Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер122.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://neofort.net/pdf/Zhivasept_MSDS[1].doc


ЖИВАС” ООДИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, Приложение 16 към чл. 41, ал.1 (ДВ бр. 5/2002 г.)


Дата на издаване: 11.04.2005 г

Издание: 01/2005
Заменя издание: нов

1. Наименовние на препарата и фирмата

1.1. Наименование на препарата: ЖИВАСЕПТ”


1.2. Употреба на препарата:

- препарат за дезинфекция на ръце и кожа

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара препарата:

“ ЖИВАС” ООД, бул. “ Дондуков” № 36, София 1000


1.4. Телефон за връзка в случай на спешност: : + 359 2 981 78 23 („ЖИВАС” ООД , София)

+ 359 2 915 44 11 (Токсикология, МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”).


2. Състав на препарата

Препаратът представлява смес от алифатни алкохоли с къса верига. Съдържа още омекотители за кожа, багрило и парфюмна композиция.

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Активните съставки са пропан –2-ол (изопропанол) и пропан-1-ол (1-пропанол), чиято сборна концентрация е 75 % от формулацията. Използваното багрило Е 133, ароматизаторът и омекотителите за кожа са разрешени с Наредба №8 (ДВ,бр. 44/2002).


2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, класифицирани като опасни :

Съставки

CAS №

Концентрации,

%

Символ за опасност,

R – фрази

Пропан-1-ол

71-23-8

45

F, R 11

Xi, R 41, R 67

Пропан-2-ол

67-63-0

30

F, R 11

Xi, R 36, R 67


2.3. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, които не се класифицират като опасни:

Омекотителите за кожа, парфюмната композиция и багрилото не се класифицират като опасни. За тях няма определени гранични стойности.


2.4. Класификация на веществата по предходната точка :

Наименования и номера на веществата по EINECS или ELINCS.

Вещество

EINECS или ELINCS.

пропан-1-ол

EINECS: 200-746-9

пропан-2-ол

EINECS: 200-661-73. Описание на опасностите

Класификацията на веществото е по Приложение № 1 на ЗЗВВХВП и съгласно НКОЕХВП (ДВ 20/2007

Дразнещ

Запалим.

Риск от сериозно увреждане на очите.

Парите могат да предизвикат сънливост и световъреж.

Общ характер на действие: Във високи концентрации проявяват наркотично действие Дразнят горните дихателни пътища и очите.

Основни пътища за постъпване: дихателен, кожен и орален.

При контакт с очите: Силно очно-дразнещо действие: хиперемия, сълзотечение, болка.

При контакт с кожата: Зачервяване на кожата и обезмасляване / изсушаване в условията на продължително въздействие на концентрирани алкохоли.

При вдишване: Дразнене на горните дихателни пътища при лица с повишена чувствителност. При висока експозиция – виене на свят, главоболие, безсъзнание.

При поглъщане: Може да причини гадене, повръщане, болки в корема, крампи и диария.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. Необходимо е да се поддържа нормална телесна температура. При неразположение или възникване и развитите на признаци на интоксикация потърсете незабавно медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата: Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте замърсените кожни участъци обилно с вода.

4.3. При контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение на 15 - 20 минути. Консултирайте се с лекар-офталмолог.

4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода. Да се поеме голямо количество вода. Ако лицето е в безсъзнание да не се дават течности през устата. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ: При очен контакт и при поглъщане и наличие на симптоматика или дразнене да се потърси лекарска помощ. При поглъщане - лечението е симптоматично.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: няма.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: СО2, пожарогасителен прах. По-големи пожари да се гасят с алкохол-резистентна пяна.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: пълна водна струя. Тя може да се използва за охлаждане на контейнери.

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: В случай на пожар могат да се образуват токсични газове: СО, СО2 и азотни оксиди.При горене на опаковката от ПЕ могат да се образуват: СО, СО2, етилен, метан, етан, пропан, пропилен, циклоалифатни въглеводороди, формалдехид, ацеталдехид, бутилен, бутан.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: подходящо работно облекло, автономен дихателен апарат с пълна защита на лицето.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки: работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, осигуряване на добра общообменна или локална вентилация. Да се избягва контакта с кожата, очите . Да се отстранят източниците на запалване.

6.2. Мерки за опазване на околната среда:

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г.). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3. Средства за почистване: Абсорбира се с инертни материали (пясък, дървесни стърготини или почва). Измиване с вода и почистващ препарат.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове.

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Работа с препарата: Да се вземат необходимите мерки да не се превишават граничните стойности за работна среда. Да се избягва контакт с очите. След работа сменете работното облекло и вземете душ. Замърсеното работно облекло веднага да се смени с чисто и сухо и да бъде изпрано преди следващата употреба.

Излишъкът от препарата да не се излива в канализацията, а да се използва по предназначение.

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на препарата и на промивни води, получени при употребата му.

След употреба, опаковката може да се промие с вода и да се съхранява временно на територията на фирмата, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

В случай на разливане на препарата събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7.2. Съхранение: в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от храни, напитки и при температури от 15 до 25оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и киселини.

7.3. Специфична употреба: Само за професионална употреба – хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

8. Контрол при екпозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция:


Гранични стойности за някои съставки във въздуха на работната среда

Съставки

CAS №/

EINECS

Гранични стойности за въздуха на работната среда съгласно

Наредба 13, ДВ, бр.8/2004 г.

Пропан-1-ол

(пропилов алкохол)

71-23-8/

200-746-9

300.0 mg/m3 (8 часа)

500.0 mg/m3 (15 min)

Пропан-2-ол (Изопропилов алкохол)

67-63-0 /

200-661-7

980.0 mg/m3 (8 часа)

1225.0 mg/m3 (15 min)8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: осигуряване на общообменна и локална вентилация се препоръчва с цел контрол на граничните стойности на изопропиловия и пропиловия алкохоли във въздуха на работното място.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: Да не се вдишват парите. Да се осигури общообменна вентилация, а където е нужно – и локална вентилация. В случай на превишаване на граничните стойности за работна среда да се използват филтърни дихателни апарати.

8.2.1.2. Защита на ръцете: ръкавици, устойчиви и непропускащи разтворители.

8.2.1.3. Защита на очите: плътно прилепващи очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: работно облекло от импрегниран текстил, обувки, ръкавици, дихателни маски. При необходимост да се ползва гумена престилка.

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска изтичане в канализацията. Да се избягва замърсяването на почвата, въздуха , водните източници и канализацията.

9. Химични и физични свойства

9.1. Обща информация

Външен вид - течност

Цвят – светло син

Мирис- приятен (ароматизатор)


9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

pH

5.5- 6,5 (20º C)

Пламна точка (в закрит тигел)

23 оС

Температура на самовъзпламеняване

няма данни

Точка на кипене

82º C

Експлозивни свойства

3.28 – 18.95 об %

Окислителни свойства

не притежава

Налягане на парите

няма данни

Плътност, 20 оС

0.830 g/cm3

Коефициент на пречупване , 20оС

1.376 – 1.381

Разтворимост във вода

Разтваря се неограничено

Разтворимост в органични разтворители

Разтваря се добре ацетон, бензен, метилов и етилов алкохол.

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

няма данни

Вискозитет, кинематичен –

няма данни

Плътност на парите

няма данни

Скорост на изпарение

няма данни

9.3. Друга информация - няма


10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: високи температури над 40 оС, източници на топлина и пряка слънчева светлина, източници на запалване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват: силни окислители и киселини.

10.3. Опасни продукти при разпадане: при спазване на инструкциите за употреба не се очакват .


11. Токсигологична информация

Параметрите на остра токсичност на препарата ЖИВАСЕПТ, установени експериментално от Акредитирана лаборатория “Токсикология” при НЦООЗ-София:

  • ЛД50 орална, плъх  2000 mg/kg телесна маса

  • ЛД50 дермална, плъх  2000 mg/kg телесна маса .

  • Дразни очите.

  • Не е сенсибилизиращ агент.


12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност.

LC50 48 часа (риба)-4320-9280mg/l.

Остра токсичност за Daphnia magna 24 часа> 10 000mg/l.

Биоразградимост-4-21 дни.

12.2. Подвижност - При попадане в почвата се очаква да достигне до подпочвените води, а при разливане върху почвата – бързо изпаряване.

12.3. Устойчивост и разградимост – Алкохолите са биоразградими в компонентите на околната среда.

12.4. Потенциал за биоакумулиране – не се очаква биоакумулация. За двата алкохола логаритмичният коефициент на разпределение октанол/вода е под 3.0. При разливане във водата се очаква периодът на полуелиминиране да бъде между 5 и 10 дни. При попадане във въздуха се очаква бързо разнасяне във атмосферата в зависимост от наличието на въздушните течения.

12.5. Други нежелателни ефекти - няма данни.13. Третиране на отпадъците

Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества в опаковките да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г.).

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците/ДВ, брой 44 от 2004г.:

18.01.06* - химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества от хуманното здравеопазване

Опаковка: 15.01.10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества


14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт ADR (шосеен транспорт на опасни товари)/ RID (ЖП транспорт на опасни товари)/ трансграничен вътрешен/:

ADR/RID клас: 3 (F1) Запалими течни вещества

Число на Кемлер: 30

UN – номер: 1987

Група опаковка: ІІІ

Лист за опасност: 3

Название на товара: 1987 ALKOHOLE, N.A.G. (n-Propanol, Isopropanol)


Морски транспорт IMDG (транспорт на опасни товари по море):

IMDG – клас: 3

UN – номер: 1987

Label 3

Група опаковка: ІІІ

EMS (мерки при злополука в моретата) – номер: F-E,S-D

Морски замърсител: -

Правилно техническо наименование: ALСOHOLS, N.О. S. (n-Propanol, Isopropanol)

Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:

ICAO/IATA – клас: 3

UN/ID- номер 1987

Label 3

Група опаковка: III; PI 309,Y309, 310

Правилно техническо наименование: ALСOHOLS, N.О. S. (n-Propanol, Isopropanol)

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба

Препаратът се етикетира съгласно ЗЗВВХВП и НКОЕХВП


Символи и знаци за опасност

Xi FДразнещ Запалим

Рискови фрази :

R 10 Запалим.

R 41 Риск от сериозно увреждане на очите.

R 67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Съвети за безопасност:

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 7 Съдът да се държи плътно затворен.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 26При контакт с очите, те веднага да се изплакнат с вода и да се потърси медицинска помощ.

S 46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.


16. Друга информация

Данните в Информационния лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне.

Потребителят на търговския продукт трябва да спазва изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, нормативните актове в областта на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда


Живасепт, издание 1, април 2005 Стр. от

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом