Данъчно право лекции кучев
ИмеДанъчно право лекции кучев
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер313.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/Danachno_pravo-lekcii_Kuchev.doc
  1   2   3
ДАНЪЧНО ПРАВО

ЛЕКЦИИ КУЧЕВ


Данъчното право е тръгнало от финансовото право. Ф.П. е в съотношение към данъчното като общо към частно, т.е. д.п. е част от ф.п. Това са вторият тип обществени правоотношения /разпределение на доходите и печалбата чрез данъчно-правни норми/. Да си припомним видовете!

Д.п. има отношение към разпределението и към контролните правоотношения – данъчния контрол чрез органите на приходната администрация.

Източниците на ф.п. имат място в източниците на д.п. /да си ги припомним!/

Да си припомним и действието на данъчно-правните норми. Правната норма има хипотеза, диспозиция и санкция. В д.п. санкцията РЯДКО е в същата правна норма. Често е в края на нормативния акт /в отделна разпоредба – в заключителните или адм.-нак. разпоредби, а често и в друг нормативен акт/.

ДЕЙСТВИЕ НА НОРМИТЕ по време, по място, спрямо лицата – също да се вземе от финансовото право. Има и ограничения на това приложение – в някои райони данъчно-правните норми важат в променен вид /не са валидни или действат някои други облекчения и режими – безмитни зони и т.н./.

По отношение на СТРУКТУРАТА на д.-пр. норми понастоящем данъчни органи не се споменава като термин, въпреки че в теорията съществуват.

Действие на системата, занимаваща се с администрирането на данъците – настъпиха сериозни промени с приемането на ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ /да се запознаем с него!/ - в него е предвидена структурата на органите на приходната администрация.


С какво се занимава тази НАП:

- установява публичните вземания и данъци, задължителните осигурителни вноски

- обезпечаване и събиране на непубличните? Вземания

- анализиран приходната практика

- разглежда жалби срещу действия и актове на нейни органи


ОРГАНИ на управление на НАП:

 • УС

 • Изпълнителен директор.

Те имат самостоятелни права и правомощия.

НАП се ръководи и представлява от ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР. /съответства на бившия главен данъчен директор/.

УС се състои от представители на няколко организации: министър на финансите, управител на НОИ, на НЗОК /национална здравно-осигурителна каса/, един заместник-министър на финансите и изпълнителния директор.

Председател на УС е министърът на финансите!

Основните функции по отношение на структурата и дейността на НАП са под правомощията на УС. Той може и да подписва? вземания до 100 лв. /НОВО!/.

Заседанията на УС са редовни, ако участват 2/3 от членовете.

Структура на агенцията:

 • Централно управление

 • Териториални дирекции

ЦУ има главни дирекции, управления и отдели.

Териториалните дирекции могат да създават отдели, дирекции и сектори.

Към изпълнителния директор има структура – Инспекторат, занимаваща се с вътрешния контрол на агенцията и е на пряко подчинение на изп.д-р.

Органи на НАП: 12 вида длъжности:

 • изпълнителен директор

 • териториални директори със заместниците си

 • директори на дирекции

 • началници на отдели и сектори – вече на териториално ниво

 • служители в ЦУ и на териториалните дирекции /главен експерт, старши експерт и експерт, главен експерт, старши експерт и експерт по приходите/

 • държавен експерт по приходите

 • държавен инспектор по приходите.

 • съответните публични изпълнители: категории: държавен п.и., главен п.и., старши п.и. и п.и.


ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО:

 • изп.д-р се назначава от МС по предложение на министъра на финансите

 • заместниците му – от министъра на финансите по предложение на изп.д-р.

 • директорите на териториалните дирекции и служителите в ЦУ – от изпълнителния директор

 • служителите в териториалните дирекции – от съответните териториални директори.


Изп. д-р е този, който определя реда и мястото /местонахождението/ и компетентността на дирекциите „Обжалване и управление на изпълнението”. Това са едни от най-важните дирекции. Пред тях се установяват данъчните задължения и се обжалват съответните актове на приходната администрация.

В съда процесуалното представителство се осъществява от изп.д-р, който може да бъде представляван от главни, старши и юрисконсулти.

НОВОТО В ДОПК е предвидената имуществена отговорност за органите на НАП, когато в резултат на нейни действия СА БИЛИ ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ.

НАП отговаря по реда на отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани за всички имуществени, неимуществени вреди и пропуснати ползи! /НОВО/

ДАНЪЧНИТЕ АКТОВЕ – доста сериозна промяна е настъпила в тях. В предишния ДПК – данъчно-ревизионни актове, а сега имаме 2 нови акта:

 • ревизионен доклад РД

 • ревизионен акт РА.

Р.Д. се съставя в 14-дневен срок след приключване на ревизията. В него се посочват имената на органите или на лицата, които са осъществили контрола и са съставили акта, номерът на акта, датата на неговото издаване, данни за лицето, което е ревизирано, обхватът на ревизията, какви действия са извършени /използвани процедури/, фактически констатации. Ако има предприети действия за обезпечаване на доказателства или действия, също се посочват. В този доклад се предлагат задължения за установяване със съответен акт. Прилагат се съответни доказателства и се подписва от лицето, съставило ревизионния доклад.

Така съставеният р.д. в 3-дневен срок се връчва на заинтересованите лица, като това ревизирано лице може /НЕ Е ДЛЪЖНО ДА ГО НАПРАВИ!/ в 14-дневен срок да представи доказателства и да направи писмено възражение срещу акта.

След изтичането на този срок се издава р.а. Той има същата структура като р.д., с 1 изключение – ако има възражение, в него има допълнителна част, където се обсъждат направените възражения.

Р.А. може обаче да бъде издаден след изтичането на този 14-дневен срок:

/НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде издаден р.а. Със заповедта, с която се възлага ревизията се посочва и кой е органът, който евентуално ще издаде р.а. След изтичането на този 14-дневен срок и направените възражения, органът или ще издаде или ще откаже да издаде такъв р.а. Издава се по образец, утвърден от изп.д-р./

Сега вече има Закон за финансовата инспекция.


Актовете сега са приближени до тези във ф.пр. – предварителен акт и акт за начет. /да си припомним/

 • Р.д. е снимка на това, което се е случило, кое е в счетоводството на съответното лице.

 • Р.а. е този, който прави конкретните задължения на конкретен данъчен длъжник изискуеми и ликвидни.

В случая става дума НЕ ЗА КОНСТИТУТИВНИ АКТОВЕ, а за ДЕКЛАРАТИВЕН АКТ, защото задължението е определено още със самия закон. Р.а. привързва конкретното задължение към конкретен длъжник и го прави ликвидно и изискуемо.


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЧНИТЕ АКТОВЕ

 • Те са ДЕКЛАРАТИВНИ актове, определящи конкретно задължение за конкретен длъжник. Става дума за акт-решение.

 • Органите по приходите са задължени да декларират пораждането на данъчните задължения, което става с акт-решение. Тези актове се характеризират със своята ОПРЕДЕЛЕНОСТ и целят запознаването на данъчния субект с неговите задължения.

 • Р.а. са от категорията на УТЕЖНЯВАЩИТЕ актове, защото с тях се установяват ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Редки са случаите, в които такъв акт може да има и благоприятно въздействие – актове за възстановяване на надвзетото или за прихващане.

 • Р.а. могат да бъдат издадени САМО ОТ ОВЛАСТЕН ЗА ТОВА ОРГАН. /чл. 7, ал. 1, т. 4 от ЗНАП казва кои са лицата, които могат да издадат такива актове – служителите, които са гл., ст. И експерти и гл., ст. И инспектори/. За целта органът трябва да бъде специално оправомощен за извършване на съответната ревизия.

 • ИНДИВИДУАЛЕН финансово-административен акт, издаден от компетентен орган НАП в предвидена от закона форма – чл. 20 от ДОПК посочва съдържанието на данъчния р.а., а ал. 5 посочва, че той се утвърждава от и.д. на НАП /т.е. има специално установена форма/. Оттук следва, че съответните актове са писмени.

 • Актовете следва да бъдат издадени в определен срок след приключване на ревизионното производство – в ДОПК е установен 14-дневен срок за издаване на акта.

При определени случаи е възможно този срок да бъде и по-кратък или по-дълъг. Това е възможно, когато срокът, предвиден за осъществяването на ревизията, е кратък и недостатъчен, за да бъде извършена проверката. В този случай е възможно този срок да бъде удължен.

Възможно е да бъде удължен и срокът за произнасяне на директора на Дирекция ОУИ, когато срокът е недостатъчен той да подготви мотивирано решение по жалбата, подадена срещу държавния акт. Директорът трябва да се произнесе в 45-дневен срок, но ДОПК предвижда по споразумение със жалбоподателя този срок да бъде удължен до 3 мес.

- МОВИТИВЕ на акта: защо такъв акт е създаден. Те са важни от гледна точка на възможността за преценка и проконтролиране на акта: какво е имал предвид съответният орган, за да издаде съответния акт. ТЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ!!!

- Законът урежда и особена хипотеза за издаване на актове – при която органът по приходите може да издаде акт и да определи данъчна основа по своя преценка. Това може да се случи, когато данъчният субект не е подал данъчна декларация, когато бъдат установени укрити доходи и когато липсва счетоводна отчетност или водената е негодна за установяване или определяне на данъчно задължение. Такава хипотеза е възможна и когато със счетоводството са използвани документи с невярно съдържание или неистински документи, когато документите липсват или са унищожени, така че да са негодни за използване, когато лицето не е намерено на адреса за кореспонденция и по тази причина не могат да бъдат събрани сведенията за установяване на основата за облагане с данъци и когато декларираните средства не отговарят на неговото имуществено и финансово състояние /става дума за незаконни доходи/.


След като бъде изготвен р.а., той подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок, след което актът, независимо от факта дали е обжалван или не, подлежи на принудително изпълнение. /Във финансовото и данъчното право има принцип на ПРЕДВАРИТЕЛНО изпълнение на данъчното задължение – то не означава, че признаваме задължението, а се предприема с оглед прекъсване или прекратяване на вредните последици, които биха възникнали за нас при неблагоприятно развитие на данъчния процес – плащане данъчното задължение след 2 год. със законната лихва: + 10%, предстои драстично завишаване на тази лихва в съответствие с европейските изисквания/.


ОБЖАЛВАНЕ НА РЕЗИВИЗИОННИТЕ АКТОВЕ

не е по-различно от обжалването на старите данъчни р.а.

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ:

- р.а. се обжалва в строго определена последователност – има 2 фази на обжалване:

 • Административна фаза

 • Съдебна фаза

А.ф. е задължителна процесуална предпоставка, за да може да се стигне до обжалване пред съд.

ЖАЛБА може да подаде всяко едно лице, чиито права са накърнени от р.а. Тя се подава до териториалния директор на Дирекция „ОУИ”, чрез съответната териториална дирекция на НАП /чрез органа, издал р.а./. Схемата в самия закон е объркана и се нуждае от доизясняване на нещата!

Съдържание на жалбата: орган, до който се подава, от кого се подава, срещу кой акт, излагане на съображенията по същество /с какво не сме съгласни/, основания, които намираме за да обжалваме и какво искаме да се случи с тази жалба и подписване. Към жалбата се прилагат доказателствата, на които се базира или които искаме да бъдат събрани допълнително /това можем да направим и когато бъде изготвен р.д./ - те се представят за двамата директори.

Доказателствата могат да бъдат представени и пред съда, обаче законодателят казва, че ако те са могли да бъдат представени пред административната такава, то страната, която ги представя, е длъжна да поеме всички разноски по делото, без значение дали ще спечели или не!!! Прави се с мотива да не се стига до съд!

В 7-дневен срок жалбата трябва да бъде изпратена до висшестоящия орган, който трябва да се произнесе по нея в 45-дневен срок с мотивирано писмено решение.

Директорът на Дирекция ОУИ обаче може да не се произнесе. Причините могат да бъдат много. Непроизнасянето в този 45-дневен срок /липсата на отговор/ се приравнява на акт, с който се потвърждава обжалваният р.а.! Тук НЕ СТАВА ДУМА ЗА МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ, а за МЪЛЧАЛИВО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА!!!

Ние можем да подадем жалба срещу мълчаливото потвърждаване на акт в 30-дневен срок от изтичането на 45-дневния срок. Чрез директора на Дирекция ОУИ до съответния окръжен съд /съда по местонахождението на този директор/, като обжалваме не решението на директора, а данъчния акт. Съответно го обжалваме в частта, в която не е уважена нашата жалба. Тук има забрана – за изменение на акта с установяване на по-голямо задължения – в случая трябва да предизвика въобновяване на производството /т.е. нова ревизия, която да установи по-големия размер на данъчното задължение/.

Да се прави разлика между публичен и частен изпълнител!

Жалбата трябва да се подаде в 30-дневен срок от изтичане на 45-дневния срок, а в случай че имаме произнасяне – в 14-дневен срок.

В последните няколко месеца – след изтичане на срока за подаване на жалбата до съда, сроковете са преклузивни и за директора на ОУИ, а не само за нас!!! Практиката на съда показва, че решението /актът, въз основа на който е подадена жалбата/ е нищожно в случай на собствено виновно поведение – оттегляне на жалбата или неподаване на такава. ИЗВОД – жалбите трябва да се пуснат в съответните срокове.

Директорът може да отмени р.а., да го измени изцяло или частично или изцяло или частично да го потвърди или да го върне за нова ревизия. Когато получим решение, което не е в наша полза, жалбата се подава срещу данъчния /ревизионния/ акт, а не срещу самото решение.

Жалбата има същия състав /смисъл/ като срещу р.а., но се подава чрез директора на съответната Дирекция ОУИ до съответния окръжен съд. Съдът на закрито заседание разглежда жалбата: установява дали е подписана, дали има административно обжалване – ако няма, производството се прекратява. Ако има пропуски по жалбата или нередности, то производството се спира до отстраняване на нередностите. АКо не е в срок – се прекратява. Като първа инстанция съдът заседава в 3-членен състав, а като втора инстанция – пред ВАС – също в 3-членен състав. Т.е. производството е двуинстанционно. Съдът не е обвързан от посочените в жалбата основания, а е длъжен СЛУЖЕБНО да провери дали е подписан от съответен орган и т.н. Но съдът се произнася само по отношение на тази част от акта, която сме обжалвали!!! /в останалата част актът е влязъл в сила; дори нищожността да е точно там, актът не може да се обезсили/. Когато е издаден от друг орган, нищожността се разпростира ВЪРХУ ЦЕЛИЯ АКТ.

Съдът може да прави същото като съответният д-р на Д-ция: да отмени /изцяло или частично/ акта, да го измени /изцяло или частично/ или да го потвърди. СЪДЪТ НЕ МОЖЕ ДА ВЪРНЕ АКТА ЗА НОВА РЕВИЗИЯ, с изключение на отказа за издаване на документ – тогава съдът може да направи такова връщане.

Допустими са всички доказателства, вкл. гласни. Тези, които не са използвани в адм. фаза, се допускат, но водят след себе си понасяне на разноските по процеса!

Решението на окръжния съд подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчване на съобщението за изготвяне на решението. Тук вече се обжалва не актът, а решението до ВАС и на контрол от ВАС подлежи неправилността на акта.

ВАС също заседава служебно: в закрито заседание разглежда жалбата. Ако има административна фаза, се дава път, ако не – се отхвърля. ВАС може да отмени решението на окръжния съд и да върне решението за разглеждане от друг състав на окръжния съд, може да потвърди решението или частично да го отмени или измени. Отмяната и връщането е възможна при наличие на съществени процесуални нарушения.

По този адм. процес окръжният съд се произнася пак с решение, което подлежи на обжалване отново пред ВАС, като решението е окончателно. Процедурата се води по Закона за ВАС.


ОТМЯНА НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


ОТМЯНАТА е само по отношение на влезли в сила решения по данъчни дела.

ИЗМЕНЕНИЕТО на данъчните задължения е възможно само по отношение на ревизионни актове.

ОТМЯНАТА е ОСОБЕН ИЗВЪНРЕДЕН СПОСОБ за преразглеждане на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела. Това е средство за защита срещу неправилни решения на съда, т.е. несъответствие между съдебното решение и обективната истина. Молба за отмяна може да подаде всяко засегнато лице от влязлото в сила съдебно решение. То може да подаде молба в 3-месечен срок от узнаването на настъпването на обстоятелство, което дава основание за отмяна или от отмяната на обстоятелството. Това е производство по чл. 41, ал. 2 от Закона за ВАС.

Молба за отмяна може да бъде подавана до 1 г. от възникването на обстоятелството. Има препращане към ГПК /основанията са каквито са в чл. 231 на ГПК/.

Новият ГПК – призоваване без свидетели, задължително явяване в първо заседание – ако единият не се яви – неприсъствено решение, което не е необходимо да бъде мотивирано и необжалваемо. ГПК, ако се приеме в този вид, ще настъпи хаос. Смесва се особеното исково производство с общия исков ред, липсва начетното производство в ГПК (въпреки че има препращане към него в новото финансово законодателство) и т.н., и т.н. Молбата се подава чрез І-инстанционния съд (защото делото е там в архив) до ВАС.

Отмяната става в открито заседание. Съставът на ВАС е 3-членен в случай на искане за отмяна на решение на І-инстанционния съд, а при искане за отмяна на решение на ВАС – в 5-членен състав. ТУК НЯМА СЛУЖЕБНА ОТМЯНА. Съдът тук ИЗЦЯЛО Е ОГРАНИЧЕН.

Молбата НЕ СПИРА изпълнението. Може само в изключителни случаи.

Молба може да подаде главният прокурор, зам.-главният прокурор при ВАС и председателят на ВАС в 1-годишен срок.


Кои са най-характерните основания за отмяна:


 • непълнота на доказателствата – съдът се е произнесъл без да бъдат обсъдени всички доказателства или ако не са събрани всички доказателства

 • новооткрити доказателства /обстоятелства/

 • доказано извършено престъпление – престъплението трябва да бъде доказано с влязла в сила присъда – напр. осъден за лъжесвидетелство или при невярно /неистинско/ заключение на вещо лице – с решение на съда – пак има присъда на съда.

 • когато решението е постановено на базата на неистински или подправен документ – пак с решение трябва да се докаже.

 • когато има две дела с един и същи предмет, между едни и същи страни, по един и същи спор – може да се иска отмяна на второто от тях.

 • когато са накърнени правата на страната да бъде призована или по някакъв начин е било осуетено личното явяване в зала

 • когато някой от съдебния състав е обвинен, че е извършил престъпление.

Преди да разгледа молбата да отмяна, ВАС е длъжен да провери допустимостта й: дали са спазени сроковете, дали е процесуално допустима. Тогава ВАС се произнася по същество САМО ПО ОТНОШЕНИЕ на основанията, посочени в молбата за отмяна.

При отмяна на решението, ВАС го връща на съответния съд за възобновяване на съдебното производството /само по отношение на влезли в сила ревизионни актове – необжалвани по съдебен ред! – иначе е невъзможно/ със задължителни указания.

Възобновяването се инициира от органа по приходите /установил основанието за възобновяване на производството/, като няма пречка той да бъде сезиран от

засегнатото лице.

ОСНОВАНИЯТА са същите като при отмяната, с някои изменения по отношение на нововъзникнали факти и обстоятелства от съществено значение за определяне на данъчните задължения.Органът може да отмени акта и да възобнови производството чрез нова данъчна ревизия.

Когато става дума за издаване на документи, тези документи трябва да са били налични към момента на извършване на съответната ревизия и въпреки настояването на лицето, че такива има, съответният орган да не се е съобразил с тях – да е отказал да ги събере или да ги е игнорирал изцяло.

Основание за отмяна или възобновяване е и когато бива отменен или изменен акт на друг орган, на който се базира решението на р.а.Това е извънреден способ – до него се стига рядко – когато има неправилни актове. Максимално ограничена е употребата на тази възможност.

Когато при възобновяването стане ясно, че дан. задължение е определено в по-голям размер от дължимия – издава се ревизионен акт за прихващане, а в противен случай – ревизионен акт за разликата, като той подлежи на обжалване по общия ред за ревизионните актове.


Едно от основанията за отмяна или възстановяване е, когато дан. задължение е определено в нарушение на закона (според Кучев това е мъгляв текст).

  1   2   3

Свързани:

Данъчно право лекции кучев iconКонспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
Учебник на проф Стоянов “Данъчно право” преподавател ст ас. Валентина Александрова
Данъчно право лекции кучев iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно данъчно право" Тема: "
Тема: “Анализ на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане – България и Италия”
Данъчно право лекции кучев iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Данъчно право лекции кучев iconФинансово и данъчно право
...
Данъчно право лекции кучев iconРазписание 2 гр. ІІ курс право задочно обучение, І семестър, уч. 2012-2013
От 10. 30 часа Лекции по Административно право и административен процес- доц д-р Б. Йорданов
Данъчно право лекции кучев iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт
Задълбочени теоретически и практически знания на правната уредба на трудовите, осигурителните отношения, гражданското право и гражданския...
Данъчно право лекции кучев iconДанъчно право по новото допк по конспекта на проф. Стоянов Въпрос №2 Понятие за данъци. Функции за данъците
Данъкът е сложна икономическа и правна система. Той е основно понятие в данъчното право (ДП). Затова данъкът се изучава от финансовата...
Данъчно право лекции кучев iconВъпрос 90 Доброволно водене на чужда работа без натоварване. Negotiorum gestio. Водене на чужда работа без пълномощие
Начало Право Облигационно право Лекции по Облигационно право (специална част) част 10
Данъчно право лекции кучев iconЮридически факултет
От 10. 30 до 15 ч. Лекции по Международно публично право, доц д-р Ирена Илиева,от 10,17,24,31. 03 ауд
Данъчно право лекции кучев iconЮридически факултет
Лекции по Административно право и административен процес /апап/, проф. К. Лазаров, 6 ауд
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом