Изпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
ИмеИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
страница2/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.57 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://fun4e.com/MT/f/public/1314988993_131_FT0_bodurova-vaprosi.doc
1   2   3   4   5   6

ITSU - 3
ИЗПИТЕН ПРОВЕРОЧЕН ТЕСТ

по "Стратегическо управление"


Уважаеми студенти,


Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой точки, които могат да се наберат от теста е 86. За всеки верен отговор - max 3 точки и на задачите - по 10 точки.

При набрани по-малко от 43 точки оценката е слаб.

При набрани от 44 - 51 точки - среден (3).

При набрани 52 - 63 точки - добър (4).

При набрани 64 - 75 точки - много добър (5).

При набрани 76 - 86 точки - отличен (6).


Изразете Вашето мнение върху допълнителния лист, който получавате, чрез задраскване [знак (х)] на една буква от предложените отговори на следните въпроси:


1. Решенията за позициите на фирмата по матрицата General Electric трябва да се съобразят с:

а) мненията, знанията и статуса на управляващите.

б) мненията и предложенията на водещия конкурент в СЗД.

в) прогнозите за развитие на стратегическите зони в сегашната и следващата фаза от жизнения цикъл.


2. Мисията на фирмата определя:

а) общите насоки за бъдещото развитие на фирмата;

б) генералната цел на фирмата, особеното място, което тя заема в обществото, базовите цели и кодекса на поведение;

в) принципите, деловото кредо и ценностите.


3. Ръководителите със стратегическо мислене:

а) не признават, че възгледите и ценностите на другите имат право на съществуване и могат да се ползват за успеха на фирмата.

б) се включват в действия само ако те са максимално полезни за фирмата.

в) действат като търсачи на силни усещания.


4. TOWS-матриците са:

а) средство за определяне на ръста в една или няколко СЗД, в които работи фирмата;

б) елемент от процедурата за определяне на конкурентния статус на фирмата;

в) средство за ситуационен анализ и самодиагностика на фирмената дейност.


5. При избора на иновационна стратегия се отчитат технологичната и пазарна позиции на фирмата. При силна пазарна и технологична позиция се препоръчва:

а) предприемане на рискови проекти.

б) рационализиране на дейността.

в) интензивни научни изследвания и завоюване на технологично лидерство.


6. Фирми, които произвеждат продукт с продължителен жизнен цикъл имат:

а) ориентация към дългосрочни задачи и предпочитат икономичност пред бързина на реакцията.

б) висока чувствителност към промяната на пазара.

в) матрична структура.


7. Ключовите фактори за успех са:

а) различни за различните фази от жизнения цикъл на продукта/технологиите.

б) различни само за фазите G и М.

в) едни и същи за всички фази на жизнения цикъл на продукта/технологиите.


8. Стратегическото управление е:

а) концепция, чрез която пасивното планиране трябва да се превърне в активно, което стимулира промените и ги прави достъпни за всеки, както и всеки сътрудник отговорен за тях;

б) стратегическо планиране плюс такъв стил на управление, който е насочен към постигане на общ фирмен консенсус;

в) рутинна управленска дейност, използваща съвременни методи за анализ и прогнозиране.


9. Имитационната иновационна стратегия е характерна за:

а) фирми със силни пазарни и технологични позиции;

б) фирми, които желаят да запазят завоюваните вече позиции на съществуващите пазари;

в) за малките предприемачески фирми.


10. Субективни рискове са тези:

а) които действат вън и независимо от волята на хората;

б) които произтичат от решенията, взети от субектите на управление;

в) които са свързани с волевите действия на човека.


11. Според някои автори стратегическите бизнес единици (СБЕ) трябва да се формират съобразно следните принципи:

а) резултатите от дейността на СБЕ да бъдат количествено измерими;

б) СБЕ да нямат обособена група външни конкуренти;

в) СБЕ да функционират като вътрешен доставчик.


12. В матрицата GE при ниска привлекателност на СЗД и силен КСФ съществува вариант на решение - оттегляне от СЗД. Той е целесъобразен, когато:

а) е достигната фаза М на жизнения цикъл и дори при силен КСФ да няма възможност за успешна работа в СЗД.

б) СЗД е във фаза на зараждане.

в) конкурентът е слаб.


13. Стратегическата задача е:

а) такава задача, която може съществено да повлияе на способността на фирмата да постигне своите основни цели.

б) важна задача за организацията.

в) такава задача, която трябва да се изпълни в най-кратък срок.


14. Иновацията е изменение в:

а) продукта или услугите, които фирмата предлага.

б) организационната структура на управление.

в) взаимоотношенията между управляващите субекти.


15. Матрицата "пазарен ръст - пазарен дял" е:

а) удобен инструмент за прогнозиране на позициите на фирмата в една или няколко СЗД, в които работи фирмата.

б) елемент от мисията на фирмата.

в) средство за съпоставяне на различните СЗД и подпомагане на решенията на ръководството по тяхното развитие.


16. Очертаващата се тенденция по отношение на жизнения цикъл на търсене на продукт (услуга) е към:

а) увеличаване продължителността на жизнения цикъл.

б) удължаване продължителността на фазата, в която се намира сега търсенето на продукта или услугата.

в) съкращаване продължителността на жизнения цикъл.


17. Изграждането на стратегии на растеж се извършва на базата на разглеждането на стратегическите алтернативи. Стратегията на растеж е стратегическа алтернатива за:

а) сектори от индустриалния бизнес, които са достигнали фазата на зрялост от жизнения цикъл.

б) сектори от индустриалния бизнес, които са във фазата на ръст.

в) нови отрасли като електроника, комуникации, космическа промишленост и др.


18. Синергичният ефект е много по-необходим за успеха на фирмата когато:

а) е по-стабилна икономическата, политическа и социална среда;

б) е по-висока нестабилността и по-силна конкуренцията;

в) е налице напрегната ситуация и (или) в момент на спад на конюнктурата.


19. При изучаване на развитието на мисленето при мениджърите е познат парадоксът "Успехът ражда неуспех." Той е свързан с:

а) желанието на мениджъра да постига успех във всички случаи.

б) въздържане от действия, ако мениджърът прецени, че няма да постигне успех в променящата се среда.

в) използване на онези начини на действие, които са носили успех по-рано.


20. Изберете една от посочените по-долу думи като подходящо определение от проблематиката на стратегическото управление за следното описание:

“Фактор от външната среда, който потенциално може да предизвика загуби или фалит на фирмата.”

а) стратегическо планиране б) възможности в) заплахи г) мисия д) фирмен имидж е) стратегия на диференциация ж) стратегия на ниската цена з) пазарна ниша и) звезда й) куче


21. Концентричната диверсификация представлява:

а) започване на производство на нови продукти, произведени по същата технология.

б) усвояване производството на продукта на доставчиците.

в) навлизане в нови пазари с нови продукти, несвързани стекущото производство и технология.


22. Стратегията на специализация се определя въз основата на следните принципи:

а) според спецификата на потребителите.

б) според финансовите възможности на фирмата.

в) по географски принцип.


Задача 1: Определете варианта, който носи най-малък риск при рисковото вложение на капитала. Вероятностите за възможните ситуации са неизвестни, но се знаят основните насоки за оценка на резултатите от вложение на капитала. Направете избора на решението по средната стойност на резултата.Варианти за рисково вложение на капитала

Норма на печалба при съответната ситуация

А1

А2

А3

К1

30

40

50

К2-45%

40

30

60

К3

20

30

40

Задача 2: Посочете какъв тип (характер) на стратегия трябва да поддържа фирмата за условията на полета
1 и 4.


Външни възможности
ОФАНЗИВНА

Maxi-maxi


ДЕФАНЗИВНА

Mini-mini


Желая Ви успешна работа!


Подготвила: проф.д-р.П.Бодурова

Име, презиме, фамилия:


Факултетен №: Код: ITSU - 3

Специалност:

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconП р о г р а м а
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconУважаеми г-н Президент, Уважаеми депутати и министри, Ваше Превъзходителство г-н посланик на Руската федерация, Уважаеми гости, Скъпи преподаватели, студенти и служители, Драги колеги
Добре дошли на 85-ия рожден ден на Университета за национално и световно стопанство!
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconИзпитен Тест
Дефинирайте понятията генерация и рекомбинация на токоносителите. Илюстрирайте преходите на електроните върху зонната диаграма
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconВъпросник за кандидат -докторанти по научната специалност 05. 02. 10 Световно стопанство и мио (управление на външно- икономическата дейност)
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconПрограма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление" (Бюджетно управление на предприятието) София, 2008 г
Връзки между стратегическо управление, бюджетно управление и оперативно управление
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconУважаеми г-н Председател и г-жо зам председетел на Общото събрание на фф
Уважаеми колеги от Философски факултет- преподаватели, студенти и колеги от администрацията
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconКандидат-магистърски изпитен тест по физика
Задача Ракета се изстрелва от земната повърхност вертикално нагоре. Движението на ракетата започва в момента време t = 0, като скоростта...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconМагистърски програми бизнес администрация стратегическо управление бизнес администрация развитие на човешките ресурси
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconПримерни теми за магистърски тези
Тематично направление – общо управление, стратегическо управление, екологичен мениджмънт
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconКандидатмагистърски изпитен тест по физика
Задача Камион с маса m = 2000 kg минава със скорост V = 10 m/s по изпъкнал мост с формата на дъга с радиус r = 50 m. Каква сила n...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом