Закон за изменение и допълнение на закона за здравето
ИмеЗакон за изменение и допълнение на закона за здравето
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер67.95 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/40/554-01-40.rtf
Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(обн., ДВ, бр. 70 от 2004г., доп., бр. 46 от 2005г.)


§ 1. В чл. 175 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Подготовката и придобиването на образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалности от професионални направления "Фармация" и "Обществено здраве" се организира и провежда във факултети или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование.”

2. Алинея 3 се отменя.


§ 2. В чл. 182, ал. 1 се изменя така:

“(1) Съсловните организации на лекарите, на стоматолозите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, организират, координират, провеждат и регистрират продължаващото медицинско образование на лекарите, на стоматолозите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и Военномедицинската академия.”


§ 3. В чл. 183 се създава ал. 3:

“(3) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти упражняват медицинската професия при условията на Глава втора от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.”


§ 4. Член 186 се изменя така:

“Чл. 186. (1) Гражданите на държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство упражняват медицинска професия в Република България при условията на чл. 194, ал. 1 и 2 и чл. 195, ал. 1 и 2.

(2) Министерство на здравеопазването и висшите медицински училища осигуряват на лицата по ал. 1 условия за придобиването на необходимите езикови познания и професионална терминология на български език за упражняване на професията им в Република България, при необходимост и когато това е в техен интерес и в интерес на техните пациенти.

(3) Чужденците, извън тези по ал. 1, упражняват медицинска професия в Република България при условията на чл. 194, ал. 3 и 4 и чл. 195, ал. 3 и ако владеят български език и професионална терминология на български език, установено по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

(4) Извън случаите по предходните алинеи медицинска професия могат да упражняват и чужденци, поканени за научен обмен между лечебни заведения, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.


(5) С наредбата по ал. 4 се определят и условията и реда за предоставяне на услуги от гражданите по ал. 1, които упражняват медицинска професия в Република България.”


§ 5. В чл. 188 думите “и рехабилитация” се заличават.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 6. В чл. 176, ал. 2, чл. 194, ал. 1 и 2 и чл. 195, ал. 1 и 2 думите “Европейския съюз” се заменят с “Европейския съюз или Европейското икономическо пространство”.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 7. (1) Съществуващите колежи в структурата на висшите училища, в които се провежда обучение по специалности от професионално направление “Стоматология”, “Фармация” и “Обществено здраве” се преобразуват във факултети или филиали по реда на Закона за висшето образование до началото на учебната 2006/2007г.

(2) Лицата, които са започнали обучението си по специалности от професионални направления “Стоматология”, “Фармация” и “Обществено здраве” на образователно-квалификационна степен “специалист” в колежите по ал. 1 и до началото на учебната 2006/2007г. не са завършили образованието си могат да продължат обучението си по съответната специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в съответните факултети или филиали без да полагат конкурсни изпити.

(3) Дипломи на образователно-квалификационна степен “специалист”, издадени от висшите училища по специалности от професионално направление “Стоматология”, “Фармация” и “Обществено здраве” до влизането на този закон в сила, дават правата на завършили образователна степен "бакалавър".

(4) Удостоверенията за правоспособност, издадени по реда на чл. 184 от Закона за здравето, на лица с образователно-квалификационна степен “специалист” се признават в случаите по ал. 3.


§ 8. В чл. 68, ал. 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г., бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г., бр. 37 от 2000 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 71 и 112 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 37 от 2005 г.,) т. 1 се изменя така:

“1. да са дееспособни български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.”


§ 9. В чл. 5, ал. 1 и в чл. 6, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005г.) думите “или “специалист” се заличават.


§ 10. Законът влиза в сила от 1 септември 2006г.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на

Закона за здраветоС проекта на ЗИД на Закона за здравето се предлагат изменения и допълнения на някои текстове от Глава 7 “Медицинско образование. Медицинска професия. Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска наука”, произтичащи от необходимостта от привеждане на тези текстове в съответствие с преговорните ангажименти с Европейския съюз или премахване дискриминационни изисквания спрямо граждани на страните-членки на Европейския съюз. Предложено е и изменение, произтичащо от новоприетия Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Обн., ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г.).


Законопроектът е структуриран в пет параграфа, Допълнителна разпоредба и Преходни и заключителни разпоредби

В § 1 се предлага изменение на текста на чл. 175, с което се създава законова възможност за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от медицински сестри и акушерки, чиято досегашна образователно-квалификационна степен “специалист по...”, тъй като такава степен не съществува в страните на ЕС и е неприемлива за ЕК. С промяната се създава възможност за въвеждане на обучение, което е въведено в повечето страни-членки на ЕС и е важна стъпка към изравняване на изискванията за обучение по тези специалности в България с европейските директиви. Предвижда се обучението да се провежда във факултети и филиали на висши училища, в които да бъдат преобразувани действащите сега медицински колежи.

В § 2 и § 3 се предлагат изменение на текстовете на чл. 182 и чл. 183, които произтичат от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

В § 4 се предлага изменение на чл. 186, с което се премахва дискриминационното и неотговарящо на директивите за регулираните медицински професии изискване за провеждане на изпит за владеене на български език при признаване на дипломата и правоспособността за упражняване на медицинска професия от граждани на страните-членки на ЕС. Изискването за владеене на български език остава в сила за граждани на трети страни. Изменението се налага и предвид водените в Европейския съд дела по повод изискване за владеене на езика на страната-домакин като условие за признаване на дипломата и придобитата квалификация – досегашният текст е в противоречие с принципите, заложени от Европейския съд в неговото решение от 4.7.2000 по случай n°C-424/97 Хайм (Haпm). Освен това владеенето на български език не може да бъде условие за признаване на квалификацията.

С текста на ал.5 се създава законова възможност за издаване на наредба, с която да се определят условията и реда за предоставяне на услуги от гражданите от страните-членки на ЕС и ЕИП, които упражняват медицинска професия в Република България. С тази наредба ще бъдат изпълнени изискванията на секторните директиви за регулираните медицински професии относно предоставянето на услуги.

В § 5 се предлага промяна в чл. 188 за коригиране на наименованието на една специалност (“кинезитерапия и рехабилитация”), за което има Решение № 10827 на Върховния Административен съд на РБ, обн. в ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 5.12.2003 г.

С Допълнителната разпоредба се предлага замяна на текста “Европейски съюз” с текста “Европейски съюз и Европейското икономическо пространство” в чл.176, ал. 2, чл. 194, ал. 1 и 2 и чл. 195, ал. 1 и 2 , с което в закона се изравняват правата на гражданите от страните от ЕИП с тези на ЕС, съгласно сключените между тях договори.


С текстовете на § 7 от Преходните и заключителни разпоредби се регламентира редът за преобразуване на медицинските колежи в срок до началото на учебната 2006/2007 година в структури на висши училища, както и изравняване на правата на придобилите степен “специалист по...” по тези специалности с правата на завършващите новата степен, както и реда за завършване на вече обучаващи се студенти, които не са завършили до този срок.

С текста на § 8 се предлага изменение на чл. 68, ал.6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, като се премахва дискриминацията спрямо граждани на страните-членки на ЕС и ЕИП и те ще се ползват с правата на български граждани.


С текста на § 9 се предлага изменение в чл. 5, ал. 1 и в чл. 6, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005г.), което е в съответствие с промените в § 1 от настоящия закон.


Вносител: Христина Христова и група н.п.
4Свързани:

Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconНа Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето
По общ законопроект за изменение и допълнение на закона за здравето №653 –10-18 / 25 май 2006 год
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconЗакон за изменение и допълнение на закона за кооперациите
Закон за изменение и допълнение на закона за кооперациите /обн. Дв, бр,113/1999 г., изм бр. 92/2000 г и бр. 98/2001 г
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconЗакон за изменение и допълнение на закона за здравето (ДВ, бр. 70 От 2004 Г.)
...
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconОбщ проект закон за изменение и допълнение на закона за здравето
Комисията приема /не приема/ приема по принцип/ предложението на вносителя за наименование на закона
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconЗакон за изменение и допълнение на закона за кооперациите
За изменение и допълнение на закона за кооперациите /Обн., Дв, бр. 113 от 1999 г., изм бр. 92 от 2000 г и бр. 98 от 2001 г
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconРепубликабългари я четиридесетипървонародн о събрание проект! Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето
Лекарските асистенти упражняват медицинската професия при условията на чл. 188. Със закон се урежда създаването на професионално-съсловна...
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconСпециализирана прокуратура
Народното събрание – Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник бр. 1 от 04. 01....
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconЗаконът за гмо трябва да бъде съобразен с националните интереси и защитата здравето на хората и природата на България
Становище относно:  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за здравето
Чл. 28а. Медицински лица и служители в лечебни заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при...
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето iconЗаконът за гмо трябва да бъде съобразен с националните интереси и защитата здравето на хората и природата на България
Становище относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом