Диференцирано заплащане
ИмеДиференцирано заплащане
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер386.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.srsnpb.com/doc_drugi/np_dz.doc
  1   2   3
Приложение № 1 към т. 1


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ


В Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) са заложени двете основни цели на националната образователна политика – равен достъп до образование и качествено образование.

Реализирането на тeзи цели извежда на преден план ключовата роля на педагогическите кадри.

Изменението на системата на заплащане труда на педагогическите кадри е едно от най-сериозните предизвикателства пред реформите в средното образование. Необходимостта от въвеждането на нова система за диференцирано заплащане е сред ключовите приоритети във визията за развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на образование.

Новата система за диференцирано заплащане е основана на три стълба:

Първи стълб. Въвеждане на система за кариерно развитие на педагогическите кадри в хоризонтален и вертикален план и диференцирана основна заплата за съответното длъжностно ниво в зависимост от знанията, уменията и компетентностите, определени от професионалния стандарт според сложността и отговорността на длъжността.

Втори стълб. Въвеждане на система за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри на база показатели, определени на национално ниво, и критерии към всеки от тях, приети с решение на педагогическия съвет, в зависимост от вида и спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено.

Трети стълб. Въвеждане на система за външна оценка на дейността на училището (рейтингова система), която би следвало да отчита оценка на знанията, уменията и компетентностите на учениците и други фактори като материална база, оборудване, квалификация на учителите, планиране, организация и управление на образователно-възпитателния процес и определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от съответното място на училището в рейтинг-скалата.

Националната програма за диференцирано заплащане постави началото на поетапно въвеждане на допълнително трудово възнаграждение на педагогическите специалисти за постигнати резултати от труда, успоредно с процеса на създаване на условия за нова система за кариерно развитие и диференциране на основното възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност. Допълнително Министерският съвет ще приеме следващ модул за въвеждане на система за външна оценка на дейността на училището.


І. Стълб „Кариерно развитие на учителите и възпитателите”


Модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите”


1. Основна цел

1.1. Създаване на възможност за развитие на учителите и възпитателите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

1.2. Обвързване на кариерното развитие с нарастване на престижа и възнаграждението на учителите и възпитателите и с повече отговорности към образователната институция и педагогическата колегия, към децата и учениците и техните родители, настойници или попечители.

1.3. Осигуряване на възможности на учителите и възпитателите, постъпили за първи път на работа в детска градина, училище, обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП (младши учители и младши възпитатели), да бъдат подпомагани от старши учител, съответно от старши възпитател.

2. Очаквани резултати

2.1. Повишаване на качеството и ефективността на квалификационно-методическата дейност на училищно, общинско и областно ниво.

2.2. Мотивиране на младшите учители и младшите възпитатели за професионална реализация в детската градина, училището и обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП.

2.3. Повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес в системата на народната просвета.

3. Възможности

3.1. Развитие в хоризонтален план – заемане на предвидените в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015) пет учителски длъжности - „младши учител”, „учител”, „старши учител”, „главен учител”, „учител-методик”, съответно възпитателски длъжности – „младши възпитател”, „възпитател”, „старши възпитател”, „главен възпитател”, „възпитател-методик”.

3.2. Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в образователната система и държавната и общинска администрация – от помощник-директор до експерт, началник на сектор, началник на отдел, директор на дирекция и др.

3.3. Развитие в рамките на една длъжност – усвояване и актуализиране на знания и умения в конкретна предметна област, придобиване и развитие на ключови компетентности в съответствие с Националната квалификационна рамка (НКР) и Рамката на квалификациите в Общоевропейското пространство за висше образование.

Обект на този модул е създаване на условия за въвеждане на системата за кариерно развитие на учителите и възпитателите в хоризонтален план – младши учител, учител, старши учител и главен учител (съгласно чл. 124, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНП), съответно и за възпитателите – „младши възпитател”, „възпитател”, „старши възпитател”, „главен възпитател”, а след актуализиране през м. януари 2010 г. и за учител-методик и възпитател-методик”.

4. Бенефициенти

Бенефициенти на средствата по модула са общинските и държавните детски градини, училища и обслужващи звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП.

5. Общ бюджет на модула 12 782 645 лева, включително и средствата за осигуровки.

6. Обхват на модула

Модулът обхваща учителите в детските градини и учителите и възпитателите в училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП в системата на народната просвета.

6.1. Броят на лицата, които отговарят на изискванията за заемане на длъжностите „старши учител” и „главен учител” старши възпитател” и „главен възпитател” в детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП, е 65 576 (съгласно данни по АДМИН М от 02.2009 г.).

6.1.1. Броят на лицата, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „старши учител” и „старши възпитател”, е 59 488.

6.1.2. Броят на длъжностите „главен учител” и „главен възпитател”, които могат да бъдат разкрити, е 6088 и се определя, както следва:

Детски градини

 • В детски градини с брой групи от 1 до 3 включително – не се разкрива длъжност „главен учител”. Функциите може да се изпълняват от старши учител.

 • В детски градини с брой групи от 4 до 9 включително – един главен учител.

 • В детски градини с брой групи 10 и над 10 – двама главни учители.

Училища

 • В училища с брой на педагогическите специалисти по-малък или равен на 5 не се разкрива длъжност „главен учител” и „главен възпитател”. Функциите може да се изпълняват от старши учител, съответно от старши възпитател.

 • В училища с брой на педагогическите специалисти от 6 до 20 – един главен учител. Не се разкрива длъжност „главен възпитател”.

 • В училища с брой на педагогическите специалисти над 20 – общият брой на главните учители и главните възпитатели е не повече от 7 % от общия брой на педагогическите специалисти в училището.

Обслужващи звена

 • В обслужващи звена с брой на педагогическите специалисти до 5 – не се разкрива длъжност „главен учител” и „главен възпитател”. Функциите може да се изпълняват от старши учител, от старши възпитател.

 • В обслужващи звена с брой на педагогическите специалисти от 6 до 20 включително – един главен учител или един главен възпитател.

 • В обслужващи звена с брой на педагогическите специалисти над 20 – общият брой на главните учители и главните възпитатели е не повече от 7 % от общия брой на педагогическите специалисти в обслужващото звено.

7. Описание

7.1. Кариерно развитие – същност

Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на определени длъжности и води до:

 • Поемане на специфични задължения и отговорности. Специфичните задължения и отговорности се възлагат при условията и по реда на КТ.

 • Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

 • Получаване на допълнително трудово възнаграждение за изпълнение на съответната длъжност.

7. 2. Длъжности

7.2.1. Младши учител, младши възпитател

Минимални изисквания за заемане на длъжностите „младши учител” и „младши възпитател”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите и възпитателите в специалните училища за деца със специални образователни потребности (СОП) – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – не се изисква.

7.2.2. Учител, възпитател

Минимални изисквания за заемане на длъжностите „учител” и „възпитател”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите и възпитателите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

7.2.3. Старши учител, старши възпитател

Минимални изисквания за заемане на длъжностите „старши учител” и „старши възпитател”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите и възпитателите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – 10 години учителски стаж.

7.2.4. Главен учител, главен възпитател

Минимални изисквания за заемане на длъжностите „главен учител” и „главен възпитател”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите и възпитателите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – 10 години учителски стаж.

7.2.5. Учител-методик, възпитател-методик

Минимални изисквания за заемане на длъжностите „учител-методик” и „възпитател-методик”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите.

За учителите и възпитателите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – 10 години учителски стаж.

Трудов договор за длъжността „главен учител” и „старши учител” , сключен с директор на детска градина, училище или обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП.

8. Начин на заемане на длъжностите „главен учител” и „учител-методик”

8.1. Длъжностите „главен учител” и „главен възпитател” се заемат с конкурс, организиран и проведен на училищно ниво.

8.2. Длъжностите „учител-методик” и „възпитател-методик” се заемат чрез конкурс, организиран и проведен от РИО, при условията и по реда на КТ.

Конкурсът се провежда на два етапа:

 • тест, изготвен от Министерството на образованието, младежта и науката;

 • събеседване с успешно издържалите теста кандидати.

9. Финансиране

9.1. Средствата по модул „Кариерно развитие” се предоставят за заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за длъжностите, както следва:

- за старши учител и старши възпитател – 50 лв. месечно, в това число и осигурителни плащания;

- за главен учител и главен възпитател – 100 лв. месечно, в това число и осигурителни плащания.

Средствата за старши и главен учител и старши и главен възпитател се предоставят по бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

9.2. На учителите, назначени на длъжности „старши учител” и „главен учител” и „старши възпитател” и „главен възпитател”, могат да се изплащат и по-високи от определените по т. 9.1 размери на допълнително трудово възнаграждение за сметка на бюджета на училището, ако това е предвидено във вътрешните правила за работна заплата, но не повече от удвоения им размер.

9.3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката предоставя по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детски градини, училища и обслужващи звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП, утвърдените с настоящата програма средства за кариерно развитие на учителите и възпитателите.

9.3.1. Средствата по модула се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на базата на данните за общия брой на учителите и възпитателите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността „старши учител”, и общия брой на главните учители и главните възпитатели, съгласно информационната система АДМИН М към 01.10.2009 г.

9.3.2. Получените средства се разпределят от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) между училищата, детските градини и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП, в зависимост от общия брой на учителите и възпитателите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността „старши учител” към 01.10.2009 г., и броя на главните учители, определен съгласно т. 6.1.2.

Получените средства за допълнителното трудово възнаграждение се изплащат ежемесечно до края на 2009 г. заедно с месечната работна заплата.

10. Технология

10.1. Директорът на детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП отговаря за организацията по определяне на броя на длъжностите „старши учител” и „главен учител”, съответно „старши възпитател” и „главен възпитател”, на процедурата за заемане на учителските длъжности и за определяне на допълнително трудово възнаграждение.

В тридневен срок от приемане на модула от Министерския съвет директорът:

 • Назначава комисия, която да изготви:

- списък на лицата, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността „старши учител”, съответно „старши възпитател” в рамките на общата численост на педагогическия персонал;

- предложение за разпределение на всички учители по методически обединения (МО);

- предложение за броя на длъжностите „главен учител”, съответно „главен възпитател”, определен съгласно изискванията на модула по т. 6.1.2;

- предложение за разпределение на функциите между отделните длъжности „главен учител”, съответно „главен възпитател” в зависимост от вида на училището, етапите от степента на образование, броя на лицата, заемащи учителски, съответно възпитателски длъжности в училището. Предложението за разпределение на функциите между отделните длъжности „главен учител”, съответно „главен възпитател” в детските градини и обслужващите звена е в зависимост от броя на лицата, заемащи учителски, съответно възпитателски длъжности;

 • Съгласува предложенията със социалните партньори;

 • Свиква педагогически съвет за:

- запознаване на педагогическия колектив с целите и технологията на модул „Кариерно развитие”;

- за обсъждане предложенията на комисията.

10.1.2. В срок до 5 дни от провеждане на педагогическия съвет директорът на детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП:

 • Актуализира вътрешните правила за работната заплата съобразно въвеждането на модул „Кариерно развитие”.

 • Запознава педагогическия колектив със срока за подаване на заявление за участие в процедурата за заемане на длъжностите „старши учител”, съответно „старши възпитател” и необходимите документи за заемане на длъжността.

 • Представя справка по образец – Приложение № 1, на финансиращия орган с копие до началника на РИО.

10.1.3. Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено преназначава лицата на съответната учителска или възпитателска длъжност и определя размера на съответното допълнително възнаграждение, съгласно т. 9.1 и 9.2 при условията и по реда на Кодекса на труда.

10.2. Финансиращият орган представя обобщена справка – Приложение № 2 в МОМН в 15-дневен срок от приемане на решението на Министерския съвет за приемане на модула.

10.3. В 15-дневен срок от подаване на справката по т. 10.2. МОМН извършва съответните корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.


Приложение № 1

СПРАВКА


за броя на педагогическия персонал, в т.ч. старши и главни учители и старши и главни възпитатели в…………………………………………………………………..

(ДГ, училище, обслужващо звено)

№ по ред


Детска градина, училище, обслужващо звено

по чл. 33а,

ал. 1, т. 2 от ЗНП


№ и дата на протокола от педагогичес-кия съвет

Общ брой на педагогическия персонал

(без условни щатни бройки) към

01.10.2009 г.

От тях

Старши учители

брой

Главни учители

брой

Старши възпитатели

брой

Главни възпитатели

брой

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


2.


ОбщоПодпис и печат

(на директора на ДГ, училището и обслужващото звено)

Забележка: В колона № 4 не се включват педагогическите специалисти с ръководни функции.


Приложение № 2

СПРАВКА


за броя на педагогическия персонал, в т.ч. старши и главни учители, и старши и главни възпитатели, финансирани от…………………………………………………………

(община, министерство)

№ по редОбщина или министерство

Общ брой на ДГ, училища, обслужващи звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП

Общ брой на педагогическия персонал

(без условни щатни бройки) към 01.10.2009г.

От тях

Старши учители

брой

Главни учители

брой

Старши възпитатели

брой

Главни възпитатели

брой

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Детски градини2.

Училища3.

Обслужващи звенаОбщо
Подпис и печат

(на финансиращия орган)

Забележка: Финансиращият орган представя обобщена справка, посочвайки и данните отделно за ДГ, за училища и за обслужващи звена.

  1   2   3

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Диференцирано заплащане iconПрограма „диференцирано заплащане" Модул „Кариерно развитие на учителите"
Създаване на възможност за развитие на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на...

Диференцирано заплащане iconПрограма „диференцирано заплащане" Модул „Кариерно развитие на учителите"
Създаване на възможност за развитие на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на...

Диференцирано заплащане iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Пежо боксер 350” с рег.№Ев ар до заплащане на парична гаранция в размер на 1500 лева или до заплащане на

Диференцирано заплащане iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Ззд, ведно с искане за заплащане на законната лихва върху тази сума от завеждането на иска до окончателното заплащане на дължимото....

Диференцирано заплащане iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Ззд, ведно с искане за заплащане на законната лихва върху тази сума от завеждането на иска до окончателното заплащане на дължимото....

Диференцирано заплащане iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Ззд, ведно с искане за заплащане на законната лихва върху тази сума от завеждането на иска до окончателното заплащане на дължимото....

Диференцирано заплащане iconИнформация за заплащане на членски внос
Членството се придобива след заплащане на членския внос за първата година в срок до три месеца от получаването на уведомлението за...

Диференцирано заплащане iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
М. Г. К. против „. Н. М. Г. Д. иск на основание чл. 59 ал. 1 от ззд за заплащане на сумата в размер на 2000 лв., с която ответникът...

Диференцирано заплащане iconИ за да се произнесе взе предвид следното
ТЗ, за заплащане на сумата 20 247. 19 лв., представляваща обезщетение за погинал товар по сключен договор за превоз от 16. 01. 2007...

Диференцирано заплащане iconСледователно, цената на първия от исковете /която е правилно посочена и от самия ищец/, е 30128 лв
Г. С., П. от М. Ц. Ц., обективно кумулативно съединени искове- първият по чл. 252 Змвр за заплащане на сумата от 30 128 лв., представляваща...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом