Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер139.44 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.obspazardjik.com/r_246.doc


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П А З А Р Д Ж И К


РЕШЕНИЕ № 246

от 21 декември 2006 г., взето с Протокол № 13


ОТНОСНО: Продажба чрез конкурс на имот, частна общинска собственост.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 83 от “Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Пазарджик и конкретните правомощия на кмета” и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


І.1. Разрешава продажба чрез конкурс на поземлен имот 062001, местност “Мараша” по картата за възстановена собственост на гр. Пазарджик, състоящ се от 90,241 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1136/02.06.2005 год. при съседи на имота: североизток -поземлен имот 026008 – предпазна дига на р. Марица, северозапад- поземлен имот 026002- полски път на Община Пазарджик, югоизток -поземлен имот 026003 – полски път на Община Пазарджик и югозапад -поземлен имот 026012 –жилищна територия на гр. Пазарджик, за изграждане на производствено-техническа база за бетонови и стоманобетонови изделия, бетонов и асфалтобетонов център и складово стопанство.

ІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на купувач както следва:


1. Инвестиции:

- размер на инвестициите – 3 700 000 €

- срок за промяна предназначението на земята – 12 месеца след сключване договора за продажба на имота

- срок за проектиране и одобряване на проектите – 6 месеца след промяната предназначението на земята

  • срок за реализация на инвестициите – 30 месеца след одобряване на проектите

  • наличие на акредитирана лаборатория за качество

2. Работни места:

- разкриване на минимум 60 работи места.

3 .Начална пазарна цена

- начална цена на поземлен имот № 062001 в местност “Мараша”по картата за възстановена собственост на гр. Пазарджик – 135 362 лева (съобразена с тежестите и ограниченията- през имота минават въздушни електропроводи – в северния му край ивица с ширина 90 м. , а на западната му граница - ивица с ширина 22 м. В ивиците и сервитутите не могат да се строят сгради и съоръжения и да се садят дървета).

4. Подобряване на екологическата обстановка ( описание)

5. Банкова референция, потвърждаваща че инвеститорът е в състояние да изпълни поетите ангажименти по т. 1 и т. 3.

6. Участниците да имат минимум 5 /пет/ години опит с предмета на дейност, визиран в конкурса.

ІІІ. Упълномощава кмета на Общината да извърши процедурата по конкурса.

брой на общинските съветници

При- съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”


41

37

35

1

1ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Тодор Попов/


ПРОЕКТ


ДОГОВОР

за покупко-продажба на недвижим имот

по чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската

собственост


Днес, ….….. 2006 год. между Община – Пазарджик, Булстат 000351736 НДР 1131061788 представлявана от Кмета Иван Евстатиев – ЕГН 5803033428, и гл.счетоводител Румяна Близнакова ЕГН 5607093433, наричана по-долу за краткост ПРОДАВАЧ от една страна и от друга страна ………….. , вписано с решение №…………. год. на Пазарджишки окръжен съд по ф.д. № 3605/1992 год. с БУЛСТАТ …………, НДР № ………., представлявано от …………….. ЕГН …………… наричано по-долу КУПУВАЧ, на основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №…. на Общински съвет гр. Пазарджик от ………...2006 г., взето с протокол № ….. и заповед № …..на Кмета на Община Пазарджик за обявяване на спечелилия конкурса се сключи настоящия договор за продажба както следва:

1. Продавачът Община – Пазарджик, продава на купувача………………, вписано с решение № ……/…………… год. на Пазарджишки окръжен съд по ф.д. № ………/………..год. с БУЛСТАТ………….., НДР №……………., представлявано от ……………………………….. ЕГН………….. поземлен имот 062001, местност “Мараша” по картата за възстановена собственост на гр. Пазарджик, състоящ се от 90,241 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1136/02.06.2005 год. при съседи на имота: североизток -поземлен имот 026008 – предпазна дига на р. Марица, северозапад- поземлен имот 026002- полски път на Община Пазарджик, югоизток -поземлен имот 026003 – полски път на Община Пазарджик и югозапад -поземлен имот 026012 –жилищна територия на гр. Пазарджик, за изграждане на производствено-техническа база за бетонови и стоманобетонови изделия, бетонов и асфалтобетонов център и складово стопанство.

2. Купувачът купува описания в т. 1 имот за сумата от ………………….лева – цена, определена на проведения и спечелен от купувача конкурс на …………. г., която е внесъл с кв. № ……/ г. по IBAN сметка BG94SOMB91308415758144, код за вид плащане 445600, BIC код на “Общинска банка”АД Пазарджик SOMBBGSF.

3. По IBAN сметка BG94SOMB91308415758144, код за вид плащане 442500, BIC код на “Общинска банка”АД Пазарджик SOMBBGSF444000 купувачът да внесе 2 % данък в размер на………. лева, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ.

4. Съгласно чл. 50, т. 15 от “Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик” се начислява такса от 25 лева, които да се внесат по IBAN сметка BG94SOMB91308415758144, код за вид плащане 448001, BIC код на “Общинска банка”АД Пазарджик SOMBBGSF.

5. Съгласно чл. 42, ал. 4 от “Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в Община Пазарджик и конкретните правомощия на кмета” се заплащат режийни разноски в размер на 3 % от продажната цена на имота, който се закупува – …… лева с начислено ДДС -…… лева или общо …….. лева по IBAN сметка BG94SOMB91308415758144, код за вид плащане 444000, BIC код на “Общинска банка”АД Пазарджик SOMBBGSF.

6. Имотът се продава в състоянието по време на провеждането на конкурса.

7. Продавачът е длъжен да предаде на купувача имота в срок до 14 дни от подписването на договора с предавателно-приемателен протокол.

8. Ако в срока по договора продавачът не предаде имота на купувача, продавача дължи неустойка в размер на 0.5% дневно върху продажната цена.

9. В случай, че не предаването на имота продължи повече от 30 (тридесет) дни след 14-дневния срок, купувачът може да развали едностранно договора, ако не предаването е по вина на продавача. В този случай продавача е длъжен да върне цената на имота със законната лихва и да заплати допълнително обезщетение в размер на депозита на конкурса.

10. В случай, че не предаването на имота е по вина на купувача и продължи повече от 30 (тридесет) дни, след 14-дневния срок продавача може да развали едностранно договора. В този случай купувачът дължи на продавача неустойка в размер на депозита на конкурса.

11. Купувачът се задължава да направи инвестиция в размер на не по-малко от 3 700 000 €, като срока за смяна предназначението на земята е 12 (дванадесет) месеца след сключване договора за продажба. След смяната предназначението на земята срока за проектиране и одобряване на проектите е шест месеца, а срока за реализация на инвестициите – 30 месеца след одобряване на проектите.

12. Купувачът се задължава до края на месец декември 2010 година да изгради производствено-техническа база за бетонови и стоманобетонови изделия, бетонов и асфалтобетонов център, и складово стопанство, като открие най-малко 60 работни места.

13. В случай, че купувачът не започне изграждането на обекта в срока по т. 11, продавачът има право едностранно да развали договора, да получи обратно собствеността върху продадения имот и да задържи пълния размер на изплатената от купувача цена. В случай, че в договорения срок купувачът не е реализирал пълния размер на договорената инвестиция или не е изпълнил някое от другите условия, описани в т. 11 на договора, купувача дължи неустойка в размер на 135 362 лева , като освен това изплатената от купувача предложена цена остава за продавача.

14. Купувачът се задължава до влизане на обекта в експлоатация да не отчуждава имота на трети лица и да не променя предмета на дейност на обекта.

15. Възникналите спорове по изпълнението на договора се решават чрез преговори и ако не се постигне съгласие, се отнасят до съда..

16. На основание чл. 112 от Закона за собствеността и във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинска собственост, настоящия договор се вписва от купувача при Агенция по вписванията - Съдия по вписванията при Районен съд Пазарджик за своя сметка.

17. Настоящият договор има силата на нотариален акт съгласно чл. 18 от Закона за собствеността.

18. Този договор се състави в 4 еднообразни екземпляра – един за продавача, един за купувача и два за Агенция по вписванията - Съдия по вписванията при Районен съд – Пазарджик.


ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

................................... …………………………..


/Иван Евстатиев/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

………………………..

/Румяна Близнакова/


Продажба чрез конкурс на имот, частна общинска собственост.


С П И С Ъ К

на Общински съвет – Пазарджик, мандат 2003 – 2007 г.Име, презиме, фамилия

За

Против

Въздържал сеАлександър Борисов ДимитровАрлин Григоров Антонов

-

-

-Асен Иванов ГьошевБлаго Атанасов ТанковБлагой Петров ГицевБожидар Николов ПоповВалентин Николаев НенковБорислав Василев ДаскаловВладимир Стоянов Георгиев

-

-

-Владимир Тодоров ХристовГеорги Димитров ТерзовГеорги Костадинов Гайдаров

-

-

-Джинка Костадинова АноваДимитър Василев ХристовДимитър Илиев ГининДимитър Любомиров ПетковДимитър Спасов ДимитровИво Стайков РусевИлия Ангелов ДжамбазовЙордан Живков БиковЙордан Стефанов ДимитровЙорданка Костадинова КостадиноваКалина Георгиева ЯневаКрасимира Василева РадеваКостадин Кирилов ДемирджиевКръстьо Любенов ТанковМагдалена Сотирова ПоповаМилко Колев ПетровНикола Петров ПенчевНиколай Иванов БожиловПетко Благов МурджевПетър Андреев АнгеловРумен Николаев КожухаровСашо Велков ВелевСлавка Стойчева СтойчеваСофия Теохарова Михова

-

-

-Таня Костадинова БлаговаТодор Димитров ПоповТони Димитров БаждаровХристо Ангелов АсеновЦветанка Стефанова Иванова
Общо: 37

35

1

1


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Тодор Попов/


Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом