Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177
ИмеМихаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер74.63 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://blogocenki.files.wordpress.com/2012/05/d182d0b5d0bad183d189d0b8-d0bed186d0b5d0bdd0bad0b8.


logo


Университет за национално и световно стопанство

„Икономика и бизнес”


Курсова работа на тема:

Текущи оценки”


Изготвили: Проверил:

Михаела Костадинова Терзиева Гл. ас. А. Палазов

фак. № 111110921, група 1714, поток 177

Стефани Стойчева Чергова
фак. № 111111702, група 1714, поток 177


София 2012 г.

Анализ на проблема

База данни е колекция от информация, която е подходящо структурирана, с цел да се осигури достъп, управление и контрол върху нея.

Една добре проектирана база данни предоставя възможност за достъп до актуална и точна информация. Тъй като правилното проектиране е от голямо значение за постигане на поставените цели при работа с бази данни, заслужава си да се отдели време за изучаване на принципите на доброто проектиране. Накрая е много по-вероятно резултатът да бъде една база данни, която отговаря на нуждите и се поддава лесно на изменение.

Какъв може да бъде проблемът в реалността ?

Проблемът може да възникне във вузовете и училищата, защото това са места, в които текущите оценки са водещи за нормалното протичане на учебните занятия. Той може да се корени в разминаване, пропускане, неправилно и умишлено нанасяне на оценки,което може да се допусне от всеки. Дублирането на информация (наричано още излишни данни) е лошо,защото се заема излишно място и се увеличава възможността за грешки и несъответствия. Точността и пълнотата на информацията са важни, защото ако се съдържа неточна информация всички отчети, които черпат информация от база данни също ще съдържат грешна информация.

Как би могла да помогне на проблема базата данни ?

  • Програмата Access е най – бързият и лесен начин за представяне на голям брой от данни, които може лесно да се форматират, редактират и т.н.

Следователно базата данни може да :

  • Разделя информацията в предметно базирани таблици, за да се намалят излишните данни.

  • Предоставя на Access необходимата информация за обединяване на информацията в таблиците, ако е необходимо.

  • Помага за поддържането и осигурява точността и целостта на информацията.

  • Приспособена е за нуждите на обработката на данни и съставяне на отчети


В случая, нашата база данни „Текущи оценки” съдържа информация за резултатите от текущия контрол на студентите.В нея има 4 таблици – „Групи”, „Студенти”, „Видове текущи оценки” и „Получени текущи оценки”. Чрез различни форми и отчети можем да извлечем тази информация от таблиците,която ни е нужна за даден момент.Като на пример в зависимост от текущия контрол на студентите, разбираме какъв е техния среден успех чрез отчет.

Описание на базата данни

Taблицата е обект, използван за съхраняване на данни, тематично обособени и характеризиращи обект, дейност или др.

  • Създаване на таблица в Design View

В диалоговият прозорец New Table се избира Design View, натиска се бутон ОК, в резултат на което се отваря диалогов прозорец в който се описват елементите на новосъздаваната таблица.Мрежата в Design View има три колони: Field Name (име на поле), Data Type (вид на данните) и Description (описание).Следващата стъпка по създаването на нова таблица е изписване на името на първото поле на бъдещата таблица в най-лявата и най-горна клетка. Както показва пояснителният надпис долу в дясно на прозореца, името може да е с дължина до 64 символа и да съдържа интервали.

След изписване името на първото поле се преминава в полето Data Type, в което трябва да се посочи, какъв тип данни ще се съхраняват в това поле. В този момент диалоговият прозорец вече се е променил и могат да се задават различни характеристики за полето.Oт отворения падащ списък към полето Data Type, могат да бъдат използвани различни възможности за определяне типа на описваното поле.

В нашия случай създаваме 4 таблици-Groups, Students, VidTO, TO. След като има готов вид таблицата в нея може да се въвеждат данни. Таблицата трябва да е отворена в изглед Datasheet.
Колоните на таблицата в терминологията на Access се наричат полета, а редовете се наричат записи. Дадена колона може да присъства в повече от една таблица за означаване на връзката между отделните таблици.Тук полетата са: при Groups -CodeGroup, NameSpec; при Students - FakNo, NameFam, CodeGroup; при VidTO - CodeTO, NameTO; при TO - CodeTO, FakNo, IDate, Ocenka.

  • Създаване на връзки (отношения) между таблици

Връзките (Relationships) обединяват отделните таблици, което повишава ефективността при използването им.Таблиците могат да се използват всяка сама за себе си, но възможностите нарастват, когато се използват заедно.
Връзка между две таблици се установява, като във всяка от тях се дефинират полета, които съдържат информация, обща за двете таблици. Обикновето първичният ключ в едната таблица се свързва към съответното поле в другата таблица.Достатачно за разбирането на нещата е, да се знае, че връзката се установява между две таблици и че в едната от таблиците има поле със стойности идентични на тези с първичния ключ на другата таблица.

Нашите връзки са :
- Между Groups и Students чрез CodeGroup, там се включва и първичен ключ в Groups.
- Между Students и TO чрез FakNo, който включва първичен ключ и за двете таблици.
- Между TO и VidTO чрез CodeTO, който е първичен ключ и за двете таблици.

За въвеждане и редактиране на данни Access предлага табличен изглед от команда View / Datasheet View. Таблицата се съхранява с File/Save.

Създаване на форми

Формите се използват за изобразяване иредактиране на данни; контролиране на действието на приложението; въвеждане на нови данни; извеждане на съобщения. Във всекидневната употреба формите са най-важните обекти, които са създадени в едно приложение на Access. Формите са това, което потребителите виждат и с което работят всеки път, когато стартират приложението.
Формата може да представи всеки запис на нова страница или всички записи на една страница. Можем да създадем форма без преди това да сме създали таблица.

Името на таблицата може да е различно от това на формата, но те ще споделят една и съща информация. В резултат на това, ако променим информацията във формата това ще се отрази и в таблицата. Формата може да се окаже полезна, когато се въвеждат данни. Формата е графично представяне на таблицата и ни позволява да подобрим стила на представяне на нашите данни.
За да се създадат форми, които да са едновременно прости и удобни, е необходимо познаване на настройките, свойствата на формите, както и събитията, които протичат, когато потребителят работи с една форма на Access. Имаме да създадем 2 вида форми-самостоятелни и форма с подформа.
За разлика от таблицата, най-лесният начин за създаване на форма е чрез използване на Wizard.

Самостоятелните форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти се създават като:
1. Първоначалното нещо, което трябва да направим е да изберем таблицата, чиито данни ще бъдат визуализирани от формата. Ако имаме една таблица, то тя ще бъде избрана по подразбиране. Но в нашия случай имаме повече от една таблица и трябва да изберем желаната от нас таблица. Избраната таблица се маркира.

2. От Create се избира Split Form.

Създаването на форма с подформа е по-сложно. За целта се маркира таблицата. От Create се избира Form Wizard.

Най-елементарният и кратък начин за създаване на свързана към таблица или запитване форма е чрез Form Wizard. След като една форма е създадена по този начин, то впоследствие в нея могат да бъдат направени много подобрения.От горният панел в диалоговия прозорец се избира Form Wizard, а от текстовото поле името на таблицата или запитването, на базата на което се създава новата форма. Излизането от този прозорец става с натискане на бутон ОК. Отваря се прозорец Form Wizard в който трябва да се определи кои полета и от кои таблици ще се включат в новосъздадената форма. В следващият прозорец, който се отваря след натискането на бутон Next от прозорецът Form Wizard трябва да се определи вида на формата, като възможностите са Columnar, Tabular, Datasheet и Justified. Преминаването към следващия диалогов прозорец става с бутон Next.
Използва се горна, долна, лява и дясна стрелка за навигация във формата

Описание на получените отчети

Отчетът (Report) се състои от информация, извлечена от таблици или заявки, както и информация, съхранена със структурата на отчета, например етикети, заглавия и графики. Таблиците или заявките, които предоставят лежащите в основата на отчета данни, се наричат още източник на записи за отчета. Ако всички полета, които искате да включите, са в една таблица, използвайте тази таблица като източник на записи. Ако полетата се съдържат в повече от една таблица, трябва да използвате като източник на записи една или повече заявки. Тези заявки може вече да съществуват във вашата база данни или може да се наложи да създадете нови заявки, съобразени с изискванията на отчета.

Чрез отчетите на MS Access потребителя има възможност да отпечатва различни информационни справки, в които данните извлечени от базата са представени по начин, съответстващ най-пълно на неговите изисквания за конкретната ситуация. На всички обекти създадени в среда на MS Access могат да бъдат направени печатни копия. Но отчета има някои основни предимства пред другите методи за отпечатване на данни:
- Може да се сравняват и обобщават големи съвкупности от данни
- Могат да се изчисляват общи подсуми на големи групи от данни
- Позволяват създаването на атрактивни документи като фактури, поръчки, рекламни материали и пр., които оказват положителен ефект върху управлението на конкретния бизнес.

След като запишем структурата на отчета, можем да го изпълняваме колкото пъти пожелаем. Структурата на отчета остава същата, но при всяко отпечатване се използват текущите данни. Ако трябва да променим начина на отчитане, можем да променим структурата или да създадем нов подобен отчет на базата на оригиналния.

Как се формира отчетът „Студенти”:

Отваряме таблица „Students” → Create → Report Wizard → в Selected Fields влизат всички Available Fields от Table: Students, а именно FakNo, NameFam и CodeGroup → Next → натискаме 2 пъти с мишката върху FakNo , за да се оцвети в синьо → Next → Next → Layout: Block и Orientation: Landscape → Next → последната стъпка, която е : преименуваме отчета на Студенти.

Как се формира отчетът „Среден успех” :

Създаваме заявка: Query Design → маркираме всички таблици → Add → Close → в Field влизат Ocenka и NameFam → в Table „TO” и “Students” → Totals → в Sort – Avg и Group by → Save.
Създаваме отчетa: Report Wizard → Table – Q1, в Selected Fields влизат Avgofocenka и NameFam → Next → Next → 1. NameFam → Next → Tabular и Landscape → Next → преименуваме отчета на „Среден успех”.

Описание на заглавната форма

Благодарение на бутоните ние имаме възможност да извършим дадена операция само с едно щракване с мишката. От това колко и какви бутони ще използваме в нашия интерфейс до голяма степен зависи удобството за работа на потребителя.

Бутонът не е нещо повече от една област от екрана, върху която потребителят може да щракне с мишката и това да предизвика някакво действие. Върху командния бутон може да се изобразява заглавие или икона. Това заглавие може да бъде както OK, Yes, No, Cancel, така и конкретна команда или нещо друго. Иконата от своя страна може визуално да подсеща за предназначението на бутона.Освен този тип командни бутони можем да дефинираме и бутони с изображение. Този бутон представлява картинка (Image), чието избиране с мишката изпълнява дадена команда. Предимството е, че такъв бутон може да бъде по-малък от обикновения команден бутон. Кой от двата типа бутони ще използваме зависи от конкретното приложение, от евентуалния бъдещ потребител и т.н.

С помоща на съветник за бутони можем бързо да създадем командни бутони, които изпълняват различно задачи, например затваряне на формуляр, отваряне на отчет, намиране на запис.

Трябва да създадем форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети. Имаме 4 форми и 2 отчета и създаваме 6 бутона за всеки от тях :

1. От Create се избира Form Design - по този начин се създава празна форма.
2. Кликва се на бутона XXXX и след това се кликва върху празната таблица там, където искаме да се разположи бутона.

3. Избираме съответните Categories и Аction.

За Groups например за Categories избираме From operation, а за Action - Open Form.

За останалите форми - Students, VidTO, TO също. За отчетите - Среден успех и

Студенти за Categories: Report Operations, a за Аction: Preview Report.
4. Next. → Посочване съответната форма или отчет, от който избираме. -> Next.
5. Moже да изберем бутона да бъде картинка или текст.
6. Finish
7. Save. Form name: Main Form → OK

Moже да проверим дали работи чрез Design View.

Свързани:

Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconУниверситет за национално и световно стопанство
Изготвили: Проверил: Диляна Емилова Гълабова Гл ас. А. Палазов фак. №111111432, гр. 1736 Таня Валентинова Пашова фак. №111111430,...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconСтруктура на мат потоци на национално ниво: Системи за трансформация на стоките
Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconКурс 2 група Фак номер Име и фамилия Резултати контролна работа Брой точки

Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconJ]. Мощността на лъчистата енергия се нарича лъчист поток той характеризира количеството енергия излъчено за единица време, измерва се в Ватове [W
Величината спектрална плътност на лъчистия поток характеризира разпределението на лъчистия поток по спектър където лъчист поток излъчен...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconБлаговест Йовчев Желев,група 43,фак.  101207083
В частност някои измервания на двете локации на централната стойност на разпространение трябва да се намерят с тези ще се запознаете...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconI. Управление на риска
Изготвил: Mихаела Добромирова Цочева, Фак номер: 7465, Специалност: Стопанско управление, Курс: Първи, Група: Пета, Преподавател:...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconСчетоводни проблеми при хеджиране на паричен поток срещу валутен риск
За да се илюстрира използването на модела „Хеджиране на паричен поток” за защита на предприятието от валутен риск се разглеждат две...
Михаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177 iconДа се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на ms word, съдържащ следния текст
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом