Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер145.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/00619002.doc
00619-2010-0002

BG-Елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Общ адрес на възлагащия орган: www.elena.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Димитринка Борисова Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Общ адрес на възлагащия орган: www.elena.bg.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Димитринка Борисова Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Общ адрес на възлагащия орган: www.elena.bg.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на пътно - ремонтни работи на общински пътища, на територията на община Елена - по обособени позиции (ОП), както следва: 1. ОП 1: Ремонт на път VTR 1080 "Тодювци - Дрента" - участък след км 2+800; 2. ОП 2: Ремонт на път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци" - участъци: от км 0+000 и от км 11+700 до км 13+700; 3. ОП 3: Ремонт на път VTR 3081 /ІІІ-662 Твърдица - Елена/ - Буйновци - Нешевци /VTR 1079/ - участък от км 0+000; 4. ОП 4: Ремонт на общински пътища: Гърдевци - Ребревци, отклонение Берковци, Средни колиби - Тинково.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: общинска пътна мрежа - община Елена
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на пътно - ремонтни работи на общински пътища, на територията на община Елена - по обособени позиции (ОП), както следва: 1. ОП 1: Ремонт на път VTR 1080 "Тодювци - Дрента" - участък след км 2+800 - ремонт на повредена настилка и възстановяване с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); ремонт на повредена настилка и възстановяване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); направа на втори битумен разлив за връзка (м2); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (тон); доставка и полагане на плътен асфалтобетон (тон); фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка , вкл. натоварване и превоз на 8 км (м3); доставка и полагане на хоризонтална маркировка; 2. ОП 2: Ремонт на път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци" - участъци: от км 0+000 и от км 11+700 до км 13+700 - почистване на наноси (м1); почистване на отводнителни окопи (м1); изкоп за отводнителни окопи (м3); изкоп земни почви за легло (м3); превоз земни почви до 2 км (м3); фрезоване на повредена асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците на 8 км (м3); фрезоване на повредена асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците на 2 км (м3); уплътняване легло (м2); доставка и полагане на основа от несортиран трошен камък (м3); ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възстановяване с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възтсановяване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); направа на първи битумен разлив за връзка (м2); направа на втори битумен разлив за връзка (м2); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (тон); доставка и полагане на плътен асфалтобетон (тон); демонтаж бетонови бордюри (м1); полагане на бетонови бордюри - стари (м1); полагане на бетонови бордюри 18/35/50 (м1); повдигане на ревизионни шахти - до 10 см (бр.); повдигане на дъждоприемни шахти - до 10 см (бр.); монтаж на чугунена решетка за дъждоприемна шахта (бр.), тесен изкоп за бордюри (м3). 3. ОП 3: Ремонт на път VTR 3081 /ІІІ-662 Твърдица - Елена/ - Буйновци - Нешевци /VTR 1079/ - участък от км 0+000 - тръбен водосток с диаметър 50 см (м1); доставка и полагане на материал за основа (м3); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер - за кръпки (тон); направа на първи битумен разлив за връзка (м2); направа на втори битумен разлив за връзка (м2); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (тон); доставка и полагане на плътен асфалтобетон (тон); фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. натоварване и превоз на 8 км; демонтаж на бетонови бордюри (м1); монтаж на бетонови бордюри - стари (м1); монтаж на бетонови бордюри 18/35/50 (м1); доставка и полагане на хоризонтална маркировка; 4. ОП 4: Ремонт на общински пътища: Гърдевци - ребревци, отклонение Берковци, Средни колиби - Тинково - ремонт (изкърпване) на повредена асфалтобетонова настилка – мрежовидни пукнатини и дупки с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи (м2); ремонт (изкърпване) на повредена асфалтобетонова настилка – мрежовидни пукнатини и дупки с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи (м2); доставка и полагане на несортиран трошен камък (м3).

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120, 45233142, 45233221, 44912400

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по ремонт на пътища
Работи по пътна маркировка на пътища
Бордюри

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на средствата, осигурени в бюджета на община Елена за 2010 г.

Прогнозна стойност без ДДС

483620 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

10.12.2010 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума или банкова гаранция - по обособени позиции (ОП), както следва: ОП 1: Ремонт на път VTR 1080 "Тодювци - Дрента" - участък след км 2+800 - 1700 лв. ОП 2: Ремонт на път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци" - участъци: от км 0+000 и от км 11+700 до км 13+700 - 1200 лв. ОП 3: Ремонт на път VTR 3081 /ІІІ-662 Твърдица - Елена/ - Буйновци - Нешевци /VTR 1079/ - участък от км 0+000 - 1650 лв. ОП 4: Ремонт на общински пътища: Гърдевци - ребревци, отклонение Берковци, Средни колиби - Тинково - 170 лв. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Ако се представя банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност - срока на валидност на офертата или 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата. Ако гаранцията за участие се внася по банков път, това следва да става по следната сметка: IBAN: BG20CECB97903397002000, BIC: CECBBGSF, "Централна кооперативна банка" АД - клон Велико Търново, офис Елена. При представяне на гаранция - в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за което се представя. 2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на всеки сключен договор - без включен ДДС - по обособени позиции. Гаранцията може да се внесе по банков път или да е под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата. Документът за платена гаранция за изпълнение се представя при подписване на договора. Когато избраната форма е банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано - предмета на договора, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност - най-малко за срока на изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще се извърши със средства от бюджета на община Елена, съгласно разчетите за финансиране на капиталови разходи за 2010 г.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението / консорциума са отговорни - заедно и поотделно - по закон, за изпълнението на договора; че водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума; че изпълнението на договора, вкл. плащанията, са отговорност на водещия член на обединението / консорциума, и че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: При подписване на договор за изпълнение с избран участник, същият трябва да представи документ, удостоверяващ вписването в Централния професионален регистър на строителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години - 2007, 2008 и 2009 г. – заверени копия от участника; 2. Информация – Справка за общия оборот и за оборота от строителство, което е обект на поръчката, за последните 3 (три) години – 2007, 2008 и 2009 г. , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – оригинал – подписана и подпечатана от лицето/ата представляващи/и кандидата.
Минимални изисквания: Годишният оборот на участника, за всяка от последните три години, а именно 2007, 2008 и 2009 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) да не е по-малко от 1 000 000 (един милион) лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Валидни сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на дейността на участника със следните стандарти или еквивалентни на тях, както по вид, така и по предметен обхват: - ISO 9001:2008 с обхват: Производство на асфалтови смеси, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения – валидно към датата на подаване на офертата – заверено копие от участника; - ISO 14001:2004 с обхват: Дейности, включващи и свързани с производство на асфалтови смеси, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения – валидно към датата на подаване на офертата – заверено копие от участника; - OHSAS 18001:2007 с обхват: Производство на асфалтови смеси, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения - валидно към датата на подаване на офертата – заверено копие от участника; 2. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата, включително стойностите на договорите, датите и възложителите на обектите, с посочени още цена, дял на участника в изпълнението на поръчката (минимум 30%, когато поръчката е изпълнявана от консорциум), място и срокове на изпълнение, клиенти, заедно с доказателства за изпълнението им (напр. копия от договори, препоръки от възложители, сертификати, актове за приемане на работата и др.), от които да става видно по несъмнен начин, че участникът действително е изпълнил възложените му поръчки до твърдяната степен на завършеност – оригинал – подписан и подпечатан от лицето/ата представляващи/и кандидата. 3. Референции - препоръки за добро изпълнение на поръчки с подобен предмет като настоящата поръчка през последните 5 (пет) години, като са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителят може да получи допълнителна информация – копия заверени от участника; 4. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица (собствени или наети), включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството. Лицата следва да бъдат постоянно трудово ангажирани с договор, за което участникът прилага справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори, издадена от Национална агенция по приходите, за регистрираните квалифицирани строителни работници и служители във фирмата по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, ведно с доказателства за квалификацията и правоспособността им. Последните могат да включват копия от дипломи, удостоверения, трудови и служебни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи. Списъкът се подава в оригинал – подписан и подпечатан от лицето/ата представляващи/и кандидата, всички останали документи (копия от тях) – в заверени от участника копия; 5. Списък на техническото оборудване, налично и предвидено за изпълнение на поръчката. За наетата техника да се представят копия от договори за наем. За собственото оборудване да се представят извлечение от счетоводните партиди и/или договори за покупка и/или фактури. Да се приложи копие от контролен талон за извършен годишен технически преглед на товарните автомобили, включени в списъка на техническото оборудване, удостоверяващ тяхната изправност към датата на подаване на офертата. Списъкът се подава в оригинал – подписан и подпечатан от лицето/ата представляващи/и кандидата, всички останали документи (копия от тях) – в заверени от участника копия; 6. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години – оригинал – подписана и подпечатана от лицето/ата представляващи/и кандидата. 7. Застрахователни полици (копие, заверено от участника) съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на офериране.
Минимални изисквания: - Участникът трябва да има доказан опит като главен изпълнител в реализацията на най-малко 5 (пет) или повече успешно изпълнени договори за строителство и/или реконструкция и/или ремонт на пътища за последните три години. За изпълнен се счита договор за СМР, по който има одобрение на финален доклад или равностоен документ (акт) за завършеност, издаден от съответния възложител. - Участникът трябва да притежава квалифициран персонал за изпълнение на поръчката: специалист с висше образование „пътно строителство” - 1 ; геодезист – 1, с трудов стаж в областта – минимум 5 години. - Участникът трябва да притежава необходимата технически изправна механизация за изпълнение на поръчката в минимален изискуем обем, както следва: багер за земни работи, самосвал за извозване на земни маси и насипни материали, фреза за фрезоване на асфалтови настилки, асфалторазтилач за полагане машинно на асфалтови настилки, валяк с бандажи и с гумени уплътнители, трактор с четки за почистване на настилки, гудронатор, фугорезачка, автогрейдер, багер за земни работи, самосвал за извозване на земни маси и насипни материали, фреза за фрезоване на асфалтови настилки, асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки, валяк с бандажи и с гумени уплътнители, трактор за полагане на грунд по настилки, трактор с четки за почистване на настилки, камион самосвал с покривала за возене на асфалт. - Участникът трябва да разполага със собствена асфалтова база или да има сключен рамков договор за доставка на асфалтова смес; - Участникът трябва да разполага със строителна лаборатория - собствена или да има сключен рамков договор.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 02/07/2010 00:00 Час: 12:00

Платими документи

ДА

Цена

23.04 BGN

Условия и начин на плащане

В центъра за информация и обслужване на гражданите или в касата на община Елена. При поискване от заинтересуваното лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят ще я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 09.07.2010 г.  Час: 10:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 09/07/2010 00:00 Час: 10:30

Място

община Елена, ст. 211

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 38, ал. ал. 2, 3 и 4 от НВМОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

1. Във връзка с чл. 35, ал. 4 от НВМОП, Община Елена предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, на интернет адрес: www.elena.bg. 2. Община Елена си запазва правото - при финансов остатък по предвидения бюджет, да се възложи на същия изпълнител - допълнителни пътно - ремонтни работи - по реда на чл. 53, ал. 1, т. 11 от НВМОП - чрез процедура на договаряне с покана.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: Ремонт на път VTR 1080 "Тодювци - Дрента" - участък след км 2+800

1) Кратко описание

Ремонт на път VTR 1080 "Тодювци - Дрента" - участък след км 2+800 - ремонт на повредена настилка и възстановяване с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); ремонт на повредена настилка и възстановяване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); направа на втори битумен разлив за връзка (м2); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (тон); доставка и полагане на плътен асфалтобетон (тон); фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка , вкл. натоварване и превоз на 8 км (м3); доставка и полагане на хоризонтална маркировка.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.

Прогнозна стойност без ДДС

179700 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата: , Крайна дата: 10.12.2010 г. 

5) Допълнителна информация

няма


Обособена позиция №: 2 / Наименование: Ремонт на път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци" - участъци: от км 0+000 и от км 11+700 до км 13+700

1) Кратко описание

почистване на наноси (м1); почистване на отводнителни окопи (м1); изкоп за отводнителни окопи (м3); изкоп земни почви за легло (м3); превоз земни почви до 2 км (м3); фрезоване на повредена асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците на 8 км (м3); фрезоване на повредена асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците на 2 км (м3); уплътняване легло (м2); доставка и полагане на основа от несортиран трошен камък (м3); ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възстановяване с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възтсановяване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м2); направа на първи битумен разлив за връзка (м2); направа на втори битумен разлив за връзка (м2); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (тон); доставка и полагане на плътен асфалтобетон (тон); демонтаж бетонови бордюри (м1); полагане на бетонови бордюри - стари (м1); полагане на бетонови бордюри 18/35/50 (м1); повдигане на ревизионни шахти - до 10 см (бр.); повдигане на дъждоприемни шахти - до 10 см (бр.); монтаж на чугунена решетка за дъждоприемна шахта (бр.); тесен изкоп за бордюри (м3).

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.

Прогнозна стойност без ДДС

120920 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата: , Крайна дата: 10.12.2010 г. 

5) Допълнителна информация

няма


Обособена позиция №: 3 / Наименование: Ремонт на път VTR 3081 /ІІІ-662 Твърдица - Елена/ - Буйновци - Нешевци /VTR 1079/ - участък от км 0+000

1) Кратко описание

тръбен водосток с диаметър 50 см (м1); доставка и полагане на материал за основа (м3); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер - за кръпки (тон); направа на първи битумен разлив за връзка (м2); направа на втори битумен разлив за връзка (м2); доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (тон); доставка и полагане на плътен асфалтобетон (тон); фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. натоварване и превоз на 8 км; демонтаж на бетонови бордюри (м1); монтаж на бетонови бордюри - стари (м1); монтаж на бетонови бордюри 18/35/50 (м1); доставка и полагане на хоризонтална маркировка.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.

Прогнозна стойност без ДДС

165040 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата: , Крайна дата: 10.12.2010 г. 

5) Допълнителна информация

няма


Обособена позиция №: 4 / Наименование: Ремонт на общински пътища: Гърдевци - ребревци, отклонение Берковци, Средни колиби - Тинково

1) Кратко описание

ремонт (изкърпване) на повредена асфалтобетонова настилка – мрежовидни пукнатини и дупки с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи (м2); ремонт (изкърпване) на повредена асфалтобетонова настилка – мрежовидни пукнатини и дупки с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи (м2); доставка и полагане на несортиран трошен камък (м3).

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.

Прогнозна стойност без ДДС

17960 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата: , Крайна дата: 10.12.2010 г. 

5) Допълнителна информация

няма

Свързани:

Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, e-mail:,...
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-брацигово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" 6а, За: елена асенова-василева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 089 7997768, e-mail:...
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом