Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против" и „въздържал се", се прие
ИмеОтчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против" и „въздържал се", се прие
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер199.88 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.teteven.bg/images/stories/documents/ObS/36 ot 29.01 2010.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 675/29.01.2010 год.


1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен към 31.12.2009 година по приходната част в размер на 14 362 352 лв., в това число:

1.1. Приходи с държавен характер - 7 262 560 лв.

1.2. Приходи с местен характер - 7 099 792 лв.

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен към 31.12.2009 година по разходната част в размер на 13 353 747 лв., в това число:

2.1. За държавни дейности - 6 319 878 лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности - 150 891 лв.

2.3. За местни дейности - 6 882 978 лв.

3. Приема отчета на инвестиционната програма на Община Тетевен за 2009 година, съгласно Приложение № 1.

4. Приема отчета на изразходваните средства за текущи ремонти, съгласно Приложение № 2.

5. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове на Община Тетевен към 31.12.2009 година, както следва:


Наименование

Салдо на

01.01.2009 г.

Приходи за

текущата

година

Общо приходи

разходи

Салдо към

31.12.2009 г.

1. Фонд за покриване

на разходите от

приватизация50 3616450 42513 90636 519

2. Специален фонд за

инвестиции и ДМА


8 776


13


8 789


0


8 789

3. ИБС по чл. 42,

ал. 1, т. 2 от ЗОБ


25 212


10 927


36 139


35 030


1 109

В С И Ч К О :

84 349

11 004

95 353

48 936

46 417


6. Приема отчета на Оперативните програми на Община Тетевен към 31.12.2009 година, както следва:

Наименования

на фондове

Наличност

на 01.01.2009 г

Приходи

за текущата

година

Приходи

всичко

Разходи


Наличност

1

2

к.1 + к.2

4

к.3 - к.4

Разплащателна агенция към Държавен фонд „Зеимеделие”0101 330101 330101 3300

Проект „МИГ”

0

101

330

101 330

0

Бенефициенти на кохезионните и структурните фондове към Националния фонд /ИБСФ – 3 – КСФ/0922 920922 920829 14493 776

ОП „Околна среда”

0

797 651

797 651

769 267

28 384

ОП „Административен капацитет”


0


62 431


62 431


48 299


14 132

ОП „Човешки ресурси”

0

62 838

62 838

11 578

51 260ОБЩО ЗА ФОНДОВЕ НА ЕС

0

1 024 250

1 024 250

930 474

93 776


7. Приема годишния доклад по общинския дълг към 31.12.2009 година, съгласно Приложение № 3.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Наредбата за местните данъци.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с промени в ЗМДТ, които са в сила от 01.01.2010 година, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 676/29.01.2010 год.


1. Изменя Наредбата за местните данъци, както следва:

Чл. 7, ал. 4 „ Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2 360 лв. включително”

Става на: „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680 лв. включително”.

Чл. 35, ал. 2 „При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2, 6 на сто върху оценката от прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по – висока стойност”.

Думата „в размер на 2, 6” се променя на „в размер на 3”.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на план – сметка за приходите и разходите за

извършване на услугите по събирането, извозването и

обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и

поддържането на чистотата на териториите за обществено

ползване в населените места на територията на Община Тетевен за

2010 година.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 677/29.01.2010 год.


1. Одобрява план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битовите отпадъци, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2010 год., както следва:

ПРИХОДИ

В ЛЕВА


1


Такса битови отпадъци

775 000


2

Остатък от 2009 г.

330 218
ВСИЧКО ПРИХОДИ

1 105 218
РАЗХОДИ

В ЛЕВА

1

По чл.66, ал.1, т.1:

За осигуряване на съдове за отпадъци

10 000

2

По чл.66, ал.1, т.2:

За сметосъбиране и сметоизвозване

498 370

3

По чл.66, ал.1, т.3:

За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

411 650

4

По чл.66, ал.1, т.4:

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в това число за административни разходи за ”Такса битови отпадъци”

185 198
ВСИЧКО РАЗХОДИ

1 105 218


2. При възникване на не обвързаност между приходите и разходите за описаните дейности, средствата ще се покрият от собствените приходи на общината.

3. При преизпълнение на приходите от “Такса битови отпадъци” същите да се ползват за съфинансиране на проекти свързани с дейностите по чл.66 от ЗМДТ.

4. Решение № 381 от 29.01.2009г. за определяне размера на такса битови отпадъци остава непроменено.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Отчет на изпълнението на Програмата за управление на

общинската собственост за 2009 година.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 678/29.01.2010 год.


1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Тетевен за 2009 година.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на рамка на приходната и разходната част на бюджета

на Община Тетевен за 2010 година.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 и чл. 30 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година, ПМС № 324/30.12.2009 година и Наредбата на Общински съвет по чл. 9а от Закона за общинските бюджети, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 679/29.01.2010 год.


І. Приема рамката на приходната и разходната част на бюджета на Община тетевен за 2010 година в размер на 11 313 609 лева, както следва:

1. Приходи 11 313 609 лева

в това число:

1.1. Приходи с държавен характер 6 689 091 лева

от тях:

- Собствени приходи 26 043 лева

- Обща субсидия 5 720 366 лева

- Остатък в лева по сметки от предходния период 942 682 лева

1.2. Приходи с местен характер 4 624 518 лева

от тях:

1.2.1.Собствени приходи 3 316 850 лева

в това число:

- Данъчни приходи 740 500 лева

- Неданъчни приходи 2 576 350  лева

1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи 276 200 лева

в т.ч.: изграждане и основен ремонт на общинска

пътна мрежа 162 000 лева 1.2.3.Обща изравнителна субсидия 1 119 100 лева

1.2.4.Трансфер за зимно поддържане 46 700 лева

1.2.5. Остатък в лева по сметки от предходния период 65 923 лева

1.2.6. Временни безлихвени заеми

(възстановен заем от ИБС) 114 508 лева

1.2.7. Финансиране на дефицита минус “-“ 314 763 лева (погашения по дългосрочни заеми)

2. Разходи 11 313 609 лева

ІІ. Задължава кмета на общината в едномесечен срок да внесе разработен бюджета на община Тетевен за 2010 година по функции, дейности , параграфи и инвестиционната програма.


ІІІ. Приема намерението на Община Тетевен за поемане на дълг по Закона за общинския дълг при следните условия:

1. максимален размер на новия общински дълг - 2 000 000 лева

2. общински гаранции, които могат да бъдат издадени

през годината - 223 000 лева

3. максимален размер на общинския дълг и общински

гаранции към края на бюджетната година - 1 908 000 лева


ІV. Одобрява ползването и възстановяването в рамките на бюджетната година на временни безлихвени заеми в размер до 150 000 лева от бюджетната сметка на Общинска администрация към специалната извънбюджетна сметка, по която ще се отчита получаването и разходването на средствата по спечелените проекти от Европейските структурни фондове.


V. Дава съгласие второстепенните разпоредители с бюджетни средства – Училищата да предоставят от бюджетната си сметка към специалната извънбюджетна сметка като временен безлихвен заем по спечелените от тях проекти по оперативни програми до 50 000 лева.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Застраховане на имоти – ЧОС.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 680/29.01.2010 год.


1. Определя списък на имотите – ЧОС, които подлежат на задължително застраховане, актувани с АОС, както следва:

- АОС № 529/2003 година – за УПИ хххVІ, кв. 182, площ 1362 кв.м., част от ІІ етаж на Комбинирана административна сграда кв. Полатен;

- АОС № 132/1999 година – Магазин, ул. „Трети март” № 17, УПИ ІІІ, кв. 114, з.п. 61 кв.м.;

- АОС № 12/1996 година – Сграда /в двора на ОА/, УПИ І, кв. 31, з.п. 41,5 кв.м., на един етаж;

- АОС № 27/1997 година – Сграда „Дом за отдих” Скрибътна, з.п. 600 кв.м., находяща се в УПИ І, кв. 1 по ПУП на гр. Тетевен, з.о. „Скрибътна”;

- АОС № 157/2000 година – Сграда /бившо ТКЗС/, ул. „Иван Вазов”, з.п. 300 кв.м.;

- АОС № 20/1997 година – Сграда, ул. „Трети март”, УПИ ІІІ, кв. 114, площ от 61 кв.м. – АОС 133

- АОС № 43/1998 година – Административна сграда – з.п. 118 кв.м., 2 мж, находяща се в УПИ VІІІ, кв. 25 по плана на гр. Тетевен;

- АОС № 29/1998 година – Сграда – павилиони – з.п. 250 кв.м., находяща се в УПИ І, кв. 35 по плана на гр. Тетевен /помещения – пазара/;

- АОС № 234/2001 година – Сграда „Стария съд” – з.п. 190 кв.м., находящ се в УПИ Х, кв. 72 по ПУП на гр. Тетевен.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем по реда на § 78, ал. 2 от

ПЗР към ЗИД на ЗОС. / ЕТ " Манастирски дол - Христо Коцев"


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 681/29.01.2010 год.


1. Дава съгласие да се продължи срока на сключения договор № 21/20.01.2005 година с ЕТ „Манастирски дол – Христо Коцев”, Булстат 040024945, със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. „Симеон Куманов” № 20А, за наем на недвижим имот – общинска собственост за разполагане на временно преместваемо съоръжение /павилион/ на основание чл. 56 от ЗУТ, представляващ терен № 1 с площ от 15 кв.м., находящ се в двора на училището в с. Глогово, съгласно схема № 21а, одобрена от Гл. архитект на Община Тетевен, съгласно § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, считано от 20.01.2010 година за срок от 3 /три/ години.

2. Възлага на Кмета на Община Тетевен да сключи анекс към договора за наем.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост по реда на

чл. 35, ал. 1 от ЗОС /имот VІ в кв. 3 по ПУП на с. Бабинци/


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 682/29.01.2010 год.


1. Открива процедура за провеждане на публичен таен търг за продажба на недвижим имат – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ в кв. 3 по ПУП на с. бабинци с площ от 640 /шестотин и четиридесет/ кв.м., актуван с АОС № 1186/13.07.2007 година.

- начална тръжна цена 2 341, 00 лв. /две хиляди триста четиридесет и един лева/;

- размер на депозит за участие 10 % от началната тръжна цена;

- подадените предложения за участие в търга да бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”;

- имотът да бъде използван съобразно отреждането по план – за жилищно застрояване;

- срок, място и цена за закупуване на документацията за участие в търга да се определи със заповедта на Кмета на Община Тетевен;

2. Ако в предварително обявения срок има постъпило само едно предложение или няма постъпило предложение, търгът се обявява за непроведен и повторен търг се провежда в деня и часа, посочени в заповедта по чл. 50 от НРПУРОбИ.

3. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост по реда на

чл. 35, ал. 1 от ЗОС /имот І в кв. 3 по ПУП на с. Бабинци/.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 683/29.01.2010 год.


1. Открива процедура за провеждане на публичен таен търг за продажба на недвижим имат – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І в кв. 3 по ПУП на с. бабинци с площ от 722 /седемстотин двадесет и два/ кв.м., актуван с АОС № 614/09.08.2004 година.

- начална тръжна цена 3 149, 00 лв. /три хиляди сто четиридесет и девет лева/;

- размер на депозит за участие 10 % от началната тръжна цена;

- подадените предложения за участие в търга да бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”;

- имотът да бъде използван съобразно отреждането по план – за жилищно застрояване;

- срок, място и цена за закупуване на документацията за участие в търга да се определи със заповедта на Кмета на Община Тетевен;

2. Ако в предварително обявения срок има постъпило само едно предложение или няма постъпило предложение, търгът се обявява за непроведен и повторен търг се провежда в деня и часа, посочени в заповедта по чл. 50 от НРПУРОбИ.

3. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост по реда на

чл. 35, ал. 1 от ЗОС /имот VІІ в кв. 3 по ПУП на с. Бабинци/.

С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 684/29.01.2010 год.


1. Открива процедура за провеждане на публичен таен търг за продажба на недвижим имат – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І в кв. 3 по ПУП на с. бабинци с площ от 650 /шестотин и петдесет/ кв.м., актуван с АОС № 2122/19.02.2004 година.

- начална тръжна цена 2 320, 00 лв. /две хиляди триста и двадесет лева/;

- размер на депозит за участие 10 % от началната тръжна цена;

- подадените предложения за участие в търга да бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”;

- имотът да бъде използван съобразно отреждането по план – за жилищно застрояване;

- срок, място и цена за закупуване на документацията за участие в търга да се определи със заповедта на Кмета на Община Тетевен;

2. Ако в предварително обявения срок има постъпило само едно предложение или няма постъпило предложение, търгът се обявява за непроведен и повторен търг се провежда в деня и часа, посочени в заповедта по чл. 50 от НРПУРОбИ.

3. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на

техническата инфраструктура на основание чл 193 от ЗУТ.

/"Космо България Мобайл" ЕАД/


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ при условията на чл. 41, ал. 1, 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 685/29.01.2010 год.


1. Отменя Решение № 672/22.12.2009 година на ОбС – Тетевен.


2. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на „Космо България Мобайл” ЕАД, Булстат 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, за изграждане на електропровод през ПИ № 000025 – полски път на Община Тетевен по кадастралната карта на гр. Тетевен, за захранване на базова станция „3688” на GLOBUL в ПИ № 090132 в землището на с. Черни Вит с електричество, като общата дължина на трасето е 2196 л.м., съгласно приложения проект част „електро”.

3. Цената на правото на прокарване е определена в размер на 5 566. 00 лв., съгласно оценка от лицензиран оценител и протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ.

4. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, с която да учреди право на прокарване, съгласно чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, съгласно приложения проект.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за отдаване под наем на недвижим

имот - общинска собственост за разполагане на временно

преместваемо съоръжение /павилион/ на основание чл. 56 от ЗУТ,

по реда на § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

/ЕТ ”Марк – Ц- Цветан Василев – Кунка Иванова”/


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 686/29.01.2010 год.


1. Отменя Решение № 614/26.11.2009 година на ОбС – Тетевен.

2. Дава съгласие да се продължи срока на сключения договор № 3/03.01.2005 година с ЕТ ”Марк – Ц- Цветан Василев – Кунка Иванова”, за наем на недвижим имот – общинска собственост за разполагане на временно преместваемо съоръжение /павилион/ на основание чл. 56 от ЗУТ, представляващ терен № 1 с площ от 12 кв.м., находящ се пред паркинга на Общинска болница гр. Тетевен, по схема № 27, одобрена от Гл. архитект на Община Тетевен, съгласно § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, считано от 01.01.2010 година за срок от 1 /една/ година.

2. Възлага на Кмета на Община Тетевен да сключи анекс към договора за наем.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Контрол на договор за разпореждане с общински имот

по чл. 8, ал. 1 от ЗОС.


С 13 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ”, 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 3 общински съветници не участват в гласуването, се прие.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 20 от договор за продажба № 199/07.08.2006 година, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

№ 687/29.01.2010 год.


1. Приема крайният срок за изпълнение на задължението по чл. 11 от Договор № 199/07.08.2006 година за продажба недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 819/15.07.2005 година и представляващ: Урегулиран поземлен имот ІV, кв. 55 по ПУП на гр. Тетевен, утвърден със Заповед № 5318/1969година с площ от 1280 кв.м, ведно с намиращата се в него полуразрушена сграда на бивш “Хотелски комплекс” със з.п 780 кв.м, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията под № 195/том ІІ, рег № 1263/2006 година, да бъде 31.05.2011 година.

2. За обезпечаване изпълнението на договора да се представи нова банкова гаранция със срок на валидност до 30.06.2011 година.

  1. Възлага на Кмета на Общината да сключи анекс към договора с оглед изпълнение на решението.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

помещение № 201 в сграда бившо ТКЗС на ПП „ГЕРБ”.


С 20 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 1 съветник не участва в гласуването, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 от ЗОС, чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от ЗПП и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 688/29.01.2010 год.


1. Дава съгласие за отдаване под наем на политическа партия „ГЕРБ” – гр. Тетевен, представлявана от Иван Велев Иванов, на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 201 с площ от 28.80 кв.м., находящо се на втори етаж от сграда – частна общинска собственост, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” № 42, попадаща в УПИ І, кв. 34 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС № 157/16.10.2000 година.

2. Наемна цена – 46. 94 лв. на месец без ДДС.


3. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години.

4. Възлага на Кмета на Община Тетевен да издаде заповед и сключи договор за наем.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН ПРОТОКОЛ № 36/29.01.2010 година

ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги.


С 21 гласа «ЗА», няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


№ 689/29.01.2010 год.


1. Отменя чл. 45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен.


2. Изменението влиза в сила от 01.01.2010 година.

Свързани:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, относно приемане на отчета за изпълнение бюджета на община Самоков за 2007г. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от змсма и във...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconОбщински съвет ботевгра д препис
Общинският съвет –Ботевград на основание чл. 24,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 28 гласа „за”,...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconРешение №520
По точка първа от дневния ред Докладна записка №117/20. 02. 2009 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconОбяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ддс №11/ 29. 12. 2011 г на Дирекция “Държавно съкровище”...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1,т. 22 и чл. 21, ал. 3 от змсма, чл. 5, чл. 7, ал. 4 и чл. 10 от Правилника за символите, печата и отличията...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconРешение №86/протокол № ОбС-08/15. 12. 2006 година
С 14 гласа “ЗА”, 2 гласа “против” и  “въздържали се” няма – Обс-якоруда при явно поименно гласуване прие следното решение
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconПротоко л
На основание чл. 21,, ал. 1,т. 8 и чл. 27, ал. 4 от змсма и чл. 35, ал. 1 от зос с 9 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържал се”, Общински...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconОтчет за касовото изпълнение на бюджета на община Момчилград за 2007 г
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconПротоко л
На основание чл. 21,ал. 1,т. 9 и чл. 27. ал. 4 и ал. 5 от змсма с 12 гласа “за”, 1 “против” и нито един “въздържал се” Общински съвет...
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против\" и „въздържал се\", се прие iconОбщински съвет Каспичан не приема сборният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01. 01. 2009г. 30. 06. 2009г. Председател на обС: /П
Общински съвет Каспичан не приема сборният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01. 01. 2009г. 30....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом