Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
ИмеОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер33.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(OVGCRahRzQEkAAAAOGE3MTMzMDQtOWQ4ZS00ZTZjLWE4ZWItOTQ0YTIyYTZjNDM0-ica
ОБЕКТ : СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

от км 53+900 до км 55+660

ЧАСТ: Ел. снабдителна мрежа

ФАЗА: Идеен проект


О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. № 70.00.185 от 14.03.2011г. и третира реконструкцията на съществуващи ел. съоръжения при изграждане на СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от км 53+900 до км 55+660.

На приложената ситуация М 1:1000 - Съществуващо положение /черт.1/ са нанесени съществуващите трафопостове, въздушни мрежи 1кV и кабели СрН 10 и 20кV, съгласно изходните данни от картотеката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД .

Реконструкцията по част ЕЛЕКТРО изцяло е съобразена с решението на технически съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2011г., Протокол №15 и Указания за изместване на електрически съоръжения с изх. №1200366049 от 26.07.2011г.

За да се изгради Софийски околовръстен път е необходимо преди започване на строителните работи, да се оформят в груб вид новите тротоари и в тях да бъдат изместени всички засягащи се ел. съоръжения.

Засегнатите съоръжения за изместване са както следва, описани по продължение на трасето:

1. Кабели СрН 20кV, пресичащи СОП в близост до бензиностанция „ОМВ” посока от подстанция „Княжево” / м. „Карпузица”/ към ж.к. „Овча купел 2”, включващи:

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Калина”/ към КТП „ОМВ Околовръстен път”

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Комините”/ към ТП „ОК № 24, бл.40”

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Багра”/ към ТП „ОК № 51, гр.А бл.9”

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Белоток”/ към ТП „ОК № 39, гр.А”

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „ВОЦ 2”/ към ТП „ОК ІІ, ВОЦ 2”

2. Кабели СрН 10кV, пресичащи СОП при ул.”Народно хоро”, който е връзка между ТП ”Ортопедия Горна баня” и ТП ”Народно хоро бл.40”


3. Въздушна линия НН 1кV в южния тротоар на Околовръстен път

Изместването на засегнатите съоръжения ще се осъществи по следния начин:

1. За кабели СрН 20кV, пресичащи СОП в близост до бензиностанция „ОМВ” посока от подстанция „Княжево” /м. „Карпузица”/ към ж.к. „Овча купел 2”:

-Кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Калина”/ към КТП „ОМВ Околовръстен път”

-кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Комините”/ към ТП „ОК № 24, бл.40”

-кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Багра”/ към ТП „ОК № 51, гр.А бл.9”

-кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Белоток”/ към ТП „ОК № 39, гр.А”

-кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „ВОЦ 2”/ към ТП „ОК ІІ, ВОЦ 2”

- Описаните по-горе кабели СрН 20кV е необходимо да се муфират от двете страни на новия СОП и да се положат нови кабели тип Al 20кV 3х1х185мм2 до муфа към съответния кабел.

За реализирането на горното е необходимо да се изгради нова тръбна мрежа /пресичане на новия СОП/ на мястото или в близост до съществуващото пресичане на СОП с две пресичания по 6бр. РVС тръби Ф 140/4,1мм, като за целта това бъде реализирано с две тръбни мрежи, успоредно положени, съгласно изискванията на Наредба № 3. Така описаната тръбна мрежа е необходимо да осъществява връзка с ПИК по посока п/ст „Княжево”.

2. Кабели СрН 10кV, пресичащи СОП при ул.”Народно хоро”, който е връзка между ТП ”Ортопедия Горна баня” и ТП ”Народно хоро бл.40”

Описаният кабели СрН 10кV е необходимо да се муфира от двете страни на новия СОП и да се положат нови кабели тип Al 10кV 3х1х185мм2 до нова съединителна муфа .

За реализирането на горното е необходимо да се изгради нова тръбна мрежа /пресичане на новия СОП/ в близост до съществуващото пресичане на СОП с нова тръбна мрежа от 6бр. РVС тръби Ф 140/4,1мм.

Новите пресичания на СОП са съобразени с пешеходните пасарелки, които са нанесени на приложените чертежи.

3. Въздушна линия НН 1кV в южния тротоар на Околовръстен път

За закабеляването на въздушните мрежи по новия Околовръстен път са предвидени 5 броя нови разпределителни шкафа, за чието захранване ЧЕЗ трябва да даде допълнителни указания в работна фаза.

Изместването на всички ел. съоръжения ще се осъществи след изготвяне и одобрение на работен проект за изместването на засегнатите електрически съоръжения и сключване на договор за възлагане изместването на електрическите съоръжения, засегнати от новото строителство по реда на чл.73, ал.1 от ЗУТ.

Новите кабели ще се изтеглят в нови тръбни РVС мрежи. Минималното земно покритие върху новата канална кабелна система трябва да бъде 0,6 м по тротоарите . Пресичането на пътните платна се изпълнява най-малко на 1м под повърхността на платната.

Новата тръбна мрежа, която е предвидена да се изгради за засегнатите кабели СрН и НН е от посочена на чертежа брой РVС тръби Ф110/3,2мм (за кабелите НН 1кV) и Ф140/4,1мм (за кабелите СрН), по нова регулация, включително и нови пресичания на СОП .

Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени

в Становището на ЧЕЗ са коректни към момента на неговото издаване.


СЪСТАВИЛ:

/инж. Д. Димитрова/

Свързани:

Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Столична община с писмо №70-00-184/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconI. обяснителна записка
Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път іі-18/ от км. 50+620, на около 500м след възела на соп...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Овос) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconНационален музей на българското изобразително изкуство
Проектиране на обект „реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «софийски...
Обект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconЗавърши изграждането на обект
Дублиращ водосток на отливен канал след преливника на канализационна мрежа на гр. Пловдив под двойната ж п линия Пловдив-Бургас и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом