Изпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
ИмеИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.57 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://fun4e.com/MT/f/public/1314988993_131_FT0_bodurova-vaprosi.doc
  1   2   3   4   5   6


ПБ/2006


ITSU - 2

ИЗПИТЕН ПРОВЕРОЧЕН ТЕСТ

по "Стратегическо управление"


Уважаеми студенти,


Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой точки, които могат да се наберат от теста е 86. За всеки верен отговор - max 3 точки и на задачите - по 10 точки.

При набрани по-малко от 43 точки оценката е слаб.

При набрани от 44 - 51 точки - среден (3).

При набрани 52 - 63 точки - добър (4).

При набрани 64 - 75 точки - много добър (5).

При набрани 76 - 86 точки - отличен (6).


Изразете Вашето мнение върху допълнителния лист, който получавате, чрез задраскване [знак (х)] на една буква от предложените отговори на следните въпроси:


1. Синергичният ефект е много по-необходим за успеха на фирмата когато:

а) е по-стабилна икономическата, политическа и социална среда;

б) е по-висока нестабилността и по-силна конкуренцията;

в) е налице напрегната ситуация и (или) в момент на спад на конюнктурата.


2. При организационната подготовка на стратегическото планиране трябва да се имат предвид следните промени в индустриалното общество:

а) ограниченост на ресурсите и екологични изисквания;

б) промяна в мненията на някои от мениджърите и желанието им да определят решенията;

в) жизнения цикъл на продукта и сложността на организациите.


3. Мисията на фирмата определя:

а) общите насоки за бъдещото развитие на фирмата;

б) генералната цел на фирмата, особеното място, което тя заема в обществото, базовите цели и кодекса на поведение;

в) принципите, деловото кредо и ценностите.


4. Сценариите, методът "Делфи" и SWOT-анализът се използват като методи за оценка на външната среда при:

а) непроменяща се среда.

б) ниска степен на динамизъм на промени във външната среда.

в) висока степен на динамизъм на промени във външната среда.


5. Матрицата на Бостънската консултантска група подпомага ръководителите за:

а) прогнозиране на позициите на СЗД в условия на висока нестабилност.

б) вземане на решения за набелязаните позиции на пазара и разпределение на стратегическите парични средства между СЗД в бъдеще.

в) вземане на решения, когато СЗД преминават от една в друга фаза на жизнения цикъл.


6. Методи за оценка на външната среда чрез моделиране са:

а) SWOT-анализ.

б) иконометрично моделиране.

в) увеличаване продължителността на жизнения цикъл.


7. Фирми, произвеждащи продукт с кратък жизнен цикъл са:

а) нечувствителни към пазара;

б) насочени към бързина на реакцията пред икономичност;

в) с последователни стъпки в планирането.

8. Според някои автори стратегическите бизнес единици (СБЕ) трябва да се формират съобразно следните принципи:

а) резултатите от дейността на СБЕ да бъдат количествено измерими;

б) СБЕ да нямат обособена група външни конкуренти;

в) СБЕ да функционират като вътрешен доставчик.


9. Очертаващата се тенденция по отношение на жизнения цикъл на търсене на продукт (услуга) е към:

а) увеличаване продължителността на жизнения цикъл.

б) удължаване продължителността на фазата, в която се намира сега търсенето на продукта или услугата.

в) съкращаване продължителността на жизнения цикъл.


10. Решенията за позициите на фирмата по матрицата General Electric трябва да се съобразяват с:

а) мненията и предложенията на водещич конкурент в СЗД.

б) мненията, знанията и статуса на управляващите.

в) прогнозите за развитие на стратегическите зони в сегашната и следващата фаза от жизнения цикъл.

11. Стратегията на диверсификация се характеризира с:

а) производство и предлагане на продукт (услуга) на точно определена група потребители.

б) завземане продукта на доставчиците.

в) навлизане с нови продукти нанови пазари.


12. Определете коя от посочените по-долу думи съответства най-пълно на описаната стратегия.

Стратегия, при която фирмата се конкурира на основата на отличаване на нейния продукт или услуга от този на конкурентите, например с по-високи качества, които потребителите особено високо ценят.

а) стратегическо планиране б) възможности в) заплахи г) мисия д) фирмен имидж е) стратегия на диференциация ж) стратегия на ниската цена з) пазарна ниша
и) звезда й) куче


13. При избора на иновационна стратегия се отчитат технологичната и пазарна позиция на фирмата. При силна пазарна и технологична позиция се препоръчва:

а) предприемане на рискови проекти.

б) рационализиране на дейността.

в) интензивни научни изследвания и завоюване на технологично лидерство.


14. Стратегическото управление е:

а) концепция, чрез която пасивното планиране трябва да се превърне в активно, което стимулира промените и ги прави достъпни за всеки, както и всеки сътрудник отговорен за тях;

б) стратегическо планиране плюс такъв стил на управление, който е насочен към постигане на общ фирмен консенсус;

в) рутинна управленска дейност, използваща съвременни методи за анализ и прогнозиране.

15. Проблеми, които изискват стратегическо планиране са:

а) разположение на производственото оборудване;

б) осигуряване на нови източници на финансиране;

в) организиране работата на специалистите в различните фирмени звена и отдели.


16. Агресивността на фирмената стратегия представлява:

а) средство за самодиагностика на фирмената дейност;

б) готовност за коренни промени в нейната продукция, технология и концепция за маркетинг;

в) елемент от процедурата за оценка на привлекателността на СЗД, в които работи фирмата.


17. Имитационната иновационна стратегия е характерна за:

а) фирми със силни пазарни и технологични позиции;

б) фирми, които желаят да запазят завоюваните вече позиции на съществуващите пазари;

в) за малките предприемачески фирми.


18. Предлагането на уникален продукт в тясна пазарна област (ниша) е познато като стратегия на диференциация.

да не


19. Един от добре познатите методи, подпомагащи мениджърите при вземането на решения за техните СЗД е матрицата на Бостънската консултантска група.

да не

20. Субективни рискове са тези:

а) които действат вън и независимо от волята на хората;

б) които произтичат от решенията, взети от субектите на управление;

в) които са свързани с волевите действия на човека.


21. Основата за определяне на СЗД е:

а) потребността от определен тип продукт или услуга.

б) наличието на технология, с която фирмата разполага.

в) икономическата, технологичната и социално-политическата нестабилност.


22. Коефициентът на риска е:

а) отношение между средната норма на печалба и вложения капитал.

б) отношение между печалбата и загубите.

в) отношение между размера на максимално възможните загуби и размера на собствените финансови ресурси.


Задача 1: Определете кое от възможните рискови вложения на капитала К­­­1, К2 и К3 трябва да бъде предпочетено като се съпоставят нормите на печалба и риска.Варианти за рисково вложение на капитала

Норма на печалба при съответните ситуации

А1

А2

А3

К1

20

60

40

К2

40

50

30

К3

30

40

60Задача 2: Посочете по две подходящи стратегии за квадранти I и III, съответстващи на КСФ и темпа на пазарния ръст. Обосновете решението си.

Бърз пазарен ръст


ИНТЕГРАЦИЯ;КОНЦЕНТРИЧНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ


І ІІ

ІV ІІІ

Слаб КСФ

Силен КСФ

КОНЦЕНТРИЧНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

КООПЕРАТИВНА ДЕВЕРСИФИКАЦИЯ

БАВЕН ПАЗАРЕН РЪСТ


Бавен пазарен ръст

Желая Ви успешна работа!


Подготвила: проф.д-р.П.Бодурова

Име, презиме, фамилия:


Факултетен №: Код: ITSU - 2

Специалност:

ИЗПИТЕН ПРОВЕРОЧЕН ТЕСТ


по "Стратегическо управление"1

За преподавателя
.


а

6.

а

11.

а

16.

а

21.

а
б
б
б
б
б
в
в
в
в
в

2.

а

7.

а

12.
17.

а

22.

а
б
бб
б
в
вв
в

3.

а

8.

а

13.

а

18.

даб
б
б
нев
в
в


4.

а

9.

а

14.

а

19.

даб
б
б
нев
в
в


5.

а

10.

а

15.

а

20.

аб
б
б
бв
в
в
в


Задача 1:


Задача 2:


ПБ/2006

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconП р о г р а м а
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconУважаеми г-н Президент, Уважаеми депутати и министри, Ваше Превъзходителство г-н посланик на Руската федерация, Уважаеми гости, Скъпи преподаватели, студенти и служители, Драги колеги
Добре дошли на 85-ия рожден ден на Университета за национално и световно стопанство!
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconИзпитен Тест
Дефинирайте понятията генерация и рекомбинация на токоносителите. Илюстрирайте преходите на електроните върху зонната диаграма
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconВъпросник за кандидат -докторанти по научната специалност 05. 02. 10 Световно стопанство и мио (управление на външно- икономическата дейност)
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconПрограма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление" (Бюджетно управление на предприятието) София, 2008 г
Връзки между стратегическо управление, бюджетно управление и оперативно управление
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconУважаеми г-н Председател и г-жо зам председетел на Общото събрание на фф
Уважаеми колеги от Философски факултет- преподаватели, студенти и колеги от администрацията
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconКандидат-магистърски изпитен тест по физика
Задача Ракета се изстрелва от земната повърхност вертикално нагоре. Движението на ракетата започва в момента време t = 0, като скоростта...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconМагистърски програми бизнес администрация стратегическо управление бизнес администрация развитие на човешките ресурси
...
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconПримерни теми за магистърски тези
Тематично направление – общо управление, стратегическо управление, екологичен мениджмънт
Изпитен проверочен тест по \"Стратегическо управление\" Уважаеми студенти iconКандидатмагистърски изпитен тест по физика
Задача Камион с маса m = 2000 kg минава със скорост V = 10 m/s по изпъкнал мост с формата на дъга с радиус r = 50 m. Каква сила n...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом