Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер68.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/009581203.docx
00958-2012-0003

BG-Кърджали: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" ООД, бул."България" № 88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-kardzhali.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на 2+1 /два плюс един/ комбинирани багер - товарача един хидравличен чук за нуждите на "В и К" ООД Кърджали

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Кърджали
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е определяне на изпълнител за доставка на 2+1 /два плюс един/ комбинирани багер-товарача и един хидравличен чук. Доставката е за два комбинирани багер-товарачи и един хидравличен чук, третият комбиниран багер-товарач ще бъде доставен при наличие на финансова възможност за това при същите условия в рамките на действие на договора за възлагане и изпълнение на обществената поръчка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43200000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи и части за тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на доставката за 2 /два/ комбинирани багер-товарача и един хидравличен чук е 260 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на 2+1 / два плюс един/ багер-товарача и един хидравличен чук е 380 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

380000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е парична сума в размер на 1000 /хиляда /лв., платими в касата на Дружеството или по банков път: Банка ОББ клон Кърджали - IBAN: BG66UBBS81611010051115; BIC: UBBSBGSF или банкова гаранция със валидност, съобразена с валидността на офертата.Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума или банкова гаранция по избор на изпълнителя в размер на 1 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на машинете ще се извърши на 24 равни вноски със средства на Възложителя срещу представена фактура по банков път в български лева.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да съгласно чл.25, ал.3, т.2

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедуратасе отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.Сэщо така се отстранява участник при които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП а именно: е в открито ппроизводство по несъстоятелност, или е сключилизвънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участник, който представи оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията и изискванията за участие и провеждане на тази процедура описани в документацията за участие се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Документи, касаещи статута на кандидата- удостоверение за актуална съдебна регистрация с валидност до 6 месеца от датата на издаването му - копие или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; за чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; документ за внесена гаранция за участие; декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; други документи, посочени в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Да се представят следните документи по чл.50 от ЗОП: Заверено от участника копие на отчета за приходи и разходи за 2011 г.- минималното изискване е участникът да има положителен резултат / печалба; информация за реализирания оборот и оборота на стоките - обект на поръчката за последните три календарни години / 2009, 2010, 2011 8

ІІІ.2.3) Технически възможности

Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години /2009, 2010 и 2011 /, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение; декларация, че Кандидатът няма да ползва подизпълнител или списък на подизпълнителите и дела на тяхното участие;пълномощно от производителя, с което Кандидата го представлява, адресирано до "В и К" ООД Кърджали и с дата на издаване след датата на обявяване на процедурата - за кандидати, които не са производители; декларация , че предложените машини са нови неупотребявани, произведени след 01.01.2011 г.; сертификати за защитени системи за управление на качеството на производителя на на машините; сертификат за контрол на качеството ISO 9001:2008; декларация за срока на разсрочено плащане.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: технически характеристики на предлаганите машини; тежест: 30
Показател: възможност за сервизно обслужване; тежест: 5
Показател: предложен гаранционен срок; тежест: 20
Показател: предлагана цена ; тежест: 40
Показател: срок на доставка; тежест: 5

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

21.05.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

5 BGN

Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 5 /пет/ лв. без ДДС, платими в касата на Дружеството - гр.Кърджали, бул."България" № 88 или по банков път, банкова сметка IBAN;BG66UBBS81611010051115]BIC: UBBSBGSF - ОББ АД клон Кърджали.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

30.05.2012 г. Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 31.05.2012 г. Час: 10:00

Място

Административната сграда на "В и К" ООД гр.Кърджали, бул. "България" № 88

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници или техните представители, които трябва да притежават заверено нотариално пълномощно, както и представители на срествата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2012 г.

Свързани:

Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване иканализация"-еоод- смолян, ул."П. Р. Славейков" №2, За: инж. Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом