1 година
 

3. Продукция и стоки, в т.ч.:

 4. Задължения към доставчици,

в т.ч.:
 

 

- продукциядо 1 година
 

- стокинад 1 година
 

4. Предоставени аванси5. Задължения по полици, в т.ч.:
 

Общо за група I:до 1 година
 

II. Вземаниянад 1 година
 

1. Вземания от клиенти и

доставчици, в т.ч.:6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:
 

 

над 1 годинадо 1 година
 

2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:над 1 година
 

 

над 1 година

 

 7. Задължения, свързани с

асоциирани и смесени

предприятия, в т.ч.:
 

 

 

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:до 1 година
 

 

над 1 годинанад 1 година
 

4. Други вземания, в т.ч.:8. Други задължения, в т.ч.

 

над 1 годинадо 1 година
 

Общо за група II:над 1 година
 

III. Инвестиции-към персонала, в т.ч.:
 

1. Акции и дялове в предприятия от групадо 1 година
 

 

2. Изкупени собствени акциинад 1 година
 

номинална стойност ........... хил. лв.- осигурителни задължения, в т.ч.:
 

3. Други инвестициидо 1 година
 

Общо за група III:над 1 година
 

IV. Парични средства, в т.ч:-данъчни задължения, в т.ч.:
 

- в бройдо 1 година
 

—в безсрочни сметки (депозити)над 1 година
 

Общо за група IV:Общо за раздел В, в т.ч.:

 

Общо за раздел В:до 1 година
 

Г. Разходи за бъдещи периодинад 1 година
 

 Г. Финансирания и приходи за

бъдещи периоди, в т.ч.:
 

 

  —финансирания
 

 

 

 

—приходи за бъдещи периоди

 

 

Сума на актива (A+Б+В+Г)СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Дата на съставяне:................ Съставител:............... Ръководител:...............

Свързани:

Счетоводен баланс iconОтчетност тема Счетоводен баланс
Задача Съставете двустранен счетоводен баланс на " Детелина" оод към 31. 12. 20 г., като определите стойностният размер на основния...
Счетоводен баланс icon1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г
Счетоводен баланс към 31. 12. 2010 г., Отчет за приходите и разходите към 31. 12. 2010 г., Справка за задълженията към доставчици...
Счетоводен баланс iconСчетоводен баланс

Счетоводен баланс iconЦентрална кооперативна банка ад счетоводен баланс

Счетоводен баланс iconЦентрална кооперативна банка ад счетоводен баланс към 30 юни 2008

Счетоводен баланс iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Счетоводен баланс iconОбщински съвет елена
Относно: Приема годишният финансово-счетоводен отчет и баланс на „буковец” еоод за 2009 година
Счетоводен баланс iconСчетоводен баланс (едностранен) на към
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година(А + б в)
Счетоводен баланс iconКонсолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2
Към 31 декември 2008г дружествата в групата са извършили за годината разходи за счетоводен одит в размер на 346 Х лв. 82
Счетоводен баланс iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом