Данъчно право лекции кучев
ИмеДанъчно право лекции кучев
страница2/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер313.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/Danachno_pravo-lekcii_Kuchev.doc
1   2   3

СПЕЦИАЛНА МАТЕРИЯ


ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

т.нар. ДАНЪК СГРАДИ


 1. Правна характеристика – уреден в Закона за местните данъци и такси. В приход на местните бюджети, на територията, която се намират недвижимите имоти.


Данъкът е ПРЯК, ИМУЩЕСТВЕН, ПРОПОРЦИОНАЛЕН, ГОДИШЕН.

Обект на облагане са сградите, поземлени имоти и действително застроената площ от горските и земеделските земи.

Субекти на облагане по принцип са собствениците на недвижими имоти.

Има няколко изключения от това правило.

Данъчно задължен е ползувателят на даден имот с учредено право на ползване /учредено по съответния ред – с нотариален акт/.Данъчно задължено лице е и собственикът на постройката, построена върху държавен поземлен имот. /Правото на строеж, оценено на определена сума пари – за апартаментите – плащаме данък за парцела/ Данъчно задължен е и концесионерът за особеното право на ползване – концесия.

Данъчната ставка е 1,5 на хиляда върху данъчната оценка. Данъчната оценка НЕ е реалната цена на имота, нито пазарната му стойност. Д.о. се използва ЕДИНСТВЕНО за целите на данъчното облагане, важи за календарната година, за която е издадена. Същата се изготвя от 1 януари до 1 февруари на всяка година – затова през януари не може да се плати този данък. Изготвя се на базата на подадена от съответните лица данъчна декларация. В нея има и служебен раздел, в който влиза регионът на страната, населеното място и т.н., конструкция на сградата, подобрения, етажност, изложение.

Тази данъчна оценка се ползва и при придобиване на имоти и имущество и при облагане с данък наследство.

Независимо дали се ползва или не имотът, данък за него се плаща.

Таксата смет не бива да се обвързва с данък сгради – различни са основанията!

 1. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

законодателят е предвидил в две насоки:


- освобождаване от данък на:

- държавата, общините, лицата на бюджетна издръжка, БЧК, сградите на редовно регистрираните вероизповедания в страната;

- сгради за обществени нужди - читалища, библиотеки, музеи и т.н.

- чуждестранните консулства и дипл. представителства в стратата – на основата на взаимност

- обслужващи сгради на земеделските производители, в обществения транспорт /гаражи, депа, тарфопостове/, подпомагащи строителството на обекти и съоръжения /в рамките на 5 години!/

- т.нар. опасни /от самострутване/ или вредни /от санитарно естество/ сгради – и тук има 5-годишен срок за санирането на сградата!

- имоти, чиято данъчна оценка е до 1400 лв., включително.

- сградите, получили сертификат по Закона за енергийната ефективност – за срок от 10 години! – от датата на издаване на сертификата.

- лицата с реституирани имоти, които те не могат да използват, защото се ползват от държавата или общината.


- плащане на данъка в намален размер:

 • с 50% облекчение се плаща за недвижим имот, който е основно жилище – това, което задоволява жилищните нужди на собственика и на членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината. Да прочетем какво значи семейство в този закон! Членовете на 1 семейство /ненавършили пълнолетие/ не могат да претендират за няколко основни жилища!

 • със 75% намаление от горните 50% се плаща данъкът от лице с намалена работоспособност от 50 до 100%.


3. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТИТЕ – в 2-месечен срок от придобиването или от преминаване от облагаем в необлагаем и т.н./напр. като се сложи дограма, подово отопление и т.н. - за да се плати по-висок/.


4. ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКА – дължи се на 4 равни вноски – от 1.02. до 31.03, 30.06., 30.09 и 30.11. Ако се надплати до 31.03. се полага 5% отстъпка. Това е от значение за общините – да получат пари по-рано в бюджета си, за да ги харчат.

Не се плаща такса смет там, където няма организирано сметоизвозване.

Данък е дължим за новопостроено жилище от датата на издаване на акт 16 (възниква правото на ползване). Но сме длъжни да го декларираме още преди да е станал облагаем. Практиката е обаче, че общините отказват да приемат декларации за такива жилища, преди да е издаден акт 16.

Декларирането на имущество от наследство става в 6-месечен срок, който започва да тече по различен начин за различните категории роднини – от датата на смъртта или от узнаването (за роднини, които не са по права линия).

У-ка по данъчно право служи за общата част, но не и за конкретните данъци като размери и т.н.!!! Само принципите са същите.


Данъчен ревизионен акт – друг учебник.

ДОПК. В момента има сформирана група за спешни промени в ДОПК...

НПК също в момента се променя.

ДАНЪЧНО МАТЕРИАЛНО ПРАВО


Правна уредба – Закон за корпоративното подоходно облагане е приет в 1998 г. и отменя Закона за данъка върху печалбата.


Корп. под. обл. по смисъла на закона е облагането на печалбата от доходи на ю.л. и неперсонифицирани дружества. Възможно е да се облагат и ф.л.


Правната уредба от 1998 г. въвежда нови елементи:


 • собствена правосубектност, субекти под ново понятие – данъчно задължени лица – тези, на които законът вменява определени права и задължения с оглед облагане с корп. Данък. Не само пасивни /дължат/ субекти, но и органи и лица, които имат някакви задължения във връзка с определянето и събирането на тези данъци.

 • солидарна отговорност се въвежда за първи път, като лицето, което не го събере и го начисли, солидарно отговаря с нас за този данък.

 • уредено е изцяло за хазартните игри – прилагат се нормите на двойното данъчно облагане.


Принципно данъчното облагане е облагане на т.нар. „световен доход” за местните лица и облагане на териториален принцип на чуждестранните лица.


Местни лица – 183 дни и повече пребивават на т-тията на България или са изпратени от българската държава на работа в чужбина (бълг. ю.л., консулства, учащи).

Чуждестранни лица са тези, които не са местни.

Пребиваване в страната – гражданството не се взима предвид при определянето на местни и чужд. лица.

Местните се облагат със световен доход, т.е. доходите, които са придобили на т-та на страната и чужбина.

Възможно е обаче да има международно двойно данъчно облагане с цел избягване на това в ЗКПО има специална разпоредба за данъчен кредит.

Принцип – общата данъчна основа в страната и чужбина се начислява данък ... се приспада внесеният данък в чужбина до размера на това, което се дължи в страната.

Реално дължимият данък се приспада.

Санкциите не могат да се приспадат. Възможна е тази хипотеза само когато нямаме сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.


Данъчно задължени лица – чл. 6 от ЗКПО:


 • местните и чуждестранни лица

 • бюджетните предприятия, извършващи стопанска дейност

 • местните неперсонифицирани дружества

 • чуждестр. неперсонифицирани дружества, когато осъществяват дейност чрез мястото на стопанска дейност.


Не подлежат на облагане лицата,


...... /ЛИПСВАТ 2-3 СТРАНИЦИ ЛЕКЦИИ!!!/


Данъкът е пропорционален, подоходен, пряк и в приход на държавния бюджет /преди години се внасяше в полза на общините!/.


Когато говорим за приходоизточник за държавния бюджет – той е на ІV място (І – място – ДДС – почти 50%, ІІ – акцизите – около 18-20%, ІІІ място – приходите от ДОД – около 1 млрд и 150 милиона), ІV място – 920 млн – приход от корпоративния данък).


КОИ СА ОБЕКТИТЕ НА ОБЛАГАНЕ:


В корпоративното подоходно облагане има уредени няколко групи данъци:


- доходи, облагани при източника – принципът е, че лицето, което изплаща възнагражданието /имат се предвид граждански договори!/ е длъжно да начисли и данъка.

- доходи, начислени от местни лица в полза на чуждестранни лица /когато последните нямат място на стопанска дейност тук/: доходи от лихви, от авторски и лицензионни възнаграждения, в-ния за услуги, извършени от чужд. лица

- доходи от недвижими имоти – тук играе положителната разлика между продажната цена и актуализираната цена на придобиване.

- алтернативни данъци – чл. 35 и 36 на ЗКПО – имат различна облагаема основа и по-ниска данъчна ставка.

Данъчната ставка при облагаемата печалба е 15%, а при алтернативните данъци – от 5 до 10%???

Към алтернативните данъци спадат:


Особен вид обект на подоходно облагане са представителните данъци – при тях данъкът е 10% - или социалните разходи – размерът на данъка е 15%.


Разходи по чл. 294 от КТ? – 12%


ЗКПО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Облагаемата печалба – това е положителната величина, определена на основата на счетоводния финансов резултат, установен като разлика между приходи и разходи, преди определяне на данъците, за сметка на печалбата и преобразуван по реда на този закон. Преобразуването може да бъде както със знак минус, така и със знак плюс (т.е. с увеличение или намаление).


Чл. 23, ал. 2 от ЗКПО дава преобразуването на финансовия резултат със знак плюс:


- най-характерни са санкциите, наложени на юридически лица /тя преминава в сферата със знак плюс – санкция върху санкция/.

- увеличение за разходите, които не са свързани с дейността

- разходите за командировка, които са над нормативно определените

- липсите, бракът, фирите и т.н.

Тук трябва да се добавят и разходите, за които нямаме съответно документиране /няма фактура и не могат да бъдат признати, въпреки че са реално направени/.

Особена хипотеза са разходите, произтичащи от сделки между свързани лица /които имат някаква връзка помежду си – напр. връзка между работодател и работник, между УС и КС, между роднини и т.н./. Тук принципът на облагане е малко по-различен: когато в една сделка има сериозно различие /тя съществено се различава от сделки между несвързани лица???/, по отношение на нея се прилага хипотеза за несвързани лица – като за обикновения граждански оборот. Напр. продажба на Мерцедес за 200 000 лв за 100 лв,

Освен със знак плюс, имаме преобразуване на резултата и със знак минус – чл. 23, ал. 3 от ЗКПО: такива са:

- изплатените дивиденти

- даренията, направени в полза на ю.л. на бюджетна издръжка, неперсонифицирани дружества с нестопанска цел в обществена полза и ... и до какъв процент /указани в закона/

- загубите от предходни години /могат да бъдат приспадани в рамките на 5 следващи години/.

- приспадат се и разходите за годишни възнаграждения???

Да се добави и годишният данък – къде???

Всички данъци по ЗКПО се внасят в републиканския бюджет (само 1 изключение има), като ако не бъде удържан данъкът, или бъде удържан и не бъде внесен, данъчно задълженото лице носи солидарна отговорност за това.

Казахме, че данъкът е годишен. Но въпреки че е годишен, трябва да се има предвид внасянето на месечни авансови вноски – принципът е, че месечната авансова вноска е 1/12 от годишната облагаема печалба за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените в общ.-икон. условия за текущата година – той се посочва в Закона за държавния бюджет за текущата година!

За първите 3 месеца, данъкът се изчислява по по-предходната година.Има възможност да се внасят и тримесечни вноски тогава, когато сме на загуба или сме започнали през съответната календарна година дейността си /нямаме облагаема печалба от предходна година/ - в този случай се изчислява на основата на печалбата от предходното тримесечие.


Има възможност да намалим месечната вноска, когато има опасност да надвнесем данък. Това е опасно, защото ако е погрешен разчетът, после се плаща законна лихва.

Надвнесените данъци могат да бъдат приспадани. За това не е необходимо съгласието на данъчния орган. Може да приспаднем в рамките на следващия период този данък.


Какви декларации се подават по този закон?

 • декларация за окончателен годишен данък

 • д. за прекратяване и преобразуване на предприятието

 • д. за удържан данък при източника.


Авансовите вноски се правят без да се подава данъчна декларация.


ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ДАНЪКА – това е особена хипотеза, предвидена в този закон. Когато начисленият данък не се внася в държавния бюджет, а остава в патримониума на конкретното лице – най-вече за рехабилитация и реинтеграция на лица с намалена работоспособност – уреден в чл. 61 – 6..., б. д). Данъкът се начислява, но не се внася. Най-често срещаният вариант е, когато в едно предприятие има съществен процент лица с намалена работоспособност – напр. преотстъпване 50% от данъка за здравно-осигурителните фондове, на БЧК – 100%, кооперациите – 60%, кооперациите на земеделски производители между април и септември не заплащат авансови вноски!, 100% се преотстъпва при начилие на 2 кумулативни усилия – предприятието се намира в община, където безработицата е 50% от средната за страната и няма ликвидни....


ДОД

ПО ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА


ДОД е третият по размер в приход към държавния бюджет с около 13%. 12 милиарда 129 милиона общо.

Данъкът е пряк, подоходен, прогресивен и по принцип /защото от приходите от ДОД всяка година държ. Бюджет трансферира определен процент за общините, а от 2 г. – твърда сума парични средства/ републикански данък.

Данъчно задължени лица: местни, чуждестранни, физически и някои категория юридически лица.Важи всичко говорено за ЗКПО за местните и чужд. лица, както и за принципа за облагане на световен и териториален доход /избягване на международното двойно данъчно облагане/.

Източници на доходи за облагане с ДОД: става дума за ГОДИШЕН облагаем доход на всички доходи, като местните лица се облагат на принципа на световен доход, докато чуждестранните – на териториален принцип. Принципът – България /на географски принцип, където се упражнява нац. Суверенитет/ или страна.

В Закона за облагане на доходите на физ. .лица са уредени 3 категории:

 • по трудови правоотношения

 • по извънтрудови правоотношения /а не: нетрудови!/

 • от патентни дейности.

В закона е уреда една категория облагаеми и необлагаеми доходи. В чл. 12 от ЗОДФЛ изчерпателно са изброени доходите, които не подлежат на облагане: от продажба на земя и жилище, при определени условия; лихви по влогове, обезщетения за телесни повреди, добавки, стипендии, помощи, парични награди, печалби от държавната лотария и др.

Облагаемите доходи са изброени неизчерпателно в чл. 10 от закона. /Т. 18 на чл. 10 казва, че облагаеми са и други доходи, които не са определени като необлагаеми или „не са освободени от облагане по закон”!!!/ Това е данъчна политика от древността, използвана във всички известни данъчни системи – принципът /не твърди, че това се случва в България/ е обхващане на максимален кръг източници на доходи – цел – намаляване облагането благодарение на широкия кръг приходоизточници.

Облагаемите доходи са всички доходи, реализирани през данъчната година, независимо от техния източник /от трудови, извънтрудови правоотношения и т.нар. патентни дейности/, като в общия годишен доход влизат всички парични и непарични доходи, получени през съответната година. Непаричните доходи трябва да бъдат трансформирани за целите на данъчното облагане в тяхната левова равностойност.

ОБЛАГАНЕТО се извършва по ПРОГРЕСИВНА СКАЛА /на етажна прогресия/ с коригиращ коефициент. Облагането става по две таблици – по чл. 35 /за год. данъчно облагане/ и чл. 38 /за месечно данъчно облагане/.

Как се определя данъкът? Чрез изчисления. Таблицата съдържа 4 етажа, като започва с необлагаем минимум, твърда сума за пода на етажа и определен процент за горницата над долната част на етажа. За тази година облагането започва от 180 лв. Нагоре. Твърдата сума на всеки етаж е границата на предходния етаж.

Разлика между таблицата по чл. 38 и по чл. 35 – първата, умножена по 12, дава втората. НЯМА РАЗЛИКА.

1   2   3

Свързани:

Данъчно право лекции кучев iconКонспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
Учебник на проф Стоянов “Данъчно право” преподавател ст ас. Валентина Александрова
Данъчно право лекции кучев iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно данъчно право" Тема: "
Тема: “Анализ на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане – България и Италия”
Данъчно право лекции кучев iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Данъчно право лекции кучев iconФинансово и данъчно право
...
Данъчно право лекции кучев iconРазписание 2 гр. ІІ курс право задочно обучение, І семестър, уч. 2012-2013
От 10. 30 часа Лекции по Административно право и административен процес- доц д-р Б. Йорданов
Данъчно право лекции кучев iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт
Задълбочени теоретически и практически знания на правната уредба на трудовите, осигурителните отношения, гражданското право и гражданския...
Данъчно право лекции кучев iconДанъчно право по новото допк по конспекта на проф. Стоянов Въпрос №2 Понятие за данъци. Функции за данъците
Данъкът е сложна икономическа и правна система. Той е основно понятие в данъчното право (ДП). Затова данъкът се изучава от финансовата...
Данъчно право лекции кучев iconВъпрос 90 Доброволно водене на чужда работа без натоварване. Negotiorum gestio. Водене на чужда работа без пълномощие
Начало Право Облигационно право Лекции по Облигационно право (специална част) част 10
Данъчно право лекции кучев iconЮридически факултет
От 10. 30 до 15 ч. Лекции по Международно публично право, доц д-р Ирена Илиева,от 10,17,24,31. 03 ауд
Данъчно право лекции кучев iconЮридически факултет
Лекции по Административно право и административен процес /апап/, проф. К. Лазаров, 6 ауд
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом