Конспект по Бизнес-комуникаци
ИмеКонспект по Бизнес-комуникаци
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер52.13 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/os/documents/07.doc
Конспект

по Бизнес-комуникаци

за Самостоятелна форма на обучение, уч.2011/12

специалност, Оперативно счетоводство


  1. Бизнескомуникации на организацията. Характерни черти, модели. Дейности на управлението, свързани с комуникацията. Функции на комуникацията в организацията. Стилове за комуникация. Умения за комуникация.

2. Умението да контактуваме ефективно. Междуличностни и бизнесотношения. Междуличностни и бизнескомуникации. Средства за общуване - вербални, невербални, епистоларни. Съвременни комуникации в офиса.

3. Комуникационна етика. Комуникационен климат. Професия Офис мениджър и изискванията за комуникативност. Офис-мениджърът - организационно, информационно и комуникационно ядро във фирмата.

4. Психология на общуването. Типологични и характерологични /самостоятелност, интуиция, новаторство, въображение, риск/ особености на личността в комуникацията. Сила, уравновесеност и подвижност на нервните процеси. Класификация на темпераментите. Бизнес поведение.

5. Умението да водим разговор. Личностната интелигентност. Установяване на контакти. Какво да избягваме, когато говорим.

6. Умението да говорим пред публика. Организация на речта. Етапи при съставяне на речеви послания. Привличане и задържане вниманието на слушателя. Ораторско майсторство.

7. Умението да убеждаваме. Направляване на разговорите в обществото. Манипулацията.

8. Умението да слушаме. Начини на ефективно слушане. Техники за ефективна комуникация.

Умението да критикуваме и поемаме критика. Реакцията на критичните бележки - ключово умение за хората на успеха.

9. Технически средства за комуникации. Телефонните контакти - продължение на речевия етикет чрез технически средства. Телефонният етикет. Организация на телефонната комуникация. Правила при водене на разговор.

Комуникации с други технически средства - факс, телекс, мобифон, Интернет. Етикетът на мобилните комуникации.

10. Деформации в общуването. Бариери в комуникациите.

11. Общуването с определени категории хора /с недъзи, слепота, глухота, с дефекти в говора, с неприятни говорни навици/. Деловото общуване между половете и възрастните. Присъщи разлики.

12. Умението да бъдем добри комуникатори. Изграждане на умения за живота. Да накараме хората да ни харесват и следват. Да изградим предводителя в себе си.

13. Поведението на човека в трудовите взаимоотношения. Разбиране на "говора без думи" /езикът на тялото/ Маските, които хората носят.

14. Умението да влияем невербално върху поведението на хората. Мимика, жест, поза и единство между тях. Езикът на тялото.

Човешките предаватели - лице и очи; поза и жест; личното и публично разстояние в комуникацията.

15. Жестове /движения на ръката по тялото/ и жестови снопове.

Маниерите /начините на действие/ - култура на поведение, обслужваща деловото общуване

Мимика /движението на лицевите мускули в синхрон с душевните състояния/ израз на мисли и чувства.


16. Позите и техните послания в комуникацията

Походката със своя територия в пластиката и говора на тялото.


Погледът и усмивката - незаменимото средство за общуване

17. Личностното излъчване /увереност, обаяние, оптимизъм, професионализъм/ на работното място и формирането на комуникационен климат.

Очарователните комуникатори. Чувството за хумор в комуникацията. Комплиментите. Добрите и лошите новини.  1. Умението да разпознаваме лъжата. Лъжата като социален феномен. Гласът не лъже, тялото не лъже.

  2. Познаване на БДС и Международните стандарти - условие за успешна бизнескомуникация. Език, стил и съдържание на писмата. Етикетът на писмените комуникации.

  3. Стандарти при писмени комуникации с бизнеспартньори - стопански писма и документи.

  4. Стандарти при писмени комуникации във фирмата - доклади, докладни и обяснителни записки; отчети, справки; общоадминистративни документи /заповеди, разпореждания, указания, правилници, длъжностни характеристики/.

22. Стандарти при съставяне на документи за работа.

Неформални и лични бизнес писма

Международни стандарти в писмените комуникации.

23. Писмените комуникации чрез други технически средства - факс, телекс. Интернет комуникациите. Етикетът в Интернет.

Изграждане на умения за живота. Умението да представим себе си и преценяване на другите. Подготовка и организация на интервю за работа.

24. Умения за комуникации с медиите.

Телевизионно интервю. Радиоинтервю. Общуване с пресата.

25. Организация на комуникацията в организацията. Организация на комуникирането.Канали и посоки на комуникиране в организацията.

Вътрешнофирмени комуникации. Комуникации в йерархията. Информираност, компетентност и професионализъм на кадрите. Езикът на тялото в служебните взаимоотношения.

26. Междуфирмени комуникации. Бизнес отношения с клиенти, доставчици и конкуренти. Разбиране на взаимния интерес и уважение към партньора. Умението да благодарим и да се извиним.

Познаването на своята и чужда фирмена култура и ценности и зачитането на интересите на бизнес партньора - в основата на успешната комуникация.

27. Да бъдем лоялни към фирмата си. Да печелим преговори.

Комуникациите с обществеността. Говорителската институция.

28. Конфликтите в организацията. Управление на междуличностните конфликти. Групите и поведението на личността. Конфликтите и тяхното решаване.

Спорът в бизнеса. Спорът с конкурента и партньора. Дискусията с подчинените. Спорът с клиента. Ритуализиране на професионалния спор. Лице в лице с опонента.

  1. Работни форми на общуване - оперативки, съвещания, дискусии - организиране, провеждане и ефективност.

30. Представителни форми на общуване - събрания, конференции, симпозиуми, панаири, изложби. Разработване на план-график и разпределение на времето. Разработване на организационно-технически план. Организация на подготовката, провеждането и контрола.

Публична комуникация. Публично говорене и устни доклади. Организация и структура на публичното изказване. Диалогични форми на общуване - беседа, дискусия, диспут. Активни форми на общуването лектор- аудитория.

  1. Бизнесът извън офиса. Бизнессрещи в заведения. Умението да контактувате помага за успешен бизнес. Приеми и коктейли. Етикет при хранене. Подготовка на залата, местата за хранене, менюто.

31. Етикет при поднасяне на подаръци.

Етикет при светски събирания. Светски обноски. Етикет при гостувания. Съвременната бизнесдама. Съвременният бизнесмен.

Имиджът на деловия човек. Облекло. Делова мода. Аксесоарите - малки неща с голямо значение.

Психология на цветовете. Цветовете, с които можете да спечелите в комуникацията.

32. Глобалният бизнессвят. Култура и нрави. Етнически и религиозни различия. Ключови различия в деловите обноски. Комуникацията с чуждестранни партньори.

Разговорът с чужденци. Адаптация в международното делово общуване. Особености на общуването в различните национални култури. Национална идентичност.

Езикът на тялото като културологичен проблем.

  1. Етика и протокол на международни срещи и бизнесфоруми.

  2. Умението да представим фирмата си. Презентация със слово, визия и разработка на текст в писмена форма. "Рекламата - център на комуникационната политика на фирмата. PR - имиджът или доброто име на фирмата. Лице в лице с медиите"

  3. Умението да представим себе си. Комуникации във връзка с кариерата. Подготовка и провеждане на интервюто за работа. Документите за работа.

Използвана литература – Бизнес комуникации, автор Милка Ризова, изд. Мартилен.


Преподавател: .......................


/Д. Грънчаров/

Свързани:

Конспект по Бизнес-комуникаци iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и администрация” и “корпоративен бизнес управление” випуск 2007/2008 г
Конспект по Бизнес-комуникаци iconСпециалност : : Бизнес администрация ХІІ б – учебна 2012/2013 г. Конспект по предприемачество и дребен бизнес
Финансиране на мсп-потребности от капитал,фин разчети,източници и форми на финансиране
Конспект по Бизнес-комуникаци iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Конспект по Бизнес-комуникаци iconКонспект по бизнес комуникации уп
Работни форми на общуване оперативки, съвещания, дискусии организиране, провеждане и ефективност
Конспект по Бизнес-комуникаци iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и управление” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение випуск
Конспект по Бизнес-комуникаци iconКонспект по регионална икономика за 13 клас специалност "бизнес-администрация"
Локация / същност,фактори,мобилност, нтп и териториално разположение на производствените сили
Конспект по Бизнес-комуникаци iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Конспект по Бизнес-комуникаци iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Конспект по Бизнес-комуникаци iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Конспект по Бизнес-комуникаци iconIx-тата олимпиада на бизнес лидерите събуди спортния дух на българския бизнес
Олимпиадата на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Месец преди началото на Олимпийските игри в Лондон,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом