Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер55.06 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://komsalova.files.wordpress.com/2012/05/pok1.docx
Университет за национално и световно стопанство


Курсова работа на тема:

Създаване на база от данни с програмен продукт Microsoft Access 2010


Изготвили:

Мартин Красимиров Георгиев Ф.Н. -111110891

Невена Стойнова Комсалова Ф.Н. -111111701

Поток: 177

Група: 1713 1. Анализ на проблема

Използвайки МS Access 2010 се стремим да автоматизираме и улесним дейностите по решаване на определена приложна задача. Благодарение на него се справяме с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата ни от достъп до точна и актуална информация. Чрез създаването на добре проектирана база от данни можем да подържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна при решаването на различни проблеми в сверата на бизнеса.

Нашият проблем е свързан с организирането на извършените покупки от дадена фирма. За целта създаваме база от данни, съдържаща информация за извършените покупки по фактури, стоки и доставчици, която ще наречем „Покупки“. Причината за създаване на такава база данни е да се облекчи воденето на актуални отчети.

 1. Описание на базата данни

Започваме създаването на нашата база от данни като отворим програмния продукт Microsoft Access 2010 и избираме Blank Access Database, при което се създава прозорец, който ни дава възможност да започнем поетапното създаване на таблици. Преди да започнем работа по създаването на таблица запазваме документа под името “Pok” с помоща на командите File/Save object as.

Започваме създаването на таблици, които съдържат следните данни:

 • Таблица Stoki (Стоки) със следната структура:

NomNom (Име на стоката), тип Number;

NameProd (Наименование на стоката), тип Text;

За първичен ключ на таблицата определяме NomNom. • Таблица Dost (Доставчици) със следната структура:

Nom (Номер на доставчик), тип Number;

Dost_Name (Наименование на доставчик), тип Text;

Dost_ Addr ( Адрес на доставчик), тип Text;

За първичен ключ на таблицата определяме Nom. • Таблица Fact (Фактури) със следната структура:

FactNo (Номер на фактура), тип Number;

FactDate (Дата на фактура), тип Date/Number;

Nom (Номер на доставчик) , тип Number;

За първичен ключ на таблицата определяме FactNo. • Таблица FDetail (Съдържание на фактури) със следната структура:

FactNo (Номер на фактура), тип Number;

NomNom(Номер на стока), тип Number;

Kol (Доставено количество), тип Number;

Price(Доставна цена), тип Number;

Tук определяме два първични ключа като маркираме и двете полета едновременно и на тискаме Primary key. Двата ни ключа саFactNo и NomNom.

Данните, които ще се съдържат в таблиците имат за цел да улеснят административната работа на служителите по оргнизирането на покупките.

Дефинирането на колони за избор става преди свързването на таблиците като в изгледа Design view на желаната таблица в Data type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец чрез няколко стъпки задаваме полето коя таблица да служи за източник на данни за нашето поле. Задаваме колони за избор на полетата FactNo и NomNom oт таблица FDetail и полето Nom от таблицата Fact.

За функционирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците. Таблицата Stoki се свързва с таблицата FDetail посредством полето NomNom. Таблица Fact се свързва с таблицата FDetail посредством FactNo. Таблицата Dost се свързва с таблицата Fact посредством Nom.

След въвеждането на връзките въвеждаме данните за:

- 3 стоки- Двигател, Трансмисия, Кардан ;

- 2 доставчици-Пежо, Ситроен;

- 2 фактури с по една и три стоки съответно; 1. Описание на входните норми

За целите на задачата имаме да съзададем два вида форми - самостоятелни форми за обновяване на Стоки и Доставчици и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Фактури и съдържание на фактури.

 • Самостоятелни форми за обновяване на Stoki създаваме като:

 • Маркираме таблицата ,на която искаме да създадем формуляр;

 • След това избираме менюто Create/More Forms/Split From;

 • Формата се отваря в изглед Form view от където могат да се редактират данните като чрез лентата Record местим със стрелкичките за да видим отделните стоки. По аналогичен начин се създава и формата за обновяване на Dost. • Форма с подформа създаваме като:

 • Избираме менюто Create/Form Wizard и в полето Table/Queries първо избираме таблицата, която ще представя данните от главната част на формата- Fact;

 • Прехвърляме необходимите ни от нея данни, след което избираме таблица FDetail, която ще съставя подчинената част на формата и прехвърляме необходимите данни от нея, като внимаваме да няма еднакви полета. След това избираме тип и после Finish.

Създадените самостоятелни форми са с цел обновяването на таблиците Стоки и Доставчици. Формата с подформа обновява таблиците фактури и съдържание на фактури.

 1. Описание на създадените отчети.

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Процеса на създаване включва следните стъпки:

 • Избираме менюто Create/Report Wizard;

 • В полето Tables/Queries избираме таблицата върху ,която искаме да създадем нашия отчет и в полетос Selected Fields избираме данните, които ще съдържа отчетът, след което избираме Next;

 • След това отново Next;

 • Появава се прозорец даващ ни възможност да подредим данните по низходящ или възходящ ред;

 • На следващия прозорец избираме какъв да бъде вида на показваната информация. Избираме табличен вид и вертикална ориентация, след което Next и Finish;

 • Данните от отчета могат да бъдат използвани в Report view;

Следвайки тези стъпки създаваме отчет предоставящ списък на стоките, който съдържа техните номер и наименование и отчет предоставящ брой и стйност на закупените стоки по доставчици. 1. Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции свързани с отварянето затвярянето и редактирането на форлуляри и отчети.

 • Избираме менюто Create/ Form Design и в появилото се поле създаваме бутони чрез подменюто Design Buttons;

 • В празното поле очертаваме бутона , при което се появява диалогов прозорец;

 • В полето Categories избираме опцията Form operation или когато създаваме бутон за отчет Report operations, след което в полето Action избираме комадата Open Form или Оpen report и избираме Next;

 • В появилият се прозорец избираме таблицата или отчета,върху които ще се прави бутонът и избираме Next два пъти.

 • В този прозорец избираме или картинка или текст за нашия бутон и избираме Next и Finish.

Създадената главна форма съдържа командни бутони, чрез които се отварят формите Stoki, Fact и Dost и отчетите Stoki и Dost.

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом