Изпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
ИмеИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
страница5/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.57 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://fun4e.com/MT/f/public/1314988993_131_FT0_bodurova-vaprosi.doc
1   2   3   4   5   6

ИЗПИТЕН ПРОВЕРОЧЕН ТЕСТ


по "Стратегическо управление"1

За преподавателя
.


а

6.

а

11.

а

16.

а

21.

а
б
б
б
б
б
в
в
в
в
в

2.

а

7.

а

12.

да

17.

а

22.

а
б
б
не
б
б
в
в


в
в

3.

а

8.
13.

а

18.

абб
бвв
в
4.

а

9.

а

14.

а

19.

аб
б
б
бв
в
в
в
5.

а

10.

а

15.

а

20.

аб
б
б
бв
в
в
в


Задача 1:


Задача 2:


ПБ/2006


ITSU - 6

ИЗПИТЕН ПРОВЕРОЧЕН ТЕСТ

по "Стратегическо управление"


Уважаеми студенти,


Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой точки, които могат да се наберат от теста е 86. За всеки верен отговор - max 3 точки и на задачите - по 10 точки.

При набрани по-малко от 43 точки оценката е слаб.

При набрани от 44 - 51 точки - среден (3).

При набрани 52 - 63 точки - добър (4).

При набрани 64 - 75 точки - много добър (5).

При набрани 76 - 86 точки - отличен (6).


Изразете Вашето мнение върху допълнителния лист, който получавате, чрез задраскване [знак (х)] на една буква от предложените отговори на следните въпроси:


1. Изграждането на стратегии на растеж се извършва на базата на разглеждането на стратегическите алтернативи. Стратегията на растеж е стратегическа алтернатива за:

а) сектори от индустриалния бизнес, които са достигнали фазата на зрялост от жизнения цикъл.

б) сектори от индустриалния бизнес, които са във фазата на ръст.

в) нови отрасли като електроника, комуникации, космическа промишленост и др.


2. Стратегическото планиране е приложимо към всеки проблем, който:

а) е ориентиран към бъдещето и сериозно засяга онези фактори, които влияят на резултатите от дейността на организацията.

б) е свързан с управлението на звената и отделите в организацията.

в) се отнася до краткосрочните цели на организацията.


3. Коефициентът на риска е:

а) отношение между средната норма на печалба и вложения капитал.

б) отношение между печалбата и загубите.

в) отношение между размера на максимално възможните загуби и размера на собствените финансови ресурси.


4. При организационната подготовка на стратегическото планиране трябва да се имат предвид следните промени в индустриалното общество:

а) ограниченост на ресурсите и екологични изисквания.

б) промяна в мненията на някои от мениджърите и желанието им да определят решенията.

в) жизнения цикъл на продукта и сложността на организациите.


5. При избора на иновационна стратегия се отчитат технологичната и пазарна позиции на фирмата. При силна пазарна и технологична позиция се препоръчва:

а) предприемане на рискови проекти.

б) рационализиране на дейността.

в) интензивни научни изследвания и завоюване на технологично лидерство.


6. Посочете с "да" и "не" съгласието или несъгласието с изказаните твърдения:

В добре управляваните организации съществува пряка връзка между стратегическото планиране и плановете, изработвани на всички равнища.

да не

7. Матрицата "пазарен ръст - пазарен дял" е:

а) удобен инструмент за прогнозиране на позициите на фирмата в една или няколко СЗД, в които работи фирмата.

б) елемент от мисията на фирмата.

в) средство за съпоставяне на различните СЗД и подпомагане на решенията на ръководството по тяхното развитие.

8. Основата за определяне на СЗД е:

а) потребността от определен тип продукт или услуга.

б) наличието на технология, с която фирмата разполага.

в) икономическата, технологичната и социално-политическата нестабилност.


9. Концентричната диверсификация представлява:

а) започване на производство на нови продукти, произвеждани по същата технология.

б) усвояване производството на продукта на доставчиците.

в) навлизане в нови пазари с нови продукти, несвързани с текущото производство и технология.


10. Фирми, произвеждащи продукт с кратък жизнен цикъл са:

а) нечувствителни към пазара;

б) насочени към бързина на реакцията пред икономичност;

в) с последователни стъпки в планирането.


11. Изберете една от посочените по-долу думи като подходящо определение от проблематиката на стратегическото управление за следното описание:

“Стратегия, чрез която фирмата постига контрол и минимизация на разходите и печели конкурентно преимущество над своите конкуренти.”

а) стратегическо планиране б) възможности в) заплахи г) мисия д) фирмен имидж е) стратегия на диференциация ж) стратегия на ниската цена з) пазарна ниша и) звезда й) куче


12. Синергичният ефект е много по-необходим за успеха на фирмата когато:

а) е по-стабилна икономическата, политическа и социална среда;

б) е по-висока нестабилността и по-силна конкуренцията;

в) е налице напрегната ситуация и (или) в момент на спад на конюнктурата.


13. Посочете с "да" и "не" съгласието или несъгласието с изказаните твърдения:

Стратегията на диференциация означава високи разходи и масово производство.

да не


14. Мисията на фирмата определя:

а) общите насоки за бъдещото развитие на фирмата;

б) генералната цел на фирмата, особеното място, което тя заема в обществото, базовите цели и кодекса на поведение;

в) принципите, деловото кредо и ценностите.


15. Сценариите, методът “Делфи” и SWOT-анализът се използват като методи за оценка на външната среда при:

а) висока степен на динамизъм на промени във външната среда.

б) ниска степен на динамизъм на промени във външната среда.

в) непроменяща се среда.

16. Стратегията на диверсификация се характеризира с:

а) производство и предлагане на продукт (услуга) на точно определена група потребители.

б) завземане на продукта на доставчиците.

в) навлизане с нови продукти на нови пазари.


17. Ключовите фактори за успех са:

а) различни за различните фази от жизнения цикъл на продукта/технологиите.

б) различни само за фазите G и М.

в) едни и същи за всички фази на жизнения цикъл на продукта/технологиите.


18. Методи за оценка на външната среда чрез моделиране са:

а) увеличаване продължителността на жизнения цикъл.

б) иконометрично моделиране.

в) SWOT-анализ.


19. Междуорганизационната форма на иновационния процес:

а) не отделя функциите на създателя и производителя на иновацията от потребителя на иновацията.

б) определя иновацията като предмет на покупко-продажба.

в) съдейства за засилване на конкуренцията.


20. Ръководителите с творчески тип мислене:

а) се опират на мненията и идеите на другите при вземане на решение.

б) не считат личните си неуспехи като основание да се прекратят опитите и да не се рискува повече.

в) при нестандартни ситуации могат да определят нови фактори за успех.


21. Мисията на фирмата определя:

а) общите насоки за бъдещото развитие на фирмата;

б) генералната цел на фирмата, особеното място, което тя заема в обществото, базовите цели и кодекса на поведение;

в) принципите, деловото кредо и ценностите.


22. Проблеми, които изискват стратегическо планиране са:

а) разположение на производственото оборудване;

б) осигуряване на нови източници на финансиране;

в) организиране работата на специалистите в различните фирмени звена и отдели.


Задача 1: В началото на 80-те години Sears Company откриват, че специалните магазини и магазините с намалени цени печелят все повече и повече от традиционните им потребители от средна класа. Днес Sears се опитва да остане същата компания, както преди, продавайки функционални, а не модни стоки и услуги за средната класа семейства. Това определяне на собствения бизнес позволи на Sears да се приспособи към променящите се потребителски вкусове и към действията на други вериги от магазини. Понастоящем Sears навлезе в бизнеса на услугите: инсталиране на домашни уреди, финансови услуги, сделки с имущества и дори зъболекарски и оптични услуги. Може би най-големият риск за Sears през 1990 година беше разработването на интерактивна компютърна система, свързана с телефон с всички магазини на Sears, чрез която потребителите могат да си купят продуктите, които виждат на екрана на компютъра си. Sears и IBM инвестираха повече от 450 млн. $ в тази система.

Какъв тип стратегия прилага Sears след 90-те години?


Деверсификация+диференциация


Задача 2: Посочете какъв тип (характер) на стратегия трябва да поддържа фирмата за условията на полета
1 и 4.

Външни възможностиОфанзивна

Maxi-maxi


Дефанзивна

Mini-mini


Желая Ви успешна работа!


Подготвила: проф.д-р.П.Бодурова

Име, презиме, фамилия:


Факултетен №: Код: ITSU - 6

Специалност:

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconП р о г р а м а
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconУважаеми г-н Президент, Уважаеми депутати и министри, Ваше Превъзходителство г-н посланик на Руската федерация, Уважаеми гости, Скъпи преподаватели, студенти и служители, Драги колеги
Добре дошли на 85-ия рожден ден на Университета за национално и световно стопанство!
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconИзпитен Тест
Дефинирайте понятията генерация и рекомбинация на токоносителите. Илюстрирайте преходите на електроните върху зонната диаграма
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconВъпросник за кандидат -докторанти по научната специалност 05. 02. 10 Световно стопанство и мио (управление на външно- икономическата дейност)
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconПрограма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление" (Бюджетно управление на предприятието) София, 2008 г
Връзки между стратегическо управление, бюджетно управление и оперативно управление
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconУважаеми г-н Председател и г-жо зам председетел на Общото събрание на фф
Уважаеми колеги от Философски факултет- преподаватели, студенти и колеги от администрацията
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconКандидат-магистърски изпитен тест по физика
Задача Ракета се изстрелва от земната повърхност вертикално нагоре. Движението на ракетата започва в момента време t = 0, като скоростта...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconМагистърски програми бизнес администрация стратегическо управление бизнес администрация развитие на човешките ресурси
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconПримерни теми за магистърски тези
Тематично направление – общо управление, стратегическо управление, екологичен мениджмънт
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconКандидатмагистърски изпитен тест по физика
Задача Камион с маса m = 2000 kg минава със скорост V = 10 m/s по изпъкнал мост с формата на дъга с радиус r = 50 m. Каква сила n...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом