До кмета на община сливо поле оферт а
ИмеДо кмета на община сливо поле оферт а
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер217.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slivopole.ru-se.com/usr_files/7_Zimno_Oferta_2012.doc

Приложение № 2ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

О Ф Е Р Т А

от

____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление (за търговците)/

съответно постоянен и настоящ адрес (за физическите лица, без търговско качество):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

регистриран/о по ф.д. № ___________ / __________ г. на ________________________ окръжен съд,

съответно в търговски регистър при АВ към МП с ЕИК _______________________________________

представлявано от ____________________________________________________________________________

ЕГН __________________________

притежаващ/-а лична карта № ______________ издадена на ___________ от МВР – град _______

постоянен адрес на представляващия ____________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс ______________________________________________________________

Електронен адрес ______________________________________________________________


Относно

Възлагане на обществена поръчка с предмет:

УСЛУГА – ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011- 2012 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации”,

по обособени позиции”


1. С настоящата оферта заявявам, че съм запознат, приемам изцяло условията в поканата за участие и приложенията към нея и заявявам, че желая да участвам в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УСЛУГА – ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011- 2012 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации”, по следните позиции:


Позиция №

Дейност

Път №

Наименование на пътя –

Общински / Републикански път / Местни пътища

Километрично положение

Участие

Отбележете с Да или Не

от км

до км
1

Снегопо-чистване

RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

0+000

6+6002

Снегопо-чистване

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

9+600

16+9003

Снегопо-чистване

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

0+000

9+6004

Снегопо-чистване

RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/

0+000

2+8005

Снегопо-чистване

RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

22+030

32+5006

Снегопо-чистване

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/

0+000

3+6007

Снегопо-чистване

Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/

16+176

18+122
III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/

0+000

0+458
8

Опесъ-чаване и снегопо-чистване по заявка с роторен снегорин

RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

0+000

6+600
RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

0+000

16+900

RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/

0+000

2+800

RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

22+030

32+500

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/

0+000

3+600

Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/

16+176

18+122

III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/

0+000

0+458
9

Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина на местни и републикански пътища и на улици

Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина

RSE3174

/RSE1171, Сливо поле-пристанище Ряхово/ Ряхово-гробищен парк
RSE3177

/III-2102, Борисово-Черешово/ - фуражен цех Борисово

RSE3182

/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново/ Малко Враново-турски гробищен парк

RSE3183

/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново / Малко Враново –резервоар питейна вода

RSE3187

/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново/ Голямо Враново-/II-21/

RSE3192

/II-21, Сливо поле-Тутракан/ Бръшлен - помпена станция

Почистване на навявания с тежка верижна машина на местни и републикански пътища и на улици

RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

От км 0+000

До км 6+600

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

От км 0+000

До км 16+900

RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/

От км 0+000

До км 2+800

RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

От км 22+030

До км 32+500

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/

От км 0+000

До км 3+600

Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/

От км 16+176

До км 18+122

III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/

От км 0+000

До км 0+4582. Предлагам без резерви и ограничения, да изпълним услугите по предмета на договорите по позициите, за които е заявено участието, в съответствие с техническите изисквания и изискванията на възложителя.


Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката е следното (Забел.: Тази част от офертата може да се представи и като отделно приложение/-я към нея):


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


(подробно техническо описание за изпълнение на услугата от страна на участника)


3. Настоящата оферта е валидна за срок от ..................... (......................................) календарни дни, но не по-малко от 20 (двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще сме обвързани от задълженията и условията, поети с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.


4. Заявявам съгласие срокът за изпълнение на услугата да e в периода „месеци Х, ХІ, ХІІ.2012 г. и месеци І, ІІ, ІІІ, ІV, V.2013 г.


5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Предлаганата по – долу цена е с включени печалба, данъци и всички други разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, в т.ч.: разходи за мобилизация на Изпълнителя; разходи за осигуряване на необходимото оборудване, консумативи; заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, вкл. произтичащи социални и здравни плащания, свързани с работата на Изпълнителя; плащания към подизпълнители /ако има такива/; други разходи, считани за необходими за изпълнение на договора, т.е. предлаганата крайна цена за изпълнение на поръчката е:


Забел.: В таблицата се попълват само позициите, за които е заявено участието!!!по ред

Дейност

Път №

Наименование на пътя –

Общински път / Местни пътища

ДДС

Цена

(в лева)

Мярка

1

Снегопо-чистване

RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

Без ДДС
За 1 час

С вкл. ДДС2

Снегопо-чистване

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

Без ДДС
За 1 час

С вкл. ДДС


3

Снегопо-чистване

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

Без ДДС
За 1 час

С вкл. ДДС4

Снегопо-чистване

RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/

Без ДДС
За 1 час

С вкл. ДДС5

Снегопо-чистване

RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

Без ДДС
За 1 час

С вкл. ДДС6

Снегопо-чистване

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/

Без ДДС
За 1 час

С вкл. ДДС7

Снегопо-чистване

Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/

Без ДДС
За 1 час

III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/

С вкл. ДДС8

Опесъ-чаване и снегопо-чистване по заявка с роторен снегорин

RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

Без ДДС


С вкл. ДДС
За 1 кило-метър


опесъ-чаване

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/
RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/
RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/
Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/
III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/
RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

Без ДДС


С вкл. ДДС
За 1 час


снего-почист-ване с роторен снегорин

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/
RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/
RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/
Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/
III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/
9

Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина на местни и републикански пътища и на улици

Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина

RSE3174

/RSE1171, Сливо поле-пристанище Ряхово/ Ряхово-гробищен парк

Без ДДС
За 1 час

RSE3177

/III-2102, Борисово-Черешово/ - фуражен цех Борисово

RSE3182

/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново/ Малко Враново-турски гробищен парк

RSE3183

/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново / Малко Враново –резервоар питейна вода

С вкл. ДДС
RSE3187

/RSE1173, Малко Враново-Голямо Враново/ Голямо Враново-/II-21/

RSE3192

/II-21, Сливо поле-Тутракан/ Бръшлен - помпена станция

Почистване на навявания с тежка верижна машина на местни и републикански пътища и на улици

RSE1171

/ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово

Без ДДС
За 1 час

RSE1173

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/

RSE2170

/ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/

RSE1130

/І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/

С вкл. ДДС
За 1 час

RSE1172

/ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/

Репуб- ликан- ски път

II-21 Русе – Силистра /с едно платно/

III-2102 Сливо поле – Борисово – Черешово /с едно платно/6. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор за позициите, които са заявени за участие.

7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

Подизпълнител


(избройте имената и адресите на подизпълнителите)

Видове работи, които ще изпълнява

(посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява)

Дял в проценти (%) от общата стойност на поръчката, който ще бъде изпълнен
Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация Приложение № 3) от страна на посочените подизпълнители за участието им, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация/ документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя.


8. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за изпълнител, поемаме ангажимента да не променяме наличието на минимално необходимата за изпълнение на договора/ договорите техника.


9. Задължавам се да уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи промяна в гореизложените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяко отклонение от образеца на настоящата оферта и всяка неточна или непълна информация, представена в това предложение, може да доведе до отстраняване от участие.


10. Приложение към настоящата оферта са всички представени в тази връзка идентификационни документи, справки, декларации и други квалификационни документи, представени от нас.
по ред

Изискуем документ


(вкл. с посочване на изискуемата форма на представяне)

Прилага ли се –

Отбелязва се с Да/Не

(И доп. описание по преценка на участника)


1

Оферта по образец с включено в нея техническо предложение (съдържащо и данни за предлаганото изпълнение на поръчката, вкл. налични транспортни средства, техника и оборудване, персонал и др.) и ценово предложение – оригинал
2

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или завeрено от участника копие на документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестр. юридическо лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени.

АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се представя завeрено от участника копие на документа за създаването му.

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – завeрено от участника копие на документ му за самоличност.
3

Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие на регистрация) – заверено от участника копие
4

Декларация – оригинал или друг документ, по преценка на участника – заверено от последния копие, удостоверяващ наличието на минимално изискуемата техника. Такава декларация/ документ може да не се представя, ако техниката, с която участникът разполага за извършване на услугите е описана в техническото предл-е от офертата на участника
5

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата и/или приложени документи (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител
6

Декларация за подизпълнители – оригинал.

В случай, че ще се използва подизпълнител, участникът представя декларация за съгласие от посочения подизпълнител и удостоверение за актуална съдебна регистрация или документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя.
7

Други (по преценка на участника):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Предвид изложеното по – горе, моля да разгледате представената Ви оферта. Изпълнението на поръчката ще бъде извършено в съответствие с показателите, посочени в настоящата оферта и при спазване на всички нормативни изисквания за извършваната дейност.


Дата: __________ 2012 г. ___________________: ___________________

(________________________________________________)

(длъжност, подпис, име и печат)


Свързани:

До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а
Строителство направа на пътна маркировка на пътища на територията на Община Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле ценовопредложени е
Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за одз „Мечо Пух”, град Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconBg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Дражева; Юлия Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, e-mail:...
До кмета на община сливо поле оферт а iconОбщина сливо поле
Сливо поле, пл.”Демокрация” №1,булстат 000530657 тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, e-mail: slivopole@ru-se com
До кмета на община сливо поле оферт а iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо...
До кмета на община сливо поле оферт а iconДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
До кмета на община сливо поле оферт а iconПриложение №2 Име и адрес на общината
Име на реализирания проект: Подобряване на улична пътна мрежа в населените места на община Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconОдобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година
За изпълнението на обществена поръчка за „строителство основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община...
До кмета на община сливо поле оферт а iconТутракан, Главиница, Сливо поле

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом