О б щ инскисъвет бобов дол
ИмеО б щ инскисъвет бобов дол
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер168.01 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bobovdol.eu/files/obs/28.12.2007.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОБОВ ДОЛ

тел.0702/34-10;факс.0702/34-10; e-mail;bdol@abv.bg; ул.”27-ми Октомври”№ 2


Препис-извлечение от Протокол № 3

от 28 декември 2007 год. от заседание

на Общински съвет,гр.Бобов дол


……………………………………………


На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол прие т.1 от дневният ред:


Доклад от Председателя на ОИК - Полагане на клетва от общински съветник

…………………………………………….

/Не беше взето решение/

…………………………………………….


На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 17 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол прие следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


2.Докладна записка от инж.Васил Вергилов Велинов–Зам.председател на Общински съвет, гр.Бобов дол, относно: Промяна в състава на Постоянните комисии по: икономика,бюджет, приватизация и стопанска дейност, териториално и селищно устройство, строителство и транспорт и земеделие, горско стопанство и екология.

3.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2008 г.

4.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Писмо вх. № 69.00.54/26.11.2007 г. от ЕТ “ Румяна Николова – Даци – Р “, гр. Бобов дол .

5.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: изпълнение решение № 103/21.09.2007 г. на ОбС Бобов дол.

6.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ “д-р Ст. Сантев“ .

7. Докладна записка от Павел Начов Нинов – общински съветник от ПП “ ЛИДЕР “, относно : Определяне представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ / .

8.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Отдаване под наем на недвижим имот / бивша аптека /, находящ се в гр. Бобов дол, бл.19 / партерен етаж / .

9.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: актуализация на бюджета на община Бобов дол за 2007 г.

10.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: откриване процедура за продажба на недвижим имот / бивш ресторант “ Волга “ / , намиращ се в Централна градска част по регулационния план на гр. Бобов дол .

11.Докладна записка от инж.Димитър Боянов Ганчев–председател на ОбС гр.Бобов дол, относно: създаване на Наблюдателна комисия, във връзка с писмо, вх. № 2724/30.11.2007 г. от началника на Затвора в гр. Бобов дол .

12.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: предоставяне на безлихвен заем от Републиканския бюджет.

13.Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2007 г.

14. Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2007 г.

15.Молби на граждани.

16.Разни.

17.Питания


По т.2 от дневния ред:

Докладна записка от инж.Васил Вергилов Велинов–Зам.председател на Общински съвет, гр.Бобов дол, относно: Промяна в състава на Постоянните комисии по: икономика, бюджет, приватизация и стопанска дейност, териториално и селищно устройство, строителство и транспорт и земеделие, горско стопанство и екология


....................................................................


На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействията му с Общинска администрация и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 15 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 23


Общински съвет Бобов дол извършва следната промяна :

1. В Постоянна комисия по икономика, бюджет, приватизация и стопанска дейност, на мястото на г-жа Детелина Методиева Борисова, да влезе инж. Анелия Димитрова Николова.

2.В Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, строителство и транспорт, на мястото на г-жа Детелина Методиева Борисова, да влезе г-н Павел Начов Нинов.

3. В Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и екология, на мястото на г-жа детелина методиева борисова, да влезе г-жа Валентина Милева Миланова.


По т.3 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2008 г.


………………………………………………


На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1, б.”а”; чл.7; чл.8, ал.1; чл.62 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ и Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Бобов дол, съгласувана план-сметка на ОП”Чистота, озеленяване и благоустройство” и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 24


1.Общински съвет Бобов дол одобрява План-сметка на община Бобов дол за разходите по дейностите, осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др., сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо, почистване на териториите за обществено ползване в Община Бобов дол за 2008 г., както следва:
Осигуряване на съдове и машини /инвестиции/

Лв./год.


Сметосъбиране и сметоизвозване

Лв./год.


Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо

Лв./год.


Почистване на териториите за обществено ползване

Лв./год.


Общо

Лв./год.480 000,00


280 156,64


160 835,05


204 715,95


1 125 707,64


2.Общински съвет Бобов дол определя основата за годишния размер на такса битови отпадъци да бъде в промили върху данъчната оценка на имота или отчетната стойност на активите.

3.Общински съвет Бобов дол определя населените места, за които ще събира такса „Битови отпадъци” през 2008 г., както следва:

3.1.Град Бобов дол

3.2.Село Мламолово

3.3.Село Мало село

3.4.Село Големо село

3.5.Село Голем Върбовник

3.6.Село Мали Върбовник

3.7.Село Блато

3.8.Село Паничарево

3.9.Село Шатрово

3.10. Село Новоселяне

3.11. Село Долистово

3.12. Село Бабинска река

3.13. Село Коркина

3.14. Село Горна Козница

3.15. Село Мала Фуча

3.16. Село Голема Фуча

3.17. Село Бабино


4.Общински съвет Бобов дол освобождава от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” , съгласно чл.71, т.1 от ЗМДТ, собственици или ползватели на имоти, подали декларация до края на предходната година, че същите няма да бъдат ползвани през цялата следваща година.

Собствениците и ползвателите на имотите не се освобождават от такса „Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо”, както и от такса „Почистване на териториите за обществено ползване”.


5.Общински съвет Бобов дол освобождава от такса „Битови отпадъци” незастроените парцели в гр.Бобов дол, селата – Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали Върбовник, Блато, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово, Бабинска река, Коркина, Горна Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино.

6.Общински съвет Бобов дол определя размера на такса „Битови отпадъци” за 2008 г. за жилищни имоти, както следва:

6.1.За гр.Бобов дол в размер на 4 / четири / промила върху данъчната оценка, както следва:


Вид на услугата Такса

6.1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 1,6 /едно цяло и шест/ промила

6.1.2.Обезвреждане на битови отпадъци и депо 1 /един/ промил

6.1.3.Почистване на териториите за обществено 1,4./едно цяло и четири/ промила

ползване


6.2..За селата Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали Върбовник, Блато, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово, Бабинска река, Коркина, Горна Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино в размер на 4 /четири/ промила, както следва:


Вид на услугата Такса

6.2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 1,6 /едно цяло и шест/ промила

6.2.2.Обезвреждане на битови отпадъци и депо 1 /един/ промил

6.2.3.Почистване на териториите за обществено 1,4./едно цяло и четири/ промила

ползване

7. Общински съвет Бобов дол определя размер на такса „Битови отпадъци” за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци, в размер на 25 / двадесет и пет/ промила върху отчетната стойност за юридически лица и еднолични търговци и върху данъчната оценка за физическите лица, както следва:


Вид на услугата Такса

7.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 11 /единадесет/ промила

7.2.Обезвреждане на битови отпадъци и депо 5 /пет/ промила

7.3.Почистване на териториите за обществено 9 / девет/ промила

ползване

8.Общински съвет Бобов дол определя честота на извозване на съдовете за отпадъци, както следва:


8.1.За Бобов дол и прилежащите индустриални зони:

8.1.1. От 01 януари - до 31 май 2008 г. – четири пъти месечно

8.1.2. От 01 юни - до 31 декември 2008 г. – осем пъти месечно


8.2.За индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и “Енергоремонт Бобов дол” – четири пъти месечно


8.3.За селата Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали Върбовник, Блато, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово, Бабинска река, Коркина, Горна Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино:

8.3.1. От 01 януари - до 30 май 2008 г. – два пъти месечно

8.3.2. От 1 юни - до 31 декември 2008 г. – четири пъти месечно


9.Общински съвет Бобов дол определя отстъпка в размер на 5% от дължимия годишен размер на таксата, на предплатилите дължимата такса за битови отпадъци, в срок – 31.03.2008 год.

…………………………………………….

По т.4 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Писмо вх. № 69.00.54/26.11.2007 г. от ЕТ “ Румяна Николова – Даци – Р “, гр. Бобов дол

……………………………………………….


На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, и на основание ІІІ.12 от Договор № 16/15.04.2003 год.за обществен превоз на пътници между община Бобов дол и ЕТ”Румяна Николова – Даци – Р”, гр.Бобов дол, предвид обективно наложените обстоятелства, вследствие повишените базови цени на горива, консумативи и др.реквизити, свързани с обществения превоз и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 25


Общински съвет Бобов дол дава съгласие за повишаване цените на билетите за обществен превоз на територията на община Бобов дол, съгласно предложения нов ценоразпис с цени на услугата, извършвана от страна на превозвача – ЕТ”Румяна Николова – Даци-Р”, считано от 01.12.2007 год.


На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 15 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взеР Е Ш Е Н И Е№ 26


Общински съвет взема решение за промяна цените на билетите, при промяна цената на дизеловото гориво с 3 %, считано от 01.12.2007 год.


По т.5 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: изпълнение решение № 103/21.09.2007 г. на ОбС Бобов дол

........................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1 и ал.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет-Бобов дол и чл.3, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 12 бр.- ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 4 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 27


1.Общински съвет Бобов дол обявява конкурс за Управител на МБАЛ “Д-р Стоян Сантев”-ЕООД, гр.Бобов дол по реда на чл.3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

2.Общински съвет Бобов дол избира комисия за организиране и провеждане на конкурс за управител на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол , съгласно чл.5 от Наредба № 9, от 5 членове в състав:

Председател: инж.Николай Игнатов – зам.кмет на община Бобов дол

Секретар: Валентин Захаринов – юрист на ОбС,Бобов дол


Членове: 1.Директор на РЦЗ,магистър по медицина

2. Д-р Красимира Василева – председател на ПК по

здравеопазване и социална политика

3. Д-р Мелек Ананова – общ.съветник


3.Общински съвет Бобов дол определя възнаграждение в размер на 80.00 лв., на членовете на комисията за едно заседание, съгласно чл.5 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

4.Общински съвет Бобов дол определя краен срок за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол – до 31 март 2008 год.

……………………………………………….


По т.6 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ “д-р Ст. Сантев

……………………………………………….


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Наредба № 9 от 26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл.24, ал.3 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 11 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 28


1.Общински съвет Бобов дол избира за временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол Д-р Латиф Ахмедов Ананов до провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговското дружество.

2.Общински съвет Бобов дол упълномощава кмета на община Бобов дол да сключи договор за управление с Д-р Латиф Ахмедов Ананов, в който да залегнат конкретни изисквания по стабилизиране финансовото състояние на дружеството, за срок до провеждане на конкурса и избор на нов управител.

………………………………………………….


По т.7 от дневния ред:

Докладна записка от Павел Начов Нинов – общински съветник от ПП “ ЛИДЕР “, относно : Определяне представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ /

………………………………………………


На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 17 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ, 5 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 29


Общински съвет Бобов дол определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България , д-р Мелек Османова Ананова, общински съветник от Коалиция“ Народен вот “.

………………………………………………..


По т.8 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: Отдаване под наем на недвижим имот / бивша аптека /, находящ се в гр. Бобов дол, бл.19 / партерен етаж /

…………………………………………………


На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е№ 30


1.Общински съвет Бобов дол задължава кмета на общината да открие процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот /бивша аптека/, находящ се в жилищен блок 19 /партерен етаж/, с площ 147.85 кв.м. при следните условия:

- Срок за отдаване под наем - 10 години.

- Начин на определяне на наемателя – неприсъствен конкурс и оферта.

- Предмет на конкурса - отдаване под наем на имот - частна общинска собственост с определено предназначение – за осъществяване на банкова дейност, като разходите за промяна предназначението на имота и преустройството са за сметка на наемателя.

- Да не предоставя права върху недвижимия имот на трети лица.

- Начална конкурсна цена – 3 лв./кв.м.

2.Общински съвет Бобов дол възлага на кмета на общината да утвърди конкурсната документация и проведе конкурса при условията на т.1

………………………………….........


По т.9 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: актуализация на бюджета на община Бобов дол за 2007 г.

………………………………………


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закон за общинските бюджети и чл.23 от Наредбата за изпълнение и отчитане на общинския бюджет и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общ.съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е№ 31


1.Общински съвет Бобов дол актуализира бюджета на община Бобов дол за 2007 г. от 6 663 022 лв., в размер на 8 280 125 лв., в т.ч. Държавни дейности 2 542 432 лв. и Местни дейности 5 737 693 лв.

2.Общински съвет Бобов дол упълномощава кмета на общината със Заповед да измени размера на различните видове приходи и разходи при спазване изискванията на чл.27 от Закона за общинските бюджети и чл.23 от Наредбата за изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

………………………………………….

По т.10 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: откриване процедура за продажба на недвижим имот / бивш ресторант “ Волга “ / , намиращ се в Централна градска част по регулационния план на гр. Бобов дол

………………………………………….


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.22 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 32

Общински съвет Бобов дол задължава кмета на общината да открие процедура за продажба на недвижим имот /бивш ресторант “Волга”/, състоящ се от 330 кв.м. застроена площ, намиращ се на партерен етаж на четириетажната административна сграда в Централна градска част /ЦГЧ/ по плана на гр.Бобов дол.Обектът да се предложи за търговска дейност.

……………………………………………..


По т.11 от дневния ред:

Докладна записка от инж.Димитър Боянов Ганчев–председател на ОбС гр.Бобов дол, относно: създаване на Наблюдателна комисия, във връзка с писмо, вх. № 2724/30.11.2007 г. от началника на Затвора в гр. Бобов дол .

......................................................................


На основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 10 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 33


Общински съвет Бобов дол утвърждава Наблюдателна комисия, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Димитър Ганчев – председател на ОбС,

Бобов дол

ЧЛЕНОВЕ : 1. Антон Михайлов – общински съветник

2. Мария Велинова – ст. експ.”ДБГ”, гр.Дупница,

филиал, гр.Бобов дол

3.Сашко Александров – общински съветник

4.Иван Кирилов Иванов – Директор Дирекция

“Социално подпомагане”, гр.Бобов дол

5.Д-р Красимира Василева – общински съветник

6.Детелина Борисова - Зам.кмет по хуманитарна

дейност на община Бобов дол


По т.12 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: предоставяне на безлихвен заем от Републиканския бюджет

……………………………………………..


Във връзка с чл.24, т.2 от Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.2 от Наредбата за съставяне и изпълнение на общинския бюджет и чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общ.съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 34


Общински съвет Бобов дол дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 2 481 000 лв. за финансиране разходите за:

  • авансово плащане на разходи по проекта в размер на 1 033 750 лв. без ДДС и заем за ДДС по него в размер на 206 750 лв.;

  • окончатено плащане в размер на 1 033 750 лв. без ДДС и заем по него в размер на 206 750 лв.


…………………………………………………


По т.13 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2007 г.


............................................................................


/Не беше взето решение/

По т.14 от дневния ред:

Докладна записка от инж. Грети Йосиф Алексова – кмет на община Бобов дол, относно: промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2007 г.

…………………………………………………..


На основание чл.13, ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г. и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 10 общ.съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 35


Общински съвет Бобов дол прави промяна в поименния списък за капиталовите разходи за 2007 г., както следва:


Било: Основен ремонт на ОУ”Н.Й.Вапцаров” ,гр.Бобов дол - 158 200 лв.

Основен ремонт на път-ІV-62031 Коркина-Новоселяне -105 200 лв.

Асфалтиране улици с.Шатрово - 31 600 лв.

Водопровод с.Голем Върбовник - 10 000 лв.

Всичко : 305 000 лв.


Става: Основен ремонт на ОУ”Н.Й.Вапцаров” ,гр.Бобов дол - 158 200 лв.

Основен ремонт на път-ІV-62031 Коркина-Новоселяне -105 200 лв.

Асфалтиране улици с.Шатрово - 31 600 лв.

Център за административно обслужване “едно гише” 10 000 лв.

Всичко : 305 000 лв.


По т.15 от дневния ред:

Молби на граждани

………………………………………………


На основание чл.21,ал.1,т.23 и резултатите от проведеното явно гласуване/ гласували 10 общ.съветника,от които 9бр. ЗА,1 бр. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/ ,Общински съвет гр.Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е№ 36


І.Общински съвет Бобов дол отпуска парична помощ по медицински критерии,/ на по-късен етап, след приемане на бюджет 2008 г./ на следните лица:1.Весела Георгиева Крумова

2.Ивайло Аспарухов Боянов

3.Илия Тодоров Докин

4. Николина Атанасова Белчева


ІІ.Общински съвет Бобов дол не отпуска парична помощ – не отговарят на икономическите критерии следните лица:

Красимира Андонова Миталова; Райчо Кирилов Тошев, Иван Сотиров Гущеров, Емилия Иванова Гущерова, Виктория Николова Николова, Мая Методиева Славчева, Станимир Стоянов Лазов, Емилия Борисова Методиева, Иван Василев Михалков, Венетка Якимова Димитрова, Василка Александрова Димитрова, Росица Ангелова Радева, Христина Аврамова Христова, Анка Иванова Йорданова, Светла Евтимова Георгиева, Павлина Димитрова Пишлякова, Йорданка Илиева Димитрова, Любомир Василев Иванов, Гюргена Йосифова Стоименова, Елена Методиева Ангелова, Пламен Павлов Георгиев, Наталия Валентинова Бизьокова, Иван Костадинов Атанасов.


По т.16 от дневния ред:

Разни

По т.17 от дневния ред:

Питания


……………………………………………..


Вярно с оригинала: Председател на ОбС: / п / / инж.Димитър Ганчев /

……………………. Протоколист: / п / / Д.Георгиева/

Свързани:

О б щ инскисъвет бобов дол iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 17 общ съветници, от които 14 бр. За, 3 бр. Въздържали се /, Общински...
О б щ инскисъвет бобов дол iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 15 общ съветници, от които 15 бр. За/, Общински съвет Бобов дол...
О б щ инскисъвет бобов дол iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ съветници, от които 15 бр. За, 1 бр. Въздържал се /, Общински...
О б щ инскисъвет бобов дол iconBg-бобов дол: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Бобов дол, ул. "27-ми октомври" №2, За: Галина Николаева Антова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0702 62323, e-mail:, Факс:...
О б щ инскисъвет бобов дол iconBg-бобов дол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Тодорова Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, e-mail:...
О б щ инскисъвет бобов дол iconЕнергоремонт-бобов дол
Днес 02. 11. 2009 год., в 10. 00 часа в сградата на “Енергоремонт-Бобов дол”-ад се състоя редовно заседание на Съвета на директорите...
О б щ инскисъвет бобов дол iconЕнергоремонт бобов дол ад
Енергоремонт бобов дол” ад 2 2635 с. Големо село; тел.: 0701/ 5 01 01; факс: 0701/ 5 01 48; e-mail: er. Cert.№10048
О б щ инскисъвет бобов дол iconМинистерствонаправосъдиет о главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Затвор гр. Бобов дол
Лс-04-1545/20. 11. 2009 г на министъра на правосъдието, за провеждане на конкурсна процедура за заемане на две щатни бройки за длъжността...
О б щ инскисъвет бобов дол iconИнформационен профил на община бобов дол
Горна Козница, Голема Фуча, Мала Фуча, Бабино, Мламолово и землището на общинския център гр. Бобов дол. Средната надморска височина...
О б щ инскисъвет бобов дол iconДол тел. 0702/34-10;факс. 0702/34-10; e-mail;; ул."27-ми Октомври"№2
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 17 общ съветници, от които 17 бр....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом