Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана
ИмеМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер93.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.montana.mvr.bg/NR/rdonlyres/2CC3554B-4225-4F82-9A96-1CA29A121B30/0/6713_Protokol_ZI.d


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - МОНТАНА

3400, Монтана, бул. “Ал. Стамболийски”, № 2, тел. 096396396Рег. № 19542

17.09.2012 година


П Р О Т О К О Л


Днес, 17.09.2012 година се проведе заседание на конкурсната комисия, определена със Заповед рег. № К-6713/18.06.2012 година на Министъра на вътрешните работи по конкурс за постъпване на държавна служба в МВР на вакантни длъжности от категория Г, за които се изисква първоначално професионално обучение.

Заседанието на комисията е редовно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му.

Същото се проведе се при следния дневен ред:

1. Разглеждане на индивидуалните карти за оценка на мотивацията, професионално значимите личностни качества, познания и способности и обявяване на резултатите от етапа “Заключително интервю” (ЗИ);

2. Обявяване на крайното класиране по бал на кандидатите, преминали елиминаторния праг;

3. Определяне на резерв от кандидати съгласно чл. 11, т. 5 от Наредба № Із - 9/09.01.2012 г. на МВР.


В изпълнение на дневния ред, на основание чл. 11, т. 5 и чл. 40 от Наредба рег. № Iз - 9/09.01.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР, комисията


Р Е Ш И:


І. ОБЯВЯВА резултатите от етапа “Заключително интервю”, проведен съобразно Специализирана методика - Приложение № 4 към чл. 38, ал. 1 от Наредба рег. № Із - 9/2012 г. и КЛАСИРА по бал кандидатите, както следва:


І.1. За длъжността разузнавач VІ-V степен в група “Престъпления против собствеността” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Монтана - 1 вакантно работно място:

по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

15311/27.06.2012

59

25,13


84,13

2

16881/16.07.2012

69

12,13

81,13


І.2. За длъжността разузнавач VІ-V степен в група “Противодействие на криминалната престъпност” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Лом - 1 вакантно работно място:


по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

16873/16.07.2012

80

21,38


101,38


І.3. За длъжността разузнавач VІ-V степен (ДПС) в група “Противодействие на криминалната престъпност” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Лом - 1 вакантно работно място:

по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

15733/02.07.2012

39

22,63


61,63

2

16362/10.07.2012

41

17,13

58,13


І.4. За длъжността разузнавач VІ-V степен в група “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Берковица - 1 вакантно работно място:

по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

16734/13.07.2012

49

19,13


68,13

2

16630/12.07.2012

47

12,75

59,75ІІ. Обявява КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ на кандидатите по бал, както следва:


ІІ.1. За длъжността разузнавач VІ - V степен в група “Престъпления против собствеността” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Монтана - 1 вакантно работно място:


по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 31, ал. 2 от Инструкция Із-9/2012 г.

Психологично изследване (конкурсни точки)

Общ Бал

1

15311/27.06.2012

59

25,13


84,13


ІІ.2. За длъжността разузнавач VІ - V степен в група “Противодействие на криминалната престъпност” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Лом - 1 вакантно работно място:


по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 31, ал. 2 от Инструкция Із-9/2012 г.

Психологично изследване (конкурсни точки)

Общ Бал16873/16.07.2012

80

21,38


101,38


ІІ.3. За длъжността разузнавач VІ - V степен (ДПС) в група “Противодействие на криминалната престъпност” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Лом - 1 вакантно работно място:


по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 31, ал. 2 от Инструкция Із-9/2012 г.

Психологично изследване (конкурсни точки)

Общ Бал15733/02.07.2012

39

22,63


61,63


ІІ.4. За длъжността разузнавач VІ - V степен в група “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Берковица - 1 вакантно работно място:


по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 31, ал. 2 от Инструкция Із-9/2012 г.

Психологично изследване (конкурсни точки)

Общ Бал16734/13.07.2012

49

19,13


68,13


ІІІ. Определя РЕЗЕРВ от кандидати, както следва:


ІІІ.1. За длъжността разузнавач VІ - V степен в група “Престъпления против собствеността” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Монтана - 1 вакантно работно място:

по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

16881/16.07.2012

69

12,13

81,13


ІІІ.2. За длъжността разузнавач VІ - V степен (ДПС) в група “Противодействие на криминалната престъпност” на сектор “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Лом - 1 вакантно работно място:

по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

16362/10.07.2012

41

17,13

58,13


ІІІ.3. За длъжността разузнавач VІ - V степен в група “Криминална полиция” към РУ “Полиция” - Берковица - 1 вакантно работно място:

по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ

Входящ №

Бал

по чл. 36, ал. 3 от Инструкция Із-9/2012 г.

Заключително интервю (конкурсни точки)

Общ Бал

1

16630/12.07.2012

47

12,75

59,75


ІV. На основание чл. 41, ал. 1 от Наредба № Із-9/09.01.2012 г. на МВР, комисията определя процедурата по избор от кандидатите на длъжност в структурата, за която са класирани да се проведе на 27.09.2012 г. в 10.00 ч. в сградата на ОДМВР - Монтана, на адрес град Монтана, ул. “Ал. Стамболийски” № 2.


След прекратяване на обсъжданията по дневния ред, комисията приключи своята работа.


На основание чл. 182, ал. 2 от ЗМВР и чл. 11 т. 2 от Наредба № Із-9/09.01.2012 година, настоящият протокол да бъде обявен по общодостъпен начин в ОДМВР-Монтана и публикуван в електронната страница на САДЧР – МВР (Internet и Intranet).


КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Комисар ________/п/_________ Комисар ________/п/_______

(В. Димитров) (К. Георгиев)


ЧЛЕНОВЕ:

1. Гл. инспектор: _____________ 2. Гл. инспектор ______/п/_____

(Ил. Филипов) (Д. Псалтиров)


3. Гл. инспектор _____/п/______ 4. Гл. инспектор ______/п/_____

(М. Вътев) (В. Йорданов)


5. Гл. инспектор _____/п/_____ 6. Гл. инспектор _____/п/______

(С. Спасов) (К. Димитрова)


7. Инспектор: _____________ 8. Ст. инспектор ______/п/____

(Ч. Петров) (Д. Лишковски)


Технически секретариат:

1. Инспектор _____/п/______ 2. Сътрудник ______/п/_____

(Р. Димитров) (Л. Дашова)


Свързани:

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен с обява рег. № я-4600/14. 02. 2012 г на внд директора на Областна дирекция...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр русе
Мвр, обявен с мз рег. № К- 2119 от 28. 02. 2012 г за длъжността механик по сот от категория е сътрудник, за която не се изисква задължително...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр- видин
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед рег. № К- 12251/07. 11. 2012г на Министъра на вр, за постъпване...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция "полиция"-враца
К-743/06. 02. 2008г за постъпване на държавна служба в мвр за 1 /една/ вакантна длъжност от категория В, за която не се изисква първоначално...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-17/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 12 /дванадесет/ вакантни места от категория г...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-19/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 30 /тридесет/ вакантни места от категория е полицай,...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи главна дирекция
Ученическото състезание "Защита при бедствия и аварии" се организира от Главна дирекция „Гражданска защита” към Министерство на вътрешните...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-9633/23. 11. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 37 /тридесет и седем/ вакантни длъжности от...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Психологично изследване” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-19/06. 01. 2009г за постъпване на държавна служба в мвр за...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Заключително интервю” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-19/06. 01. 2009г за постъпване на държавна служба в мвр за 30...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом