Университет за национално и световно стопанство




ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер46.17 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://dilianagalabova.files.wordpress.com/2012/04/d0b8d0bdd184d0bed180d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b0-
literatura-temi-unss

Университет за национално и световно стопанство


К У Р С О В А Р А Б О Т А

по

Информатика


На тема: Създаване на база данни „Почивно дело“


Изготвили: Проверил: Диляна Емилова Гълабова Гл. ас. А. Палазов фак. № 111111432, гр.1736 Таня Валентинова Пашова фак. № 111111430, гр.1736


София, 2012



 1. Анализ на проблема:

За да решим настоящата приложна задача използваме програмата MS Access“. Тя ни предоставя възможност за преработка на наличната информация и улеснява работата с нея. Правилното проектиране е от голямо значение за постигане на поставените цели при работа с бази данни.В повечето случаи резултатът е една база данни, която отговаря на нуждите и се поддава лесно на изменения.

Проблемът, който ние трябва да решим е свързан с организирането на хотелиерската дейност. За тази цел е необходимо създаването на база от данни съдържаща информация за хотелите, стаите, посетителите и престоят в хотела, която ще наречем „Почивно дело“.


2.Описание на базата от данни:

За да започнем създаването на базата данни отваряме програмата „MS Access” и избираме Blank Access Datebase , и така започваме създаването на базата данни. Съхраняваме базата данни под името „ Почивно дело“ с помощта на командата File- Save object as. Базата от данни съдържа следните таблици:

 • Таблица Hotels (Хотели) със следните полета:

 • CodeH (шифър на хотел) от тип Number

 • NameH (наименование на хотела) от типText

 • AddrH (местонахождение на хотела) от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeH.

 • Таблица Rooms (Стаи) със следните полета:

 • RoomNo(Номер на стая) от тип Number

 • CodeH (Шифър на хотел) от тип Number

 • Price (Цена за един ден ) от тип Number

За първичен ключ на таблицата определяме полето RoomNo.

 • Таблица Vis (Посетители) със следните полета:

 • EGN (ЕГН на посетителя) от тип Text

 • NameFam (Име и фамилия) от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето EGN.

 • Таблица Recr (Престой в хотели) със следните полета:

 • RoomNo (Номер на стая) от тип Number

 • EGN (ЕГН на посетителя) от тип Text

 • D_Qty (Брой дни прекарани в хотела) от тип Number

За разлика от другите таблици тук имаме два първични ключа RoomNo и EGN, определянето на които става чрез маркиране на двете полета с помощта на клавиша Ctr и избиране на бутона Primary Key.

Дефинирането на колони за избор в базата данни става в изгледа Design view на желаната таблица в полето Date Type, избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец избираме коя таблица да служи за източник на данни за избраното поле. Задаваме колони за избор на полетата: CodeH, RoomNo, EGN.

За функционирането на базата данни, като система, е необходимо да се направят връзки между таблиците. Таблицата Hotels се свързва с таблицата Rooms, чрез полето CodeH . Таблицата Rooms се свързва с таблицата Recr чрез RoomNo . Таблицата Vis се свързва с таблицата Recr чрез EGN.

3.Описание на входните данни:


За нашата задача имаме да създадем два вида форми:

 • Самостоятелна форма за обновяване на данните от таблицата Хотели и Стаи.

 • Избираме менюто Create/More Forms/ Split Form.

 • Формата се отваря в изглед Form view, от където могат да се редактират данните, като чрез лентата Record избираме бутона New Record и въвеждаме данните на новия запис.

Аналогично е създаването и на втората таблица.

 • Форма с подформа създаваме като :

 • Избираме менюто Create/ Form Wizard и в полето Table/ Queries избираме таблицата, която ще представя данните.

 • Прехвърляме необходимите ни от нея данни, след това избираме втората таблица и отново избираме необходимите ни данни.

 • Избираме типа на формата

 • Накрая избираме бутона Finish.

4.Описание на създадените отчети.

Отчетите представляват начин за визуализиране на информация. Данните за съставянето на отчета се намират в БД, тези които ни са необходими избираме от дадената справка или таблица в процеса на създаване на отчета. Избираме:

 • За започване на отчета избираме Create/ Report Wizard

 • В полето Tables/Queries от появилия се прозорец избираме таблицата или заявката, върху която искаме да създадем нашия отчет.

 • В полето Selected Fields избираме данните, които ще съдържа отчетът. след което избираме Next.

 • Следващият прозорец ни дава възможност за групиране на полетата по важност.

 • Появява се прозорец, които ни дава възможност за възходящо и низходящо сортиране на данните.

 • В следващия прозорец за вид на отчета избираме таблична или вертикална ориентация на листа и отново избираме Next / Finish.

По този начин вече отчетът е създаден и можем да използваме данните в него. Аналогично създаваме отчет предоставящ информация за стойността на престоя на потребителите по хотели.

5. Описание на главната форма:

Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции свързани с отварянето, затварянето , редактирането на формуляри, отчети , таблици и т. н. Нашата главна форма е с име „Командни бутони“ и съдържа бутони за отваряне на вече създадените форми и отчети.

Създаване на главна форма:

 • Стартираме Microsoft Access избираме възложената ни задача „ Почивно дело“

 • Избираме менюто Create/ Form Design/Design/ Button , с помощта на мишката очертаваме бутона.

 • Появява се диалогов прозорец в полето Categories избираме опцията Form Operation ( когато създаваме форми) или опцията Report operation (когато създаваме отчети).

 • В полето Аction избираме командата Open Form или Open Report и накрая избираме next.

 • В появилия се прозорец избираме формата или отчета, върху които ще правим бутона и избираме два пъти Next.

 • В този прозорец избираме име или картинка за изглед на нашия бутон.

 • Избираме Next и накрая Finish.

Създадената главна форма съдържа командни бутони, чрез които се отварят:

- отчетите „Списък на стаите” и „Стойност на престоя“

- формите „Hotels”, „Rooms”, „ Vis” и „Recr’’.

Така създадохме необходимите ни бутони.

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом