Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер110.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007011102.doc
00701-2011-0002

BG-Сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Тодорка Дражева; Юлия Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле

Общ адрес на възлагащия орган: www.slivopole.ru-se.com.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Строителство – Рехабилитация на улично осветление на територията на община Сливо поле" по проект № 18/322/00409 – „Рехабилитация на улично осветление на територията на община Сливо поле”, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Сливо поле и селата Бабово, Бръшлен, Ряхово, Борисово, Голямо Враново, Малко Враново, Стамболово, Юделник, Кошарна и Черешово.
Код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Процедурата е във връзка с изпълнението на одобрен проект № 18/322/00409 – „Рехабилитация на улично осветление на територията на община Сливо поле”, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. Предмет на строителството е изграждане на нов участък от уличното осветление по бул. България в град Сливо поле и рехабилитация на уличното осветление в град Сливо поле и селата Бабово, Бръшлен, Ряхово, Борисово, Голямо Враново, Малко Враново, Стамболово, Юделник, Кошарна и Черешово. Целта е да се повиши привлекателността на средата и да се подобри качеството на живот на гражданите на община Сливо поле, чрез изграждане и подобряване на елементи от техническата инфраструктура – в частност посредством рехабилитация на уличното осветление на територията на общината. До постигане на заложените цели, ще доведе изпълнението на основните работи, а именно: Доставка и монтаж осветител; Доставка и монтаж стълб; Доставка и монтаж заземител; Направа изкоп + възстановяване настилка; Полагане тръби стомана; Доставка и полагане кабел; Лаборатория кабели; Монтаж осветител + демонтаж съществуващ; Доставка и монтаж конзола; Доставка и монтаж касета УО + лаборатория земно; Демонтаж проводник въздушен. Конкретно посочени видовете дейности, включени в представените основни работи за изпълнение, заедно с необходимите количества, са дадени в одобрените за обекта технически спецификации, количествени сметки и работен проект.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45316110, 34928510, 34928520, 34928530

Описание:

Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други
Стълбове, използвани за обществено осветление
Осветителни стълбове
Улични лампи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва изпълнението на следните етапи: Първи етап – Изграждане на нов участък от уличното осветление по бул. България в град Сливо поле; Рехабилитация на уличното осветление в град Сливо поле и селата Бабово, Бръшлен и Ряхово. Максималната стойност на инвестицията за първи етап без ДДС е 955134.00 лева. Втори етап – Рехабилитация на уличното осветление в селата Борисово, Голямо Враново, Малко Враново, Стамболово, Юделник, Кошарна и Черешово. Максималната стойност на инвестицията за втори етап без ДДС е 835254.00 лева. Останалата сума до пълния размер на посочената прогнозна стойност на цялата обществена поръчка представлява сума за непредвидени разходи.

Прогнозна стойност без ДДС

1814428 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

20.06.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие- 15000,00 (петнадесет хиляди) лева, представена в една от следните форми: Парична сума или банкова гаранция за срока на валидност на предложението. Гаранцията може да бъде задържана при условията на чл.29 от НВМОП. Гаранцията в парична сума се внася в ТБ "Инвестбанк АД"- клон Русе в полза на Община Сливо поле, IBAN: BG34 IORT 7379 3300 0900 00; BIC: IORTBGSF. Гаранция за изпълнение на договора- 2 (два) % от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните форми: Парична сума или банкова гаранция. Гаранцията в парична сума се внася в ТБ "Инвестбанк АД"- клон Русе в полза на Община Сливо поле, IBAN: BG34 IORT 7379 3300 0900 00; BIC: IORTBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно договора за отпускане на финансова помощ. Начинът на плащане, определен в проекта на договор за възлагане на настоящата поръчка е следният: 1. Аванс в размер до 30 % (тридесет процента) включително – в срок до един месец от съгласуване на проведената процедура за избор на изпълнителя по настоящия договор и наличието на анекс, съгласно Раздел V, чл. 5.7. от договор № 18/322/00409 от 20.12.2010 година за отпускане на финансова помощ по проекта. Предоставената авансово сума се погасява посредством приспадане на суми от плащане за извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР на обекта. 2. Междинно плащане в размер стойността на извършените строителни работи за първи етап, вкл. разходите, направени за изпълнени непредвидени допълнителни строително – монтажни работи, възникнали в резултат на технологична необходимост, но не повече от 979174,00 лева без ДДС, съответно 1175008,80 лева с включен ДДС – в срок един месец от изпълнението и при представяне на всички изискуеми документи. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително извършени видове строителни работи. Предоставената авансово сума се прихваща от определената за междинно плащане сума. 3. Окончателно плащане в размер стойността на извършените строителни работи за втори етап, вкл. разходите, направени за изпълнени непредвидени допълнителни строително – монтажни работи, възникнали в резултат на технологична необходимост – в срок до един месец от изпълнението и при представяне на всички изискуеми документи. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително извършени видове строителни работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обявяването на деня и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници ще бъде обявено в интернет старницата на Община Сливо поле на адрес www.slivopole.ru-se.com

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – ориг.; 2. Заявление за участие – по обр. – ориг.; 3. Администрат. сведения – по обр. – ориг.; 4. Когато уч-кът е търговец – удост-е за актуална съд. рег-я, изд. от фирмено отд-е на съотв. съд, с дата не по – ранна от 30 дни преди подаване на офертата или документ, удостоверяващ ЕИК, съгл. Закона за търговския регистър, а за чуждестранните юрид. лица- съотв. еквивалентен документ, изд. от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени. Ако уч-кът е обединение, което не е търг. дружество, се представя копие от док-та за създаването му, а когато уч-кът е физ. лице – копие от док-та му за самоличност; 5. БУЛСТАТ рег-я, съотв. док-т за ЕИК на участника по ЗТР и ДДС рег-я (при наличие на такава) – заверени от уч-ка копия или декларация, че няма рег-я по ЗДДС – ориг.; 6. Декларация/и за отсъствие на обст-вата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП – по обр. – ориг.; 7. Декл-я за отсъствие на обст-вата по чл.47, ал. 5 от ЗОП – по обр. – ориг.; 8. Декл-я за подизпълнители – по обр. – ориг.; 9. Док-ва за икономич. и финансово състояние на участника; 10. Док-ва за техническите възможности и/или квалификация на уч-ка; 11. Док-т за закупена док-я за участие; 12. Док-т за внесена гаранция за участие – ориг. на вн. бележка или банкова гар-я в оригинал, покриваща срока на вал-ст на офертата; 13. Нотар. зав. пълном на лицето, упълн. да представлява уч-ка в процедурата, когато уч-кът не се представлява от лицата, посочени със съотв. пълномощия в док-та за съдебна рег-я; 14. Дек-ция, че в предл. цена е спазено из-нето за мин. цена на труда по обр.; 15. Проект на договор по обр. - не се попълва, но се подписва и подпечатва на всяка стр.; 16. Срок за изп-е, гаранционен срок и следгаранц. обсл-е - ориг.; 17. Комплексен линеен кал. план - ориг.; 18. Ценово предложение - ориг. ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. В случаите, когато не е изискван изрично оригинал на документ, уч-кът може да представи копие от същия заверен от лицето с представ. власт и подпечатано с печата на участника или нотар. зав. препис; 2. Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обст-ства, вписани/обявени в търг. рег-р; 3. Когато офертата предвижда участие на подизп-ли, в нея, чрез попълване на декл-я по обр., се посочват: подизпълнителите, както и вида на работите, които ще се извършват и дела на тяхното участие (Док-тите по предходните т. т. 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 14, зад-но се представят и за тях); 4. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум (съкратено О/К), което не е рег-но като самостоят. юрид. лице, тогава участниците в О/К сключват споразумение. То трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изп-нието на договора; водещият член е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на О/К; изпълнението на договора, вкл. плащанията, са отговорност на водещия член на О/К и всички членове са задължени да останат в него за целия период на изп-е на договора. Уч-ците в О/К трябва да определят едно лице, което да го предст-ва за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава му след подаване на офертата. Когато уч-кът е О/К, но не е приложено спораз-е за създ-ето му, или в приложеното липсват клаузи за изп-ето на горепос. условия или състава на О/К се е променил след подаване на офертата, ще се приема, че участникът не отговаря на изискванията. Когато уч-кът е О/К, което не е юрид. лице, всяко физ. или юрид. лице, вкл. в състава, трябва да представи док-тите по пункт т. т. 4, 5, 6, 7, 9 и 10; 5. Когато уч-кът в процедурата е чуждестр физ. или юрид. лице или техни обед-я, следва да бъдат спазени изискв-ята на чл.13, ал.5 от НВМОП. Ако участникът е обединение, док-тите се представят за всяко лице от състава.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Отчет за приходите и разходите за предходните три години – 2008, 2009 и 2010 и в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си – подписани и подпечатани на всяка страница.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има минимален общ оборот от дейността си за всяка от предходните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) в размер на 600000,00 лева или алтернативно минимум 1800000,00 лева, общо за трите години. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването се прилага за обединението/ консорциума като цяло. 2. Финансовият резултат на участника да бъде положително число, различно от нула, за всяка от последните три приключени финансови години (2008, 2009 и 2010).

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, завършени от строителя и приети от възложителите по смисъла на ЗУТ, през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.), с посочване на предмета на договорите, стойностите, датите и възложителите – оригинал. 2. Препоръки за добро изпълнение на договори, включени в списъка по предходната точка. 3. Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника, отговорни за изпълнение на обществената поръчка– оригинал. 4. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на всеки един от изброените в т.3. лица. 5. Декларации от лицата по т.3., за ангажираност при изпълнение на обществената поръчка – оригинал. 6. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 7. Документ, удостоверяващ вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България.
Минимални изисквания: 1. Да има завършени и приети от възложителите поне три строителни обекта общо за трите години. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването се прилага за обединението/консорциума като цяло. 2. Препоръките за добро изпълнение на договори, включени в представения списък, да бъдат най - малко три. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3. Участникът да докаже, че има на разположение най – малко следните експерти: • технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 от Закона за устройство на територията; • електроинженер (или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “електроинженер”); • лице, отговарящо за осигуряване на ЗБУТ (дейността по осигуряване на ЗБУТ може да се изпълнява и от техническия ръководител или електроинженера). Забел.: Лицата от експертния състав на участника нямат право да участват в екипа на друг участник. При наличие на участие на лица, включени в експертния състав на повече от един участник, съответните участници се отстраняват от участие на това основание. 4. Участникът да разполага със следната механизация (собствена или наета): • Автовишка – 1 бр.; • Автокран – 1 бр.; • Земекопна техника – 1 бр. 5. Вписването на участника в Централния професионален регистър на строителя към КСБ да бъде за ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС, строежи от втора и трета категория, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни участници – еквивалентен документ. В случай на обединение – това изискване се отнася за обединението/ консорциума като цяло.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 18.05.2011 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

24 BGN

Условия и начин на плащане

Документация за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Документацията за участие се получава в деловодството на Общината в град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, срещу представяне на документ за плащането й. Плащане- по банкова сметка на Общината в ТБ "Инвестбанк АД"- клон Русе в полза на Община Сливо поле, IBAN: BG13 IORT 7379 8400 0910 00; BIC: IORTBGSF, вид на плащане 447000. При писмено поискване от заинтересуваното лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят може да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

25.05.2011 г.  16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.05.2011 г.  Час: 10:00

Място

Заседателната зала на Общината, в град Сливо поле, площад Демокрация № 1, втори етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват имат представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Финансирането на предвидените дейности е съгласно Договор за отпускане на финансова помощ № 18/322/00409 от 20.12.2010 година по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата, се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2011 г. 

Свързани:

Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Bg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, e-mail: -bg net
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом