Курсова работа по информатика
ИмеКурсова работа по информатика
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер50.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://natanasova.files.wordpress.com/2012/05/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182d
Курсова работа по информатика

на тема „Ремонт на автомобили”


Изготвили:Надя Атанасова ф.№ 111110881

Йоана Тодорова ф.№ 111110879


1.Анализ на проблема

За да решим определена приложна задача,каквато е настоящата използваме MS Access.Програмата ни помага да се справим с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация.Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването на определен бизнес или информационен проблем.

Проблемът,който ние трябва да решим е свързан с ремонтите на автомобили.За тази цел ние трябва да създадем база от данни,съдържаща информация за извършените ремонти на автомобилите,която ще наречем „Ремонт на автомобили”.Необходимостта от създаване на такава база данни произтича от нуждата да се опрости и улесни воденето на актуални отчети.

2.Описание на проекта

За да започнем създаването на базата данни първо отваряме програмата „Microsoft Access” и избираме Blank Access Database,при което се отваря прозорец ,който ни дава възможност да започнем създаването на таблица в нашата база данни.Преди да стартираме създаването трябва да съхраним базата под име „Ремонт на автомобили” с помощта на командата File/Save object as.

Започваме създаването на базата данни,която съдържа следните таблици:

а₎Таблица Сервици (Serv) със следната структура:

∙CodeServ (Шефър на сервиз) - от тип Number

∙NameServ (Наименование на сервиз) - от тип Text

∙AddrServ (Местонахождение на сервиз) - от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeServ.

б₎Таблица Автомобили (Autos) със следната структура:

∙RegNo (Регистрационен номер на автомобил) - от тип Number

∙Marka (Марка на автомобила) - от тип Text

∙NameDr (Име и фамилия на водача) - от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето RegNo.

в₎Таблица Ценоразпис (Ceni) със следната структура:

∙CodeMan (Шифър на манипулация с автомобила) - от тип Number

∙NameMan (Описание на манипулацията) - от тип Text

∙CodeServ (Шифър на сервиз) - от тип Number

∙Price (Цена на извършване на манипулация) - от тип Number

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeMan.

г₎Таблица Exc (Извършени манипулации) със следната структура:

∙RegNo (Регистрационен номер на автомобил) - от тип Number

∙CodeMan (Шифър на извършена манипулация с автомобила) - от тип Number

∙IDate (Дата на извършване на манипулацията) - от тип Date

За разлика от другите полета тук имаме два първични ключа – RegNo и CodeMan,определянето на които става чрез маркиране на двете полета и избиране на бутона Primary Key.

Дефинирането на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилият се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето ,коя таблица да служи за източник на данни за нашето поле .Задаваме колони за избор на полетата:CodeServ от таблица Ценоразпис и RegNo и CodeMan от таблица Извършени манипулации.

За функционирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците.Таблица Ценоразпис се свързва с таблица Сервизи посредством полето CodeServ.Таблица Извършени манипулации се свързва с таблица Автомобили посредством полето RegNo и с таблица Ценоразпис посредством полето CodeMan.

След определяне на връзките въвеждаме следните данни.

3.Описание на входните форми

За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелни форми за обновяване на данните в таблиците Сервизи и Манипулации и форма с подформа,чрез която се обновяват данните в таблиците Автомобили и Извършени манипулации.

а₎Самостоятелна форма за обновяване на данните в таблица Сервизи:

∙Маркираме таблицата на която искаме да съзададем формуляр,чрез единичен клик на левия бутон на мишката.

∙След това избираме менюто Create/More forms/Split forms.

∙Формата се отваря в изглед Form view,от където можем да редактираме данните като чрез лентата Record избираме бутона New Record и въвеждаме данните на новия запис.По аналогичен начин се създава форма за обновяване на данните в таблицата Манипулации.

б₎Форма с подформа създаваме като:

∙Избираме менюто Create/Form wizard и в полето Table/Queries първо избираме таблицата,която ще представя данните от главната част на формата – Автомобили.

∙Прехвърляме необходимите от нея данни,след което избираме таблицата Извършени манипулации,която ще създава подчинената част на формата и прехвърляме необходимите данни от нея,като внимаваме да няма еднакви полета.

∙Избираме тип и Finish.Редактирането и добавянето на нови записи в този вид форми е аналогично с формите за обновление.

Създадените самостоятелни форми са с цел обновяването на таблиците Сервизи и Манипулации.Формата с подформа обновява таблиците Автомобили и Извършени манипулации.

4.Описание на създадените отчети

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация,съдържаща се в базата данни.Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни,тези които са ни необходими ние избираме дадената справка или таблица в процеса на суздаване на отчета,който включва следните стъпки:

∙Стартираме MS Access и избираме нашата задача - Ремонт на автомобили.

∙За да започне създаването на отчета избираме менюто Create/Report wizard.

∙Появилият се прозорец Report wizard има изглед,подобен на прозореца за създаване на заявка.В полето Tables/Queries избираме таблицата,върху която искаме да създадем отчет и в полето Selected Fields избираме данните,които ще съдържат отчета,след което избираме Next.

∙Следващият прозорец ни дава възможност за групиране по важност на полетата,но ние няма да го използваме и избираме Next.

∙Появява се прозорец,които ни дава възможност за възходящо и низходящо сортиране на данните,но ние няма да го правим и избираме Next.

∙В следващият прозорец за вид на отчета избираме табличен и вертикална позиция на листа,след което избираме отново Next и след това Finish.Така нашият отчет е създаден и може да използваме данните от него в изглед Report View.

Правейки тези стъпки,създаваме отчет,предоставящ списък на автомобилите,който съдържат техните регистрационни номера,марка и име на водача и отчет,предоставящ общ брой извършени манипулации и обща стойност на извършените ремонти по автомобили.

5.Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони,които могат да изпълняват различни функции свързани с отварянето,затварянето,редактирането на формуляри и отчети и други.Нашата главна форма е за отварянето на вече създадените форми и отчети.

Създаването на главната форма става по следния начин:

∙Стартираме MS Access и избираме нашата задача - Ремонт на автомобили.

∙Избираме менюто Create/Form Design и в появилото се поле създаваме бутони чрез подменю Design/Buttons.

∙В празното поле очертаваме бутона ,при което се появява диалогов прозорец.

∙В полето Categories избираме опцията Form operation или когато създаваме бутон за отчет – Report operation ,след което в полето Action избираме командата Open form или Open report и избираме Next.

∙В появилият се прозорец избираме таблицата или отчета,върху които ще се прави бутонът и избираме два пъти Next.

∙В този прозорец избираме име на нашия бутон и избираме Next и Finish.

Създадената от нас главна форма съдържа бутони .чрез които се отварят формите Сервизи и Манипулации и отчетите Списък на автомобилите и Общ брой извършени манипулации и обща стойност на извършените ремонти по автомобили.

Свързани:

Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом