Конкурс за частни съдебни изпълнители
ИмеКонкурс за частни съдебни изпълнители
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер35 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/konk-4SI-vapr-1-yst--izpit-2012.doc
КОНКУРС ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(УСТЕН ИЗПИТ)


В Ъ П Р О С И


І. Общи положения.

Статут на частните съдебни изпълнители в Република България


1. Изпълнителен процес – понятие, специфика, практическо приложение. Съотношение с исковия и обезпечителния процес.

2. Изпълняемо право и изпълнителни основания. Спецификата на изпълняемото право и на изпълнителните основания в заповедното производство.

3. Субектите на изпълнителния процес по ГПК, ДОПК, АПК.

4. Органи на изпълнителния процес. Правно положение на частния съдебен изпълнител (основни права, задължения).

5. Организация на дейността на частните съдебни изпълнители. Камарата на частните съдебни изпълнители. (органи, компетенции)

6. Административен и финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители

7. Дисциплинарна комисия към КЧСИ – състав, правомощия

8. Специфичните права и задължения на частния съдебен изпълнител по изготвяне и връчване на документи и за поддържане на служебния архив

9. Служебен архив на ЧСИ. Управление и разпореждане с паричните средства. Застраховане на ЧСИ

10. Нормативният режим на таксите и разноските по изпълнението

11. Правно положение на помощник - частния съдебен изпълнител. Правният режим на заместване на частен съдебен изпълнител.

12 Юридическа отговорност на частните съдебни изпълнители (отговорност за вреди, дисциплинарна отговорност, наказателна отговорност).


ІІ. Започване, спиране и прекратяване

на изпълнително производство


13. Производство по издаване на изпълнителен лист. Оспорване вземането по изпълнителния лист (процедура).

14. Започване на изпълнителното производство. Изпълнение на основание заповед за изпълнение. Обжалване на заповед за изпълнение, възражения.

15. Изпълнение въз основа на документ. Основания за незабавно изпълнение.

16. Изпълнение на обезпечителни заповеди.

17. Основания за спиране на изпълнителното производство.

18. Основания за прекратяване на изпълнителното производство.


ІІІ. Изпълнение на парични и непарични притезания

по ГПК


19. Общи правила. Секвестируеми и несеквестируеми имуществени права. Правно значение на задължението за деклариране на имуществото и доходите.

20. Способи за обезпечаване на изпълнението. Процедурни действия във връзка с налагане на запор върху вещи и сметки в банки.

21. Обезпечаване на изпълнението чрез налагане на възбрана върху недвижим имот.

22. Принудително изпълнение върху движими вещи и недвижими имоти - общи положения (опис, оценка, предаване за пазене).

23. Продажба на движими вещи. Процедури.

24. Публична продан на недвижим имот – общи положения, процедура. Продан на съсобствен и на ипотекиран имот.

25. Основания за неизвършване проданта на недвижим имот. Нова продан.

26. Изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

27. Изпълнение върху вземания на длъжника. Запорно съобщение до трето задължено лице.

28. Особености на изпълнението върху налични и безналични ценни книжа, дружествени дялове и върху общ влог.

29. Присъединяване на взискатели. Разпределение на събраните суми.

30. Принудително отнемане на вещи (предаване, въвод във владение, последици при самоволно възвръщане на владението).

31. Изпълнение на определено действие. Изпълнение на съдебно решение относно задължение за предаване на дете и за спазване на режима на лични отношения между родители и деца.


ІV. Защита срещу незаконно принудително изпълнение

по ГПК


32. Защита на длъжника и на конкуриращ взискател. Иск за съществуване на вземането и иск за оспорване на вземането. Възражения пред въззивната инстанция.

33. Защита на трети лица при въвод във владение и при изпълнение върху чужда вещ.

34. Защита чрез обжалване действията на частния съдебен изпълнител.


V. Специфика на принудителното изпълнение

по други закони


35. Принудително изпълнение в производството по несъстоятелност.

36. Принудително изпълнение за вземания на основание ДОПК.

37. Принудително изпълнение по 3акона за особените залози.

38.Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела по реда на АПК – предмет, изпълнителни основания, давност.

39.Започване, отсрочване и разсрочване на изпълнението по АПК. Обезпечителни мерки.

40.Спиране, прекратяване и възобновяване на производството за принудително изпълнение по АПК.

Настоящият въпросник е приет от конкурсната комисия на основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № 1/06.02.2006г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители. /издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009 г., изм. и доп.бр.90 от 15.11.2011г./


Свързани:

Конкурс за частни съдебни изпълнители iconДоклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители
Допълнително в доклада са ползвани статистическите данни от годишните отчети на Камарата на частните съдебни изпълнители, частни...
Конкурс за частни съдебни изпълнители iconЧастни съдебни изпълнители район Благоевград

Конкурс за частни съдебни изпълнители iconНа кандидатите, допуснати до изпит за помощник частни съдебни изпълнители

Конкурс за частни съдебни изпълнители iconГрафик за провеждане на устен изпит за частни съдебни изпълнители

Конкурс за частни съдебни изпълнители iconНа кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители

Конкурс за частни съдебни изпълнители iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване...
Конкурс за частни съдебни изпълнители iconОкончателен списък
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители
Конкурс за частни съдебни изпълнители iconРепубликабългари я народно събрание
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители...
Конкурс за частни съдебни изпълнители iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Конкурс за частни съдебни изпълнители iconПравомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител
Статията е публикувана в брой 1/2008 на Списание „Принудително изпълнение Сборник съдебни практики“ издаван от Камарата на частните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом