Отчетна стойност на дълготрайните
ИмеОтчетна стойност на дълготрайните
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер171.57 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.karakova.eu/справка дългорочни активи.doc
Елемент № 7.2

Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към ..........
на .......................
(хил. лв.)


ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетна стойност на дълготрайните
активи:

После-
дваща
оценка

Прео-
ценена
стой-
ност

Аморти-
зация

После-
дваща
оценка

Прео-
цене-
на
аморти-
зация
в края
на
перио-
да

Балан-
сова
стой-
ност
в края
на
перио-
да

В
начало-
то на
перио-
да

На
постъ-
пили
през
перио-
да

На
изле-
злите
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да

(1+2-3)

Уве-
ли-
чение

Нама-
ление

В
начало-
то
на
перио-
да

Начи-
слена
през
перио-
да

Отпи-
сана
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да

(8+9-10)

Уве-
ли
чение

Нама-
ление

а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Земи (терени)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сгради и конструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Машини и оборудване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Съоръжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Транспортни средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Основни стада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Други дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Права върху собственост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Програмни продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Продукти от развойна дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Други дълготрайни нематериални активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума II:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/без дългосрочни вземания/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дялове и участия, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в дъщерни предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в смесени предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в асоциирани предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в други предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инвестиционни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Други дългосрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дългосрочни вземания, в т.ч:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- от свързани предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- търговски заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- други дългосрочни вземания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отсрочени данъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума III:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положителна репутация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отрицателна репутация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума IV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ сбор (I + II + III + IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: ........................

Съставител: ........................

Ръководител:........................

Свързани:

Отчетна стойност на дълготрайните iconОтчетна стойност на нетекущите
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
Отчетна стойност на дълготрайните iconВтора сагбал шейново еад
Втора сагбал шейново” еад – аптека, находяща се в двора на болницата, представляващ дълготраен материален актив с балансова стойност,...
Отчетна стойност на дълготрайните iconВтора сагбал шейново еад
Втора сагбал шейново” еад – кафе, находящ се в двора на болницата, представляващ дълготраен материален актив с балансова стойност,...
Отчетна стойност на дълготрайните iconОтчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност
Системата за наблюдения на финансовите институции. Таблицата представя видовете финансови пасиви, които при първоначалното им признаване...
Отчетна стойност на дълготрайните iconСъдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория
Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Отчетна стойност на дълготрайните iconОтчетна стойност на продадените стоки; и други разходи
Според действащия Закон за счетоводството, разходите се класифицират както следва: разходи по икономически елементи; разходи по дейности;...
Отчетна стойност на дълготрайните iconКонсолидиран отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
Активи с отчетна стойност 5,028 хил лв са напълно амортизирани, но са още в употреба. 58
Отчетна стойност на дълготрайните iconОтчетна статистическа форма К
Отчетна статистическа форма к финансови данни по маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на въздушното движение”
Отчетна стойност на дълготрайните iconОтчетна статистическа форма L
Отчетна статистическа форма L данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на...
Отчетна стойност на дълготрайните iconОтчетна форма I
Отчетна статистическа форма I обем на превозите през летища се попълва от летищните администрации на международните летища само за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом