Конспект по административно право и административен процес
ИмеКонспект по административно право и административен процес
на акта
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер43.97 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://0701.nccdn.net/4_2/000/000/0a4/57d/Admin._pravo_i_proces.doc
Конспект

по административно право и административен процес

Административно право-обща част

 1. Административното право в правната система на Р.България.Предмет и система.

 2. Понятие за държавно управление /администрация/.Дъравно управление във функционален смисъл.

 3. Държавно управление в организационен смисъл.

 4. Източници на административното право.

 5. Административноправни нормии. Понятие. Структура. Ограничение от други правни норми. Видове административноправни норми. Действие.

 6. Административноправни отношения. Понятие. Структура. Видове. Ограничение от други правни отношения.

 7. Субект на административното право. Понятие. Видове.

 8. Административноправен статут на физическите лица. Гражданско състояние на лицата.административноправен статут на чужденците.

 9. Административноправен статут на организациите на чужденците. Понятие. Видове организации на гражданите. Административноправен статут на политическите партии.

 10. Органи на изпълнителната власт - понятие и видове.

 11. Централни органи на изпълнителната власт – понятие и видове.

 12. Административноправно деление на страната. Местни органи на изпълнителната власт.

 13. Държавна служба. държавни служители.

 14. форми и методи на изпълнителната дейност.

 15. Обвързана компетентност и опративна самостоятелност.

 16. административноправен акт – понятие.

 17. Видове административноправни актове. Административно споразумение.

 18. Действие на административните актове.

 19. Условия за редовно действие на административните актове – обща постановка.

 20. Условия за законосъобразност на административните актове – компетентност на автора на акта.

 21. Условия за законосъобразност на административните актове – законосъобразност по същество и съотвествие са целта на закона.

 22. Условия за законосъобразност на административните актове – форма и производство.

 23. Недействителност на административните актове.

 24. Административноправни задължевия. Понятие. Изпълнение на административни задължения.

 25. Способи за обезпечаване на законосъобразна и правилно действаща администрация – обща характеристика. Контрол на представителните органи.

 26. Централистичен и специализиран административен контрол. Контрол в системата на местното самоуправление.

 27. Съдебен контрол върху администрацията.

 28. Прокурорски надзор върху администрацията.

 29. Обществен контрол в държавното управление. Индивидуален контрол на гражданите в Държавното управление чрез молби, сигнали, жалби и предложения.

 30. Административна принуда – понятие, видове.Принудителни административни мерки.

 31. Административнонаказателна отговорност – понятие.Ограничаване на други видове юридическа отговорност. Субекти на администравино наказателната отговоронст.

 32. Административно нарушение. Понятие. Ограничаване от други видове правонарушения.

 33. Административно наказание – понятие,видоде. Административни санкции спрямо юридически лица.

 34. Отговорност на държавата за вреди причинени от граждани от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.


Административно право – специална част

 1. Административноправно регулиране и и административен контрол в стопанската сфера.

 2. Административноправна защита на личните данни на гражданите.

 3. Административноправен режим на достъп до обществената информация.

 4. Административноправен режим на обществените проъчки.

 5. Административноправен режим на концесиите.

 6. Управление на образованието.

 7. Управление на здравеопазването

 8. Управление на правораздаването.

 9. Управление на вътрешно – външни отношения, отбрана, национална сигурност и обществен ред.Административен процес


 1. Понятие за административен процес.

 2. Административнопроцесуални норми и административнопроцесуални отношения.Източници на админстративния процес.

 3. Принципи на административния процес.

 4. Административнопроцесуална правосубектност. Субекти, страни, участници в процеса.Право на жалба – свойства и елементи на жалбите.

 5. Доказателства и доказателствени средства.

 6. Производство по издаване на иднивидуални административни актове.Споразумение.

 7. Производство по издаване на общи административни актове.

 8. Производство по издаване на нормативни административни актове.

 9. Оспорване на административни актове по административен ред.

 10. Възобновяване на производство по издаване на административен акт /чл.99 от АПК/.

 11. Производство по подаване на сигнали и предложения.

 12. Производства пред съд – общи разпоредби. Подведомственост. Родова и местна подсъдност. Спорове за подсъдност. Съобщения и призоваване.

 13. Оспорване на индивидуални административни актове пред първа инстанция.

 14. Оспорване на общи административни актове пред първа инстанция.

 15. Производства на обезщетения по АПК.

 16. Касационно производство.

 17. Обжалване на определения и разпореждания на съда.

 18. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела. отмяна по искане на 3-то лице.

 19. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

 20. Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния админстративен съд.

 21. Изпълнения по административни актове и съдебни решения по административни дела – общи положения.

 22. Изпълнение срещу граждани и организации при заместими и незаместими задължения.

 23. изпълнения срещу административен орган при заместими и незаместими задължения.

 24. Искова защита. Обжалване на действията на органа по изпълнението.

 25. Данъчен процес по ДОПК.

 26. Производство по установяване на административни нарушения.

 27. Производство и налагане на административни наказания.

 28. Оспорване на наказателни постановления пред съд.

 29. Извънредни способи за контрол на административно наказателни дела.

 30. изпълнение на наказателни постановления и решения на съдилища по адимнистративнонаказателни дела.

Свързани:

Конспект по административно право и административен процес iconВъпросник по административно право и административен процес административно право-обща част
Условия за законосъобразност на административните актове -законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона
Конспект по административно право и административен процес iconЮридически факултет Въпросник по Административно право и административен процес
Регионални и местни органи на изпълнителната власт. Административно-териториално устройство
Конспект по административно право и административен процес iconЮридически факултет Въпросник по Административно право и административен процес
Регионални и местни органи на изпълнителната власт. Административно-териториално устройство
Конспект по административно право и административен процес iconРазписание 2 гр. ІІ курс право задочно обучение, І семестър, уч. 2012-2013
От 10. 30 часа Лекции по Административно право и административен процес- доц д-р Б. Йорданов
Конспект по административно право и административен процес iconОд 2-01-03(200051) учебна програма-административно право и административен процес

Конспект по административно право и административен процес iconЮридически факултет
Лекции по Административно право и административен процес /апап/, проф. К. Лазаров, 6 ауд
Конспект по административно право и административен процес iconВъпросник по административно право и административен процес
Условия за редовно действие на административните актове. Законност и правилност /целесъобразност
Конспект по административно право и административен процес iconАдминистративно право и Административен процес. Сиела, 2011 6 екз
Адамс, Джей. Прошката – да я получиш и дадеш. Динамик Консулт К. А., 2012 – 12 екз
Конспект по административно право и административен процес icon2011 г. Административен процес
Административен процес. Сборник закони по административен процес. Последна актуализация дв, бр. 39 от 20 май 2011 г. – София : Нова...
Конспект по административно право и административен процес iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт
Задълбочени теоретически и практически знания на правната уредба на трудовите, осигурителните отношения, гражданското право и гражданския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом