До кмета на община сливо поле оферт а
ИмеДо кмета на община сливо поле оферт а
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер86.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slivopole.ru-se.com/usr_files/7_Patighta_2012-2_Prilogenie 2_Oferta-Obrazec.doc

Приложение № 2 – оферта по образец!
ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


О Ф Е Р Т А

от

____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление (за търговците)/

съответно постоянен и настоящ адрес (за физическите лица, без търговско качество):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

регистриран/о по ф.д. № ___________ / __________ г. на ________________________ окръжен съд,

съответно в търговски регистър при АВ към МП с ЕИК _______________________________________

представлявано от ____________________________________________________________________________

ЕГН __________________________

притежаващ/-а лична карта № ______________ издадена на ___________ от МВР – град _______

постоянен адрес на представляващия ____________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс ______________________________________________________________

Електронен адрес ______________________________________________________________


Относно

Възлагане на обществена поръчка с предмет:

СТРОИТЕЛСТВО - направа на пътна маркировка на пътища

на територията на Община Сливо поле ”


1. С настоящата оферта заявявам, че съм запознат, приемам изцяло условията в публичната покана за участие и приложенията към нея и заявявам, че желая да участвам в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО - направа на пътна маркировка на пътища на територията на Община Сливо поле.


2. Настоящата оферта е изготвена на база представените от Вас технически изисквания и количествена сметка. Декларирам, че от фирмата е направен оглед на горепосочения обект и сме запознати със състоянието му.


3. Предлагам без резерви и ограничения, да изпълня СМР по предмета на договора, в съответствие с Техническата спецификация, като техническото ми предложение е, както следва (Забел.: Тази част от офертата може да се представи и като отделно приложение/-я към нея):
Механизация за извършване на СМР: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


Други по преценка на участника: _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


4. Настоящата оферта е валидна за срок от ______ (____________________) календарни дни, но не по-малко от 20 (двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще сме обвързани от задълженията и условията, поети с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.


5. Срок за изпълнение на поръчката:

Предлагаме срок за изпълнение на строителството _____ (___________________) работни дни от сключване на договора.

Фирмата се задължава, ако нейната оферта бъде приета, да изпълни и предаде договорените СРМР, съгласно сроковете и условията на договора и настоящата оферта.


6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Предлаганата цена включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, в т.ч.: разходи за мобилизация на екипа на Изпълнителя; разходи за поддръжка на механизация, оборудване и консумативи; заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, вкл. произтичащи социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на Изпълнителя; плащания по външни услуги, дължими от Изпълнителя, вкл. плащания към подизпълнители /ако има такива/; начислени печалба, ДДС и други разходи, считани за необходими за изпълнение на договора, т.е. предлаганата цена е крайна. Цената включва всички разходи, които считаме, че ще са необходими за пълното и качествено изпълнение на поръчката. Декларираме, че сме единствено отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в посочените от нас цени.

За извършване на СРМР, предлагаме следните цени:
Описание на участъка от пътя

Описание на видовете работи

Мяр-ка

Коли-
чество


Ед.
Цена
(лв)


Стойност

1

Път ІІ-21 Русе - Силистра (в границите на град Сливо поле - бул."България") - от км 16+176 до км 18+122

Направа на пътна маркировка на пешеходни пътеки, стоп линии, прекъснати и непрекъснати осови линии

м2

251.672

Участък от Път ІІІ-2102 Сливо поле-Борисово- Черешово (в границите на град Сливо поле) - от км 0+000 до км 0+458 (Сливо поле-Борисово)

Направа на пътна маркировка на пешеходна пътека, стоп линии, прекъснати и непрекъснати осови линии

м2

59.253

Участък от Път RSE1173 / ІІІ-2102,Борисово-Черешово/- Голямо Враново-Бабово-Ряхово / RSE1171/ (Бабово - Голямо Враново)

Направа на пътна маркировка на пешеходна пътека, прекъснати и непрекъснати осови линии

м2

84.52


Стойност на СМР 1, 2 и 3: 20 % ДДС:Всичко 1, 2 и 3:
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме обвързани от изчисляването на комисията за привеждане на общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.


7. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

8. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

Подизпълнител


(избройте имената и адресите на подизпълнителите)

Видове работи, които ще изпълнява

(посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява)

Дял в проценти (%) от общата стойност на поръчката, който ще бъде изпълненВъв връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация Приложение № 3) от страна на посочените подизпълнители за участието им, както и документ за единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя или този код се посочва в декларацията. (Само при заявено участие на подизпълнител/и)


9. Задължавам се да уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи промяна в гореизложените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяко отклонение от образеца на настоящата оферта и всяка неточна или непълна информация, представена в това предложение, може да доведе до отстраняване от участие.


10. Приложение към настоящата оферта са всички представени в тази връзка идентификационни документи, справки, декларации и други квалификационни документи, представени от нас.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагам следните документи:
по ред

Изискуем документ


(вкл. с посочване на изискуемата форма на представяне)

Прилага ли се –

Отбелязва се с Да / Не


(Допустимо е и допълнително описание по преценка на участника)

1

Оферта по образец с включено в нея техническо и ценово предложение – оригинал
2

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или заверено от участника копие на документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а за чуждестранните юридически лица – съответен еквивалентен документ, изд. от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, се представя заверено от участника копие от документа за създаването му.

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – заверено от участника копие от документа му за самоличност.
3

Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие на регистрация) – заверено от участника копие
4

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му съдебна регистрация, а от изрично упълномощен негов представител
5

Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, като минималното изискване е участниците да имат на разположение най – малко Техника за полагане на пътна маркировка.

Забележка: Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица, които не участват със самостоятелна оферта в настоящата поръчка, при условие че докаже, че ще има на разположение тези ресурси за периода на изпълнение на поръчката, като представи договор за наем, за заем за послужване или всякакъв друг документ, удостоверяващ основание за ползването.
6

Декларация за подизпълнители – оригинал.

В случай, че ще се използва подизпълнител, участникът представя декларация за съгласие от посочения подизпълнител и документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя.
7

Други (по преценка на участника):


Предвид изложеното по – горе, моля да разгледате представената Ви оферта. Изпълнението на поръчката ще бъде извършено в съответствие с показателите, посочени в настоящата оферта и при спазване на всички нормативни изисквания за извършваната дейност.


Дата: __________ 2012 г. ___________________: ___________________

(________________________________________________)

(подпис, име, длъжност и печат)Свързани:

До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле ценовопредложени е
Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за одз „Мечо Пух”, град Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconBg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Дражева; Юлия Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, e-mail:...
До кмета на община сливо поле оферт а iconОбщина сливо поле
Сливо поле, пл.”Демокрация” №1,булстат 000530657 тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, e-mail: slivopole@ru-se com
До кмета на община сливо поле оферт а iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо...
До кмета на община сливо поле оферт а iconДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
До кмета на община сливо поле оферт а iconПриложение №2 Име и адрес на общината
Име на реализирания проект: Подобряване на улична пътна мрежа в населените места на община Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconОдобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година
За изпълнението на обществена поръчка за „строителство основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община...
До кмета на община сливо поле оферт а iconТутракан, Главиница, Сливо поле

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом