Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
ИмеКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер69.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dillyana.files.wordpress.com/2012/05/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182d0b
Университет по национално и световно стопанство


КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКА № 6

Създаванe на база данни с MS Access


c:\users\home\downloads\emblema_unss.png


Изготвили:

Диляна Тонева Георгиева

Фак. № 111110913

Диляна Асенова Цветкова

Фак. № 111110915

Поток 177, Група 1714

1. Анализ на проблема


Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме MS Access. Microsoft Access (релационна база данни) разполага с широка гама от функции, вкючително свързаните с него връзки към външни електронни таблици и бази данни.

Чрез създаване на добре констроирана база от данни, на общ набор от логически свързани данни и описание на данни можем да поддържаме структурирана информация.

Проблемът, който ние трябва да решим е свързан с образуването на база съдържаща информация за положени изпити от студенти.

Базата данни помага за съхранение на информацията на данните,бързото и лесно пресмятане на средния успех на студентите по различните дисциплини.Базата разполага с данни за всеки отделен студент,неговия факултетен номер и номер на група.

Редовното попълване на базата данни е необходимо за да се следи информацията по успеха на студентите в съответните дисциплини. Базата данни може да представи:

 • Информация за всеки студент,неговия факултетен номер и група • Среден успех на всеки студент по дисциплини2.Описание на базата данни

За да започнем създаването на базата данни отваряме Microsoft Access и избираме Blank Database, при което се отваря прозорец даващ ни възможността да стартираме създаването на поставената ни задача. Преди да продължим съхраняваме базата под наименованието “Izpiti”. С помоща на командата File/Save object as.

Базата данни съдържа следните четири таблици:

 • Prep (Преподаватели) със следната структура:

  Име на поле

  Тип

  Описание

  ПК

  CodePrep

  Number

  Шифър на преподавател

  X

  NamePrep

  Text

  Име и фамилия
 • Disc (Учебни дисциплини) със следната структура:

  Име на поле

  Тип

  Описание

  ПК

  CodeDisc

  Number

  Шифър на дисциплина

  X

  NameDisc

  Text

  Наименование на дисциплина
  CodePrep

  Number

  Шифър на преподавател-титуляр
 • Students(Студенти) със следната структура:

  Име на поле

  Тип

  Описание

  ПК

  FactNo

  Number

  Факултетен номер

  X

  NameFam

  Text

  Име и фамилия
  Group

  Text

  Номер на група
 • Izpiti (Положени изпити) със следната структура:

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeDisc

Number

Шифър на дисциплина

X

FakNo

Number

Факултетен номер

X

IDate

Date

Дата на провеждане на изпита
Ocenka

Number

Получена оценка
В една таблица може да има един или повече на брой първични ключове. Той задължително се попълва и значенията му в различните редове са уникални. Представлява набор от атрибути, които еднозначно описват всеки ред.

Връзките между таблиците се осъществяват чрез външни ключове. Един или няколко атрибута на една таблица, на чиито стойности задължително съответства първичен ключ от друга таблица. В нашата база данни съществуват следните връзки между таблиците в базата:

 • Между таблици Izpiti и Disc по поле CodeDisc

 • Между таблици Izpiti и Students по поле FakNo

 • Между таблици Disc и Prep по поле CodePrep

Създадените от нас връзки виждаме от Database Tools/Relationships. Създаването на връзки между тях се осъществява при отваряне на една от таблиците чрез Home/Design View/Data type/LookupWizard.


3. Описание на входните форми

Входните форми са средство, с което се попълват и променят данни от таблиците като алтернатива на Access. За целите на задачата имаме да създадем два вида форми: самостоятелни форми за обновяване на данните в таблиците Prep(Преподаватели) и Disc (Дисциплини) и форма с подформа, чрез която се обновяват данните в таблиците Students (Студенти) и Izpiti (Положени изпити).

  1. Самостоятелна форма за обновяване на данните в таблиците Prep и Disc осъществяваме като:

 • маркираме таблицата, на която искаме да създадем форма

 • избираме менюто Create/More Forms/Split Forms

 • формата се отваря с изглед Form View от където избираме от лентата Record бутона New Record

  1. Форма с подформа създаваме като:

 • избираме менюто Create/Form Wizard и в полето Table/Queries

 • избираме таблицата, която ще представя данните от главната част на формата Students

 • прехвърляме необходимите от нея данни, след което избираме таблицата Izpiti, която ще съставя подчинената част на формата и прехвърляме необходимите данни и от нея, като внимаваме да няма еднакви полета.

Създадените от нас форми са с цел обновяването на данни от таблиците Prep и Disc. А формата с подформа обновява таблиците Students и Izpiti. Те се използват за да не се допуска работа с остарели или невалидни данни. Важно е периодичното обновяване на попълнената информация. Входящите данни и тяхното въвеждане в системата са част от проектната документация. Колкото е по – добро описанието на данните, толкова по – малко ще са възникващите проблеми и въпроси.


4.Описание на фирмените отчети

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информацията, съдържаща се в базата данни. Избираме ги от таблицата в процеса на създаване на отчета, който включва следните стъпки:

 • Стартитаме MS Access и избираме нашата задача – Izpiti

 • За да започнем създаването на отчета трябва да сме отворили желаната от нас таблица, след което да изберем от менюто Create, Report Wizard

 • В полето Tables/Queries избираме таблицата, върху която искаме да създадем отчета си. От полето Available Fields избираме необходимите ни данни, които да се включат в полето Selected Fields (Именно те ще се съдържат в отчета), след което избираме Next

 • Следващият прозорец ни дава възможността да групираме полетата по важност, а в следващото ги сортираме във възходящ (Ascending) или низходящ (Descending) ред. След това избираме бутона Next

 • Отвореният прозорец ни дава възможност да изберем оформлението на отчета си.Дали да е колонно (Columnar), таблично (Tabular) или обосновано (Justified) от менюто Layout. От менюто Orientation избираме дали отчета да има вертикално (Portrait) или хоризонтално (Landscape) оформление.

 • Отваря се прозорец,от който можем да изберем определен стил за заглавието на отчета и го оставяме Office

 • Отваря се последният прозорец, в който можем да променим името на отчета. Появява се текст, който ни пита дали искаме да редактираме дизайна на отчета(Modify the report’s design), но го оставяме непроменен (Preview the report) и избираме Finish.

Нашият отчет вече е създаден и може да използваме данните от него в изглед Report View. Следвайки горепосочените стъпки ние създаваме отчет, предоставящ списък на студентите,който съдържа техните факултетен номер,име и номер на група и отчет предоставящ среден успех по дисциплини.

Чрез създадените отчети преподавателите и студентите получават по – лесен достъп до информацията, която им е необходима за справки за решаването на различни проблеми и въпроси.


5.Oписание на главната форма


Главната форма съдържа набор от бутони, чрез които се отварят останалите форми. Нашата главна форма е с име Naim Form и съдържа бутони за отваряне на вече създадени заявки и форми. Създаването на главна форма става по следният начин:

 • Стартираме MS Access и избираме нашата задача - Izpiti

 • Избираме менюто Create/Form Design и в появилото се поле създаваме бутоните чрез подменю Design/Buttons. В празното поле очертаваме бутона, при което се появява диалоговият прозорец Command Button Wizard. Съществуват два вида бутони – текстови и графични: • При текстовият бутон, когато се отвори диалоговият прозорец от менюто Categories избираме Form Operations, а от менюто Actions – Open Form. Натискаме Next и преминаваме към следващият диалогов прозорец. От там кликваме на радио бутона Text. На следващия прозорец можем да изберем име на бутона и кликваме върху Finish, с което сме създали текстовия бутон. В нашата задача ние създадохме три текстови бутона: Преподаватели,Дисциплини и Студенти • За създаването на графичен бутон при отварянето на диалоговия прозорец от менюто Categories избираме Report Operation и Review Report от менюто Actions. На следващата стъпка избираме графичният бутон Picture и продължаваме към последният диалогов прозорец предлагащ ни промяна на името на бутона, след което кликваме върху Finish.
 • За активиране на формата от бутона View избираме Form View

Свързани:

Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconМихаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177
База данни е колекция от информация, която е подходящо структурирана, с цел да се осигури достъп, управление и контрол върху нея
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconУниверситет за национално и световно стопанство
Изготвили: Проверил: Диляна Емилова Гълабова Гл ас. А. Палазов фак. №111111432, гр. 1736 Таня Валентинова Пашова фак. №111111430,...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconУнсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconОтчет върху курсова работа на ms access ( задание 6 ) Изготвили: Проверил
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддъпжаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714 iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом