Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност" Специалност „икономика на транспорта"
ИмеКонспект по „икономически анализ на стопанската дейност" Специалност „икономика на транспорта"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер27.7 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.vtu.bg/bg/documents/uchebni_planove/conspectus/1448kb.doc
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО В ТРАНСПОРТА”


КОНСПЕКТ

ПО „ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ”


Специалност „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" - ОКС "магистър"

Специалност „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" - ОКС "бакалавър"

Специалност „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА” - ОКС "магистър" 1. Същност, функции и задачи на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятието. Предмет и задачи на анализа.Класификация на икономическия анализ.

 2. Принципи и методи на анализа - същност и особености в прилагането им. Основни методи на анализа. Приложение на математически методи в икономическия анализ.

 3. Организационно и информационно осигуряване на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятието. Структурен анализ на счетоводния баланс и на отчета на приходите и разходите.

 4. Анализ на товарната превозна дейност в отделните видове транспорт – методическа последователност на анализа и показатели за оценка на качеството на транспортните услуги.

 5. Анализ на пътническите превози – основни фактори, влияещи върху изменението на количествените и качествените показатели за пътническа превозна дейност.

 6. Анализ на националния статистически отчет за развитието и приноса на транспорта в страната по видове транспорт, икономически сектори и стопански структури. Недостатъци и насоки за усъвършенстване.

 7. Оценка на развитието на транспорта у нас по критериите за Европейска интеграция на страната и челните европейски и световни постижения.

 8. Основни национални документи, стандарти и параметри, определящи развитието на транспорта в България и качеството на предлаганите транспортни услуги.

 9. Анализ на работата и използването на превозните средства в железопътния транспорт.Определяне на влиянието на отделните фактори, влияещи върху качеството на използване на подвижния състав в железопътния транспорт.

 10. Анализ на работата и използването на автомобилите. Влияние на отделните технико-икономически показатели върху производителността на подвижния състав в автомобилния транспорт.

 11. Анализ на работата и използването на подвижния състав във въздушния транспорт.

 12. Анализ на работата и използването на подвижния състав във водния транспорт.

 13. Анализ на движението, състоянието и използването на дълготрайните материални активи. Анализ инвестициите в транспорта и оценка на тяхното влияние върху развитието на транспортната система на страната.

 14. Икономическа оценка на снабдителната дейност в транспортното предприятие и анализ на използването на материалните ресурси.

 15. Анализ на показателите по труда – производителност на труда, използване на работното време, численост и движение на персонала на транспортното предприятие и работна заплата.

 16. Анализ на експлоатационните разходи и разходите за транспортна инфраструктура в отделните видове транспорт.Оценка на влиянието на факторите за изменение на експлоатационните разходи.

 17. Анализ на себестойността на товарните и пътническите превози по отделни елементи. Оценка на влиянието на технико-икономическите показатели за използването на подвижния състав върху себестойността на превозите.

 18. Анализ на приходите от транспортна дейност по видове транспорт.

 19. Анализ на основните финансови резултати от транспортна дейност. Анализ на печалбата и рентабилността на транспортното предприятие. Определяне влиянието на отделните фактори върху финансовия резултат.

 20. Анализ на финансовото състояние на транспортното предприятие – показатели за ликвидност, платежоспособност, обращаемост на КМА и ефективност.

 21. Анализ на паричните потоци – необходимост и същност. Методика на анализа на паричните потоци.

 22. Оперативен анализ на производствено-стопанската дейност в транспорта.


Конспектът е утвърден на заседание на Катедрен съвет при катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” с протокол №13/24.11.2011г.


Стр. от

Свързани:

Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Икономически анализ на стопанската дейност" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина :”Икономически анализ на стопанската дейност”
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconРецензи я
Кръстьо Петров Чуков, участник в конкурс за научно звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност, контрол...
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconБиография име: Славена Господинова Стоянова
Редовен докторант по научна специалност шифър 05. 02. 07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност ” към катедра...
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" icon05. 02. 07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Георги Илиев Илиев за получаване на научното звание "Професор" по научна специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ...
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността)
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
За конкурсен изпит за докторантура по научна специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с шифър...
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconБиография име
Докторантура: по научна специалност 05. 02. 07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconАвтореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор" по научна специалност 05. 02. 07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Усъвършенстване счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи в предприятията със стопанска дейност
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconВъпросник
Финансов контрол", научна специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Конспект по „икономически анализ на стопанската дейност\" Специалност „икономика на транспорта\" iconВъпросник
Финансов контрол", научна специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом