Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница1/5
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер0.58 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.iexpert.biz/sozopol/wp-content/uploads/2012/02/festiva-aktual-prlozeniyal-.doc
  1   2   3   4   5


СЪДЪРЖАНИЕ


на документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ-ФЕСТИВАЛ „СОЗОПОЛИС” в 2(две) ИЗДАНИЯ 1. Решение за откриване на процедурата.

 2. Обявление за обществената поръчка.

 3. Указания към участниците в обществената поръчка: 3-18стр.

 4. Методика за класиране на офертите: 19-21 стр.

 5. Пълно описание на обекта на поръчката: 22-26стр.

 6. Приложение № 1-Оферта.

 7. Приложение № 2-Предлагана цена

 8. Приложения № 3; 4; 5 – Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

 9. Приложение № 6 - Декларация за общия оборот и оборота от дейности с предмет, аналогичен на настоящата поръчка.

 10. Приложение № 7 - Декларация за изпълнени договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката.

 11. Приложение № 8 - Списък на персонала на участника, който ще вземе участие при изпълнението на поръчката.

 12. Приложение № 8а - Автобиографии на персонала на участника, който ще вземе участие при изпълнението на поръчката

 13. Приложение №9 –Декларация за запознаване с условията и оглед .

 14. Приложение № 10 - Техническо предложение.

 15. Приложение № 11 - Образец на банкова гаранция за участие в обществена поръчка

 16. Приложение № 12 - Проект на договор.

 17. Приложение №12а - Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка.

 18. Приложение №12б - Образец на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане при изпълнение на договора за обществена поръчка.

 19. Приложение № 13 - Административни сведения.

 20. Приложение № 14 - Декларация подизпълнителПриложение № 1УЧАСТНИК: …………………………………………………………………….

Адрес за кореспонденция ..........................................…………….......................


О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка Организиране на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис” в рамките на проект По проект: „Изминати/бъдещи пътища”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010. ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г.”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използване услугите на следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;

3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и Фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ______________________


Приложение № 10

До

____________________

гр. _________________

Р. България

(име и адрес на Възложителя)

Техническо предложение

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Организиране на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис” в рамките на проект По проект: „Изминати/бъдещи пътища”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010. ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г.”


Уважаеми Госпожи и Господа,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата за: Организиране на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис по проект: „Изминати/бъдещи пътища”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010. ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г.”

Нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката е:

1

1

сегмент

Вид събитие подробно описаниеБрой участници


Предполагаеми потребители


Брой дни на провеждане

1

Детска програма

Година 1

Година 2


2

изложба и конкурс фотография и рисунка

3

участие на етнически състави

Година 1

Година 2


4


Литературен конкурс за млади автори

Година 1

Година 2


5

участие на куклени театри

Година 1

Година 2


7

Прожекции на игрални и анимационни филми

Година 1

Година 2


8

Театър – Премиери на Театър Созопол

Година 1-„Вражалец”


9

Година 2 „Свекърва”


10

Бал с маски1.МетодОЛОГИЯ за изпълнение на поръчката


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/моля опишете планираните дейности (или основни групи дейности), които са необходими и които ще бъдат предприети за изпълнението. Опишете задачите и отговорностите, както и разпределението им във времето, на ключовия експертен персонал. Опишете необходимия човешки и технически ресурс и база за обезпечаването на всяка една дейност (или група дейност).

2.ДРУГИ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/моля опишете планираните други дейности или група дейности, не посочени в Техническото задание, които участникът смята да реализира за по-ефективно изпълнение на предмета на поръчката, както и предвидения резултат от прилагането им./


3.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на договора и валидна за срока на изпълнение на договора.

Неразделна част от настоящото техническо предложение е приложеният към него одитен план.

Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”(Плик № 2) и името на участника, поставен в плика с офертата.

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 11

До


/Възложител/……………………………………….

/адрес/………..………………………………………….


  1   2   3   4   5

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом