Възлагателно писмо
ИмеВъзлагателно писмо
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер34.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bagra.net/fce/001/0104/files/Vazlagatelno pismo.doc


ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО


Днес, в гр. Пловдив се подписа настоящото писмо между , със седалище и адрес на управление № от НДР ,
БУЛСТАТ: МОЛ , наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и “БАГРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.” Княгиня Мария Луиза” №72, БУЛСТАТ 115283053 Ю, Дан.№ 1163688294, представлявано от Красимир Чакъров, в качеството си на Управител, наричано в текста ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши изработка на полиграфическа продукция със следните технически данни:


ВИД И ЗАГЛАВИЕ:ТИРАЖ:
ФОРМАТ /размер на обрязване - Ш х В мм/:
ПРЕДПЕЧАТ /на филм, на CD, др./:КНИЖНО ТЯЛО

КОРИЦА

СТРАНИЦИ:

(бр. стр., без корица)

СТРАНИЦИ

(бр. стр., само корица)

ЦВЕТНОСТ:

(4+4; 5+5; др.)

ЦВЕТНОСТ:

(4+4; 5+5; др.)

ХАРТИЯ:

(грамаж /м2, вид)

ХАРТИЯ/ КАРТОН:

(грамаж /м2, вид)

ЗАБЕЛЕЖКИ

(допълнителни изисквания към хартията)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(допълнителни изисквания към хартията)

ПОКРИТИЕ:

Лак: UV-гланц / UV-мат / акрилен / няма

Ламинат: мат / гланц

Друго:ПОДВЪРЗИЯ:

НЯМА

ВШМ

МЕКА ЛЕПЕНА

МЕКА ШИТА С КОНЦИ

№ 4 / № 7

ПРАВ ГРЪБ/ КРЪГЛЕН ГРЪБ
ЗАБЕЛЕЖКИ:

(специфични изисквания към гореописаните технически параметри)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ:

( операции , които не са предвидени в шаблона на документа)


ПАКЕТИРАНЕ И ДОСТАВКА:

(Вид на опаковането – единично, общо и други изисквания към общата опаковка ако има такива (напр. бройки, стреч, бандероли, и др.))


ДРУГИ:

За изработка на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да достави и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните материали : в срок до часа на 2005 г. в .

Оригиналите се предават ясни, чисти и годни за изработка, според предварително дефинираните технически изисквания за качество в “Багра” ЕООД.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на изработка на полиграфическата продукция както следва:

Ед. цена без ДДС : лв;

Сума, подлежаща на авансово плащане : лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на поръчката в брой в касата на дружеството или по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1026039304; б.код 66096608, ДДС сметка 9026039309 при ТБ “Биохим” АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва реализацията на поръчката след изпълнение на следните задължения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

  • уверение за извършено реално авансово плащане.

  • представяне на изходните материали в посочения във възлагателното писмо срок.

При забавяне на тези условия, крайният срок за изработката се удължава по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

С подписването на настоящото възлагателно писмо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема Общите условия на “Багра” ЕООД.

ІІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката според горепосочените изисквания и да предаде готовата продукция в часа на 2005 г. в .


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………… ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………

/ / /Красимир Чакъров/

Свързани:

Възлагателно писмо iconВъзлагателно писмо
С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на рекламна агенция
Възлагателно писмо iconОбщина варна
На основание чл. З, ал. 1, т. Зр; чл. 4; чл. 7, ал. 1, т. З; чл. 22, ал. З; чл. 14 от зоп и в изпълнение на чл. 22 от Закона за обществените...
Възлагателно писмо iconРепублика българия
Ианмсп, в качеството си на организатор съгласно възлагателно писмо регистрационен индекс № т-12-00-05/10. 01. 2012 на Министрество...
Възлагателно писмо iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Възлагателно писмо iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Възлагателно писмо iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Възлагателно писмо iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Възлагателно писмо iconКак да напишем добро писмо за кандидатстване Писмото за кандидатстване се нарича «мотивационно писмо» и е "новата версия" на старата "Молба за кандидатстване". Видове писма, които може да се наложи да напишете при кандидатстване за работа
Писмо, описващо съответствието на характеристиките на кандидат на заложените критерии
Възлагателно писмо iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Възлагателно писмо iconМ. декември български език
Писмо до Дядо Коледа – разграничаване на сричка и определен звук в дума. Съчиняване и „рисуване” на писмо
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом