Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп
ИмеОбразец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер18.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2012/06/deklaraciq-chl.47al.1-i-al.2-obrazec-91.doc
Образец № 9


ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП


Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................,

/трите имена/

с адрес:..................................................................................................................., лична карта №.................................., изд.на ......................... г. от МВР – гр. ........................., в качеството си на участник в обществена поръчка по реда на на Глава 8 „А” от ЗОП с предмет – услуга - наименование: Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Зона І - гр.Своге, с.Томпсън, с.Реброво, с.Луково, с.Владо Тричков, с.Батулия, с.Огоя, с.Ябланица, с.Бакьово, с.Буковец, с.Желен, с.Церецел, с.Лесков дол, с.Редина, Обособена позиция №2 - Зона ІІ - гара Лакатник, с.Лакатник, гара Бов, с.Бов, с.Свидня, с.Искрец, с.Добърчин, с.Брезе, с.Церово, с.Миланово, с.Дружево, с.Заселе, с.Осеновлак, с.Губислав, с.Оплетня, с.Габровница


ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:


1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс

e) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:


При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


....... Декларатор: .......................


(дата на подписване) (подпис и печат)

Свързани:

Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconОбщинапомори е
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от зоп – Образец №4
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconСъдържание
Образец №2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от зоп
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в
Приложение №6 Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от зоп
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” “д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от зоп образец №3
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconОбразец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Зоп за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от зоп чрез публикуване на публична покана с предмет: “Доставка чрез...
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconОбразец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconДекларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп
...
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconРешение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
Образец №5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от зоп
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " строително-ремонтни работи на общински пътища"
Образец №5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от зоп
Образец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп iconПриложение №5 деклараци я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от зоп
Долуподписаният/ата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом