Дипломна Работа
ИмеДипломна Работа
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер57.91 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2102.doc

Дипломна Работа


Тема:Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция


Изработил: Дипломен ръководител:


София 2004


Съдържание:


1. Увод. 3стр

2. Основни цели за развитие на сектора 4стр

3. Речен транспорт 5стр

3.1. Български превозвачи по река Дунав 6стр

3.2. Конкурентноспособност на българските превозвачи 9стр

3.3. Основни проблеми в развитието на речния транспорт 11стр

3.4. Инструменти, благоприятстващи развитието на речния транспорт

12стр

4. Морски транспорт 13стр

4.1. Проблеми в развитието на морския транспорт 14стр

4.2. Мерки за решаване на проблемите на морския транспорт 16стр

4.3. Инструменти, благоприятстващи развитието на морския транспорт 18стр

5. Пристанища 19стр

5.1. Роля и значение на морските пристанища в условията на европейската интеграция 20стр

5.1.1. Морски пристанища 20стр

5.1.2. Речни пристанища 27стр

5.1.3. Други пристанища 35стр

6. Развитие на дейностите, съпътстващи морския и речния транспорт 35стр

7. Комбинирани превози 37стр

8. Транспортни коридори – роля и значение за водния транспорт на страната 38стр

9. Роля на държавата за развитие на речния и морския транспорт и пристанищата 48стр

9.1. Административни структури 48стр

9.2. Мерки за подобряване на безопасността 50стр

9.3. Държавни помощи 53стр

9.4. Концесии 56стр

9.5. Приватизация и преструктуриране на морския и речния флот

58стр

9.6. Роля на международните организации 59стр

9.7. Международно сътрудничество и Европейска интеграция 61стр

9.8. Транспортна статистика 61стр

10.Човешки ресурси 62стр

11. Заключение 66стр

12.Приложения 68стр


1. Увод


Този дипломна работа има за цел да очертае политиката и стратегията за развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България за периода до присъединяването на страната към Европейския съюз. По пътя към посочените цели и задачи, транспортната политика трябва да осигури безопасност на хората и опазване на околната среда, както и балансирано нарастване на количеството и качеството на предлаганите транспортни услуги във всеки район. Необходимо е усъвършенстване на правната база, привличане на инвестиции, сътрудничество с останалите отрасли на икономиката, с които транспортта има “допирни точки” и навлизане в частния сектор.

България е една от десетте държави от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за членство в Европейският съюз. С продължаващите реформи в областта на икономиката и външната политика, България се стреми да осигури бързото влизане в ЕС. Понастоящем Централна Европа е един динамичен регион, в който пътуването е не само основен елемент на живота, но и решаващ елемент на икономическия растеж. Разрастващата се търговия и икономическо развитие ще продължават да допринасят за непрекъснатия растеж на транспорта през Европа и Западна и Средна Азия, и в Средиземноморския басейн.

Мрежите на транспортната инфраструктура в крайречните и крайморски региони са жизнено важни за конкурентността, икономическия растеж и заетостта, както за България, така и в по-далечно бъдеще - за Европейския съюз. Ето защо, адекватното и своевременно отчитане тенденциите в развитието и експлоатацията на транспортната мрежа в Централна Европа, е от изключителна важност за отрасъла.

Българската транспортна политика в областта на планирането, финансирането и строителство на транспортна инфраструктура отговаря на съответните законодателни актове на ЕС. Това основно се отнася до принципите заложени в Директивите и Решенията отнасящи се до инфраструктурата: Решение на Съвета и на Европейският парламент 1692/96/ЕС от 23 юли 1996 г. относно Насоки за общността за развитието на Транс-европейски транспортни мрежи и Разпоредба на Съвета (ЕС) 2236/95 от 18 септември 1995 г., полагащо основните правила за осигуряване на финансова помощ от Общността в областта на Транс-европейските мрежи.

На 20 май 1999г. Министерският съвет одобри осъвременената Национална програма за приемането на европейското законодателство. Представена на Европейската комисия на 31 май 1999 г., Националната програма за приемането на европейското законодателство определя кратки и средносрочни правителствени цели и залага конкретни мерки за приемането на европейското законодателство и изпълнението на приоритетите за партньорство.

В областта на водният транспорт са ратифицирани редица важни европейски и международни споразумения, като например Споразумението за вътрешните водни пътища и Международната конвенция за търсене в морето и спасяване. Вече започна въвеждането на система за контрол на трафика и управление на навигацията – VTMIS (Vessel Traffic Management Information System – Информационна система за управление на корабният трафик). Редица важни разпоредби влязоха в сила през 2000г и 2001г. Те включват Разпоредбата за транспортиране на опасни стоки, Разпоредбата за правила и издаване на корабни документи, Разпоредбата за режима на навигация по вътрешните морски водни пътища и в териториални морски води и др.

В условията на европейската интеграция развитието на инфраструктурата е необходимо и важно условие за реализирането на ефикасни транспортни системи, но това не може да се постигне без стабилна и прогресивно развиваща се транспортна система и необходимите регулиращи, организационни и институционни рамки. Необходимо е, успоредно с необходимите инвестиции в инфраструктурата, да продължи изграждането и на институциите. Освен всичко това, пазарно-ориентираното поведение е много важен елемент, който може да обезпечи развитието на речния и морски транспорт и пристанищата.

Значението на водния транспорт може да се разглежда в множество аспекти, но всеки от тях ще ни насочва към важната му роля за икономиката на страната. Основното, което предопределя значението на речния и морски транспорт се състои във факта, че водния транспорт предлага една алтернатива, една резерва за икономиката на страната, която съхранява и щади околната среда и същевременно е в състояние да привлече клиенти с качествена и евтина превозна услуга.


2. Основни цели за развитие на сектора:


Флотът на страната включва транспортни кораби по море и река, риболовен флот, спомагателно-технически флот за море и река, пристанищен флот. В момента под знамето на Република България плават над 700 плавателни съда. Капацитетът, състоянието и обезпечеността на корабния парк дълги години даваха възможност за участие на страната в световния фрахтов пазар, макар и в не особено значителен размер. Към момента обаче, възпроизводството на корабния парк, независимо от формата на собственост,е значително утежнено. Невъзможността за цялостно обновяване на корабния парк се явява един от най-съществените проблеми по отношение на корабния парк.

От съществено значение за решаване на проблемите на водния транспорт и пристанищата е обмислянето на стратегия за развитие на отрасъла. Поетапното постигане на поставените цели ще гарантира на страната уввеличаване на конкурентноспособността, икономически растеж и заетостта.

Основни задачи за развитие на водния транспорт и пристанищата са:

- преструктуриране и модернизиране на речния и морския транспорт транспор;

- постигане на ефективно управление на морския и речен транспорт и на пристанищата при максимално гарантиране на националната сигурност и хармонизиране с европейските изисквания;

- подобряване качеството на превозите на пътници и товари;

- развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура;

- облекчаване и увеличаване на транзита през България до и от ЕС;

- адекватно и своевременно отчитане тенденциите в развитието и експлоатацията на транспортната мрежа в Централна Европа;

- подобряване на морската безопасност;

- изграждане на подходяща регулаторна рамка за частния сектор, включително и по отношение осъществяването на обществени услуги, чрез изравняване условията за работа на всички стопански субекти, независимо от формата на собственост.Свързани:

Дипломна Работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна Работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна Работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна Работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна Работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна Работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна Работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна Работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна Работа iconДипломна работа

Дипломна Работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом