Програмата по сип "Фолклор на етносите"
ИмеПрограмата по сип "Фолклор на етносите"
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер53.43 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://romaeducation.com/userfiles/Documents/Teachers/krasi.doc
Формиране на толерантност у учениците

от начален етап на основна образователна степен чрез занимания по СИП “Фолклор на етносите”

Красимира Алексиева

СОУ “Трайко Симеонов”Уважаеми колеги, в изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова училището трябва да подготвя подрастващите да умеят да живеят заедно, макар и с различни култури и религии. Това е залегнало и в Стратегията на МОН от 2004 г. за интегриране на малцинствата.

Предвид значимостта на темата Ви предлагам иновативен технологичен модел за формиране толерантност у учениците от начален етап на основна образователна степен, чрез занимания по СИП “Фолклор на етносите”, в който се изучават традициите и обичаите на етносите в родния край, чрез урочни занимания, срещи, тържества, съвместни празнувания и със съдействието на родители, читалища и медии.

Предлагам графичен модел на иновацията:


Избраната допълнителна форма на обучение е предназначена да се прилага в културно-образователната област “Обществени науки и гражданско образование” към учебния предмет “Човекът и обществото” за ІІІ клас и е обвързана със стандартите на ДОИ.

В основата на обучението в толерантност стои взаимодействието между учители и ученици, родители, а също и външни за образованието институции като кварталното читалище “Стилиян Чилингиров” и турското читалище “Назъм Хикмет”, осигурили ни съответно български и турски национални костюми. От местна кабелна телевизия “Вариант 6”, предаването “Партия шах с Иван Капралов”, проявиха интерес към тържеството “Живеем и се веселим заедно” и интервюираха учениците за етнокултурните им познания.

Създадена бе обстановка в клас, която внушава на всички ученици, че са приемани и уважавани. Оформен бе постоянен битов кът, на фона, на който се възстановяваха традиционни обичаи на трите етноса. На табла се представяха най-важните български, турски и ромски празници, предания и легенди, именник на класа.


(Снимки – Обстановката в клас)


Часовете по СИП създават дух на изследователско търсене в събирането на информация. Стимулира детската находчивост и творческа активност. Това ми даде основания да включа съответните теми в Програмата по СИП “Фолклор на етносите”.


(Програмата по СИП “Фолклор на етносите”)


Нетрадиционното прилагане на някои основни организационни форми, методи, средства и техники доведе до нови насоки в етнопознанията на учениците, до засилване интереса им към изучаването на “различното”, “чуждото”.

За Международния ден на толерантността – 16.11. – проведохме урочно занимание “Учим се на толерантност”, на което децата се запознаха с думата толерантност. По групи на работни листи разсъждаваха върху стихотворението на Марко Ганчев “Бялото гълъбче”, откриваха пословици и поговорки за толерантността, рисуваха прояви на толерантност.


(Работни листи, рисунки с прояви на толерантност, снимки)


При урочното занимание “Ценността на празника”, чрез съставените от децата гатанки за етнопразниците се провериха знанията им за спецификата в ритуалите. В последствие се акцентира върху онова, което свързва отделните етноси и се споделя от всички. Работи се на постери по групи. Децата свързваха всеки празник с ценностното му послание със съответния ритуал и символика.


(гатанки, постери, снимки)


На урочното занимание “Споделено за празника” децата съставяха стихове, разказваха за св. Георги и мюсюлманските братя Хъдър и Иляз. За да разберат универсалната същност на празника, независимо от неговата етнокултурна идентичност, по групи работиха върху символично изобразените на класната дъска “Празнични въртележки”. Подреждайки рисунки с характерни за съответния етнос ритуали върху въртележките те сами откриваха общото в обичаите на трите етноса.


(стихотворения, рисунки, снимки)


Добра основа за изграждането на толерантни отношения дават взаимното опознаване и най-вече съпреживяване на празниците на различните етноси.

На Рамазан байрам поканихме г-жа Хюсеинова да ни разкаже за най-големите мюсюлмански празници – Рамазан байрам и Курбан байрам. Турчетата почерпиха съучениците си с баклави, сладки и бонбони.

(поканата на Арзу, снимки)


В навечерието на ромската нова година местна ТВ излъчи интервю с класа, на което децата разказваха легенди за ромите, за Банго Васили, за празника.


(интервю)


Включването на знанията във вид на тържества даде възможност за личностна изява на всяко дете и бе ясен знак за превръщането на знанията в трайни ценности, като гордост от етническата принадлежност и уважение към принадлежността на другия.

На тържество пред родители възстановихме обичаите – Рамазан Байрам, Бъдни вечер и Коледа, Банго Васили.


(снимки)


В Деня на етносите “Нашият общ празник – Гергьовден”, децата представиха начина, по който празнуват трите етноса обичая Гергьовден (Хедерлези, Хъдърлез).


(снимки)


В края на учебната година, за да проверя резултата от обучението в СИП “Фолклор на етносите” учениците отговориха на въпроси, поставящи ги в конкретна ситуация и избрания от тях отговор даваше възможност да се определи отношението им към другите етноси. За да има база за сравнение същите въпроси бяха зададени и на ученици от ІІІ”б” клас, които не посещават СИП “Фолклор на етносите”.

Сравнителна таблица на резултатите от въпросника

Отговори

Отрицатални - %

Неутрални - %

Положителни - %

ІІІ-в клас

8.4

18.5

73.1

ІІІ-б клас

23.4

37.6

39


Очевидна е ролята на традициите и обичаите на етносите за изграждането на толерантни отношения между учениците. Но не простото им опознаване, а разбирането и приемането доведе до взаимното уважение и зачитане. Смисълът на изучаването на празниците, традиционни за основните етноси – български, турски и ромски бе да се акцентира върху общите ценности, символи и ритуални моменти в тях и се привлече вниманието на учениците върху онова, което свързва етносите, което се споделя от всички. Това изведе етносите от тяхното самозатваряне и изолация и доведе до нуждата от съвместяване и взаимно интегриране на различни култури. Представянето на знанията под формата на тържества стимулираше познавателната активност на учениците, мотивираше ги за приобщаване към празниците на различните етноси и доведе до формиране на етнотолерантни взаимоотношения. Това е в унисон със съвременните предизвикателства, които налагат новите норми на поведение, а именно създаване възможност всеки, живеейки според собствените си разбирания, да се научи да живее и с останалите.


ЛИТЕРАТУРА:

  1. Ромска култура и история, Методическо ръководство за учителя от начално училище, С., фондация “Стъпка по стъпка”, 2002.

  2. Ризова, М., Ризов, И. Програма РаМО. Методическо ръководство, С., фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”, 2000.

  3. Василева, М. Български традиционен календар – илюстрована енциклопедия, Пловдив, ВИОН, ЦБ на БАН, 2002.

  4. Огнянова, Е. Традиции и празници в България. Български, арменски, еврейски, мюсюлмански, цигански, С., Архимед-ПП, 2003.

  5. Колев, Д., Крумова, Т., Йорданов, С. Приказки, предания и песни на ромите от Централна България, Фабер, 2002.

  6. Колева, И. Педагогическа технология в междуетническа среда, фондация ТОМИЛО, движение Предтечи, 2001.
Свързани:

Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconСип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Сип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconУчебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толератност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Интегриране на сип „Информационни технологии” и сип „Фолклор на етносите в България” иновационен модел за образование на деца- билингви...
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconУчебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
Човекът и обществото”. Стремежът е да се възпитава ученикът в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички етноси...
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на сип „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)...
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
На основание: чл. 2, ал. 1 от нвмоп и във връзка с избор на изпълнител чрез представяне на оферти за възлагане на малка обществена...
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconXiі– ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 11 часа камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, камерни групи за обработен фолклор, групи за обработен...
Програмата по сип \"Фолклор на етносите\" iconXi – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 10,30 часа групи за автентичен фолклор, камерни групи за автентичен и обработен фолклор, народни хорове, народни обичаи,словесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом