Определение: Наименование на учебната
ИмеОпределение: Наименование на учебната
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер39.32 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://prreklama.free.bg/index_htm_files/21.UP_Inovac._prir.docОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА


 1. Определение:

1.1. Наименование на учебната дисциплина: Иновационна политика

1.2. Код на учебната дисциплина: MAN 1040


2. Цели и задачи:

1. Да запознае студентите с предмета, обхвата, съдържанието и същността на иновациите и иновационната политика.

2. Да формира иновационна нагласа в студентите по отношение: генериране на идеи, превръщане на идеята в продуктова концепция, оценка на идеите, планиране на решенията, ролята на човешкия фактор в иновацията, информационно осигуряване на иновационната дейност и финансиране на иновациите.


3. Библиография:

Основна литература:

 1. Дамянов, Д. Иновации, Примакс, С., 2009


Допълнителна литература:

 1. Антонова Д., „Иновации и обществено развитие" А-Груп - Русе, 2008

 2. Антонова Д,, „Възможности за управление на процеса на създаване на нови индустрии", А-Груп - Русе, 2009

 3. Бобин, А., Чередникова, Л.; Якомович В., Управление иновациями в организациях, ОМЕГА - Л, 2008

 4. Вертанова Ю, Симоненко Е., Управление иновациями, Москва 2008

 5. Дамянов, Д., Иновационна политика, Интервю прес, С., 2002,

 6. Дамянов, Д., Методични указания за определяне степента на

 7. Дамянов, Д., Панайотова, Т, - Организация на конкурентния инженеринг в индустриалните фирми - ТУ – Варна, 2007

 8. Иновациите - Европейски национални и регионални политики -

 9. Gompers, P.A., J. Lerner, The Money of Invention, How Venture Capital Creates New Wealth, Harward Business School Press/Boston, Massachusetts, 2001

 10. Gunasekara, C. (2005) Refraining the role of universites in the devolpment of regional innovation systems. The Jornal of Technology Transfer, 29

 1. Преподавателски състав:

Доц. д-р Пламен Цветанов Павлов


Конспект

1. Процес на създаване на идеи

 • Генериране на идеи на базата на знанието

 • Източници на идеи и фактори стимулиращи създаването на идеи

 • Методи за генериране на идеи

2. Знание и връзка между знание и иновации

 • Знание.

 • Класификация, видове знание и управление на знанието

 • Връзка между знание и иновации

 • Развитие на клъстъри на знанието

3. Основни понятия/термини и определения за иновации.

 • Определения за знание

 • Термини и определения за иновации

 • Класификационни определения за иновации

4. Системен подход и системен анализ при избор на идеи

 • Методи за оценка и избор на идеи

 • Етапи и критерии за оценка и избор на идеи

5. Формиране на концепцията и превръщането на идеята в иновация

 • Формиране на концепцията за иновации

 • Превръщане на идеите в иновации

6. Разпространение на иновациите

 • Дифузия

 • Фактори влияещи върху скоростта на разпространение

 • Механизми за разпространение на иновациите

 • Принципи на формиране на потребителското търсене на иновации

7. Жизнен цикъл на иновациите и степен на иновативност на продукти и процеси

 • Жизнен цикъл на иновация и продукт

 • Фактори определящи жизнения цикъл

 • Степен на иновативност на продукти и процеси

 • Иновационна активност

8. Проектиране и внедряване на иновационни продукти

 • Проектиране на иновационни продукти и процеси

 • Използуване на съвременни методи за проектиране

 • Внедряване на иновационни продукти. Подготвителен етап. Изпитателен етап. Усвояване (производство ) на иновационни продукти.

9. Организация на иновационната дейност

 • Обща постановка

 • Организационни структури

 • Организация на иновационната дейност във фирмите

 • Класификация на видовете иновации

10. Управление на иновациите

 • Общи принципи и задачи на управление на иновациите

 • Разширение обхвата на управление на иновациите с използване на автоматизирани системи за управление (АСУ)

11. Планиране на иновациите

 • Стратегическо управление на иновациите

 • Контролът като форма на управление на иновациите

 • Човешкият фактор в управлението на иновациите

 • Информационно осигуряване на управлението на иновациите

12. Източници на финансиране. Определяне размера на инвестициите.

 • Подходи за определяне размера на инвестициите

13. Рисков капитал

 • Форми на рисков капитал

 • Етапи на развитие на рисковия капитал

14. Инвестиционни проекти

 • 1. Структура и съдържание на инвестиционен проект

 • 2. Алгоритъм за разработване на инвестиционни проекти

15. Методи за оценка на инвестициите

 • 1. Методи за оценка с количествени показатели

 • 2. Методи за селекция от иновационния портфейл

16. Глобална иновационна политика

 • 1. Иновационна политика на фирмите

 • 2. Световни тенденции в иновационото развитие

17. Глобализация и иновационно развитие

 • 1. Иновационно развитие на стопанската сфера

 • 2. Иновационно развитие и морално остаряване

 • 3. Технико-икономически закономерности в иновационното развитие

 • 4. Тенденции на изменение на параметрите на продуктите и

 • процесите под въздействие на техническото развитие

 • 5. Глобално управление на иновациите

18. Определяне на риска при финансиране на иновациите

 • Иновационен рискСвързани:

Определение: Наименование на учебната iconОпределение: Наименование на учебната дисциплина Информационни технологии и комуникация
...
Определение: Наименование на учебната iconОпределение: Наименование на учебната дисциплина: Управление на човешките ресурси
...
Определение: Наименование на учебната iconОкс "Магистър" Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Автоматизация на проектирането и конструирането" Брой кредити: 7
Наименование на учебната дисциплина: “Автоматизация на проектирането и конструирането”
Определение: Наименование на учебната iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Икономически анализ на стопанската дейност" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина :”Икономически анализ на стопанската дейност”
Определение: Наименование на учебната iconОкс "Бакалавър" Специалност "Стопанско управление" Наименование на учебната дисциплина : "Бизнес комуникации и делова кореспонденция" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина : ”Бизнес комуникации и делова кореспонденция”
Определение: Наименование на учебната icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
Определение: Наименование на учебната icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 година
Определение: Наименование на учебната iconОпределение: Наименование на учебната дисциплина: Организация и управление на малкия и среден бизнес
Дисциплината “Управление на малкия и средния бизнес” изучава основните теоретико методологически и практико приложни въпроси, свързани...
Определение: Наименование на учебната iconОкс "Специалист" Специалност "Счетоводство и контрол", Наименование на учебната дисциплина :"Теория на финансите" Брой кредити: 8
...
Определение: Наименование на учебната iconОкс "Специалист" Специалност "Счетоводство и контрол" Наименование на учебната дисциплина :"Данъчен и митнически контрол" Брой кредити: 8
Изучаването на учебната дисциплина има за цел да формира знания относно същността и структурата на данъчната система на страната,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом