До кмета на община сливо поле оферт а
ИмеДо кмета на община сливо поле оферт а
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер118.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slivopole.ru-se.com/usr_files/MIRG_1_Oferta-Obrazec.doc

Приложение № 2 – оферта по образец!
ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


О Ф Е Р Т А

от

____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление (за търговците)/

съответно постоянен и настоящ адрес (за физическите лица, без търговско качество):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вписано в търговски регистър при АВ към МП с ЕИК _______________________________________

представлявано от __________________________________________________ с ЕГН _________________

притежаващ/-а лична карта № ______________ издадена на ___________ от МВР – град _______

постоянен адрес на представляващия ____________________________________________________

Телефон, факс, електронен адрес ______________________________________________________________


Относно

Възлагане на обществена поръчка с предмет:

УСЛУГА - проучвателни и проектни работи за обекти на територията на Община Сливо поле – в населените места град Сливо поле, село Ряхово, село Бабово и село Бръшлен”


ПООТДЕЛНО ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ


1. С настоящата оферта заявявам, че съм запознат, приемам изцяло условията в поканата за участие и приложенията към нея и заявявам, че желая да участвам в избора на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: УСЛУГА - проучвателни и проектни работи за обекти на територията на Община Сливо поле – в населените места град Сливо поле, село Ряхово, село Бабово и село Бръшлен”, по следната позиция:


Позиция

ВИД ДЕЙНОСТ

Желание

Да/Не

1

Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле
2

Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в град Сливо поле
3

Изработване на ПУП, Схема за поставяне и ПСД за обект: Облагородяване на крайбрежна зона за отдих в отдел 223, подотдел 2 от ЛУП в ПИ № 000287 от КВС на град Сливо поле
4

Изработване на технически проект за обект: Ремонт на тротоари по улица Цар Борис І-ви в село Ряхово
5

Изработване на работен проект за обект: Основно обновяване на детски кът в село Ряхово
6

Изработване на технически проект за обект: Възстановяване и ремонт на съществуваща павирана настилка и околно пространство в село Ряхово
7

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности в село Бабово
8

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в село Бръшлен
9

Изработване на ПУП, схема за поставяне и други проектни части за обект: Създаване на зона за отдих, включително заслони за обществено ползване в село Бръшлен

2. Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, услугите по предмета на договорите, в съответствие с Техническата спецификация, както следва:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (подробно техническо описание на услугите, подлежащи на изпълнение)


3. Настоящата оферта е валидна за срок от ..................... (......................................) календарни дни, но не по-малко от 20 (двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще сме обвързани от задълженията и условията, поети с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.


4. Срок за изпълнение на поръчката (попълва се за позицията, за която е заявено желание за участие):


Пози-ция

ВИД ДЕЙНОСТ

Срок за изпълнение - Определя се като крайна дата

(Забел.: Срокът не може да бъде определен след 30.09.2012 година)

1

Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле
2

Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в град Сливо поле
3

Изработване на ПУП, Схема за поставяне и ПСД за обект: Облагородяване на крайбрежна зона за отдих в отдел 223, подотдел 2 от ЛУП в ПИ № 000287 от КВС на град Сливо поле
4

Изработване на технически проект за обект: Ремонт на тротоари по улица Цар Борис І-ви в село Ряхово
5

Изработване на работен проект за обект: Основно обновяване на детски кът в село Ряхово
6

Изработване на технически проект за обект: Възстановяване и ремонт на съществуваща павирана настилка и околно пространство в село Ряхово
7

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности в село Бабово
8

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в село Бръшлен
9

Изработване на ПУП, схема за поставяне и други проектни части за обект: Създаване на зона за отдих, включително заслони за обществено ползване в село Бръшлен

5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Предлаганата по – долу цена включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническата спецификация и е определена при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена, посочени в поканата, по обособени позиции, както следва:

(Забел.: Попълва се за позицията, за която е заявено желание за участие, като стойностите трябва да са съобразени с максимално предвидените според проекта на договора):

Пози-ция

ВИД ДЕЙНОСТ

Цена в лева

без ДДС

Цена в лева

с вкл. ДДС


(попълва се при наличие на рег-я по ЗДДС)

1

Изработване на работен проект за обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път № 000133 по КВС на град Сливо поле2

Изработване на работен проект за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в град Сливо поле3

Изработване на ПУП, Схема за поставяне и ПСД за обект: Облагородяване на крайбрежна зона за отдих в отдел 223, подотдел 2 от ЛУП в ПИ № 000287 от КВС на град Сливо поле4

Изработване на технически проект за обект: Ремонт на тротоари по улица Цар Борис І-ви в село Ряхово5

Изработване на работен проект за обект: Основно обновяване на детски кът в село Ряхово6

Изработване на технически проект за обект: Възстановяване и ремонт на съществуваща павирана настилка и околно пространство в село Ряхово7

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности в село Бабово8

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в село Бръшлен9

Изработване на ПУП, схема за поставяне и други проектни части за обект: Създаване на зона за отдих, включително заслони за обществено ползване в село Бръшлен6. Запознати сме и приемаме условията на проектите на договори.7. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ ще ползвам следните (невярното се зачертава) подизпълнители:Подизпълнител


(избройте имената и адресите на подизпълнителите)

Видове работи, които ще изпълнява

(посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява)

Дял в проценти (%) от общата стойност на поръчката, който ще бъде изпълнен
Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация Приложение № 3) от страна на посочените подизпълнители за участието им, както и документ за единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя или този код се посочва в декларацията. (Само при заявено участие на подизпълнител/и)


8. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за изпълнител, ние поемаме ангажимента да не променяме лицата, определени за отговорни за изпълнение на Договора, без съгласието на Възложителя.


9. Задължавам се да уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи промяна в гореизложените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяко отклонение от образеца на настоящата оферта и всяка неточна или непълна информация, представена в това предложение, може да доведе до отстраняване от участие.


10. Приложение към настоящата оферта са всички представени в тази връзка идентификационни документи, справки, гаранции, декларации и други квалификационни документи.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагам следните документи:
по ред

Изискуем документ


(вкл. с посочване на изискуемата форма на представяне)

Прилага ли се –

Отбелязва се с Да / Не


(Допустимо е и допълнително описание по преценка на участника)


1.КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или заверено от участника копие на документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестранните юрид. лица – съотв. еквивал. документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДРУЖЕСТВО, се представя заверено от участника копие от документа за създаването му.

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – заверено от участника копие от документа му за самоличност.
2.

Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие на регистрация) – заверено от участника копие
3.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му съдебна регистрация, а от изрично упълномощен негов представител
4.

Оферта на изпълнителя (по образец на Възложителя), с включена позиция предлагана цена с посочени в нея обща цена за изпълнение на поръчката в лева без и с включен ДДС (оригинал)
5.

Заверен от участника списък на техническите лица от проектантския екип, които ще отговарят за извършване на проектантските услуги (оригинал)
6.

Заверени от участника копия на валидни удостоверения за придобита проектантска правоспособност на всяко от лицата, включени в екипа на участника (Може да се представят най – късно към момента на сключване на договора)
7.

Декларация за съгласие за подизпълнители – оригинал. В случай, че ще се използват подизпълнители, участникът заявява това в офертата си и освен декларация за съгласие се представя и документ за единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя или този код се посочва в декларацията
8.

Други, които участникът счита, че са от особена важност при представяне на офертата – описват се:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Предвид изложеното по- горе, моля да разгледате представената Ви оферта. Изпълнението на поръчката ще извърша в съответствие с показателите, посочени в настоящата оферта и при спазване на всички нормативни изисквания за извършваната дейност.


Дата: __________ 2012 г. __________________________________

(подпис, име, длъжност и печат)


Свързани:

До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а
Строителство направа на пътна маркировка на пътища на територията на Община Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
До кмета на община сливо поле оферт а iconДо кмета на община сливо поле ценовопредложени е
Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за одз „Мечо Пух”, град Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconBg-сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Дражева; Юлия Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, e-mail:...
До кмета на община сливо поле оферт а iconОбщина сливо поле
Сливо поле, пл.”Демокрация” №1,булстат 000530657 тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, e-mail: slivopole@ru-se com
До кмета на община сливо поле оферт а iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо...
До кмета на община сливо поле оферт а iconДеклараци я за съгласие за участие като подизпълнител
Сливо поле, включително платната за движение по републиканските пътища в границите на град Сливо поле, през оперативния сезон 2011-...
До кмета на община сливо поле оферт а iconПриложение №2 Име и адрес на общината
Име на реализирания проект: Подобряване на улична пътна мрежа в населените места на община Сливо поле
До кмета на община сливо поле оферт а iconОдобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година
За изпълнението на обществена поръчка за „строителство основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община...
До кмета на община сливо поле оферт а iconТутракан, Главиница, Сливо поле

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом