Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер52.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nadejdadjurova.files.wordpress.com/2012/05/d183d0bdd0b8d0b2d0b5d180d181d0b8d182d0b5d182-d


unss znak1


Университет за национално и световно стопанство


Проект на Microsoft Access по задание №3 за създаване на база от данни ,,Покупки”


Изготвили:

Поля Цветкова 111111443

Надежда Джурова 111111444


1.Анализ на проблема


Задачата е да се създаде база от данни „ Покупки”, която да съдържа информация за извършените покупки от дадена фирма. С този проблем се сблъсква всяка стопанска организация, която се нуждае от по-точно отчитане и контрол на извършените от нея покупки. Чрез въвеждането на база от данни, организацията лесно ще се ориентира в своята дейност. Базата е полезна за точен анализ, на основата на който могат да се вземат адекватни управленски решения.


2.Описание на база данни


Създадената от нас база от данни съдържа четири таблици: Stoki, Dost, Fact и FDetail. Таблица „Stoki” съдържа две полета: „Номер на стока” (от тип Number) и „Наименование на стока” (от тип Text). Таблица „Dost” съдържа три полета: „Номер на доставчик” (от тип Number), „Наименование на доставчик” (от тип Text) и „Седалище на доставчика” (от тип Text). Таблица „Fact” съдържа три полета: „Номер на фактура” (от тип Number), „Дата на фактура” (от тип Date/Time) и „Номер на доставчика” (от тип Number). Таблица „FDetail” съдържа четири полета: „Номер на фактура”, „Номер на стока”, „Доставено количество” и „Доставна цена” ( и четирите от тип Number) .

В първите три таблици има по един първичен ключ, съответно на полетата: „Номер на стока”, „Номер на доставчик” и „Номер на фактура”. Четвъртата таблица „FDetail” съдържа два първични ключа: „Номер на фактура” и „Номер на стока”. Създаването на първичните ключове става чрез маркиране на желаното от нас поле и избирането на инструмента Primary Key от менюто Design.

Създадохме връзки между таблиците използвайки опцията Lookup Wizard, която създава и списъчно падащо поле за избор на стойности от друга таблица.

Тъй като трябва да се намерят съответствията на числата съдържащи се в колоната Номер на доставчик на таблицата Доставчици с тези от колоната Номер на доставчик от таблицата Фактури то се отваря таблица Фактури в изглед за редактиране (Design View) и за тип данни на Номер на доставчик се избира опцията Lookup Wizard. Отваря се помощен прозорец за определяне на връзката на полето с поле от друга таблица. Избира се първата възможност, която указва че потребителят ще избере таблица или заявка, от която ще се търсят съответствия. На следващата стъпка се избира таблица Доставчици, в която ще се търси съответствие с колоната Номер на доставчик от таблица Фактури. На следващата стъпка се избира колоната Номер на доставчик, която съответства на колоната Номер на доставчик в таблицата Фактури. След това Next и Finish.

Следва да намерим съответствие на числата съдържащи се в колоната Номер на фактура на таблицата Фактури с тази от колоната Номер на фактура от таблицата Съдържание на фактури. За целта отваряме таблицата Съдържание на фактури в изглед за редактиране (Design View) и за тип данни на Номер на фактура се избира опцията Lookup Wizard. На втората стъпка избираме таблицата Фактури, в която ще търсим съответсвие. След това се избира колоната Номер на фактура, Next и Finish. Правим същото и за колоната Номер на стока, като при нея избираме таблицата Стоки и колоната Номер на стоки.

3.Описание на входните форми


С помощта на инструмента Split Form от меню Create създаваме самостоятелни форми за обновяване на таблиците Стоки и Доставчици. Това става като предварително сме маркирали желаната от нас таблица. След което с помощта на инструмента Form Wizard от More Forms на меню Create създаваме форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Фактури и Съдържание на фактури. Отваря се прозорец от който избираме двете таблици и желаните от нас полета последователно. На следващата стъпка потвърждаваме , че желаем форма с подформа. Избираме Tabular за табличен вид на данните. Тези форми се използват когато трябва да се въведат или редактират данни в таблиците на базата данни. Това става в режим Form View.

4.Описание на създадените отчети


Отчетите са средство за представяне на информацията от база данни в удобен за отпечатване вид. Потребителят може да управлява визуалното представяне на всеки елемент в отчета. За да се създаде потребителски отчет е необходимо да има източник на данни за отчета и да се определи визуалното оформление. Използвайки инструмента Report Wizard от менюто Create създаваме отчет, предоставящ списък на стоките, който съдържа техните номер и наименование, и отчет, предоставящ брой и стойност на закупените стоки по доставчици. Отваря се прозорец, в чиято горна част се избира източникът на данни (таблица/запитване). За първия отчет от таблицата Стоки се избират номерата и наименованията на стоките. На следващата стъпка е възможно да се избере групиране по даден критерий, но в случая това не е необходимо. След това се избира сортиране на данните по наименование на стоките, като от първия падащ списък се избира колоната NameProd. Следва да се избере Tabular за табличен вид на данните и Portrait за ориентация на страницата в изглед портрет. Последната стъпка е задаване на име, с което отчета ще бъде записан и се натиска бутон Finish, за да се завърши процедурата по създаване на отчета. Полученият резултат е списък на всички стоки, подредени по наименование в удобна за разпечатване форма. За създаването на втория отчет повтаряме процедурата като данните за него взимаме от таблицата FDetail и полетата FactNo, Kol и Price.

5.Описание на главната форма

Създаваме четири бутона (Stoki, Fact, Dost, FDetail) като използваме инструмента Form Design от менюто Create и избираме Button. След това избираме място за нашия бутон. Кликваме и се отваря прозорец от който избираме категория и действие. За четирите бутона избираме командата да е с текст. Избирайки даден бутон се показва формата и подформата, ако има такава, на съответната таблица.


Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом